PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEIS­BETJENINGENS FORENING TIRSDAG 27. JANUAR 2009

 

Tid:            27. januar 2009 kl. 19.00

Sted:                   Kantina, Sorgenfri

Til stede: 59 medlemmer og følgende inviterte gjester: Tor Sandstad (leder Team Verk­stedforening), Gunn Elin Flakne (nestleder Fagforbundet Sør-Trøndelag) og Arne Byrkjeflot (leder LO i Trondheim) og Kristian Tangen (distriktssekretær LO i Sør-Trøndelag.

 

Middag, kylling og ris,  ble servert fra kl. 17.30 til 18.30. Bente Elshaug fikk en rose av Ole Roger Berg som takk for sitt arbeid med å lage en nydelig middag.

 

Per Overrein fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) orienterte kort om et nytt studium, Fagbevegelsens historie - arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering, ved HiST som er utviklet i samarbeid mellom LO i Trondheim, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og HiST.

 

I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut jubileumsmerker og diplomer for 25 års medlemsskap i Fagforbundet / Norsk Kommuneforbund, 40 års medlemskap i LO og Fagforbundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillitsvalgt.

 

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:       

Jubileumsmerke og diplom for 25 år i Fagforbundet / N K F:

Rigmor Ratdal Klokkerhaug, Svend Helge Werkland (ikke til stede)

LOs sølvnål for 40 år i LO:

Svein Aune, John Magne Eithun.

Fagforbundets gullnål med diplom for 20 års innsats som tillitsvalgt:

Rune Straumann.

 

Tor Erik Kummernes ble takket av som tillitsvalgt ved at han fikk overrakt en konfekteske og rose for sin innsats. Terje Kirkhaug og Ivar Mule går også ut av styret, men de var ikke til stede på årsmøtet.

 

Kristian Tangen hilste til årsmøtet.

Tor Sandstad hilste til årsmøtet.

Gunn Elin Flakne hilste til årsmøtet.

Arne Byrkjeflot hilste til årsmøtet.

 

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

            ¨ Valg av dirigent

            ¨ Valg av sekretær

            ¨ Valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund

4. Erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik regionen.

5. Årsmelding 2008 + Mål for 2009

6. Regnskap 2008

7. Innkomne forslag

8. Budsjett 2009

9. Valg

10. Avslutning v/leder

 

 

Sak 1.     Åpning

 

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og ønsket alle velkommen.

Leder redegjorde for datoer for innkalling til årsmøtet. Møtet var innkalt pr. post (medlemsbladet) Frontruta nr. 4/08, pr. e-post og ved oppslag og ved SMS.

Ingen merknader framkom til innkallingen.

Vedtak: Innkalling godkjent. Møtet lovlig satt.

 

Leder redegjorde for dagsorden / saksliste.

Leder redegjorde for en ny sak mellom punkt 3 og 4 på dagsorden, erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik-regionen

Ingen merknader framkom til sakslista.

Vedtak: Sakslista enstemmig godkjent.

 

 

Sak 2:     Konstituering:

 

Valg av dirigent:

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret Torbjørn Modig som dirigent.

Det framkom ingen andre forslag.

Vedtak: Torbjørn Modig enstemmig valgt.

 

Valg av sekretær:

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret John-Peder Denstad som sekretær.

Det framkom ingen andre forslag.

Vedtak: John-Peder Denstad enstemmig valgt.

 

Valg av protokollunderskrivere:

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo Karl Arne Maurseth og Frøydis Myhren.

Det framkom ingen andre forslag.

Vedtak: Karl Arne Maurseth og Frøydis Myhren enstemmig valgt.

 

 

Sak 3.     Minnestund

 

Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer som er avgått v/ døden: Roald I. Hansen, John Hokstad og Alf Magne Haugen.

 

Sak 4.     Erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik regionen.

 

Osman Haji, fortalte om sine erfaringer fra et anbudsselskap i Lillehammer / Gjøvik regionen.

