Styrets beretning:

 

1. BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker:

 

Yrkesstolthet

Solidaritet

Aktivitet

Arbeidsforhold

Miljø

 

 

2. Foreningens målsettinger for 2003 og 2004

 

1.   Bedre lønn for alle medlemmer

2.   Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og fore­ninga

3.   Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

4.   Opprettholde og styrke foreninga

5.   Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

6.   Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

Styret konkretiserte målsettingene i en handlingsplan.

 

 

 

 

Hva har vi oppnådd i forhold til målsettingene?

Skal vi se på resultatene i forhold til våre målsettinger så får vi følgende forhold:

 

Bedre lønn for alle medlemmer

Som sagt så har vi, ikke greid å tette noe av lønnsgapet, blant annet i for­hold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og må bare konstatere at vi verken sentralt eller lokalt (bonusavtale) har oppnådd særlige lønns­økn­inger. Det positive er selvsagt at til tross for dette så har nok de fleste medlemmene faktisk fått en viss reallønnsøkning i perioden.

 

Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og fore­ninga

Vi har også her tapt rettigheter, først og fremst gjennom en dårligere tariff på flere områder og vi har fått en dårligere pensjonsavtale. Det positive er at noen ordninger faktisk er bedre i den nye tariffen, så som fri med lønn for kursvirksomhet og lignende. Her gjenstår en del opprydding (tvister), da bedriften krangler på noen formuleringer i avtalen. 

Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

Vanskelig å se at trivselen er blitt høyere for det store flertallet av med­lemmene. Arbeidsmiljøet har nok heller ikke blitt særlig bedre, men for sjåførene vil kanskje kjøpet av Scania gi seg positive utslag etter hvert. En nedgang i langtidsfraværet siste året er muligens et tegn på at noe virker bra. Kan det være IA avtalen som slår inn?

 

Opprettholde og styrke foreninga

Vi har fortsatt den fine medlemsutviklingen denne perioden, selv om veksten har stagnert noe det siste halve året. Vi har få medlemmer som er misfornøyd og det eneste som bekymrer er oppmøte på medlems­møt­ene. 11 medlemsmøter ble avholdt totalt i 2003 og 2004. Det best besøk­te møtet hadde 67 medlemmer til stede. Laveste oppmøte var 13 til stede, mens gjennomsnittlig oppmøte for alle møtene var 34 stykker til stede. Styret får se litt nøyere på både innhold og form og antall møter, for å se hva som kan gjøres. Det er meget viktig for foreninga, at vi opprett­hol­der aktiviteten og har engasjerte medlemmer som kommer på med­lems­møtene.

 

Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

Vi har ikke hatt samme oppslutning om fagbrevkurs som tidligere. Dette vil på sikt svekke vår egen anseelse og gjøre noe med hvordan vi oppfatt­er oss selv. Det positive er at vi har innført BSF kvalitet, som et begrep og retningslinjer for tillitsvalgte. Vi håper BSF kvalitet blir retningsgivende for alle medlemmer etter hvert.

 

Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

Vanskelig å se de store fremgangene. Fremdeles er det sterke krefter som ikke ønsker å satse på kollektivtrafikk, både sentralt og lokalt. Stat­lige bevilgninger er fremdeles alt for lave, og kommunen har lite penger. Det positive er at vi har fått en god dialog med ”det nye flertallet” i Trond­heim som vi håper kan utvikle seg til konkrete tiltak for f. eks. frem­kommelighet. Men ting tar tid, også i Trondheim.

 

 

 

3. Tillitsvalgte i perioden:

 

Etter årsmøtet 21.01.03 fikk styret følgende sammensetning:

Leder                                                        Ole R. Berg

Nestleder                                                 Sverre Sundset          

Sekretær                                                  John P. Denstad

Kasserer                                                  Rune Straumann

Studietillitsvalgt                                        Børge Tingstad

Ungdomstillitsvalgt                                  Terje Turbekmo

Styremedlem 1 / HVO                             Harald Sehm

Styremedlem 2                                        Trond Throseth

Styremedlem 3                                        Tore Johansen

Varamedlemmer:                                     Heidi Anita Hell Austinat

                                                                  Roland Knutsson

                                                                  Morten Holden

                                                                  Knut E. Kvaal

Varamedlem / kollegakontakt                 Tore Norum

Varamedlem / kollegakontakt                 Bente Elshaug

Varamedlem                                            Runar Holm

Pensjonisttillitsvalgt                                 Martin Martinsen

 

Fordi nytt forbund skulle dannes fra juni 2003, gjaldt alle valg for ½ år, bortsett fra valget av HVO som gjaldt for 2 år. Pensjonisttillitsvalgt tiltrer styret.

 

På konstituerende årsmøte 27.08.03 ble følgende styre valgt:

Leder                                                        Ole R. Berg

Nestleder                                                 Sverre Sundset          

Sekretær                                                  John P. Denstad

Kasserer                                                  Rune Straumann

Studietillitsvalgt                                        Børge Tingstad

Ungdomstillitsvalgt                                  Lars Wærdahl

Styremedlem 1 / HVO                             Harald Sehm

Styremedlem 2                                        Åsgeir Møllen

Styremedlem 3                                        Bente Elshaug

Pensjonisttillitsvalgt                                 Martin Martinsen

 

Varamedlemmer:                                     Roland Knutsson

                                                                  Tore Norum

                                                                  Runar Holm

Geir Johnsen fra klargjørings­hallen møter som observatør i BSF-styret.

 

Representasjon overfor Team Trafikk AS:

 

Forhandlingsutvalg:       Ole R. Berg, Sverre Sundset, John-P.   Denstad                     

Vara:                                             Rune Straumann, Børge Tingstad

( Valgt på konstituerende årsmøte 27.08.03 i Fagforbundet avd. 047 BSF)

 

Repr.  AMU:                                   Harald Sehm, Sverre Sundseth, Børge Tingstad, Ole R. Berg

Vara:                                                         Kristian Arnesen, Tore Norum, Åsgeir Møllen, Terje Rønvik

 

Vara til HVO:                                 Børge Tingstad

 

Bedriftsutvalget:                          Ole R. Berg, Sverre Sundset, Rune Strau­mann, Åsgeir Møllen, Harald Sehm (HVO)

Vara:                                                Børge Tingstad, John-P. Denstad, Roland Knutsson, Bente Elshaug, Runar Holm

 

Styret i Team Trafikk AS:                    Ole Roger Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann

Vara:                                                         1. vara: John-P. Denstad; 2. vara: Børge Tingstad; 3. vara: Åsgeir Møllen

 

Attføringsutvalget:                      Tore Norum

Vara:                                                Bente Elshaug

 

AKAN – Kontakter:                      Tore Norum, Bente Elshaug

 

Plasstillitsvalgt Klargjøringshall:      Geir Johnsen

 

Plasstillitsvalgt Kontor / Adm.:          Åsgeir Møllen

 

Plasstillitsvalgt Turnusgr. linje 5:     Terje Rønvik

                                                                  Rune Magnussen (*)

(*) Valgt høsten 2004 for turnusgruppe linje 5 / 9 etter at Rønvik fratrådte etter at han ble ansatt som trafikklederassistent)

 

Plasstillitsvalgt Team Flexi:              Ronny Johnsen

 

Turnus Tillitsvalgt Team Flexi:                   Petter Larsen

 

Talsperson for 10 % ansatte:   Arve Jensen

 

Avd. utvalg Bussdrift:                          Hovedtillitsvalgt (Ole R. Berg), HVO (Harald Sehm)

Vara:                                                        Sverre Sundset, Børge Tingstad

 

Plasstillitsvalgt Team Flexi:      Knut E. Kvaal

Turnus Tillitsvalgt Team Flexi:          Petter Larsen

 

Datatillitsvalgte:                           Roland Knutsson

 

Skadeutvalget:                             Børge Tingstad

 

Hovedverneombud:                    Harald Sehm

 

Verneombud:                               Børge Tingstad  (vara HVO)

Tor Inge Gjengaar

Thore Wærdahl

Frank Helland

Kristian Arnesen

Torbjørn Modig

Roland Knutsson

Knut E. Kvaal      (Team Flexi)

                                                        Åsgeir Møllen     (Adm.)

                                                        Even M. Vårum   (Klargjøringshallen)

                                                        Terje Rønvik (Turnusgruppe linje 5)

                                                        Rune Magnussen (*)

(*) Valgt høsten 2004 for turnusgruppe linje 5 / 9 etter at Rønvik fratrådte etter at han ble ansatt som trafikklederassistent)

 

 

Ekstern Representasjon:

 

Repr. Fagforbundet S-Trøndelag:    Ole R. Berg, Sverre Sundset

vara:                                                                   John-P. Denstad

 

Repr.  AOF Trondheim:                       Børge Tingstad, Morten Holden

vara:                                                          Johan Haugerød

 

Repr.  LO i Trondheim:             Ole R. Berg, John-P. Denstad

vara:                                                B.ørgeTingstad (møter fast så lenge JPD er sekretær i LO i Trondheim), Sverre Sundset

 

Repr. Fagforbundet Trondheim:       Ole R. Berg, Sverre Sundset

vara:                                                John-P. Denstad, Rune Straumann

 

Repr. Seksjon SST i Trondheim:      Børge Tingstad, Ole R. Berg

 

 

Styret I Foreningskantiner TT AS: Bente Elshaug, Børge Tingstad, Morten Holden, Tore M. Norum

 

Plasstillitsvalgt Kantina:                                        Berit Bøgseth

 

Styret i Personellservice:                                      Rune Straumann

 

Rådet for Kollektivtransporten (Fagforb):                   Ole R. Berg

 

ORTRAN (Opplæringsrådet for transportfag)          Ole R. Berg

 

Koordineringsutvalget for Arbeids miljø

i Fagforbundet Sør-Trøndelag:                                      Harald Sehm

 

Leder valgkom. opplæringsktr. for transportfag:      Harald Sehm

 

Opplæringskontoret for transportfag:                Børge Tingstad

 

Opplæringsutvalget i Kommunal Kompetanse:         Børge Tingstad

 

Yrkesrettet utvalg i Fagforbundet

Sør-Trøndelag:                                                                 Børge Tingstad

 

Organisasjonsrettet utvalg i Fagforbundet

Sør-Trøndelag:                                                                  Børge Tingstad

 

SAMBUSS (LOs forbund i bussektoren):           Ole R. Berg

 

ITF/ETF Landtransportseksjonen:                      Ole R. Berg

 

Faglig politisk utvalg i Fagforbundet

i Sør-Trøndelag:                                                      Torbjørn Modig

 

 

 

Interne utvalg i BSF:

 

Seksjonsleder SKA: Åsgeir Møllen

 

Ungdomsutvalget:    Lars Wærdahl, Runar Holm, Kristian Iversen

 

Studieutvalg:             Børge Tingstad, Johan Haugerød, Morten Holden

( Valgt på konstituerende årsmøte 27.08.03 i Fagforbundet avd. 047 BSF)

 

Turnusutvalget:                 Roland Knutsson, Odd G. Bjørkmo, Harald Bjørn

( Valgt på konstituerende årsmøte 27.08.03 i Fagforbundet avd. 047 BSF)

 

Verve- og agitasjonsutv:  Sverre Sundset, Trond Throseth,

Lars Wærdahl             

Tariffgruppe:                      Ole R. Berg, Sverre Sundset, John-P. Denstad, Åsgeir Møllen       

 

Revisorer:                            Lars Mo, Henry Arntzen

vara:                              Odd Helge Lund

( Valgt på konstituerende årsmøte 27.08.03 i Fagforbundet avd. 047 BSF)

 

Valgkomité:                Tom Warholm, Tor Inge Gjengaar, Per Erik Kufås, Liv Nora Helen W. Solberg, Arve Soll,  Barbro Liamo

( Valgt på konstituerende årsmøte 27.08.03 i Fagforbundet avd. 047 BSF)

 

Redaktør Frontruta:          Tore Johansen

 

Kollegakontakt:                  Tore M. Norum, Bente Elshaug

 

Arrangement:            Studieutvalget og Ungdomsutvalget

 

Internett Redaktør:   Arve J. Solli

 

 

 

 

 

 

 

4. Aktiviteter i foreningen

 

Bevilgninger i perioden jan. 2003 – des. 2004:

Fra styrets konto:

Nei til EUs faglige arbeid                                 1.000,-

Nei til EUs faglige utvalg                                  1.000,-

Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF)     1.000,-

LOs sommerleir på Saltøya 2004                   1.000,-

Julebordkomité v TT / TT nissene         - 2003 (*)   4.000,-                         

Julebordkomité v TT – 2004 (**)                     4.000,-                         

(*)       Styret vedtokt å yte et tilskudd på kr. 10,- pr. yrkesaktive medlem til julebordet i Team Trafikk AS 22. november 2003.

(**)     Styret vedtok å støtte julebordsarrangementet 20.11.04 med kr. 10,- pr. medlem.

