PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET AVD. 047 BUSS- OG SPORVEIS­BETJENINGENS FORENING TIRSDAG 31. JANUAR 2006

 

Tid:           31. januar 2006 kl. 19.00

Sted:                  Kantina, Sorgenfri

 

Til stede: 68 medlemmer og følgende inviterte gjester: Tor Sandstad (Team Verkstedforening), Gunn Elin Flakne (Fagforbundet Sør-Trøndelag) og Arne Byrkjeflot (LO i Trondheim).

 

Middag ble servert fra kl. 17.30.

I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut nåler for 25 års medlemsskap i Fagforbundet / Norsk Kommuneforbund og 40 års medlemskap i LO.

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:      

LOs gullnål for 40 år i LO:

Asbjørn Dreier, Jan Furuvik, Gunnar Hopen, Arne Haarberg, Ivan Nataas.

Fagforbundets Norsk Kommuneforbunds sølvnål for 25 år i Fagforbundet / N K F:

Ole Roger Berg, Ola Bjerkestrand (ikke til stede), Brit Guin, Torleif Hanger, Sigrun Hovstein (ikke til stede), Knut Olav Jakobsen, Astrid Leistad (ikke til stede), Roar Mathisen (ikke til stede), Ove Thrana, Runar Thrana, Børge A. Tingstad (ikke til stede), Eva Britt Wisth, Thore Chr. Wærdahl (ikke til stede).

 

Nestleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag, Gunn Elin Flakne, hilste til årsmøtet.

 

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

            ¨ Valg av dirigent

            ¨ Valg av sekretær

            ¨ Valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund

4. Kultur

5. Årsmelding 2005 + Mål for 2006

6. Regnskap 2005

7. Innkomne forslag

8. Budsjett 2006

9. Valg

10. Avslutning v/leder

 

Sak 1.     Åpning

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og ønsket alle velkommen.

q              Leder redegjorde for datoer for innkalling til årsmøtet. Møtet var innkalt pr. post (medlemsbladet) Frontruta nr. 6/05, pr. e-post og ved oppslag og ved SMS.

Ingen merknader framkom til innkallingen.

Vedtak:

Innkalling godkjent.

 

 

q              Leder redegjorde for dagsorden / saksliste.

Punkt 4 utgår.

Tom Warholm stilte et spørsmål.

Ingen merknader framkom til sakslista.

Vedtak:

Sakslista enstemmig godkjent.

 

 

SAK 2:    Konstituering:

Valg av dirigent:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret Tom Warholm som dirigent.

Det framkom ingen andre forslag.

Vedtak:

Tom Warholm enstemmig valgt.

 

Valg av sekretær:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret John-Peder Denstad som sekretær.

Det framkom ingen andre forslag.

Vedtak:

John-Peder Denstad enstemmig valgt.

 

Valg av protokollunderskrivere:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, etterspurte om to frivillige.

Geir Berg og Erling Rømen meldte seg.

Vedtak:

Geir Berg og Erling Rømen enstemmig valgt.

 

           

Sak 3.     Minnestund

Det ble holdt minnestund over følgende BSF-medlemmer avgått v/ døden: Thorbjørn Hansen, Rolf Myrvold, Odd Rønning, Olle Skaret, Anders Asbjørn Skjølberg, Odd A. Bjerkan, Ole Morten Nyang, Kåre Kleveland.

 

 

Sak 4.     Kultur

Saken utgikk.

 

 

Sak 5.     Årsmelding 2005 og mål for 2006

q              Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp overskriftene samt innholdet i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:

1.      BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker

2.      Foreningens målsettinger for 2005

3.      Tillitsvalgte i perioden

4.      Aktiviteter i foreningen

5.      Interne aktiviteter

6.      Eksterne aktiviteter

q              Dirigenten gjennomgikk styrets beretning, punkt 7 styrets sluttord, ved å lese dette i sin helhet.

Følgende hadde ordet til saken:

Ole Roger Berg (5x), Harald Sehm (2x), Geir Berg og Gunn Elin Flakne.

Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til avstemning for godkjenning:

Vedtak:

Styrets årsmelding med/kommentarer enstemmig godkjent.