 

 

Sak 5.     Årsmelding 2008 og forslag til mål for 2009

 

Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp overskriftene samt innholdet i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:

1.     BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker

Miljø (Arbeidsmiljø og ytre miljø)

Aktivitet

Yrkesstolthet

Solidaritet

 

2.     Foreningens strategiske hovedområder og målsettinger.

 

Årsmøtet i BSF vedtok 29.01.08 følgende strategiske (langsiktige) hovedområder og mål som grunnlag for BSFs handlings­plan for 2008:

1.    Lønn.

2.    Arbeidsmiljø.

3.    Arbeidstid.

4.    Rammevilkår for kollektivtrafikken.

5.    Foreningsutvikling.

 

Lønn:

Mål:                Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Strategi:         Samarbeide m/ andre forbund om lønnsoppgjørene.

            Synliggjøre riktig lønn – stort ansvar.

Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom poli­tisk påvirkning.

            Utvikle lokale avtaler.

            Få bort Frontfagmodellen.

Kompetanseheving – motivere medlemmer til å ta kom­petansemoduler, jfr. Bransjeavtale

 

Mål:                Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for alle.

Strategi:         Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning.

            Bruke tariffoppgjørene.

                                              

Arbeidsmiljø:

Mål:                Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder.

Strategi:         Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssys­tem.

            Turnusforbedringer.

Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Trans­portplan for Trondheim + direkte påvirkning.

            Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring.

 

Arbeidstid:

Mål:                6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompen­sasjon.

Strategi:         Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger. 

Politisk påvirkning.

Bruke lønnsoppgjørene.

 

Rammevilkår:

Mål:                Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge.

Strategi:         Politisk påvirkning.

            Samarbeide med andre blant annet miljøbevegelsen.

            Felles tariffavtale i hele bransjen.

 

Mål:                TT tilbake til kommunal eie.

Strategi:         Politisk påvirkning. 

 

Foreningsutvikling:

Mål:                BSF som eneste fagforening på TT

Strategi:         Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle – alltid.

Skolere og engasjere mange medlemmer.

Få frem bedre det vi gjør og oppnår.

 

Styret konkretiserte disse hovedområder og målene gjennom konkrete tiltak i en handlingsplan.

 

Sekretær John-Peder Denstad leste opp styrets sluttord i sin helhet:

 

Billettsystem og ANBUD

2008 har vært preget av flere store saker bl.a det nye billettsystemet og anbud. Men også nye turnuser som ikke var helt bra og verkstedproblemene har krevd mye arbeid. Kort sagt har det vært et enorm arbeidsomt år for alle tillitsvalgte og til tider har det nok vært litt på grensen til det forsvarlige. Men ”sånn går no dagan”. Heldig­vis har vi mange tillitsvalgte, verneombud og andre medlemmer som stiller opp og gjør en jobb for fellesskapet.

 

Vi har brukt mye penger i år. Bare streiken og kampen mot anbud har kostet oss 350 000 kr. Investeringen i Arbeideravisa fikk vi vel ikke så mye igjen for, men det var verd et forsøk.

 

Det nye billettsystemet har vært en stor sak. Det har krevd mye arbeid og totalt sett er vel resultatet blitt mye bedre enn de andre stedene der liknende system er innført. Skjermen er fremdeles ikke god nok, men den ble betydelig bedre etter den siste justeringen av kontrasten. Noe småtteri gjenstår ennå, men systemet ser ut til å fungere overraskende bra. Vi får håpe det etter hvert fører til mindre kontanter på bussen.

 

Anbudskampen trenger vi ikke si så mye om. Det meste ble gjennomgått i nest siste Frontruta. Det er nedlagt et enormt arbeid fra mange mennesker, men Nettbuss spente kråkfot på oss i siste liten. Men vi har ikke gitt opp. Vi vil fortsatt jobbe for å stoppe anbud, og samtidig jobbe for at et eventuelt anbud blir minst mulig og best mulig for ansatte. Vi har laget en handlingsplan for dette arbeidet.

 

De nye turnusene som ble laget ved hjelp av Hastus, ble rett og slett dårlige. Men enda verre var det at det var gjort endringer i kjøretider som var ødeleggende for arbeidsdagen til mange medlemmer. Noe av dette er rettet opp, men slett ikke alt. Nye turnuser kommer i løpet av vinteren, men vi er usikker på om det vil være mulig å rette opp alle feilene/problemene.