 

Fra solidaritetskontoen:

Streikestøtte til medl. i Klargjøringspersonalets

Forening ansatt i NSB Trafikkservice AS        20.000,-

Streikestøtte til Midtnorsk Transportarbeider

Forening – Tariffoppgjøret 2004                     10.000,-

SOS Rasisme                                                   500,-

Norsk Folkehjelp                                                        500,-

Norsk Folkehjelp 1. mai aksjon 2004 –

Solidaritet med palestinerne                                     1.000,-

Narvas Venner – hjelpesending til Estland     1.000,-

TV aksjonen 2004 – ”Hjerterom”                    1.000,-

 

Aksjer/medlemskap:

Foreningskantiner AS                              kr. 100.000,- i aksjer

Rutebilhistorisk Forening                        Medlem

Arbeiderbevegelsens arkiv                     Medlem

Arbeiderbevegelsens edruskapsfond   Medlem

Klassekampen                                         5 aksjer a kr. 1,-

 

Innkjøp av betydning:

Fagforeningen har kjøpt inn en stasjonær PC.

 

Møter:

Det er avholdt

1 årsmøte og 1 konstituerende årsmøte

12 medlemsmøter

28 styremøter + Et ukjent antall forhandlingsmøter

 


 

Fagforeningsutvikling:

Vi har gjennomført et 2-dagers kurs for styret 11. – 12. mars 2003, 19. – 20. januar 2004 og 4. – 5. oktober 2004 der vi gikk gjennom mål, strategier, tiltak og aktivi­teter. Dette er en del av strategien for å stadig å forbedre fagforeningen, slik at den kan yte maksimalt overfor medlemmene. Om vi lykkes er det tilbakemel­dinger fra medlemmene som kan fortelle oss.

 

BSF Kvalitet

betyr at tillitsvalgte i BSF:

Aldri skal si noe om en person til andre, som du ikke kan si til den personen sammen med andre.

 

På arbeidsplassen skal tillits­valgte:

q       Sette personlig hygiene høyt, håndvask før mat hindrer smitte.

q       Holde arbeidsplassen vår ryddig. Gjelder også kantiner og andre fellesrom. Rydder vi etter en kollega så er det greit det også!

q       Konsekvent rapportere de feil og avvik vi kommer over. Gjeld­er feil og skader på buss og anlegg, dårlig renhold og andre avvik som kan forringe vår arbeidsplass.

q       Ikke røyke i buss, hvilebu eller andre plasser hvor dette ikke er tillatt.

 

Som kollega skal tillitsvalgte:

q       Opptre på en folkelig måte og ta kolleger på alvor

q       Ta vare på humoren og be­handle kolleger og kunder med respekt

q       Aldri mobbe eller baksnakke medlemmer, kolleger eller andre personer

q       Aldri spre personopplysninger eller rykter

q       Informere på forståelig og lett­fattelig måte hva BSF jobber med.

q       Alltid sørge for at medlemmer får tilbakemelding

q       Ta vare på våre kollegaer. Det er lov å bry seg. Det er lov å gi ros.

 

Tillitsvalgte som er sjåfører skal:

q       Unngå tomgangs kjøring. I sentrum er alt over 2 min tom­gang unødvendig (rapportering av feil og evt utbytting av vogn med feil ved varme, luft med mer vil automatisk redusere tomgangsbehov).

q       Alltid være korrekt antrukket iht. uniformsreglementet.

q       Tillitsvalgt pin og Verneombuds pin bæres synlig på uniformen

q       Hilse på kolleger du treffer på veien, også fra andre selskaper

 

Som Saksbehandler skal tillitsvalgte:

q       Behandle alle enkeltsaker skikkelig

q       Aldri love noe om resultatet

q       Gi tilbakemelding innen 2 uker

q       Videre tilbakemelding regel­messig til saken er avklart

q       Sikre at saken først er tatt opp med rette leder i Team Trafikk AS direkte.

 

Dette er noen enkle regler / hold­ninger som du kan forvente at tillitsvalgte i BSF forholder seg til. Vi stiller slike krav til våre tillits­valgte og vi håper dette også vil være en standard for alle våre medlemmer.

 

 

Medlemsutviklingen:

Foreningen hadde pr. 31.12 2004 totalt 569 medlemmer, mot 541 i 2002, 465 i 2001 og 418 i 2000. Av disse var det 399 yrkesaktive medlemmer (herav 36 kvinner) mot 386 i 2002, 352 i 2001 og 303 i 2000.

 

I 2004 hadde vi 36 innmeldinger og 20 utmeldinger / overføringer.

 

Trond Throseth og Lars Wærdahl har hatt som spesielt ansvar å kontakte nyansatte for å tilby med­lemsskap i foreninga.

 

BSF har søkt  om og fått innvilget fra Fagforbundet Sør-Trøndelag såkalte GUS-midler (Gå ut og spør). Dette er vervemidler som skal brukes til konkrete tiltak i vervearbeidet.

 

 

 

 

5. Interne aktiviteter

 

Tariffoppgjøret 2003.

Protokoll om betinget varsel om permittering ble inngått 18.3.03 mellom LO-utvalget og Team Trafikk AS. Det ble 28. mars be­gjært brudd i meklingen mellom LO og NHO. LO ga følgelig varsel om plassoppsigelse for alle orga­niserte. Fristen for å avslutte mek­lingen var satt til kl. 24.00 onsdag den 2. april. En eventuell streik skulle iverksettes fra arbeidstidens start torsdag 3. april. Styret drøftet følgende forrut for dette: 1) Gjenn­omgang av streikevarsel fra LO / NKF. Det var varslet plassopp­sig­else for 473 stk. ved Team Trafikk Trondheim. 2) 70 % streikebidrag. 3) Styret skulle fungere som streikekomité i tilfelle streik. 4) Or­ganisering av streikevakter, streikevakt­innfor­ma­sjon og møte­plass for streike­møte. Det ble ingen streik da part­ene sentralt kom til enighet i mek­lingsmøtet natt til 3. april 2003.

 

Gjennom infoskriv fra LO ble med­lemmene orientert om resultatet av tariffoppgjøret 2003: Mekl­ings­forslaget LO – NHO ble enstemm­ig anbefalt av forhandlingsut­valg­et. Hovedpunkter: 1) Klar lav­lønns­profil. 2) Gode bidrag til like­lønn. 3) Trygger sysselsettingen. 4) Følger opp arbeidet med tjen­estepensjonsordninger. 5) Fradrag for fagforeningskontingent økes til 1800 kroner.

 

Lønnstillegg til de lavest lønte.

Det blir gitt et tillegg på kr. 2,85 pr. time til alle arbeidstakere på av­taleområder der gjennomsnittlig årslønn er under 85 % av gjenn­omsnittet i industrien, dvs. som har en gjennomsnittlig årslønn på under kr. 238.000,-. Tillegget gis fra 1. april 2003, og utgjør kr. 5.557,50 pr. år. Tillegget gjelder 15 prosent av arbeidstakerne i LO-NHO-området.

 

Det blir videre gitt et tillegg på kr. 1,95 pr. time til alle arbeidstakere på avtaleområder der gjennom­snittlig årslønn er fra 85 % og opp til 95 % av gjennomsnittet i indu­strien, dvs. som har en gjenn­om­snittlig årslønn fra kr. 238.000,- og opp til kr. 266.000,-. Tillegget gis fra 1. april 2003, og utgjør kr. 3.802,00 pr. år. Tillegget gjelder 25 prosent av arbeidstakerne i LO-NHO-området.

 

Tilleggene vil sammen med gar­antiordningene og normale lokale forhandlinger gi generell opprett­holdelse av kjøpekraften fra 2002.

 

Tariffoppgjøret 2004.

BSF vedtok følgende krav til opp­gjøret i medlemsmøte 04.11.03:

1.    Lønn

Anstendig lønn for stort ansvar: Minimum kr. 255.000 i året + kr. 30.000 for fagbrev.

Kveldstillegg: Kveldstillegg 40% av timelønn fra kl. 17.00 –06.00.

Helgetillegg: Helgetillegg 40% av timelønn hele helga fra lør­dag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00 / ut skiftets lengde.

Overtid: All overtid betales med 100 % tillegg på søndager/hell­igdager og fridager (turnus­fri).

Bevegelige helligdager: Arbeid på bevegelige helligdager bet­ales med 133 % tillegg.

Delt dagsverk kompenseres med minimum 2 x timelønna.

 

2.    Arbeidstid

Ukentlig arbeidstid: 33.6 t/uke for alt arbeid med varierende arbeidstid, også delt dagsverk.

Lengde på skift: Ingen skift over 8 timer – av hensyn til akt­somhets- og sikkerhets­prin­sipper – trøtthet dreper.

Pauser – utstrekk: Minimum 40 minutters pause for skift over 5 timer. Ingen trekk av lønn over 30 minutters pause. Maks. ut­strekk før/etter pause 4 ½ time.

Delt dagsverk: Delt dagsverk kan kun brukes mandag til fre­dag mellom kl. 05.00 og 18.00 – mønstres minimum som gjennomsnitts arbeidsdag.

Normalarbeidsdag: Normal­arbeidsdag fra kl. 06.00 til 17.00 – Arbeidstiden begynner og slutter samme (stasjoneri­ngs-) sted.

Helgearbeid: Arbeid maks hver 3. helg.

Veskeoppgjør: Veskeoppgjør daglig i betalt tid.

3.    Pensjon

Pensjonsytelse: Minimum 66% ytelsesbasert pensjon. All inn­tekt skal være pensjons­giv­ende.

4.    Annet

Sykelønn: Sykelønn for­skutt­eres så lenge det er sykelønns­rettig­heter.

Omsorgspermisjon: Omsorgs­permisjon (fødselspermisjon for fedre) i 14 dager med full lønn.

Leilighetsvise forsinkelser: Bestemmelsen må bort.

Arbeidsmiljøloven: Om fag­bev­egelsen ikke lykkes i å slå til­bake angrepene på AML ,som regjeringas forslag om å tillate midlertidige ansettelser, må LOs strategi for tariffoppgjøret 2004 være å kreve formuler­inger tatt inn i tariffavtalene som ivaretar våre interesser.

Vi krever at oppgjøret gjennomføres forbundsvist.

 

BSF styret forberedte i møte 09.03.04 organisering og ledelse ved en eventuell konflikt i følge Fagforbundets streikehåndbok om konfliktberedskap. Et møte an­gå­ende konfliktberedskap ble av­holdt 25.03.04 hos Fagforbundet Sør-Trøndelag.

 

A-delsforhandlinger innen NAVO ble avsluttet 18.3.2004. Sverre Sundset, Rune Straumann og John-P. Denstad deltok i Oslo i B-delsforhandlingene overenskomst­område 5 i Fagforbundets delega­sjon sammen med Jernbanefor­bundet og Transportarbeider­for­bundet mot tariffmotparten Nett­busskonsernet. Rune Straumann var forhandlingsleder for BSF. Protokoll fra B-delsforhandlingene forelå 10. mai 2004. Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,-  fra 1.4.2004 for alle – kr. 3.900,-. Sjåfører og mekanikere fikk ytter­ligere et tillegg på kr. 0,50 fra 1.4.2004 – kr. 975,-. Fra 1.2.2005 gis et gene­relt tillegg på kr. 1,- til alle som omfattes av overens­kom­sten – kr. 1.950,-. Et tillegg ble oppnådd på garantilønnstabell for sjåfører, mekanikere og kon­tor­medarbeidere på kr. 1,40 på trinn­ene for 8 og 10 års ansienn­itet. Delte dagsverk – godtgjøring ble økt fra kr. 55,- til kr. 85,-. Delt dagsverk skal avsluttes senest kl. 19.00, samt at det ikke er anled­ning til å lage delte dagsverk som faller på søn- og helligdager samt de offentlige høytidsdagene 1. mai og 17. mai.

Medlemmer i klargjøringshallen beholdt sin lønn og fikk det gen­erelle tillegget.

BSF styret konkluderte med at UB-tilleggene er dårligere for Nett­bussoverenskomsten enn for TL-overenskomsten. Styret vedtok også at klargjøring av bestemmel­ser om og praktisering av overtids­regelverket må følges opp. Det ble redegjort for resultatet på et med­lemsmøte før frist for urav­stemning.

 

Tvisteprotokoll mellom BSF og Team Trafikk ble oversendt sen­trale tariffparter sommeren 2004 vedrørende ubekvemstillegg lør­dag og søndag for perioden 01.04 – 21.06.04.

 

Fagforbundet håndterte ikke ur­avstemningen på en god nok måte, bl.a. gjaldt dette mangelfulle rutiner for å sende ut stemme­mat­eriell. Under årets urav­stem­ning var det en klar bedring i del­takelse fra BSF medlemmer (58,5 %) enn tidligere, men allikevel var del­tak­elsen for dårlig ihht. Ved­tektenes bestemmelse om 2/3 deltakelse. Styret har vedtatt å følge opp saken.

 

Tariffoppgjøret 2004 - Juridisk vurdering ved­rørende overgang til NAVO.

Styret konkluderte med at det sen­trale forbundssystemet (Fagfor­bundet, NJF, NTF) ikke sikret vår mulighet til å kunne videreføre en 66 % ytelsesbasert pensjons­ordn­ing for nyansatte. Styret vedtok å følge opp saken overfor LO og Fagforbundet ved å sende brev til Gerd Liv Valla og Jan Davidsen hvor det påpekes uaksep­tabel ut­gang for BSFs medlemmer ved at pensjons­ord­ning endres fra 66 til 63 % for nyansatte.

 

Tariffoppgjøret 2004 - Heismontørstreik mot sosial dumping.