 

Forslag til strategiske (langsiktige) hovedområder og målsettinger:

 

Lønn:

Mål:                Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

Strategi:         Samarbeide med andre forbund om lønnsoppgjørene

                        Synliggjøre lav lønn – stort ansvar

Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom politisk påvirkning

                        Utvikle lokale avtaler

                        Få bort Frontfagmodellen

 

Mål:                Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for alle

Strategi:         Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning

                        Bruke tariffoppgjørene

                       

Arbeidsmiljø:

Mål:                Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder

Strategi:         Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem

                        Turnusforbedringer

Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for Trondheim

                        Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring

 

Arbeidstid:

Mål:                6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon

Strategi:         Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger 

Politisk påvirkning

Bruke lønnsoppgjørene

 

Rammevilkår:

Mål:                Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge

Strategi:         Politisk påvirkning

                        Samarbeide med andre bl.a miljøbevegelsen

                        Felles tariffavtale i hele bransjen

 

Mål:                TT tilbake til kommunal eie

Strategi:         Politisk påvirkning 

 

Foreningsutvikling:

Mål:                BSF som eneste fagforening på TT

Strategi:         Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle - alltid

            Skolere og engasjere mange medlemmer

            Få frem bedre det vi gjør og oppnår

 

q              Leder leste opp forslaget til strategiske (langsiktige) hovedområder og målsettinger og begrunnet disse.

Følgende hadde ordet til saken:

Geir Berg.

 

q              Leder fremla forslag til handlingsplan for BSF i 2006.

Følgende hadde ordet til saken:

Stein Arve Rokne, Per Erik Kufås, Arne Byrkjeflot (2x), Harald Sehm, Brit Guin og Ole Roger Berg.

 

Vedtak:

Forslag til handlingsplan enstemmig vedtatt.

 

q              Dirigenten gjennomgikk årsmelding for funksjonærgruppa, 10 % ansatte, Klargjøringshallen, Opplæringsutvalget, ungdomsutvalget og egne punkter om kantina, pensjonistforeninga og seksjon for samferdsel og teknisk – Fagforbundet i Trondheim ved å lese opp overskriftene.

Følgende ba om ordet til funksjonærgruppas årsmelding v/Mari-Ann Johansen:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til årsmelding for 10 % ansatte v/Brit Guin:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til årsmelding for Klargjøringshallen v/Geir Johnsen:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til opplæringsutvalgets årsmelding v/Børge Tingstad:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til ungdomsutvalgets årsmelding v/Bård Langørgen:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til punktet om kantina:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til årsmelding for pensjonistforeningen:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til punktet om seksjon for samferdsel og teknisk – Fagforbundet i Trondheim:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak:

Funksjonærgruppas årsmelding enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Årsmelding for 10 % ansatte enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Årsmelding for Klargjøringshallen enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Opplæringsutvalgets årsmelding enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Ungdomsutvalgets årsmelding enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Punktet om kantina enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Årsmelding for pensjonistforeninga enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Punktet om seksjon for samferdsel og teknisk – Fagforbundet i Trondheim enstemmig tatt til etterretning.

 

q              Dirigenten gjennomgikk punkt for punkt årsrapport fra hovedverneombudet (HVO) for 2005.

Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:

Harald Sehm

Vedtak:

Årsrapport for 2005 fra HVO enstemmig tatt til orientering.

 

 

Sak 6.     Regnskap 2005

q              Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2005. 

q              Kasserer Rune Straumann gjennomgikk deretter balanse for 2005. 

Følgende ba om ordet til regnskap for 2005:

Per Erik Kufås, Roland Knutsson og Stig Johansen.

q              Revisor Lars Mo leste deretter opp revisjonsprotokollen hvor regnskapet foreslås godkjent og kasserer meddeles ansvarsfrihet. Regnskapet for perioden 01.01.05 – 31.12.05 er revidert og funnet i orden. Saldo bank / kasse er kontrollert og funnet i orden.

Vedtak:

Regnskap for 2005 enstemmig godkjent.

 

Det ble holdt en kort pause.

 

Sak 7.     Innkomne forslag.