 

Vognproblemene knytter seg til kapasiteten på verkstedet, for få vogner og etterslep på innkjøp av nye busser. Til sammen gjør dette at vi sliter med å få vogner rakst nok og godt nok reparert, vi sliter med å ha nok vogner til å dekke behovet og det er store mangler i tilbakemeldingene fra verkstedet. Vi har bedt høyeste hold (styreleder Veggeland) ta tak i problemet, men vil fortløpende vurdere andre tiltak.

 

Kantina vår gikk konkurs i løpet av året. Da hadde vi (Fagforbundet Buss- og Spor­veisbetjeningens Forening) drevet den som et AS siden 1992. Nå ble det, ironisk nok, ekstra høye pensjonskostnader som knekket oss. Men heldigvis var både Team Trafikk og Team Verkstedsenteret interessert i å ha en kantina, så enden på visa ble at alle fagforeningene gikk sammen med begge bedriftene og dannet et nytt selskap, som skal drive kantina fremover, Team Kantiner AS.

 

Til slutt en stor takk til alle tillits­valgte og andre medlemmer som stiller opp på store og små oppga­ver. Denne innsatsen, sammen med lojaliteten til alle medlemmene som står samla år etter år, er hele grunnlaget for oss. Uten dere ville det ikke vært noen fagforening. 

Styret

 

Følgende hadde ordet til saken:

Ole Roger Berg

 

Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til avstemning for å godkjennes:

Vedtak: Styrets årsmelding 2008 enstemmig godkjent.

 

Dirigenten gjennomgikk årsmeldingene for ungdomsutvalget, opplæringsutvalget og seksjon samferdsel og teknisk, klar­gjør­ingshallen og TTs pensjonistforening.

 

Følgende ønsket ordet til årsmelding for ungdomsutvalget:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Årsmelding for ungdomsutvalget tas til etterretning.

 

Følgende ønsket ordet til årsmelding for opplæringsutvalget og seksjon samferdsel og teknisk:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Årsmelding for opplæringsutvalgets tas til etterretning.

Vedtak: Årsmelding for seksjon samferdsel og teknisk tas til etterretning.

 

Følgende ønsket ordet til årsmelding for klargjøringshallen:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Årsmelding for klargjøringshallen tas til etterretning.

 

Følgende ønsket ordet til årsmelding for TTs pensjonistforening:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Årsmelding for TTs pensjonistforening tas til etterretning.

 

Dirigenten gjennomgikk årsrapport fra Hovedverneombudet 2008.

Sluttord ble lest av HVO Harald Sehm.

Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Hovedverneombudets årsrapport for 2008 tas til etterretning.

 

Forslag til handlingsplan for foreninga 2009

Styret foreslår å videreføre dagens mål for 2009, med følgende tillegg:

 

Mål:                Sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ved innføring av ev. anbud.

Strategi:         Påvirke anbudsvilkårene.

            Skolere tillitsvalgte og medlemmer.

 

Arbeidsmiljø

Strategi:         Jobbe for å reversere ”arbeidslinja” slik at vi får et mer humant arbeidsliv.

 

Mål:                Bevare BSF som fagforening etter ev. anbud.

Strategi:         Påvirke både Fagforbundet og LO for å sikre en fortsatt kampdyktig fagforening.

           

Den konkrete handlingsplanen blir laget av styret etter årsmøtet.

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende hadde ordet til forslaget:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak: Styrets forslag til mål og strategiske hovedområder enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 6.     Regnskap 2008

 

Ved start på årsmøtets behandling av saken var det 54 stk. stemmeberettigede til stede.

 

Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2008. Regnskapet er ikke revidert, og kan derfor ikke godkjennes av årsmøtet.

Følgende hadde ordet til regnskap for 2008:

Per Erik Kufås

Gunn Elin Flakne

 

Kasserer Rune Straumann gjennomgikk deretter balanse for 2008. 

Følgende hadde ordet til balansen for 2008:

Anders Bergsli

Ole Roger Berg

Rune Straumann

 

Ole Roger Berg fremmet følgende forslag fra styret i BSF:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne det endelige regnskapet, etter revisorenes gjennomgang og godkjenning.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 7.     Innkomne forslag.

 

Forslag 1.     Fra styret i BSF

 

Ja til fylkeskommunal drift av all kollektivtrafikk i egenregi - Nei til bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) vil i den lange valgkampen fram mot Stortingsvalget 2009 appellere til Arbeider­partiet sen­tralt og i Sør-Trøndelag om å sørge for at fylkestinget i Sør-Trønde­lag, i samsvar med LO kon­gressens klare krav, reverserer sitt vedtak om å anbudsutsette kollektivtrafikken.