Heismontørene gikk ut i arbeids­kamp fra tirsdag 24. august 2004 etter at de i det siste meklings­møt­et møtte steile arbeidskjøpere som ikke ville gå med på å ar­beide mot dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår. Kravet fra El & IT Forbundet er norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge. Styret har behandlet en henvend­else fra LO i Trondheim om sak­en. Styret vedtok å sende støtte­erklæring med lovnad om økon­omisk støtte hvis behov.

 

Avtale om overskudds­deling / Bonuslønn i Team Trafikk AS.

I henhold til BSFs handlingsplan for 2003 fremmet styret krav over­for Team Trafikk AS om over­nevnte avtale. Avtale ble inngått mellom partene lokalt. Over­skuddsdeling gjelder driftsresultat som oppnås ut over budsjettert driftsresultat for 2004.

 

Sentral oppfølging av tviste­sak­er for BSF til behandling i Fag­forbundet og Norsk Transport­arbeiderforbund.

Norsk Transportarbeiderforbund oversendte brev datert 04.11.03 til Fagforbundet med kopi til BSF. Brevet gjaldt uenighetsprotokoll av 05.06.02 mellom BSF og Team Trafikk AS ang. overtidskrav i for­bindelse med innlevering av sjå­føroppgjør, avløsning og arbeids­tid som ble oversendt til NKF høst 2002, uenighetsprotokoll av 4.12.02 mellom LO-utvalget og Team Trafikk AS ang. lønnsplass­ering av ansatte i Klargjøringshall v/Team Trafikk AS som ble over­sendt til NKF 3.1.2003 og uenig­hetsprotokoll av 31.1.03 mellom LO-utvalget og Team Trafikk AS ang. frikort kombinert med pen­sjonering som ble oversendt til NKF 11.2.2003.

 

Tvistesakene har pr. dato ikke blitt ferdigbehandlet sentralt. Dette er totalt uakseptabelt. Styret i BSF oversendte brev til forbundsleder Jan Davidsen og påpekte at hånd­teringen av disse sakene er uakseptabelt sett fra BSFs stå­sted.

 

Fagforbundet har i brev av 11.03.04 beklaget at sakene ikke er mottatt av Norsk Transportar­beider­forbund, og har for egen del gått gjennom kommunikasjon og for­bedret sine rutiner. Fagforbun­det har oversendt sakene på nytt til NTF og bedt om at disse tas under behand­ling med tanke på videre oppfølging. I ettertid har vi muntlig blitt orientert om fra Fag­forbundet at sakene er skrinlagt fordi tvisteprotokollene er knytta til TL-overenskomsten og ikke til gjeld­ende overenskomst for Team Tra­fikk AS (NAVO overenskom­sten).

 

Samarbeidsforhold mellom partene i Team Trafikk AS.

Styret i BSF ble innkalt til et møte med ledelsen i Team Trafikk 6. januar 2003. Bakgrunnen for møtet var en artikkel skrevet av BSFs leder i Frontruta nr. 5—02. Protokoll fra drøftingsmøtet ble gjennomgått og tatt til orientering av styret i BSF i møte 21.1.2003.

 

Det har blitt avholdt 11 stk. kon­taktmøter i driftsavdelingen i 2004. Det har blitt avholdt 9 stk. møter i Bedriftsutvalget (BU) i Team Tra­fikk AS i år 2003 og 8 møter i 2004.

 

 

Arbeidssituasjon for Hoved­tillitsvalgt (HTV) - Krav om for­handlinger om arbeidstid – opp­sigelse av protokoll av 10.01.97.

Styret har behandlet negativt til­svar fra Team Trafikk AS til BSF på grunnlag av krav datert 16.07.04 fra BSF til Team Trafikk AS. Saken gjelder behov for 100 % frikjøp for hovedtillitsvalgt (HTV). Styret har fortløpende dis­kutert status i saken.

 

Styret har vedtatt at når noen fri­kjøpes av foreningen til å gjøre en jobb på Sorgenfri, skal vedkomm­ende kjøre toppturen til BSF, for å frigjøre noen timer til foreningens leder. Dette er hovedregel, men med mulighet for unntak, blant annet når vedkommende som skal frikjøpes har arbeidet kveldsskift dagen før.

 

Sammensetning / repre­sentasjon i bedrifts­utvalg (BU) og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Team Trafikk AS.

Styret i BSF behandlet saken i møter 08.01 og 21.01.03 på grunnlag av en henvendelse av 03.01.03 og 10.01.03 fra Team Trafikk AS.

Verkstedet på Sorgenfri ble fra 01.01.03 en del av Team Verk­stedsenter AS. Dette fikk følger for sammensetningen av BU og AMU, ved at Frank Andresen og Tor Sandstad m/varamedlemmer fra verkstedet trådte ut av disse utvalgene.

Team Trafikk AS foreslo derfor følgende endring: BU: Kristian Fjelnset og hovedverneombud Harald Sehm, som begge møtte fast i BU uten stemmerett på da­værende tidspunkt, trer inn som faste medlemmer med virkning fra 01.01.03. AMU: I og med at både Frank Andresen fra ledelsen og Tor Sandstad fra Buss- og Spor­veiens Verkstedforening (BSV) m/varamedlemmer fra verkstedet gikk ut, hevdet Team Trafikk AS at lovens krav om likt antall med­lemmer fra ledelsen og de an­sattes organisasjoner ble opprett­holdt, og at AMU derfor med virk­ning fra 01.01.03 kunne bestå av 6 medlemmer m/varamedlemmer.

 

Styret i BSF vedtok følgende i møte 08.01.03: ”For å opprett­holde informasjon og kontakt med verkstedet, ønskes en repres­en­tant fra BSV og en fra verkstedled­elsen som observatører i BU. Vi støtter for­slaget om hovedverne­ombud Harald Sehm som fast medlem i BU. I stedet for Kristian Fjelnset fra ledelsen foreslår vi en ledelsesrepresentant fra Bussdrift, Roger Aamo, som fast represen­tant i BU. Vi ønsker fremdeles fire tillitsvalgte som representanter i AMU. Hovedtillitsvalgt Ole Roger Berg foreslås som ny representant i AMU. Vi fore­slår at en ny repres­entant fra ledelsen m/teknisk inn­sikt inngår som ny 4. rep­resentant i AMU fra ledelsen. Arbeid og ved­tak i BU og AMU og andre utvalg settes som fast punkt på dags­orden i styremøter i BSF.”

BSF fikk gjennomslag for sitt syn om sammensetningen av AMU.

Bedriftsforsamling i Team Trafikk AS – avvikling.

Styret behandlet brev av 14.04.03 fra Team Trafikk AS med spørs­mål om å avvikle bedriftsfor­sam­lingen. Styret diskuterte aktuelle motkrav dersom Bedriftsforsam­lingen skulle avvikles: 1) 3 faste representanter i styret i Team Trafikk AS; 2) Plass i konsern­styret; 3) Anstendig styrehonorar. BSF oppnådde gjennomslag for punkt 1 og 3.

 

Valg av ansattes med­lemmer og varamedlemmer til styret i Team Trafikk AS.

Styret ble enig med BSV og YTF sommeren 2003 om å stille felles valgliste til styrevalget. Dette for­en­klet valget og, forholdstall­prin­sippet ble brukt i fordelingen av plassene.

Styremedl. Ole R. Berg, BSF

Styremedl. Sverre Sundset, BSF

Styremedl. Rune Straumann, BSF

1. vara. Bjørn Helmersen, YTF

2. vara. John P. Denstad, BSF

3. vara. Børge Tingstad, BSF

4. vara. Åsgeir Møllen, BSF

5. vara. Øystein Husby, YTF

 

Styrevalg 2004 - NSB Konsern, Nettbuss AS og Team Trafikk AS.

Styret i BSF drøftet i møte 09.03.04 følgende: Norsk Trans­portarbeiderforbund og Norsk Jernbaneforbund ville stille felles liste innen Nettbuss. Det var uklart om YTF vil delta i dette samar­bei­det. Fagforbundet Nettbuss Drammen har 140 yrkesaktive, Fagfor­bundet Team Verksted har 43 yrkesaktive og Fagforbundet Team Trafikk har 389 yrkesaktive. Problemstillinger v/styrevalg i Nettbusskonsernet er: 1) Fag­for­bundet stiller på felles­liste. Dette vil realistisk kunne gi en vara­plass; 2) Fagforbundet stiller egen liste. Styret i BSF vedtok:  ”Fagfor­bundet sender inn egen liste for Nettbuss AS konsern og NSB konsern med listekandidater Ole R. Berg, Ove Solberg og Tor Sandstad. AU gis fullmakt til å sette opp vararepresentanter. BSF undersøker med YTF om å stille felles­liste m/kandidater som sist for styrevalg Team Trafikk AS.”

 

Styret i BSF tok seinere til etter­retning at følgende ble valgt til å representere de ansatte i konsern­styret i Nettbuss AS: Yngvar Venemyr (NTF) fra Nettbuss Sør, Vidar Furua (YTF) fra Nettbuss Drammen og konserntillitsvalgt Øystein Sneisen (NJF). Følgende ble valgt til å representere de an­satte i konsernstyret i NSB AS: Ole Reidar Rønningen (NJF) fra Cargonett AS, forbundsleder Øystein Aslaksen (NLF) og Ole Roger Berg (Fagforbundet) fra Team Trafikk AS. Vararepresentanter for Ole Roger Berg er: 1) Ove Solberg; 2) Tor Sandstad; 3) Sverre Sundset

Som ansatterepresentanter og varamedlemmer i styret i Team Trafikk ble de samme valgt i 2004 som i 2003, bortsett fra at 5. vara ble endret til Olav Ødegaard (YTF).

Virksomhetsplan 2005 – 2008 for Team Trafikk AS.

Styret i BSF behandlet i flere møter høsten 2004 utkast fra Team Trafikk AS til virksomhets­plan 2005 – 2008 for Team Trafikk AS. BSF oversendte et grundig notat med mange merknader og forslag. BSF drøftet planen i møte m/ ledelsen i TT AS før den ble framlagt for Bedriftsutvalget i sel­skapet. BSF oppnådde vesentlige endringer i det opprinnelige ut­kastet til plan. Styret vedtok å følge opp i styremøte i TT AS og overfor konserntillitsvalgt i Nett­buss AS de punktene vi ikke fikk gjennomslag for.

 

Hovedverneombudets rolle.

Styret har behandlet et brev av 02.04.03 fra Team Trafikk AS til hovedverneombudet i Team Trafikk AS. Saken dreide seg om kritikk fra Teamledelsen om HVOs rolle og utspill HVO har hatt i media om sikkerhetsarbeid ved Team Trafikk. Bedriftslegen er orientert om saken og sakens dokumenter. Styret i BSF vedtok å oversende sakens dokumenter til Arbeidstilsynet.

 

Vernetjenesten på Team Trafikk AS.

Styret i BSF har diskutert om vi kan bidra til å organisere verne­tjenesten på en bedre måte, blant annet med utgangspunkt i hva som er mulig og ønskelig. Styret vedtok i februar 2004 at alle verneombudene (VO) skal kurses, og at det bør arrangeres faste møter – 4 pr. år. Eventuell omorg­anisering av vernetjenesten taes opp etter at kurset med VO er avholdt. Det har blitt avhioldt et kurs for verneombudene, slik at styrets målsetting om 4 samlinger er ikke oppfylt.

 

Sykdom og uførhet v/ Team Trafikk AS – Inkluder­ende Arbeidslivsvirksomhet (IA)

Team Trafikk besluttet i november 2002 å inngå avtale om et mer in­kluderende arbeidsliv med Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag. Styret i BSF har siden hatt denne saken jevnlig på sakslista for å kunne ligge i for­kant av prosessen med å kon­kretisere avtalens innhold i Team Trafikk AS. Drøftelsene i BSF-styret har blant annet tatt utgangs­punkt i: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, gjeldende fra 01.02.03 mellom Team Trafikk AS og Trygde­etat­ens Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag, Notat fra Defacto kurs 17.- 18. juni 2002 om inkluder­ende arbeidsliv (IA), IA-prosjektet – innhold og utfordringer og Mål og tiltak for å få et mer inkluder­ende arbeidsliv i Aker Verdal.

 

I henhold til avtalen skal arbeids­kjøper sammen med tillitsvalgte / ansattes represen­tanter sette egne delmål for de enkelte punkt­ene i intensjonsavtalen (innen 12 uker etter avtaleinngåelse). Det skal også etableres rutiner for oppfølging av sykemeldte i sam­arbeid med de ansattes represent­anter (innen 12 uker etter avtale­inngåelse). Våre tillitsvalgte har hatt en viktig oppgave i å bidra til at bedriften utformet realistiske og gjen­nomførbare målsettinger, iverk­settingstidspunkt for ulike tiltak og ru­tiner for å følge opp avtalens forpliktelser og rettig­heter. Styret i BSF vedtok i møte 17.02.03 at Ole Roger Berg, Harald Sehm, Tore Norum og John-Peder Denstad inngår i en arbeidsgruppe i BSF som skal jobbe med saken. Flere møter om oppfølging av IA-avtalen har blitt avholdt med Team Trafikk AS, og det ble orientert om avtalen på medlemsmøtet i BSF 4. mars 2003.

 

I pressemelding av 30.04.03 fra Arbeids- og Administrasjons­dep­artementet ble det redegjort for endringer i Arbeidsmiljøloven. En­dringene trådte i kraft fra 30.04.03, og er en del av oppfølg­ingen av intensjonsavtalen om et mer in­kluder­ende arbeidsliv. End­ringene innebærer en presisering av arb­eidsgivers ansvar for opp­følging av og tilrettelegging for sykmeldte. Samtidig tydeliggjøres arbeids­takers medvirknings­ansvar.