Ved start på saken var det igjen 35 stemmeberettigede til stede.

 

Forslag til årsmøtet 1:

Ansvarlig lån til Folkets Hus

Årsmøtet godkjenner en investering i AØF – Folkets hus på kr. 100 000. Beløpet ytes som et ansvarlig lån med sikkerhet i eiendommen.

Forslagsstiller: Styret

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende ba om ordet til forslaget:

Ole Roger Berg og Brit Guin.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag til årsmøtet 2:

Betaling for Infomøter og andre innkallinger på fritid.

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavtalens bestemmelser følges ved oppmøte på slike møter. Det betyr at ansatte i 100 % stilling skal ha overtidsbetaling for slike møter.

Forslagsstiller: Styret

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende ba om ordet til forslaget:

Ole Roger Berg (2x), Roland Knutsson (2x) og Stig Johansen.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag til årsmøtet 3:

Timebanken.

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavtalens bestemmelser følges ved kjøring på såkalt timebank. Her står det:

Opparbeidet overtid kan avspaseres time for time etter nærmere avtale. Tidspunkt må avtales med nærmeste overordnede. Differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse utbetales som lønn.

Forslagsstiller: Styret

 

Dirigenten refererte forslaget.

Følgende ba om ordet til forslaget:

Ole Roger Berg (4x), Per Erik Kufås (2x), Geir Berg (4x), John Løftamo (2x), Lars Mo, Terje Kirkhaug (3x), John-Peder Denstad og Tor Erik Kummernes.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 8.     Budsjett 2006

q              Kasserer Rune Straumann redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2006. 

Følgende ba om ordet til forslaget:

Per Erik Kufås og Ole Roger Berg

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2006 enstemmig godkjent.

 

 

Sak 9.     Valg

q              Dirigenten opplyste om at det ved oppstart av saken var 33 stemmeberettigede til stede.

q              Leder redegjorde for prosessen med valgkomitéens arbeid.

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Styret BSF

Leder                             Ole Roger Berg                                        Velges for 2 år         

Nestleder                      Sverre Sundset                                        Ikke på valg

Sekretær                       John-Peder Denstad                               Velges for 2 år

Kasserer                       Rune Straumann                                      Ikke på valg

Opplæringsansv.          Børge Tingstad                                        Velges for 2 år

Ungdomstillitsv.            Bård Langørgen                                       Velges for 2 år

HVO                               Harald Sehm                                            Ikke på valg

Pensjonist till.             Ivar Mule                                                      Velges for 1 år         

Styremedlem 1             Bente Elshaug                                         Velges for 1 år

Styremedlem 2             Roland Knutsson                                      Velges for 1 år

Styremedlem 3             Lars Wærdahl                                          Velges for 1 år

Styremedlem 4             Mari-Ann Johansen (Adm)                      Velges for 1 år

Styremedlem 5             Geir Johnsen (Klargjøringshall)              Velges for 1 år

Styremedlem 6             Terje Kirkhaug (Team Flexi)                   Velges for 1 år

Styremedlem 7             Rune Magnussen                                     Velges for 1 år

Styremedlem 8             Torbjørn Modig                                         Velges for 1 år

Styremedlem 9             Tor Erik Kummernes                               Velges for 1 år

Styremedlem 10           Kasirye Frobisher                                    Velges for 1 år

 

Forhandlingsutvalg          Ole Roger Berg – Sverre Sundset – John-P. Denstad

Vara                                       Rune Straumann – Børge Tingstad

 

Fagforb. Repr. skap:         Ole R. Berg, Torbjørn Modig

Vara:                                      Sverre Sundset - John-P. Denstad - Rune Straumann

 

Revisorer                             Lars Mo – Svein Arne Ravlosve

Vara                                       Terje Rønvik             

 

Valgkomité                          Bård Tilseth - Per Erik Kufås – Vahedi Jalil

Vara:                                      Barbro Liamo

 

For valgkomiteen:    Bård Tilseth  -  Per Kufås  -  Arve Solli  -  Helen Solberg

                                         Sign               Sign             Sign               Sign 

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på leder, sekretær, opplæringsansvarlig og ungomstillitsvalgt  ved særskilte valg.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt for 2 år.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på styremedlemmer ved særskilte valg.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt for 1 år.