Vi vil jobbe for at dette blir et av fagbevegel­sens hovedkrav til partiene foran komm­ende Stortings- og fylkestingsvalg.

Vi krever at et forarbeide iverksettes med sikte på at et fylkeskommunalt kollek­tiv­sel­skap kan opprettes for å i første omgang å ta seg av kollektivtrafikken i Trondheim, og på lengre sikt også andre deler av fylket. I tida fram til et slikt selskap kan opp­rettes, videreføres driften med kvalitetskontrakter.

 

Begrunnelse

LO kongressen 2005 vedtok at LO er mot bruk av anbud i kollektivtrafikken. Erfar­in­g­er viser at kvaliteten på tjenestene til befolkningen for­ringes, arbeidsforholdene blir utrygge og vilkår­ene for de ansatte blir dårligere. Anbud gir av erfaring dårligere pen­sjonsordn­ing og arbeids­plasser og arbeidsmiljø ødelegges. Lokale avtaler utviklet gjennom mange år forsvinner. An­bud gir usikre arbeidsforhold for alle ansatte fordi det i hvert fylke kun er en offentlig kjøper av tjenestene. Den som taper et anbud i kollektivtrafikken har derfor ingen alternativer. Det er et forsøk på å skape et kunstig marked. Et reelt marked forut­sett­er flere kjøpere og tilbydere som konkurr­erer mot hverandre.

 

Gjennom fylkestingets vedtak 16. desember 2008, skal det for kollektivtrafikken lyses ut delanbud i Trondheim med eventuelt tilpasning mot tilliggende områder med opp­start august 2010. Et flertall i SVs gruppe, et lite mindretall i APs gruppe og Rødt sine ene representant stemte imot dette forslaget. Disse representantene fortjener honnør for å være på linje med LOs prinsipielle standpunkt i denne saken.

 

Asplan Viak’s rapport av 22.08.08 om kostnadseffektiviteten i Team Trafikk AS, som fylkestinget selv bestilte, har dokumenter at det ikke finnes økonomiske argumenter for å innføre anbud i Trondheim. Dette gjaldt enten man sammen­lignet med normtall eller analyserte referanseanbud, når man korrigerte for faktiske ulike drifts­forutsetn­inger i Trond­heim sammenlignet med referanseanbudsområdene. Fylkespolitikerne har fått personlige brev om dette fra fagforeningene innen kollektivbransjen. Vi er derfor forundret og meget skuffet over den manglende vilje blant fylkespolitikerne om å hensynsta denne rapporten og reversere sitt vedtak om anbud. Det vil ta ca. 3 år å innføre et anbudsregime. Et politisk vedtak står til et nytt vedtak er fattet.

 

Kollektivtrafikk er en viktig del av samfunnets infrastruktur for å dekke befolkningens behov for gode transporttjenester uavhengig av bl.a bosted i landet. En EU-forordn­ing fra 2007, medfører at alle fylker innen 2019 må anbudsutsette busskjør­ingen. Unntaket er hvis kommunen/fylkes­komm­unen driver dette selv. Det offentlige må der­for kjøpe tilbake busselskap­ene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg.

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende hadde ordet til forslaget:

Karl Arne Maurseth

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag 2.     Fra styret i BSF

 

Forslag til uttalelse

 

Årsmøtet i BSF ber med dette Team Trafikk AS, som arbeidsgiver og busseier, om å sørge for at busser som settes i trafikk er i en slik stand at de tilfredsstiller offentlige og interne lover, regler og krav.


Team Trafikk må sørge for å ha avtale med Team Verkstedsenter (TV) og andre tilbydere av verkstedtjenester, som sikrer at bussene blir reparert, vedlikeholdt og returnert i en slik stand at de tilfredsstiller offentlige og interne lover, regler og krav.

 

Team trafikk må også sørge for stor nok andel reservevogner, slik at vogner som skal inn til service og/eller reparasjon kan stå til de er ferdig behandlet.

 

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening forlanger at rapporterte feil repareres innen rimelig tid. Det må kvitteres på journal av Team Verkstedsenter hvis reparasjonen utsettes.