 

Regjeringen hadde 18.11.03 møte med partene i arbeidslivet. Det ble enighet om å forlenge IA-avtalen, men da under forutsetning at det gjøres noen endringer. Disse ble partene sentralt enige om 3. desember 2003.

 

1. juli 2004 ble nye regler i Folke­trygdloven innført vedrørende sykemelding. Styret har gjennom­gått og drøftet orientering fra pro­sjekt for inkluderende arbeidsliv / Rikstrygdeverket juni 2004. Vi har erfart uakseptabel situasjon for sjåfør ansatt ved Team Trafikk AS som følge av helseproblem, kar­antene fra utøvelse av yrket, medisinsk friskmelding og tap av sykepengerettigheter. Saken løste seg økonomisk for det enkelte medlem, men styret vedtok å følge opp saken på prinsipielt grunnlag overfor Fagforbundet, LO og off­entlige etat­er, blant annet for å avklare ulike aktørers ansvar og roller.

Styret er også klar på at systemet med graderte sykmeldinger ikke passer for en service- og tran­sportbedrift som Team Trafikk AS. Såkalt restarbeidsevne må bes­t­emmes av arbeidstakeren. Det er viktig å vite hva man skal si til legen når sykmelding skal vurd­eres. Styret har vedtatt å lage in­formasjon om IA-bestemmelsene til medlemmene.

 

BSF mottok brev av 11.11.04 fra LO i Norge. LO skriver at slike sit­uasjoner hvor sykepengerettig­het­er tapes ikke skal oppstå. LO skri­ver at LO vil ta problemet opp med Rikstrygdeverket for å få utarbeid­et prinsipielle rutiner i saker som denne, slik at arbeidstaker ikke blir belastet.

Et problem er at sykehuslege er pålagt av Rikstrygdeverket å frisk­melde pasienter som skrives ut av sykehuset, og at det ikke er kon­takt mellom sykehuslege og prim­ærlege. Styret følger opp saken.

 

BSF har tatt opp med Team Tra­fikk AS prinsipielle problem­still­ing­er om bedriftslegens forhold til pri­mærlegene. Bedriftslegen skal kun ha en rådgivende rolle, og har ingen myndighet til å over­prøve primærlegene. Delvis uføre an­satte må om nødvendig få til rette­lagte arbeidsopp­legg, jfr. Arbeids­miljølovens bestemmelser. Det er viktig å motvirke og unngå at mis­tenkeliggjøring blir en del av be­driftskulturen. Vi må jobbe for å unngå at fulltids- og deltidsansatte blir satt opp mot hverandre. Styret vedtok å ta saken opp overfor be­driftslegen, i bedriftsutvalget og i arbeidsmiljøutvalget.

 

BSF har diskutert rekruttering av bussjåfører ved Team Trafikk AS med ledelsen i virksomheten. Styr­et har støttet at Team Trafikk AS har tatt kontakt med Aetat Jobb­service Trondheim for å vurd­ere et nærmere samarbeid, i første rekke vedrørende rekrutter­ing. Det er fornuftig med kontakt med Aetat, også på grunn av at etaten har en viktig rolle som kon­takt mot og tilrettelegger for arbeid i vernede bedrifter.

 

Arbeidslivssenteret ved Trygde­etaten arrangerer jevnlig erfarings­samlinger for tillitsvalgte og verne­ombud. LO i Trondheim viderefor­midlet en henvendelse fra Arb­eidslivssenteret og forespurte om BSF kunne stille m/innleder på en IA-samling 14.12.04 for å snakke om arbeidstaker­org­ani­sasjonens forhold til IA-avtalen og tillits­valg­tes rolle. Ole R. Berg og NHOs regiondirektør deltok som inn­ledere. Ca. 100 var tilstede.

 

Retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering

Styret i BSF fremmet sammen med Hovedverneombudet sommeren 2004 forslag til ret­ningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering som observeres eller rapporteres. Utkastet til forslag er drøftet i flere møter med ledelsen i Team Trafikk AS. Retningslinjene er nå iverksatt.

 

Overtid og timebank i Team Trafikk AS – rammer og retningslinjer.

Styret diskuterte saken med ut­gangspunkt i et notat fra Team Trafikk AS sommeren 2003. Styret vedtok at BSF ikke aksepterer individuelle avtaler på overtid og at maksimalgrenser for månedlig og årlig overtid må beholdes. Vi ønsket en kvote- og venteliste­ordning for ansatte som skal ar­beid overtid og at ansiennitets­prinsippet ble  opprettholdt. Timebank- og overtidsarbeid må sees under ett. System for skriftlig søknad om overtidsarbeid må innskjerpes. Styret påpekte også overfor ledelsen i virksomheten at et sys­tem for fordeling av overtids­arbeid må utvikles snarest ihht. AMU vedtak, og at system for kontroll av daglig overtidsarbeid og overholdelse av ukehvil må innskjerpes.

 

Høsten 2003 var styret delt i synet på bruk av individuelle avtaler. Et medlemsmøte vedtok å tilslutte seg ledelsen i Team Trafikk AS sitt forslag om dette. Samtidig var det flere bak dette vedtaket som i debatten ønsket at BSF skulle jobbe aktivt for å reversere Stor­tingets vedtak om å endre Arb­eidsmiljølovens overtidsbest­emm­elser, slik at det ble ulovlig å inngå individuelle avtaler. Mindre­tallet på medlemsmøtet hevdet at et sys­tem med individuelle avtaler klart undergraver tillitsvalgt­ordn­ingen og fagforeningenes viktige rolle i arbeidslivet. På grunn av andre uoverenstemmelser i for­slaget fra ledelsen i Team Trafikk AS, ble det imidlertid ikke inngått noen lo­kal avtale. Retningslinjer fra Led­elsen i Team Trafikk AS ble i stedet utarbeidet.

 

Styret behandlet høsten 2004 et brev fra hovedverneombud Harald Sehm til Team Trafikk AS vedrør­ende brudd på overtidsbest­emm­elsene. I brevet m/vedlegg fra hovedverneombudet ble det gitt en oversikt over ansatte (13 stk.) som hadde inngått individu­elle avtaler om overtid med Team Trafikk AS. Det framgår også antall brudd disse hadde på månedstotalen (sum over­tid og evt. timebank skal pr. måned ikke overstige 48 timer), jfr. Team Trafikk AS sine retningslinjer for bruk av overtid og timebank. BSF tok saken opp med Team Trafikk AS på grunnlag av at bedriften har sine egne vedtatte forutsetninger og rammer for bruk av overtid å forholde seg til – denne er brutt i mange tilfeller for enkelte ansatte. Bedriften sendte ut informasjon til samtlige ansatte i uke 47/04 hvor det blant annet framgikk at bed­riften så det nødvendig å inn­skjerpe den enkeltes bruk av over­tid. Fra og med perioden som ut­lønnes i januar 2005, dvs. med opparbeiding fra og med 21.11.04, vil bedriften derfor vurdere inntil 3 måneders stopp i tildeling av over­tid, dersom 48-timersregelen brytes.

 

Avtale om disponering av sjå­fører på bevegelige helgedager - helligdagsavtale.

Medlemsmøtet 6. mai 2003 be­handlet et utkast til avtale om disponering av sjåfører på beveg­elige helgedager. Styret hadde saken på dagsorden i flere møter og hadde en jevnlig dialog om saken med ledelsen i Team Trafikk AS.

Etter en del fram og tilbake i sak­en, blant annet oppklaringer av at Team Trafikk AS endret punkter i utkast til avtale som part­ene gjennom sonderinger var enige om, ble protokoll undertegnet 12.02.04.

 

Nattbuss-– revidert avtale.

Forhandlingsmøte ble avholdt 06.07.04 mellom Team Trafikk AS og BSF om nattbuss-kjøring. Til grunn for forhandlingene lå en Nattbuss kalkyle for nytt ruteopp­legg fra august 2004 – notat fra Team Trafikk AS datert 06.07.04. Tidligere avtale ble videreført på alle punkter bortsett fra at inn­slagsgrensen for provi­sjon gjøres gjeldende fra og med 18 passasjer og ikke fra og med 16 som tidligere.

 

Arbeidsreglement for Team Trafikk AS – revidert avtale.

Forhandlingsmøte ble avholdt 28.06.04 mellom Team Trafikk AS og BSF og YTF om arbeidsreglement for Team Trafikk AS, og en revidert avtale ble undertegnet. Oppsigelsesvernet er styrket i den reviderte avtalen.

 

Introduksjonskurs Bussdrift.

BSF mottok i 2003 et avtaleutkast fra Team Trafikk AS om introduk­sjonskurs for nye sjåfører, og led­elsen i Team Trafikk redegjorde for avtaleutkastet overfor styret i BSF. Styret vedtok å avvise ut­kastet til avtale og ba Team Trafikk AS om å forholde seg til Arbeidsmiljølovens §§ 55, 58 og 63 og tariffavtalen vedrørende nyansettelser.

 

Tilbud til 10 % ansatte om mer kjøring frem til sommeren 2004.

Rundskriv av 16.03.04 fra leder av Trafikkavdelingen ble sendt til alle ”10 % ansatte” om ønske om mer kjøring frem til sommeren. Styret så positivt på tilbudet i fra Team Trafikk AS, og BSFs talsperson for 10 % ansatte ble satt på saken for å kartlegge tilbudets mottakelse.

Krav om drøftinger / forhand­linger etter HA § 9-4 – omlegg­inger av driften / nedbemanning av tjenestekontor og trafikkled­else.

På grunnlag av krav datert 18.12.02 fra LO utvalget i Team Konsern og protokoll fra drøftings­møte 03.01.03 mellom LO utvalg konsern og Team-konsernet, drøftet styret i BSF saken i møte 21.03.03. Saken er midlertidig stilt i bero.

 

Gruppeorganisering – Pilot­prosjekt Gruppe 5.

Medlemsmøte BSF 09.03.04 be­handlet  bruk av ansiennitet ved turnussøknad. Odd G. Sjåfjell stilte på vegne av ledelsen og redegjorde for deres syn. Medlemsmøtet vedtok: ”Vi kan ikke se noen grunn til å endre søknadskriteriene for turnuser på det nåværende tidspunkt. Fordel­ing etter ansiennitet er nedfelt i Tariffavtalen og er ikke tema for drøftinger fra vår side nå.”

 

Styret behandlet i møte 20.04.04 en rapport om en undersøkelse gjort i mars 2004 av Posisjon Markedsrådgivning om Gruppe 5 – gruppedeltakernes opplevelser av pilotprosjektet Gruppe 5. Styret vedtok å følge opp gruppa med hjelp og rettlede i forhold til ordni­nger innen gruppa.

 

Medlemsmøte i BSF 08.06.04 behandlet referat fra møte mellom ledelsen i Team Trafikk AS og BSF og YTF 02.06.04 om uenig­het om videreføring av prøveper­ioden for Gruppe 5 – bruk av an­siennitetsprinsippet. Møtet vedtok å sende et brev til Team Trafikk AS og redegjøre for BSFs syn mhp. vårt krav om at ansiennitets­prinsippet skal brukes ved søknad om nye turnuser for gruppe 5. Samtidig skulle vi jobbe videre med konsekvenser og forslag til prinsipper til gruppeinndeling.

 

Nestleder Sverre Sundset deltok på studietur om gruppeorg­ani­sering til Drammen 17.06.04 som representant for BSF. Sundset deltok sammen med ansatte i administrasjonen i Team Trafikk AS og hovedverneombudet.

 

Styret i BSF vedtok høsten 2004 at følgende krav måtte innfris for at BSF skulle forholde seg positivt til videre gruppeorganisering ved Team Trafikk AS: 1) Perso­nalsak­er tillagt gruppeledere bør kun være sykefraværsoppfølging; 2) Gratisarbeid er ikke aktuelt – må stoppes umiddelbart; 3) Be­lønning gruppevis er helt uaktuelt – bonus / overskudd lokalt skal fordeles som dagens avtale; 4) Gruppene må være mindre enn i dag; 5) Grenseoppgang på drøft­inger / forhandlinger etter avtale­verket som berører gruppene – hoved­tillitsvalgt skal involveres; 6) Ansi­ennitetsprinsippet skal følges ved gruppeorganisering / turnustildel­ing; 7) Medarbeidersamtaler skal hvis det innføres holdes gruppe­vis.

 

Ferieplan 2004 – sommer.

På nyåret 2004 trakk ledelsen i Team Trafikk AS tilbake en tid­ligere utsendte 8 ukers ferieplan fordelt på to kull a 4 uker hver. Team Trafikk AS la i stedet opp til en ferieavvikling sommer 2004 med tre kull a tre uker hver. Ca. 150 sjåfører kunne få 4 uker, men det måtte søkes om dette.