 

Det ble stemt samlet over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg m/varer.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt samlet over valgkomitéens forslag til Fagforbundets i Sør-Trøndelags representantskap.

Følgende hadde ordet til saken:

Runar Holm.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt samlet over valgkomitéens forslag på revisorer m/vara.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt.

 

Det ble stemt samlet over valgkomitéens forslag på valgkomité.

Følgende hadde ordet til saken:

Per Erik Kufås.

Per Erik Kufås redegjorde for at riktig innstilling skal være:

Morten Holden, Per Erik Kufås, Vahedi Jalil

Vara: Barbro Liamo, Frøydis Myhren, Jomar Nordtømme

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt.

 

 

Sak 10.   Avslutning

Leder Ole Roger Berg takket for valget.

Leder takket Brit Guin og Tore M. Norum med blomster for innsatsen i styret.

Leder takket Bente Elshaug med blomster.

Leder takket dirigent og sekretær for innsatsen med blomster.

Leder takket gjester med blomster.

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet hevet kl. 21.30.

 

Sekretær / referent:

 

---------------------------

John-P. Denstad

(sign)

 

Protokollunderskrivere: 

 

------------------------

Terje Kirkhaug

(sign)

 

---------------------------

Erling Rømen

(sign)

 

 

 

 

 

Styrets beretning for året 2005:

 

1. BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker:

 

Yrkesstolthet

Solidaritet

Aktivitet

Arbeidsforhold

Miljø

 

2. Foreningens målsettinger for 2005

Årsmøtet i BSF vedtok 25.01.05 følgende målsettinger:

1.   Bedre lønn for alle medlemmer

2.   Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og fore­ninga

3.   Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

4.   Opprettholde og styrke foreninga

5.   Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

6.   Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

Styret konkretiserte disse målsettingene gjennom delmål i en handlingsplan.

 

Hva har vi oppnådd i forhold til målsettingene?

Skal vi se på resultatene i forhold til våre målsettinger så får vi følgende forhold:

 

Bedre lønn for alle medlemmer

Vi har ikke greid å tette noe av lønnsgapet, blant annet i for­hold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og må bare konstatere at vi verken sentralt eller lokalt (bonusavtale) har oppnådd særlige lønns­økn­inger. Til tross for dette så har nok de fleste medlemmene faktisk fått en viss reallønns­økning i perioden. Når vi også tar med at vi nå får tilgang til fordelene i Jernbanepersonalets bak og forsikring (JBF), vil det utgjøre en ganske stor ”lønnsøkning ” for mange medlemmer, i form av sparte forsikringsutgifter.

 

Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og fore­ninga.

Ingen endringer i negativ retning i perioden. Medlemskap i JBF på den positive sida.

 

Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle

Det er vanskelig å se at trivselen er blitt høyere for det store flertallet av med­lemmene. Det fysiske arbeidsmiljøet for sjåfører har nok bedret seg noe pga. en fortsatt høy innkjøpstakt på nye vogner. Vognstandarden blir langsomt bedre. En nedgang i langtidsykefraværet siste året er muligens et tegn på at noe virker bra. Kan det være avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) som virker eller er det bare innstrammingen i sykelønnsordningen som slår inn? Innsparinger i administrasjonen med omorganisering og flyting har ført til høyere arbeidspress og det fører ikke til økt trivsel. Lite endringer på andre områder.

 

Opprettholde og styrke foreninga

Vi har fortsatt den fine medlemsutviklingen også denne perioden. Vi har få medlemmer som er direkte misfornøyd, men det som bekymrer er synkende interesse for kurstilbudet vårt. 6 medlemsmøter ble avholdt i 2005. Det best besøk­te møtet hadde 56 medlemmer til stede. Laveste oppmøte var 34 til stede, mens gjennomsnittlig oppmøte for alle møtene var 47 stykker til stede. Dette er en positiv økning på 13 stk. fra sist periode.

Det er meget viktig for foreninga, at vi opprett­hol­der aktiviteten og har engasjerte medlemmer som kommer på med­lems­møtene og skolerer seg.