 

Begrunnelse:

Sjåfører i Team Trafikk er avhengig av at buss som settes i trafikk er i orden. Vi opp­lever at busser går månedsvis med feil som er rapportert via internt godkjent rapport­eringssystem. Disse feil kan være i konflikt med kjøretøyforskrift eller bare med Teams interne krav.

Vi vet at det er vi som blir ”syndebukkeen” om noe skjer ute i trafikken, selv om vi ikke har noe system som gjør det mulig for oss å kontrollere vogna sjøl i detalj.

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende hadde ordet til forslaget:

Ole Roger Berg

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Forslag 3.     Fra styret i BSF

 

Forslag til uttalelse

 

Lik lønn for likt arbeid – to-lønns systemet i Trondheim Renholdsverk må bort! Nå!

 

Fagforbundet Renholdsverkets Arbeiderforening har vår fulle støtte for sin kamp mot et usosialt to-lønns system.

 

Det er selvsagt helt uaktuelt at noen må gå ned i lønn for å få utlignet for­skjellene i lønn som oppstod da Renholdsverket igjen overtok all søppel­tømming i Trondheim i 2005. Det forslaget som ledelsen i TRV har lansert, gjør at noen må gå ned opptil 12 000 kr i årslønn.

 

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at det rødgrønne flertallet i Trond­heim rydder opp i denne saken. Vi har ikke glemt lovnadene fra valg­kampen i 2007, der flertallet svarte klart Ja på spørsmålet: ”Vil partiet sørge for at tolønnssystemet i TRV avvikles og at det ryddes opp i utstrakt bruk av innleie?”

 

Arbeiderpartiet var helt tydelig i sitt svar:

”Arbeiderpartiet er prinsipielt imot forskjellig lønn for likt arbeid! Vi vil samtidig ikke senke lønna til de som i dag nyter godt av rettigheter fra tidligere. Dette er en lavtlønnsgruppe som Arbeiderpartiet vil prioritere.”

 

Nå er tida inne til å innfri løftene!

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende hadde ordet til forslaget:

Ole Roger Berg

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag 4.     Fra styret i BSF

 

Støtte til det palestinske folk

Årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) slutter seg til den skarpe fordømmelsen Norsk Folkehjelp har gitt av Israels krigføring i Gaza og ber norske myndigheter stille Israel til ansvar for krigshand­lingene. Blokaden av Gaza må heves umiddelbart. Grensene må åpnes og de internasjonale hjelpeorgan­isasjonene må få komme inn i Gaza for å få delt ut nød­vendig medisinsk utstyr, mat og drivstoff.

BSF støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza / Palestina ved å be­vilge 10.000 kroner, som overføres til deres konto nr. 9001 05 0000.

 

Begrunnelse:

Over hele verden fordømmes Israels angrep på Gaza. Mange føler sinne og for­tvil­else over en så brutal aggresjon mot en innestengt befolkning på et lite landområde i Gaza. Vår kritikk av Israel er ikke uttrykk for antisemittisme, jødehat.

 

Det er sterke, uforsonlige holdninger på begge sider av konflikten. Bombing og krig forsterker dette. Ettervirkningene for de som er rammet vil det ta generasjoner å lege.

 

En våpenhvile i Gaza betyr ikke at Israels okkupasjon av Palestina er over. Det er en 60-årig historie og konflikt mellom to folk som ligger bak dagens situasjon. Det er en kamp om land og vann og rettigheter over et landområde og ikke en religiøs konflikt.

 

En reell våpenhvile for Gaza kan ikke oppnås uten at det forhandles fram en avtale med den organisasjon som gjennom frie og lovlige valg, er gitt tillit til å representere det palestinske folket i Gaza og på Vestbredden.

 

Verden har i mange år blitt forført av snakk om en fredsprosess i Midt-Østen, mens Israel som okkupant dag for dag har styrket sin stilling som den sterke part i forhold til palestinerne som den svake part. Okkupasjonen av Palestina står ved lag. Israels blokader, bygging av muren og hundrevis av kontrollposter gir en håpløs hverdag for den vanlige pale­stin­er. Dette hindrer en reell fred med frihet og rettferdighet for det palestinske folket.