 

Styret i BSF diskuterte saken i møte 20.01.04 i forkant av at BSF var innkalt til møte med Team Trafikk AS om saken 22.1.2004. Det var et problem for ansatte som hadde svart på skjema fra Team Trafikk AS med svarfrist 9. november 2003 – og som hadde planlagt sin ferie ut fra plassering i pulje 1 eller 2 opprinnelig gitt av Team Trafikk. Mange hadde alle­rede planlagt sin ferie på 4 uker, eller andre familiemedlemmer hadde planlagt sin ferie i forhold til dette. Styret vedtok: ”Utsendte ferieplan fra Team Trafikk AS med 2 feriepuljer a 4 uker må opprett­holdes.” BSF tok saken opp med Team Trafikk. Utgangen på saken ble at ansatte som allerede hadde planlagt og gjort bestillinger i for­hold til den først oppsatte ferie­planen, fikk opprettholdt sitt ferieopplegg.

 

Elektronisk billettering

Ulike erfaringer har vært diskutert på medlemsmøter. En samlet gjennomgang av alle rutiner ved­rørende elektronisk billettering er gjennomført mellom partene i Team Trafikk AS. Ny logg for av­viksregistrering for oppgjørsmask­iner er utarbeidet.

 

Ny uniformsavtale Team Trafikk AS.

Ny uniformsavtale er inngått mellom partene i Team Trafikk AS.

 

Frikortordningen i Team Trafikk AS – pendlere

BSF tok saken opp med Team Trafikk AS etter at pendlere ansatt i virksomheten ikke var blitt inn­vilget frikort for reise til og fra ar­beid. Ledelsen i virksomheten støttet vår tokning av tariffavtalen, og pendlere er nå innvilget frikort.

 

Navneskilt for alle ansatte

Saken ble framlagt på et med­lemsmøte i BSF for å få kommen­tarer til BSF-styrets forslag om å innføre navneskilt med fornavn i og med at Team Trafikk AS er en tjenesteytende servicebedrift. Dette er nå innført i bedriften.

 

 

 

Pensjonsordning i Team Trafikk AS.

Konsernstyrets i daværende Team Trafikk AS vedtok 16.12.02 pen­sjonsordninger gjeldende fra 01.01.03. I nyansettelser etter 01.01.03 skulle det tas inn en for­mulering i ansettelsesavtalen om at man ”blir tatt opp i dagens ordn­inger, men at dette kan bli rever­sert og ny og endelig ordning iverksatt med virkning fra 1.1.2003.”

Forslag datert 3.1.2003 fra Team Trafikk til standard tekst til bruk i ansettelsesavtalene er følgende: ”De blir tatt opp bedriftens pen­sjonsordning, men dette kan bli reversert og ny og endelig pen­sjonsordning for Dem kan bli iverksatt med virkning fra 1.1.2003.” Styret i BSF tok i møte 08.01.03 vedtaket til etterretning.

Det er dermed innført et A og et B-lag i virksomheten når det gjelder pensjonsordning.

 

Endringer i pensjonsavtalen – konsekvenser for ”10 % - ansatte”.

Styret i BSF har tatt til etterretning at pensjonsavtalen nå forutsetter 20 % ansettelse for å kunne om­fattes av ordningen.

 

Styret har behandlet en sak om bedriftens gruppelivsforsikring. Fra 01.04.04 gjelder denne kun for yrkesaktive.

 

Opprettelse av vognkomité BSF.

Styret tok initiativ til å opprette en vognkomité, og et medlemsmøte vedtok enstemmig Morten Holden, Frøydis Myhren, koordinator Odd Asbjørn Korsnes, trafikkleder­assi­stent Roger Wærdahl og Torbjørn Modig som leder. Modig trakk seg seinere. En viktig oppgave for vognkomitéen er blant annet å jobbe med spesifikasjoner.

 

Konsernfaglig samarbeid i Nettbusskonsernet.

Styret ble våren 2003 orientert om og diskuterte samarbeid mellom forbundene angående konsern­faglig samarbeide og utkast til tekst i en European Works Council (EWC) avtale. Styret behandlet også et arbeid med å danne ESU - Europeisk  Sam­arbeidsutvalg Nettbuss. Styret ble våren 2003 også holdt orientert om de da pågående forhandling­ene om konserntillitsvalgtordning i Nettbusskonsernet.

 

Nettbuss AS – Kompetanse – Plan og prosess.

Styret behandlet høsten 2004 et utkast til kompetanseplan fra administrasjonen i Nettbuss AS. Styret utarbeidet et alternativt forslag til oppbygging av kompe­tanseplanen, og vedtok å følge opp saken med konserntillitsvalgt i Nettbuss AS.

 

Lønnsslipp i Nettbuss – forslag om forandringer / forbedringer.

På grunnlag av henvendelser fra medl­emm­er, foreslo BSF høsten 2004 overfor Nettbuss: 1) Arbeids­nr. må inn på forsida / ut­sida av lønnsslippen – vil gjøre det lettere å distribuere internt; 2) Timelønna må inn i tillegg til time­tallet – rub­rikken er der, men den bru­kes ikke – viktig slik at alle ser at de har rett lønn; 3) Etter­betaling må deles opp i flere deler – mini­mum dele opp i fastlønn etterbet­alt og tillegg etterbetalt – helst etter­bet­aling på hvert enkelt til­legg; 4) Totalt antall tim­er (eventu­elle + ti­m­er) må framgå på lønns­slippen for 6 ukers perioden for de som går på bok­stav­tur­n­us – de har ingen kontroll m/ timene og even­tuell overtid i dag – eventuelt må systemet omgjøres til 4 ukers peri­oder hvis det er enk­l­ere. Punkt 1 og 3 over er nå ivaretatt, mens BSF fremdeles jobber med å få gjennomført punkt 2 og 4. Styret i BSF har vedtatt å følge opp saken gjennom konserntillitsvalgt.

 

Distinksjoner - sjåføruniformer i Nettbuss.

Styret i BSF diskuterte saken i møte 17.2.2003 på grunnlag av et brev datert 18. januar 2003 fra Bilpersonalets landsråd, Norsk Jernbaneforbund (NJF). Vedlagt brevet lå et forslag fra avd. 64 i NJF hvor ansatte i busselskap var gitt ulike distinksjoner avhengig av type ansettelse og stilling. Styret i BSF diskuterte saken blant annet ut fra erfaringer med å bruke dis­tinksjoner for å oppnå respekt blant passasjerer / publikum og ut i fra forhold knytta til yrkesstolthet og eventuell forebyggende effekt mot trusler og vold. Styret i BSF vedtok å avvise forslaget fra NJF.

 

Oppfølging av ved­tak om BSFs målsettinger for 2003 - 2004

Handlingsplan – Evaluering og justering: BSFs målsettinger for 2003 ble vedtatt på årsmøtet. Styret konkretiserte målsettingene i en handlingsplan på en styre­samling for BSF 11. og 12. mars 2003. Ansvar for ulike tiltak / opp­gaver ble da fordelt på styrets medlemmer. Styret har evaluert og justert handlingsplanen i styre­samlinger 19. – 20.01.04 og 04. – 05.10.04.

Færre styremøter: For i større grad å kunne følge opp tiltakene i hand­lingsplanen, har styret prøvd ut en arbeidsform med månedlige styremøter mot tidligere hver 14. dag. ”Frigjort” tid var da ment å benyttes til ar­beid i utvalgene.

Kampanjejobbing: Styret har også diskutert og vedtatt å prøve ut en arbeidsform som innebærer mer ”kampanjejobbing”.

BSF kvalitet: Styret har behandlet og vedtatt retningslinjer for hvor­dan vi ønsker at tillitsvalgte og medlemmer skal opptre korrekt.

Representasjon i styrer og utvalg: Styret har diskutert følgende spørsmål om hvordan arbeidet i de eksterne organi­sasjonene hvor vi er representert bør legges opp i forhold til BSFs målsettinger og handlingsplan. Greier vi å fremme våre saker godt nok i Fagfor­bun­det, LO og andre organer vi er re­presentert? Hva må vi gjøre for å bli bedre? Vi må ta et felles an­svar for å fremme våre saker – hva med kommunikasjon til/fra styret?

Rutiner for saksbehandling overfor medlemmer i BSF:

Styret har vedtatt rutiner for BSFs be­handling av enkeltsaker, blant annet for at medlemmer skal få en systematisk og skikkelig tilbake­melding om framdrift i saker som angår dem.

Uravstemming – Viktige avgjørel­ser i BSF: Styret har disk­utert en henvendelse fra et med­lem om overnevnte. Styret har diskuterte om det finnes noen måte å få til uravstemning som et godt alterna­tiv? Hva blir konse­kvensene? Er det ønskelig? Følgende momenter har blitt vurdert: Bruk av fullmakt­er, mobi­lisering, betydningen av medlems­møter, mulighet for å bytte tjen­este. Styret vedtok å ut­rede saken mer grundig.

 

Medlemsmøter BSF 2003 - 2004.

Medlemsmøte BSF 04.03.03: 1) Hjertetrøbbel?; 2) Inkluderende arbeidsliv; 3) Eventuelt. Til stede: 37 stk.

Medlemsmøte BSF 07.04.03: 1) Tariffoppgjøret 2003; 2) Kjøretider – linje 9 og linke 5; 3) Valg av vognkomité; 4) Framtida til E. C. Dahls bryggeri; 5) Nei til krig mot Irak; 6) Eventuelt. Til stede: 25 stk.

Medlemsmøte BSF 06.05.03: 1) Ny helligdagsavtale for sjåfører; 2) Eventuelt. Til stede: 28 stk.

Medlemsmøte BSF 03.06.03: 1) Sjåførens arbeidsmiljø. Til stede: 13 stk.

Medlemsmøte BSF 07.10.03: 1) Menn mot vold; 2) Overtidsbest­emmelser på Team Trafikk AS. Til stede: 30 stk.

Medlemsmøte BSF 04.11.03: 1) Krav til tariffoppgjøret 2004; 2) Navneskilt til alle; 3) Eventuelt / Orienteringer. Til stede: 20 stk.

Julemøte BSF 02.12.03: 1) Utdel­ing av gullnåler (NKF 25 år og LO 40 år); 2) Kort oppsummering av året som har gått; 3) Fagbevegel­sens Trondheimsmanifest 2003 – Kort oppsummering av den poli­tiske situasjonen i Trondheim etter kommunevalget 2003; 4) Under­holdning; 5) Eventuelt. Til stede: 50 stk.

Medlemsmøte BSF 09.03.04: 1) Lønnsoppgjøret 2004 og overgang til NAVO; 2) Ansiennitet ved tur­nussøknad; 3) Eventuelt. Til stede: 67 stk.

Medlemsmøte BSF 08.06.04: 1) Tariffoppgjøret 2004; 2) Forslag til LO kongressen 2005 og Fagfor­bundets 1. ordinære landsmøte 2005; 3) Ansiennitet – gruppe 5; 4) Eventuelt / Orienteringer. Til stede: 24 stk.

Medlemsmøte BSF 05.10.04: 1) Det elektroniske billettsystemet funker ikke godt nok; 2) Ny type turnus; 3) Hovedtillitsvalgt på full tid?; 4) Eventuelt. Til stede: 45 stk.

Medlemsmøte BSF 07.12.04: 1) Transportplan for Trondheim; 2) LOs medlemsdebatt; 3) Eventuelt

I november 2004 gjennomførte styret i samarbeid med Fagfor­bundets Seksjon for samferdsel og teknikk en temakveld i om sikkerhet. Til stede: 19 stk.

 

BSF – fane - Retningslinjer produksjon av faner i Fagforbundet.

Fagforbundet har vedtatt retnings­linjer for produksjon av faner, og det er mulig å søke om økonom­isk støtte. Styret i BSF diskuterte alternative løsninger i møte 09.03.04: 1) Fagforbundet kan eventuelt sys inn i nåværende fane; 2) Fagforbundslogoen kan erstatte NKF logoen i nåværende fane; 3) Fagfor­bundets vimpler brukes sammen med nåværende fane; 4) Dagens fane bevares som den er; 5) Det avsettes penger på et fond for å finansiere ny fane; 6) Prisanslag for ny fane bør skaffes. Styret i BSF vedtok i møte 09.03.04:  ”Dagens fane beholdes. Seinere årsmøte tar stilling til eventuell innkjøp av ny fane. Det sjekkes opp om det finnes egna Fagforbund vimpler.” I møte 11.05.04 vedtok styret i BSF:  ”Børge Tingstad undersøker priser for ny fane og brodering av Fag­forbundets logo utenpå NKF logo.”

 

 

6. Eksterne aktiviteter

 

Politisk streik E. C. Dahls Bryggeri – onsdag 4. juni 2003.

BSF var representert med fane og flere fra styret til støtte for bryggeriarbeidernes kamp for arbeidsplassene i Trondheim.

 

 

Anmodning om generalstreik 26. nov. 2003.

Styret har behandlet en henvend­else fra LO i Trondheim datert 6.11.2003 – ”Krigserklæring – send inn vedtak om streik til LO-ledelsen” Saken gjaldt regjeringas forslag til statsbudsjett for 2004 som bl.a. innebar omfattende angrep på faglige rettigheter. Gjennom press fra LO ble det inngått et budsjettforlik mellom regjeringen og Arbeiderpartiet som innebar at de verste an­grepene på faglige rettigheter ble trukket tilbake.

Støtte til NSB renholderne i NSB Trafikkservice AS sin kamp for å opprettholde arb­eidsplassene – reise til Oslo 12.3.2004.

John-P. Denstad deltok på reisen til oslo. Vi støttet renholdernes streik med 10 000 kr. Og deltok med fane og appellant i demonstrasjonen.

 

Politisk streik 11.11.2004 – Lands­om­fattende aksjonsdag­ til forsvar for Arbeidsmiljøloven (AML) og Folketrygden.