 

Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene

Det er gledelig at 8 medlemmer nå er i gang med fagopplæring, og at vi nå har fått et vedtak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) om kr. 5000 i støtte fra Team Trafikk AS til de som tar fagutdanning. Kampanjen fra i vår om fokus på tomgangskjøring, som vi kjørte i samarbeid med bedriften, har gitt positive effekter. Langt flere enn tidligere er nøye med å unngå tomgangskjøring og det er positivt for vårt omdømme.

 

Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken

Det er vanskelig å se særlig fremgang. Fremdeles er det sterke krefter som ikke ønsker å satse på kollektivtrafikk, både sentralt og lokalt. Stat­lige bevilgninger er fremdeles alt for lave, og kommunen har lite penger. Vi har fremdeles problemer med å få på plass de nødvendige pengene til å drive god kollektivtrafikk. På grunnlag av bystyrets vedtak om Transportplanmeldingen i mars 2005, har vi en stor oppgave foran oss for å påvirke bystyret til å vedta fornuftige tiltak for kollektivtrafikken i Transportplan 2006 – 2009. Kjempeutfordringer står nå foran oss, med opphevingen av bomringen fra 1. januar 2006 og sannsynligvis en snarlig økning i takstene. Det er gledelig at den nye regjeringa vil se på anbudspro­ble­matikken, og vurdere om dette skal avvikles.

3. Tillitsvalgte i perioden:

 

Etter årsmøtet 25.01.05 fikk styret følgende sammensetning:

Leder                                              Ole R. Berg

Nestleder                                        Sverre Sundset          

Sekretær                                         John P. Denstad

Kasserer                                         Rune Straumann

Opplæringsansvarlig                      Børge Tingstad

Ungdomstillitsvalgt                         Lars Wærdahl

HVO                                                Harald Sehm

Pensjonisttillitsvalgt                        Thor Hollund

Styremedlem 1                               Bente Elshaug

Styremedlem 2                               Roland Knutsson

Styremedlem 3                               Brit Guin

Styremedlem 4                               Mari-Ann Johansen

1. vara                                              Geir Johnsen

2. vara                                              Tore Norum       

3. vara                                              Rune Magnussen

4. vara                                              Torbjørn Modig           

5. vara                                              Bård Langørgen         

 

Representasjon overfor Team Trafikk AS:

 

Forhandlingsutvalg:                   Ole R. Berg, Sverre Sundset, John-P. Denstad                     

Vara:                                                Rune Straumann, Børge Tingstad, Torbjørn Modig

Repr.  AMU:                      Harald Sehm, Sverre Sundseth, Torbjørn Modig, Ole R. Berg

Vara:                                   Kristian Arnesen, Bente Elshaug, Børge Tingstad, Tore Norum

Vara til HVO:                    Børge Tingstad (første del av 2005)

                                           Torbjørn Modig (siste del av 2005)

Bedriftsutvalget:             Ole R. Berg, Sverre Sundset, Rune Strau­mann, Mari-Ann Johansen, Harald Sehm (HVO)

Vara:                                   Børge Tingstad, John-P. Denstad, Roland Knutsson, Bente Elshaug, Torbjørn Modig

Styret i Team Trafikk AS:          Ole Roger Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann

Vara:                                                2. vara: John-P. Denstad; 3. vara: Børge Tingstad; 4. vara: Åsgeir Møllen

Attføringsutvalget:                      Tore Norum

Vara:                                                Bente Elshaug

AKAN – Kontakter:                      Tore Norum, Bente Elshaug

Plasstillitsvalgt Klargjøringshall:      Geir Johnsen

Plasstillitsvalgt Kontor / Adm.:          Mari-Ann Johansen

Vara:                                                         Åsgeir Møllen, Bente Elshaug

Plasstillitsvalgt Team Flexi:              Tore M. Norum

Turnustillitsvalgt Team Flexi:            Petter Larsen

Talsperson for 10 % ansatte:             Brit Guin

Avd. utvalg Bussdrift:                          Hovedtillitsvalgt (Ole R. Berg), HVO (Harald Sehm)

Vara:                                                                 Sverre Sundset, Børge Tingstad

Datatillitsvalgt:                                       Roland Knutsson

Hovedverneombud:                             Harald Sehm

Verneombud:                               Torbjørn Modig (vara HVO)

Børge Tingstad

Tor Inge Gjengaar

Thore Wærdahl

Frank Helland

Kristian Arnesen

Roland Knutsson

                                                        Rune Magnussen

                                                        Snorre Lenes

                                                        Siv Singstad

Knut E. Kvaal (Team Flexi)

                                                        Lars Mo (Adm.)