 

BSF vil i vårt videre solidaritetsarbeid for det palestinske folk legge vekt på å delta i folkelige nettverk som vennskapsforeningen Trondheim / Ramallah. Vi vil samar­beide med palestinske organisasjoner / lokalmiljøer gjennom den avtalen LO i Trond­heim og LO i Norge har med palestinsk fagbevegelse (PGFTU) og vi vil støtte opp om Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid i Palestina.

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende hadde ordet til forslaget:

Ingen ønsket ordet.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 8.     Budsjett 2009

 

Kasserer Rune Straumann redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2009. Under posten bevilgninger skal summen økes fra kr. 20.000,- til kr. 30.000,- i forhold til det fremlagte forslag.

Følgende hadde ordet til saken:

Ingen ønsket ordet

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2009 med endring enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 9.     Valg

 

Ved start på årsmøtets behandling av saken var det 54 stemmeberettigede til stede.

Ingen i valgkomiteen redegjorde for prosess rundt valgkomitéens arbeid og valg­komi­téens innstiling.

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Styret BSF

Leder                                     Ole Roger Berg                               Ikke på valg

Nestleder                              Rune Magnussen                          Velges for 2 år

Sekretær                               John-Peder Denstad                     Ikke på valg

Kasserer                               Rune Straumann                           Velges for 2 år

Opplæringsansvarlig          Børge Tingstad                               Ikke på valg

Ungdomstillitsvalgt                         Espen Sandstad                             Velges for 2 år

HVO                                      Harald Sehm                                               Velges for 2 år

Pensjonisttillits.                   Henry Arntzen                                 Velges av pensjonisttfor.

Styremedlem 1                    Bente Elshaug                                Velges for 1 år

Styremedlem 2                    Roland Knutsson                           Velges for 1 år

Styremedlem 3                    Kasirye Frobisher                           Velges for 1 år

Styremedlem 4                    Gabriel Escobar Neira                   Velges for 1 år

Styremedlem 5                    Linda Bremvåg                               Velges for 1 år

Styremedlem 6                    Odd Rune Rinnan (Team Flexi)  Velges for 1 år

Styremedlem 7                    Ketil Schiøll                                     Velges for 1 år

 

Forhandlingsutvalg          Ole Roger Berg – Rune Magnussen – John-P. Denstad

Vara                                       Rune Straumann – Børge Tingstad – Bente Elshaug

 

Fagforb. S-Tr.lag repr. skap       Ole R. Berg, Rune Magnussen

Vara:                                      John-P. Denstad, Rune Straumann, Børge Tingstad, Bente Elshaug

 

Revisorer                             Lars Mo                                            Velges for 2 år

Trude Nilsen                                              Velges for 1 år

Vara                                       Per Erik Kufås                                 Velges for 1 år

 

Valgkomité                          Jomar Nordtømme, Karl Arne Maurset, Vahedi Jalil og Trude Nilsen

 

Ole Roger Berg fremla følgende forslag på vegne av styret:

Styret utvides med ett styremedlem: Jalil Vahedi.

Vedtak: Styrets forslag om utvidelse av styret med ett styremedlem enstemmig vedtatt.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på nestleder, kasserer, ungdomstillitsvalgt og hovedverneombud ved særskilte valg.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Nestleder, kasserer, ungdomstillitsvalgt og hovedverneombud enstemmig valgt for 2 år.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på styremedlemmer ved særskilte valg.

Ole Roger Berg fremla følgende forslag på vegne av styret:

Styret utvides med ett styremedlem: Jalil Vahedi.

Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg m/ varaer.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter m/ varaer til Fagforbundet i Sør-Trøndelags representantskap.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på revisor m/ varaer.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på representanter til ny valgkomité.

Jalil Vahedi fremmet følgende forslag:

Nytt medlem av valgkomiteen: Frøydis Myhren

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

 

Sak 10.   Avslutning

 

Leder Ole Roger Berg takket dirigent Torbjørn Modig for dirigentjobben med en konfekteske.

Leder Ole Roger Berg takket sekretær John-Peder Denstad for referentjobben med en rose.

 

Leder Ole Roger Berg takket for tilliten på vegne av styret.

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet hevet kl. 20.50.

 

Sekretær:

 

---------------------------

John-P. Denstad

(sign)

 

Protokollunderskrivere: 

 

------------------------

Frøydis Myhren

(sign)

 

---------------------------

Karl Arne Maurseth

(sign)