Styret behandlet høsten 2004 en oppfordring av LO i Trondheims representantskap som 21.09.04 vedtok å oppfordre fag­for­en­ing­ene/klubb­ene til å slutte seg til ak­sjo­nen v/å vedta poli­tisk streik. Det var planlagt politisk/kulturell samling for Ny Kurs på torg­et i Trondheim kl.13.00–14.00 torsdag 11. nov. Streike­grunn­laget: 1) Forsvar Ar­beids­miljø­loven; 2) Forsvar Folketrygd og pensjon. Den politiske markeringa på torget fokuserte også på følgende krav: 1) Norsk lønn og norske ar­beids­vilkår i Norge – støtt heis­montør­ene; Krav til stats­budsjettet 2005: 1) Forsvar Sykelønnsordn­inga–ingen 10% betalt av ar­beidsgiv­erne; 2) Gjeninnfør per­m­itter­ingsperioden på 52 uker med arbeidsgiverperi­ode på 3 dagers lønns­plikt.

Styret i BSF diskuterte saken grundig i styremøte 02.11.04, blant annet hvorvidt BSF burde ta i bruk streikevåpenet i den aktu­elle saken og hvordan en politisk streik i praksis kunne gjennom­føres på TT AS. Vår viktigste funk­sjon i en politisk streik er at buss­ene stanser – det er veldig synlig og vil gi mediadekning. Det er vik­tig med god informasjon til pub­likum ved en politisk streik. Løpe­seddel fra LO i Trondheim kunne brukes. Lengden på og eventuelle unntak fra den politiske streiken ble også diskutert. Styret vedtok mot 1 stemme: ”BSF varsler TT AS om at politisk streik iverksettes torsdag 11. november 2004 fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Det gjøres unntak for trafikkledere.”

 

Styret oppsummerte, evaluerte og diskuterte videre oppfølging av den politiske streiken 11.11.04 i møte 24.11.04.  Det var bra opp­møte på torget i Trondheim med 2000 stk. til stede. Det var bra oppslutning fra BSFs medlemmer – villige til å ta en kamp for Arb­eidsmiljøloven og Folketrygden – pensjon. Dette er politisk viktig. Men YTF deltok ikke. Vi fikk ut bra informasjon til medlemmene om avløsningsrutiner med mer. Det er viktig med konkret og enkel informasjon. Det vil bli general­streik om regjeringen tvinger gjennom endringer i Stortinget om AML og Folketrygd før Stortings­valget 2005. Styret vedtok å følge opp saken.

 

Krav om ny kurs – gjenreis en samlet jernbane i Norge – politisk markering 07.12.04.

Styret i BSF behandlet 24.11.04 en henvendelse fra LO i Trond­heim som oppfordret til å mobili­sere mot regjeringas forslag om å rasere Jernbaneverket. BSF stilte med fane og flere representanter på Jernbaneforbundets politiske markering 07.12.04 på Trondheim Sentralbanestasjon. Leder i BSF holdt appell.

 

Utviklingsprosjekt I Trondheim Kommune etter modell­kommunemetodikken.

Venstresida i Trondheim (AP, SV, MPG, RV) vant kommunevalget høsten 2003 under parolen Ny Kurs. Fagforbundet ønsket derfor å igangsette utviklingsprosjekt I Trondheim Kommune i tråd med modellkommunemetodikken. Denne metodikken har vært gjennomført med positive resul­tater blant annet i Steinkjer og Sørum kommuner og i Åsane bydel i Bergen. Modellen inne­bærer at arbeidsfolket anses som den viktigste ressurs i omstillings- og endringsarbeid i kommunene for å utvikle mest optimale og ressursbesparende tjenester for å dekke innbyggernes behov. Mod­ellen forutsetter videre at konkur­ranseutsetting / privatisering ikke skal skje, og at omstillingsarbeidet skal foregå i trygge rammer uten angrep på lønns- og arbeidsvilkår. Roland Knutsson og John-Peder Denstad møtte fra BSF-styret på en konferanse om temaet 23.10.03 arrangert av Fagforbund­et for fagforeningene i byen.

 

 

 

Advokatbistand v/ trafikkskader.

Styret i BSF vedtok sommeren 2003 å prøve å oppnå en avtale med kompetansesenteret i Fag­forbundet om overnevnte. Saken ble også bli tatt opp med sek­sjonsstyret for samferdsel og tek­nikk i Sør-Trøndelag. Det er nå innført en ordning hvor BSF etter samråd med Fagforbundets Kom­petansesenter kan benytte LOs jurister tilknyttet LOs juridiske reg­ionkontor i Folkets Hus.

 

Drap på Valdresbussen 16. februar 2003.

Styret i BSF diskuterte saken i møte 17.2.2003, blant annet be­hov for å stanse i trafikken for å markere respekt for sjåføren under begravelsen. Styret vedtok: ”Ole Roger Berg tar opp forslaget med sentrale kontaktpersoner i NKF, andre forbund og Transport­bedriftenes Landsforening (TL).” En landsomfattende markering med stans i trafikken ble gjennom­ført.

 

Forslag til Arbeidsmiljøprisen 2003.

Arbeidsmiljøsenteret inviterte til å komme m/forslag til kandi­dater til Arbeidsmiljø­pris­en 2003. Prisen skal være en påskjønn­else for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeids­miljøet. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisa­sjoner, offent­lige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkelt­person­er. BSF foreslo Steinar Westin, professor v/institutt for samfunnsmedisin v/NTNU, til arbeidsmiljøprisen for 2003.

 

Storbykonferanse 27. – 29. august 2004 i Tromsø.

Følgende ble behandlet: 1) Rapport fra byene / seksjon SST; 2) Tariffoppgjøret 2004 – kort gjennomgang av årets oppgjør innafor KS, NHO og NAVO + Oslo; 3) Hva må gjøres? Er bransjeavtale løsningen?; 4) An­budspause eller anbudstvang? Situasjon i Norge og EU; 5) Pensjonsavtalene i bransjen – kort gjennomgang; 6) Fremtidig org­an­isering innenfor kollektiv­trans­port­en i LO - organisasjonskomiteens innstilling; 7) Team organisering - Erfaringer fra byene. Er dette noe vi bør gå inn for? Hva er far­ene / fordelene ved slik organisering?; 8) Fagligpolitisk samarbeid – Trondheimsmodellen. Arbeidet frem mot valget 2005 – Hva er våre krav til partiene?

Følgende deltok fra BSF: Ole R. Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann og John-P. Denstad.

 

Samarbeidsmodell for Fagforbundet i Trondheim.

Styret har behandlet brev / hør­ingsnotat fra Fagforbundet Trondheim om ny samarbeids­modell mellom Fagforbundets fagforeninger og seksjoner i Trondheim. BSF var bedt om innen 1.10.03 å fremme evt. merknader til: Navn, målsettinger, modellen, organisasjonsstruktur og fullmakt, forhandlings­ordning­ene, samarbeidsutvalgets sammensetning, arbeidsutvalg, økonomi og drift og solidarisk avtale.

 

Styret sluttet seg i hovedsak til samarbeidsmodellforslaget, men hadde følgende merknader: Kon­tingent må nedjusteres fra kr. 100,- til kr. 70,- pr. medlem pr. år for hvert yrkesaktivt medlem. Styret har også stilt spørsmål om fordeling av kontingenten, hvor bare 10 % er avsatt til prosjekter / fellesaktiviteter for medlemmene. Nettverksbygging ut over Fagfor­bundets fagforeninger i Trondheim bør og kan ivaretas, eksempelvis gjennom den solidariske avtalen mellom fagforeningene og samar­beidsutvalget. Størrelsen på Sam­arbeidsutvalget bør vurderes redu­sert noe. Ole Roger Berg og Børge Tingstad deltok fra BSF på konstituerende møte 25. novem­b­er 2003 i Samarbeidsutvalget for Fagforbundet i Trondheim. Kont­in­genten ble fastsatt til kr. 80,- pr. medlem pr. år for hvert yrkes­aktive medlem.

 

Internasjonalt utvalg Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Styret har behandlet en henvend­else fra Fagforbundet S-Trønde­lag, Internasjonalt Utvalg. Interna­sjonalt Utvalg ønsket idéer/tanker om hvor­dan utvalget skal jobbe med internasjonalt arbeid. Utvalg­et ønsket en tilbakemelding fra fagfor­eningene om hvor­dan for­en­ingene jobber med internasjonalt arbeid. Styret har vedtatt å delta i et felles opplegg med Fagfor­bundet i Trondheim.

LO kongressen 7. - 12. mai 2005 – Forslag fra BSF.

Medlemsmøtet i BSF 08.06.04 vedtok å fremme følgende tre forslag:

BEHOLD OG STYRK DAGENS ARBEIDSMILJØLOV

Fagforbundet avd. 047 Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) foreslår at LO kongress­en må slutte rekkene til kamp for følgende prinsipper i Arbeidsmiljø­loven (AML):

·        Tillitsvalgte og ansattes styrerepresentanter må gjennom lovbestemmelse sikres ekstra beskyttelse mot mobbing og trakass­ering.

·        Nattarbeid må ikke for­skyves i forhold til dagens rammer kl. 21.00 – 06.00.

·        Bestemmelsene om be­grensning av overtid må gjeninnføres på 10 timer pr. uke og 25 timer pr. 4 uker samt at overtid må avtales med tillitsvalgte.

·        §§ 55 K og L må endres til at inn / utleie fordrer avtale med tillitsvalgte. Vikar­byrå­ene må begrense sin utleie til vikarer, dvs. vikarer for konkrete personer som er i permisjon eller sykmeldt.

·        § 58A punkt 1 må ikke endres. Det må fortsatt være lovforbud mot pro­sjekt / midlertidig ansettelse i for­hold til arbeid som ikke ad­skiller seg fra det som ordi­nært utføres i virksom­heten.

·        Retten til å stå i stilling ved oppsigelse må ikke uthules.

Foran Stortingsvalget i 2005 forut­setter vi at de politiske partiene som ønsker faglig støtte fra fag­bevegelsen, forplikter seg til å rever­sere de inngrep som er gjort de seinere år i Arbeids­miljøloven. Vi krever at dagens Arbeidsmiljø­lov beholdes og styrkes. En samlet fagbevegelse må presse regjeringa til å utsette behand­ling­en av lovforslaget om ny Arbeids­livslov til etter 2005, slik at disse sakene blir tema i valgkampen.

 

ENDRING I LO – NHO HOVEDAVTALEN § 3 - 7  punkt 6 og LO – NAVO HOVEDAVTALEN § 6, 3. LEDD.

Fagforbundet avd. 047 Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) foreslår at § 3-7 punkt 6 i Hovedavtalen LO - NHO og § 6, 3. ledd i Hovedavtalen LO – NAVO må endres slik at virksom­heter ikke kan drive tariffhopping for å redu­sere lønns- og arbeidsvilkår­ene til ansatte. Dette er spesielt aktuelt i forbind­else med konkurr­anseutsetting og privatisering av offentlig eide virksomheter.

 

6 TIMERS ARBEIDSDAG MED FULL LØNNSKOMPENSASJON

Fagforbundet avd. 047 Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) foreslår at LO kongressen må kreve at det innføres 6 timers arbeidsdag med full lønns­kompen­sasjon. Kravet må sikres gjennom bestemmelser i lovgivningen og i kollektive avtaler.

 

BSF har foreslått følgende kandi­dater fra Fagforbundet i Sør-Trøndelag til LO - kongressen 2005: 1) Svein O. Aarlott; 2) Ole R. Berg; 3) Børge Tingstad; 4) Arvid Opdahl. Fagforbundet i Sør-Trøndelag har i vedtak fulgt opp BSFs forslag om Svein Olav Aarlott som 1. kandidat.

 

Fagforbundets 1. ordinære Landsmøte 2005 – Forslag fra BSF.

Medlemsmøtet i BSF 08.06.04 vedtok å fremme samme tre for­slag som til LO kongressen 2005. Styret har i tillegg vedtatt å oversende forslag til landsmøte i Fagforbundet 2005 om at tillits­valgtes arbeidsforhold må bedres.

 

 

Trondheimskonferansen 7. – 9. februar 2003 – ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim.

Fra BSF deltok følgende: Harald Sehm, Ole Roger Berg og John-Peder Denstad.

 

 

Trondheimskonferansen 23. – 25. januar 2004 ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”.

Fra BSF deltok følgende: Børge Tingstad, Ole Roger Berg, John-Peder Denstad, Runar Holm, Brit Guin og Bente Elshaug.

 

 

Årsmøte LO i Trondheim 8.4.2003 – forslag fra BSF.

Styret i BSF vedtok i møte 17.2.2003 å fremme følgende forslag til årsmøtet i LO i Trondheim:

Forslag 1: Prosjekt Kafé / Pub ”Nettverket”

LO i Trondheim vil be Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) sette fortgang i planene med å sette i gang en Kafé / Pub som et sosialt og kulturelt sam­lingssted for fagorganiserte og andre engasjerte mennesker i Trondheim. Kafeen / puben skal drives seriøst og som et nonprofitt firma.  Det nedsettes en prosjekt­gruppe som står ansvarlig for ut­redningen.

Forslag 2: Samarbeid før og etter valget til høsten.