                                                        Even M. Vårum (Klargjøringshallen)

Vognkomité:                                 Rune Magnussen, Tore Johansen, Morten Holden, Roger Wærdahl, Frøydis Myhren

 

Ekstern Representasjon:

Repr. Fagforbundet S-Trøndelag:    Ole R. Berg, Sverre Sundset

vara:                                                          John-P. Denstad, Rune Straumann

Ungdomstillitsvalgt i Faforbundet ST        Runar Holm

Repr.  AOF Midt-Norge:                       Børge Tingstad, Morten Holden

vara:                                                          Bård Langørgen

Repr.  LO i Trondheim:                       Ole R. Berg, John-P. Denstad

vara:                                                          BørgeTingstad (møter fast så lenge JPD er sekretær i LO i Trondheim), Torbjørn Modig, Lars Wærdahl, Brit Guin, Mari-Ann Johansen

Repr. Fagforbundet Trondheim:                Ole R. Berg, Lars Wærdahl

vara:                                                          John-P. Denstad, Rune Straumann

Repr. Seksjon SST i Trondheim:      Børge Tingstad, Harald Sehm

vara:                                                          Rune Magnussen

Kontaktperson SKA i FF i S-Tr.lag:  Mari-Ann Johansen

Styret I Foreningskantiner TT AS:    Bente Elshaug, Børge Tingstad, Morten Holden, Tore M. Norum

Plasstillitsvalgt Kantina:                     Mette Finserås

Styret i Personellservice:                   Rune Straumann

Faggruppe 1 (Fagforbundet):            Ole R. Berg

Opplæringskontoret for transportfag: (årsmøtedeleg): Børge Tingstad

Leder valgkom. opplæringsktr. for transportfag:      Harald Sehm

Opplæringsutvalget i Kommunal Kompetanse:                  Børge Tingstad

Leder i SST i Fagforbundet i S-Trøndelag:                          Børge Tingstad

Samfunnspolitisk utv. i Fagforbundet i S-Tr.lag:                Torbjørn Modig

Arbeidslivsutvalget i Fagforbundet i S-Tr.lag:    John-P. Denstad

Valgkomitéen i Fagforbundet i Sør-Trøndelag:         Sverre Sundset

 

Interne utvalg i BSF:

Seksjonsleder / kontaktperson SKA:        Mari-Ann Johansen

Seksjonsleder/kontaktperson SST: Børge Tingstad

Ungdomsutvalget:                               Lars Wærdahl, Runar Holm, Bård Langørgen

Studieutvalg:                                         Børge Tingstad, Morten Holden

Turnustillitsvalgt:                                 Roland Knutsson

Revisorer:                                                        Lars Mo, Henry Arntzen

vara:                                                          Terje Rønvik

Valgkomité:                                            Per Erik Kufås, Liv Nora Helen W. Solberg, Arve Soll, Barbro Liamo

vara:                                                          Bård Tilseth

Redaktør Frontruta:                             Tore Johansen

Kollegakontakt:                                              Tore M. Norum, Bente Elshaug

Arrangement:                                        Mari-Ann Johansen, Børge Tingstad

Internett Redaktør:                               Arve J. Solli

 

 

4. Aktiviteter i foreningen.

 

Bevilgninger i perioden 2005:

Fra styrets konto:

Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF),

lokallag Sør-Trøndelag                                              1.000,-

Norsk Folkehjelp Trondheim – sommerleir

for russiske barn                                                                  1.000,-

Julebordskomitéen Team Trafikk -

tilskudd til julebord 19.11.05. kr. 10,- pr. medlem:   4090,-

 