LO i Trondheim må ta et initiativ, på linje med det som skjer i Oslo, der vi forsøker å samle de ikke borgelige partiene i Trondheim til et forpliktende samarbeid basert på fagbevegelsens grunnleggende verdier, med sikte på å få til et regimeskifte i byen til høsten.

Forslag på kandidater til tillitsverv i LO i Trondheim.

Arne Byrkjeflot foreslås som ny leder av LO i Trondheim.

John-Peder Denstad foreslås gjenvalgt som sekretær i LO i Trondheim.

Børge Tingstad foreslås som nytt medlem av valgkomitéen i LO i Trondheim.

Harald Rokkones foreslås gjen­valgt som medlem av politisk ut­valg i LO i Trondheim.

 

Årsmøtet i LO i Trondheim vedtok å slutte seg til intensjonene i for­slag 1 fra BSF. Forslag 2 ble ved­tatt med en endring hvor ”de ikke borgerlige partiene” ble endret til ”flest mulig partier”. Alle BSFs forslag til kandidater ble vedtatt.

 

Årsmøte i LO Trondheim 30.3.2004 – Forslag fra BSF

BSF fremmet følgende forslag:

Forslag 1:

For å være valgbar til styret i LO i Trondheim forutsettes det at kandidaten er foreslått av sin egen fagforening.

Forslag på kandidater til tillitsverv i LO i Trondheim.

Arnljot Worseth foreslås gjenvalgt som kasserer i LO i Trondheim.

Lars Wærdahl foreslås valgt som medlem av ungdomsutvalget i LO i Trondheim.

Harald Rokkones foreslås gjen­valgt som medlem av politisk ut­valg i LO i Trondheim.

Børge Tingstad foreslås gjenvalgt som  medlem av valgkomitéen i LO i Trondheim.

 

Årsmøtet i LO i Trondheim stemte ikke for forslag 1 fra BSF. Alle BSFs forslag til kandidater ble vedtatt bortsett fra at Lars Wær­dahl ble valgt som vara til ung­domsutvalget.

 

1. mai 2003.

Styret behandlet saken. BSF ved­tok å fremme følgende forslag: 1) Forsvar sykelønnsordningen og Arbeidsmiljøloven; 2) Milliarden tilbake til kollektivtrafikken; 3) Vi foreslår at demonstrasjonstoget inneholder kun 6 hovedparoler.

BSF fikk gjennomslag for sitt for­slag 1, som ble vedtatt av repres­entantskapet i LO i Trondheim.

BSF arrangerte samling med fro­kost kl. 10.00 på Sorgenfri og felles avreise fra Sorgenfri kl. 12.00 til demonstrasjonstoget i byen.

  

1. mai 2004.

Styret behandlet saken. BSF ved­tok å fremme følgende forslag til paroler: 1) Forsvar Arbeidsmiljø­loven og Folketrygden; 2) Lovfest normalarbeidsdagen kl. 7 – 17 og 6 timers arbeidsdag; 3) Nei til EU – Ut av EØS; 4) Vi foreslår at demonstrasjonstoget inneholder kun 6 hovedparoler.

BSF fikk gjennomslag for sitt for­slag 1, som ble vedtatt av repres­entantskapet i LO i Trondheim.

 

BSF arrangerte samling med frokost og bluesinnslag kl. 10.00 på Sorgenfri og felles avreise fra Sorgenfri kl. 12.00 til demonstra­sjonstoget i byen. BSF medlemm­er bar parolen ”Forsvar folke­trygd­en” i 1. mai demonstra­sjonstoget. Kun 5 stk. fra styret deltok i 1. mai-toget. Opp­slutning på 1. mai­frokosten kunne ha vært bedre, men det var positivt at en del nye medlemmer deltok.

 

LO i Trondheim – Aktiviteter 2004 - 2005

Runar Holm og Lars Wærdahl fra BSF styret deltok på faglig ung­domskonferanse lørdag 28.08.04 i Folk­ets Hus Trondheim.

John-Peder Denstad deltok på faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim 04.09.04 på Bakke Gård i Trond­heim. Dagkonferansen drøftet konkrete krav til de politiske parti­ene i forbindelse med Stortings­valget 2005 – Hvordan ta infra­strukturen tilbake fra markedet.

 

Ungdomstillitsvalgt og ungdomsutvalg i Fagforbundet i Sør-Trøndelag.

Styret i BSF har vedtatt å fremme forslag til årsmøtet i Fagforbundet Sør-Trøndelag 2005 på Lars Wærdahl som styremedlem i ung­domsutvalget I Fagforbundet Sør-Trøndelag

 

 

Trondheim Sosiale Forum 2004.

Styret behandlet en henvendelse fra NTNU/HiST ATTAC og SLUG Trondheim med oppfordring om å bli med på å arrangere Trondheim Sosiale forum 19. – 21. mars 2004. Styret vedtok at Runar Holm skulle delta fra BSF.

        

For velferdsstaten - konferanse om privatisering og konkurranseut­setting i Oslo 22. – 23. nov. 2004.

Ole Roger Berg, Brit Guin og Sverre Sund­set deltok fra BSF.

 

 

 

 

 

 

7. Sluttord

 

Fortsatt på defensiven og utfordringer i kø!

 

Denne perioden har faktisk gått over nesten 2 år, så vi må opp­summere både 2003 og 2004. Totalt sett så har denne perioden vært preget av at Team Trafikk AS ble kjøpt opp av Nettbuss og derav følgende skifte av tariffav­tale igjen. Dess­verre må vi kon­statere at vi taper en del på dette eierskiftet og tariff­hopping. Det viktigste er nok at vi nå har to for­skjellige pensjonsord­ninger i Team Trafikk AS, der de fleste har 66 % brutto alderspensjon i be­hold, foreløpig, mens alle nyan­satte etter 01.01.03 har kun 63 % pensjon. Videre har medlemmer i klargjøringshallen kommet noe dårligere ut etter tariffskiftet og sjåførene har fått en del dårligere vilkår på bl.a. overtid og tillegg.

 

Noen forandringer ville nok komm­et uavhengig av ny tariff (pen­sjonskutt), mens andre kommer som en følge av at vi ikke fikk an­ledning til å ”sloss” for våre rettig­heter. Vi ble plassert inn i Nett­busstariffen uten muligheter til å komme i reell forhandlings­posi­sjon. Så lønnsmessig har vi nok en gang kommet i bakleksa.

 

Til slutt vil vi si at det har ikke blitt lettere og være tillitsvalgt og jobbe i fagforening de siste årene. Hele fagbevegelsen sliter i motbakke, og vi er glade for alle små seiere. Slik er det også lokalt. Når vi har greid å berge jobben til en kollega, eller fått på plass en midlertidig turnus som fungerer, landet en lo­kal avtale eller fått gjennomslag for kjøp av Scania, så er vi for­nøy­de. Men slik bør det ikke være. Vi mangler kanskje en visjon om en bedre fremtid, slik som arb­eider­bevegelsen hadde i gamle dager?

 

Styret

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning for Opplæringsutvalget  2004

 

Opplæringsutvalget har bestått av følgende

Børge Tingstad, leder

Johan Haugerød

Morten Holden

 

Aktivitet i året som har gått:

Kurs

 

Sted

Antall timer

Antall deltakere

Styrekurs

Tariffavtalen Styret

Lian 16. og 19.01

16

17

Styrekurs

Hovedavtalen

Røros

16

13

Bli kjent kurs

Fase 1 Verne Ombud.

Lian 16. - 17.03

16

9

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian 23. - 24.03

16

12

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian 29. - 30.03

16

12

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian18. - 19.05

16

9

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian 03. - 04.06

16

13

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian 06. - 07.10

16

10

Bli kjent kurs

Fase 1

Lian 28. - 29.10

16

7

Eksterne kurs/aktiviteter der vi har hatt med deltakere

 

LO Skolen

 

Sørmarka

8 uker

1

Forsikringskurs

 

Trondheim

8

1

Opplæringsleder

 

Oppdal

24

1

Hoved TV

 

Røros

16

2

Fase 2 (avsluttes våren 2005)

 

Trondheim

100

2

Ungdomskurs

 

 

24

4

Fase 3

 

Oslo

2 uker

1

Seksjonskurs

Formidling

Sørmarka

16

1

Seksjons

Formidling

Oslo

8

1

Foreleser

Fase 2

Trondheim

40

1

 

Når det gjelder fagbrevkurs så har dette ikke  blitt arrangert i 2004

Opplæringsutvalget har også blitt valgt som seksjonsstyre for seksjon Samferdsel og Teknisk.

Her har vi i år arrangert et tiltak i sammen med Fylkesorganisasjonen,

Temadag der sikkerheten til sjåførene var tema.

Børge Tingstad

 

 

Årsmelding fra Ungdomsutvalget

 

Ungdomsutvalget har bestått av følgende

Lars Wærdahl

Runar Holm

Kristian Iversen

Bård Langørgen (supplert som medlem i perioden)

 

Ungdomsutvalget har jobbet aktivt med å bistå styret i å verve nye med­lemmer. Leder av utvalget har vært med på introduksjonskurs for nyansatte i Team Trafikk AS sammen med hovedtillitsvalgt.

 

4 stykker fra BSF deltok på Ungdomskurs i Surnadal 28. – 30. mars 2003. Kurset omfattet blant annet: Ungdomstillitsvalgtes oppgave i fagforening­ene; Ungdomsarbeid i det nye forbundet; Aktivitetsplan for ungdoms­arbeid i BSF.

Det har vært planlagt hobbykvelder for ungdom ansatt i Team Trafikk AS, men disse har ikke blitt gjennomført.

 

Lars Wærdahl, Terje Turbekmo og Runar Hom deltok på LOs sommer­camp for ungdom på Saltøya i Nord-Trøndelag 11. – 13. juni 2004. Om lag 200 deltok. Der var det politiske fore­drag av LOs leder og lederne for AP og SV og politiske verksteder.

 

Bård Langørgen deltok på LOs sommerpatrulje 2004.

 

Runar Holm og Lars Wærdahl fra BSF styret deltok på faglig ung­doms­konferanse lørdag 28.08.04 i Folk­ets Hus Trondheim.

 

Lars Wærdahl og Runar Holm deltok på lærlingepatrulje i regi av Fagfor­bundet Sør-Trøndelag 15. – 19. november 2004. Målsettingen med dette tiltaket var å oppsøke lærlinger for å ivareta deres interesser samt verving av lærlinger til fagforeningene. Over 50 lærlinger ble oppsøkt rundt omkring i Sør-Trøndelag

 

Lars Wærdahl

leder

 

 

 

Kantina

 

Foreningskantiner TT AS er et aksjeselskap som eies 100 % av BSF. Kantina ser ut til å ha berget seg bra gjennom 2004, selv om regnskapet ennå ikke er klart. Går omtrent i balanse, slik som målet er. Kommer tilbake med endelige regnskapstall når disse foreligger.

Styret

 

 

Pensjonistforeningen

 

TTs pensjonistforening har i dag 56 medlemmer som møtes siste tirsdag i hver måned til litt mimring. Foreningen har nå rundet 15 år og lever i best velgående. 15 års dagen ble feiret med jubileumsmiddag. Foreningen ble i sin tid startet av BSF, men er åpen for alle TT ansatte. En gang i året er det en trivelig tur. Foreningens leder er Thor Hollund.

Styret

 

 

Årsrapport fra Hovedverneombudet 2004

 

Stikkord 2004:
Mobbing og trakassering, ikke mobb kollegaen din..
BSF Kvalitet.
Medmenneske og kollega
Førerkortbeslag, trenering.
15 nye Scania fra Vest,
Utfasing av gammelt materiell,
Videoovervåking
Nytt nattbuss konsept
Engasjement rundt hærverk på buss.
Fortsatt fremkommelighetsproblemer, liten effekt av nytt bystyre.
Horribelt dårlig vintervedlikehold november 2004.
Mye negativt i avisene.
Bussbrann.
Kollisjoner på feltet.
Røykerom.
fotografering.
Inkluderende Arbeidsliv, nedgang i sykefraværet.
med mer.

 

For 2005:
Bli bedre på HMS runder/HMS matrise for 2005.
Bli bedre på kontakt mellom HVO og VO.
Bli bedre på å gi tilbakemelding til sjåfører/medarbeidere som har tatt opp saker.
HMS Pyramiden…
Team organisering.


 


 

Året 2004 startet med 12 nye Volvo Vest (VL25) bus­ser som var levert før jul. Proble­mer bla med dører, pussere og småplukk. Sittestillingen ble i høst kompensert ved å montere litt mindre ratt. Virker som Vest og Wist stort sett ordnet opp sett bort i fra dørproblemene som tok alt for lang tid! Stort sett fornøyde sjåfø­rer som kjører VL25. Året sluttet med leveranse av 15 Scania Center fra Vest. Også her er det en del småplukk å ta tak i. Derfor er det veldig viktig å besvarer evalueringsskjemaene som ligger i VL25 og Center. Positivt er det at disse vogner gir oss et løft i forny­elsen, de er norske og skrangler MYE mindre enn disse Sæfle vog­ner som er prakket på oss. 

 

Video overvåking er montert for vår sikkerhets skyld, de av dere som ikke er enige i dette får kon­takte meg, ikke kødd med syste­met. Mitt innlegg om hærverk i og rundt førerplassen har satt i gang diskusjoner, og noen av skadene har fått sin logiske forklaring, mens andre skader nok fortsatt skyldes hærverk. Og jeg får noen telefoner fra sjåfører som oppda­ger ”rare og urapporterte skader” siden forrige gang de hadde samme vogn. Mitt svar er: skriv en rapport, samt ring Aamo og gi en kort historie om det du har oppda­get.  Vognparken ellers? Leddbus­sene har vært det store samtale­emnet, og for mange oppfattet som en negativ arbeidsmiljøfaktor. En annen faktor som påvirker ar­beidsmiljøet er veiholder. Ett nytt bystyre ville være til hjelp for fram­kommeligheten, trodde vi. Ser vi bort fra all stans forbudt i Prin­sensgt så er det vel ikke gjort noen ting for fremkommelighet av dette bystyret. Vi får en masse pepper i avisene av en gjeng åndsfraværende politikere. Disse politikerne er det faktisk vi som har valgt, og jeg trodde faktisk at disse ”sosialistiske” politikere ville vinkle ting litt annerledes enn sine bor­gelige venner. Ble nok lurt der også!

 

Vintervedlikeholdet er en annen arbeidsmiljøfaktor. Etterjulsvinte­ren 2004 gikk vel rimelig greit, selv om jeg langt fra var fornøyd. Men november 2004 ble en tragedie, med tre uker gammel stålis som selve symbolet på dårlig arbeid. Sitter nå med brev fra ”bydrift” hvor de til en viss grad tar selvkritikk og lover bedring. Men fire ”ruter” mindre for holdeplassvedlikehold må nok gjøre utslag?!

 

Annet moment som vedrører ar­beidsmiljø er jo våre mellommen­neskelige bånd. Hvordan vi oppfø­rer oss mot hverandre. Det var litt hektisk på vårparten, noen få mobbe- og trakasserings saker dukket opp. Disse ble håndtert, og i etterkant ble bedriften og tillits­mannsapparatet enige om ret­ningslinjer for håndtering av slike saker. ”Ikke mobb kollegaen din” er fellesnevner for hvordan vi vil ha det. Men også mange gode ek­sempler kommer meg for øre, kontakt med kollegaer som har det vanskelig, med kollegaer som er uten førerkort osv. Det å miste lappen er jo dobbel straff. Med en politietat som noen ganger kan være til de grader uprofesjonell så krever det sin mann (les advokat og fagforening) for å komme ut av uføret uten å ha tapt alt! Dette har jeg skrevet mye om tidligere, men vi må altså hele tiden være på vakt mot urettferdighet, også i denne sammenheng! Dessverre så vil ikke bedriften stille med ad­vokathjelp, så da må fagforeninga trå til.

 

Tilbake til det tekniske så er det nok en del kostnader knyttet til det som skjer internt på feltet. Da ten­ker jeg på bussbrann og kollisjo­nen på E-feltet med mer . Store utgifter, samt at en del gode Sca­nia forsvant, slår heller ikke posi­tivt ut i vårt arbeidsmiljø. Jeg min­ner om at det er max 20 km/t inne på vårt område. Kjører vi så sakte skal det nesten alltid være mulig å stanse for ryggende kollega, eller andre hindringer. Jeg ser dess­verre alt for ofte at det kjøres for fort her inne! Slik kan vi ikke ha det, tenk om akkurat du kjører på noen. Og i samme åndedrag: husk refleks!!

 

Gode rutiner er egentlig ganske lette å følge, bare prøv; enten det gjelder hastighet, parkering og kobling eller ute i rutenettet. Ven­der du alltid stolen når du billette­rer? Ikke det nei, kom innom meg så skal jeg formidle kontakt med en kollega som heller ikke gjorde det. Nå går han på ”1/2 dag” og konstant vondt i rygg! Billett­maskina står også av seg selv, ha hendene i nærheten av rattet i stedet. Bare prøv. Bruk parkbrems eller dørbrems når du billetterer.

 

Samarbeidet med ledelsen fung­erer bedre i 2004 enn året før. Opplever at det blir flere befaringer i forkant, (og noen i etterkant) av trafikale endringer. Også mht buss kjøp er vi inne, men fortsatt er det uaktuelt å få påvirke selve ”buss­typen”. Men i år ble det jo bra da.. men også VL25 fra 2003 holder mål som arbeidsplass. Fortsatt savner jeg en pålagt opplæring ved overlevering av nye busser. I år var det flere som møtte opp, men en tvungen, lønnet opplæring vil nok alltid være det mest fornuf­tige.

 

Inkluderende Arbeidsliv og ned­gang i sykefraværet. De som jobber med IA har gjort en god jobb. Oppfølging fungerer i de fleste tilfeller. Jeg var på samling med andre HVO/VO/tillitsvalgte fra IA bedrifter. Det finnes nok firma som har grunnfestet dette enda bedre enn Team har, der hvor det er samlinger med møteplikt med alt fra adm. direktør og nedover, som samlende og motiverende faktorer. Uansett så er det positivt at også vårt fravær går nedover. Men ingen skal være i tvil om at det er lov å være syk, men vi vil at du skal komme raskere tilbake i jobb igjen. Og er det noe med ar­beidsplassen som fører til ditt fra­vær så er det din plikt! å varsle om det. Det er jo en av mulighetene vi har til å gjøre ting bedre! Slik er det med resten av vårt system også: alle avvik og feil må rap­porteres, lag deg rutiner på dette med å sjekke journal og sikrings­lenke, meld inn feil på riktig måte på kanal 1. Gjentar feilene seg, send meg en sms, ring eller kom innom. Det gjelder også det som dere oppdager ute i rutenettet. Varsle selv din leder, les trafikkle­der, gjentar problemene seg så varsler du meg eller et annet VO. Mitt spørsmål til dere som kon­takter meg vil alltid være: har du skrevet rapport? Har du varslet trafikkleder? Svarer du ja på dette, og problemet eller feilen fortsatt finnes så skal jeg garantert hjelpe deg!

 

Administrasjonen. Her er det lite å melde om, trafikklederkontoret fikk montert klimaanlegg i som­mer, det samme på BSF sitt kon­tor. Det er litt avventende, og spennende mht de planlagte om­bygginger og ny plassering av tra­fikkledelse, oppmøterom og tillits­valgte/HVO. Det å samle enda flere i vårt ”hovedbygg” mener jeg er fornuftig.

 

Stillingen som HVO er fortsatt spennende og utfordrende. Jeg er avhengig av innspill fra dere kolle­gaer for å ha konkrete saker og problemområder å jobbe med. Samtidig jobber jeg jo med saker som kommer av seg selv. Det kre­ver også sin tid. Jeg har gode ver­neombud som deltar aktivt hver dag, og som må trå til hvis de er nærmere uhell og situasjoner enn jeg er. 

 

Mye mer kunne vært skrevet i en slik rapport. Noe er glemt, noen er glemt. I Team tar mange mine henvendelser seriøst, mange har god kunnskap om HMS-arbeid. Trafikk saker stopper oftest opp etter at de er sendt fra huset, så vi må ikke glemme at samarbeidet med Team stort sett fungerer, men så er det da noen ganger at still­heten blir øredøvende…. Utford­ringer er det mange av, de vik­tigste er trivsel på jobb, framkom­meligheten, trafikksikkerheten i rutenettet og vognparkens be­skaffenhet. Også Teamorganise­ring står på kartet nå i vår. Evalue­ring av L5/9 og innføring i fullskala innen sommeren! Disse utford­ringer vil jeg og mine VO fortsette å jobbe med i samarbeid med til­litsvalgte og bedriften. Samarbeid og støtten fra Ole Roger og BSF er av uvur­derlig betydning, rett og slett fordi at utrykket ”sammen er vi sterke” også gjelder i vårt miljø.

 

 

Denne årsrapporten går også til YTF, som også takkes for god støtte og samarbeid i 2004.

 


Hovedverneombud Harald Sehm. 48013847


 

 
 
 
Forslag til målsettinger for 2005

 

(Skal vedtas på årsmøtet 25. januar 2005)

 

1.    Bedre lønn for alle medlemmer

2.    Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og foreninga

3.    Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

4.    Opprettholde og styrke foreninga

5.  Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

6.  Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

 

Styret vil senere konkretisere målsettingene gjennom delmål og handlingsplaner.

 

 

 

Handlingsplaner 2005

 

Forslag til handlingsplan for foreninga 2005

Forslaget blir framlagt på årsmøtet.

 

 

Regnskap 2003 og 2004 og Budsjett 2005

Dette er det ikke mulig å få ferdig til utsending nå, da vårt nye regnskap­sår følger kalenderåret. Revidert regnskap for 2003 og 2004 og budsjett for 2005 vil derfor bli utdelt på årsmøtet.

 

Innkomne forslag

 

Forslag 1. Fra Styret:

Støtte til heismontørenes kamp mot sosial dumping.

Heismontørenes 4 mnd. lange streik har ett hovedkrav og det er norske lønns- og arbeidsforhold for arbeid i Norge. Dette kravet er viktig for hele fagbevegelsen og burde vært fremmet i alle tariffoppgjør. Men nok en gang ser vi at heismontørene går i spissen for krav som vil komme hele fagbevegelsen til gode.

Vi ber LO støtte denne streiken gjennom å ta ut flere grupper i sympatistreik. Vi stiller gjerne opp dersom det er ønskelig.

 For å markere vår støtte vil vi i tillegg til tidligere bevilgninger nå starte en kronerullingsaksjon blant våre medlemmer, der vi ber flest mulig tegne seg for et fast beløp pr, mnd i streikestøtte, og vi oppfordrer resten av landets fagorganiserte til å gjøre det samme.

 

Begrunnelse: Det begynner å tære på kreftene å streike så lenge og det koster etter hvert mye penger. Selv om montørene får streikebidrag så trengs penger til å holde aktiviteten i gang

 

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget

 

Forslag 2. fra Styret

Ikke kutt i Folketrygden

Årsmøtet i BSF krever at LO og Fagforbundet sørger for at det ikke inngås noe kompromiss om reduksjoner i Folketrygden i kjølvannet av Pensjonskommisjonens innstilling.

Vi har ingen forståelse for at det haster med å få til et pensjonskompromiss i år før valget. Vi kan ikke godta at dagens Folketrygd svekkes. Vi godtar ikke delingstall, indeksering, alle års regel, økt pensjonsalder, svekkelse av AFP ordninga eller svekkelse av tjenestepensjonene.

Dersom LO eller Fagforbundets ledelse inngår noe kompromiss på disse områdene vil vi mist tilliten til ledelsen i våre egne organisasjoner. 

 

Begrunnelse:

Forslagene til kutt i Folketrygden og pensjonsordningene for vanlige arbeidsfolk er de groveste angrepene på alle oss (som er født etter 1951) siden krigen. Dette kan vi ikke godta at ledelsen i fagbevegelsen tukler med.

Styrets innstiling:

Stryret støtter forslaget

Valgkomiteens innstilling

 

Styret BSF

Leder                     Ole Roger Berg                           Ikke på valg       

Nestleder               Sverre Sundset                           Velges for 2 år

Sekretær                John-Peder Denstad                  Ikke på valg

Kasserer                Rune Straumann                         Velges for 2 år

Opplæringsansv.   Børge Tingstad                           Ikke på valg

Ungdomstillitsv.     Lars Wærdahl                              Ikke på valg

HVO                       Harald Sehm                                Velges for 2 år

Pensjonist till.        Thor Hollund                                Velges for 1 år  

1. styremedlem     Bente Elshaug                             Velges for 1 år

2. styremedlem     Roland Knutsson                         Velges for 1 år

3. styremedlem     Brit Guin                                       Velges for 1 år

4. styremedlem     Mari-Ann Johansen                     Velges for 1 år

 

1. vara                    Geir Johnsen (Klargjøringshall)  Velges for 1 år

2. vara                    Tore Norum (Team Flexi)           Velges for 1 år

3. vara                    Rune Magnussen (Gruppe 5 / 9)         Velges for 1 år

4. vara                    Torbjørn Modig                            Velges for 1 år

5. vara                    Bård Langørgen                          Velges for 1 år

 

Forhandlingsutvalg      Ole Roger Berg – Sverre Sundset – John-P. Denstad

Vara                              Rune Straumann – Børge Tingstad

 

Fagforb. Repr. Skap   Ole Roger Berg – Sverre Sundset

Vara                              John-P. Denstad - Rune Straumann

 

Revisorer                     Lars Mo                                 Velges for 2 år

Henry Arntzen                       Ikke på valg

Vara                              Terje Rønvik                          Velges for 1 år

 

Valgkomité            Per Erik Kufås – Liv Nora Helen W. Solberg - Arve J. Solli

Vara: velges på møtet

 

 

 


 

B

Retur: Buss og Sporveisbetjeningens Forening, P.b 2912 Sluppen, 7438 Trondheim

 

Ta med denne årsmelding til møtet!

 

Det innkalles med dette til det 104. ordinære

Årsmøte

i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 

tirsdag 25. januar 2005 kl. 19.00.

på kantina, Sorgenfri

 

Middag serveres fra kl. 17.30 

 

Utdeling av gullnåler kl. 18.30.

 

Saksliste:

 

1. Åpning

2.Konstituering

¨     valg av dirigent

¨     valg av sekretær

¨     valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund

4. Film

5. Årsmelding 2003+4 + Mål for 2005

6. Regnskap

7. Innkomne forslag

8. Budsjett

9. Valg

10. Avslutning v/leder

 

styret

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!