Fra solidaritetskontoen:

Tamil Rehabilization Organisation (TRO)                 5.000,-

Tariff 2004 - Støtte til heismontørenes

arbeidskamp mot sosial dumping                             10.000,-

Kollektivkampanjen i Sør-Trøndelag                         10.000,-

Oppsigelsessak: Støtte til tillitsvalgt

Sandmokameratene                                        3.000,-

Per Johanson i SEKO klubb 169,

Tunellbanen i Stockholm                                 5.000,-

Støtte til avskjedigede på Grilstad                                      1000,-

 

Aksjer/medlemskap:

Foreningskantiner AS                              kr. 100.000,- i aksjer

Rutebilhistorisk Forening                        Medlem

Arbeiderbevegelsens arkiv                     Medlem

Arbeiderbevegelsens edruskapsfond   Medlem

Klassekampen                                         6 aksjer a kr. 1000,-

 

Innkjøp av betydning:

Fagforeningen har kjøpt inn en ny bærbar datamaskin og en Videoprosjektor.

 

Møter:

Det er avholdt

1 årsmøte

6 medlemsmøter

13 styremøter

40 forhandlings/drøftingsmøter

 


 

Fagforeningsutvikling:

Hovedtillitsvalgt er betalt av TT i 80 % stilling.  Som en prøveordn­ing inngikk vi en avtale med TT om frikjøp av foreningens leder for 2005. (Den resterende 20 % av stilingen, da HTV og leder er samme person). Dette har ført til bedre service overfor medlem­mene og en bedre hverdag for le­der. Styret ønsker å fortsette denne ordningen for 2006.

 

BSF Kvalitet

betyr at tillitsvalgte i BSF:

Aldri skal si noe om en person til andre, som du ikke kan si til den personen sammen med andre.

 

På arbeidsplassen skal tillits­valgte:

q       Sette personlig hygiene høyt, håndvask før mat hindrer smitte.

q       Holde arbeidsplassen vår ryd­dig. Gjelder også kantiner og andre fellesrom. Rydder vi etter en kollega så er det greit det også!

q       Konsekvent rapportere de feil og avvik vi kommer over. Gjeld­er feil og skader på buss og anlegg, dårlig renhold og andre avvik som kan forringe vår ar­beidsplass.

q       Ikke røyke i buss, hvilebu eller andre plasser hvor dette ikke er tillatt.

 

Som kollega skal tillitsvalgte:

q       Opptre på en folkelig måte og ta kolleger på alvor

q       Ta vare på humoren og be­handle kolleger og kunder med respekt

q       Aldri mobbe eller baksnakke medlemmer, kolleger eller andre personer

q       Aldri spre personopplysninger eller rykter

q       Informere på forståelig og lett­fattelig måte hva BSF jobber med.

q       Alltid sørge for at medlemmer får tilbakemelding

q       Ta vare på våre kollegaer. Det er lov å bry seg. Det er lov å gi ros.

 

Tillitsvalgte som er sjåfører skal:

q       Unngå tomgangs kjøring. I sen­trum er alt over 2 min tom­gang unødvendig (rapportering av feil og evt. utbytting av vogn med feil ved varme, luft med mer vil automatisk redusere tomgangs­behov).

q       Alltid være korrekt antrukket iht. uniformsreglementet.

q       Tillitsvalgt pin og Verneombuds pin bæres synlig på uniformen

q       Hilse på kolleger du treffer på veien, også fra andre selskaper

 

Som Saksbehandler skal tillits­valgte:

q       Behandle alle enkeltsaker skik­kelig

q       Aldri love noe om resultatet

q       Gi tilbakemelding innen 2 uker

q       Videre tilbakemelding regel­mes­sig til saken er avklart

q       Sikre at saken først er tatt opp med rette leder i Team Trafikk AS direkte.

 

Dette er noen enkle regler / hold­ninger som du kan forvente at til­litsvalgte i BSF forholder seg til. Vi stiller slike krav til våre tillits­valgte og vi håper dette også vil være en standard for alle våre medlemmer.

 

Medlemsutviklingen:

Foreningen hadde pr. 31.12 2005 totalt 563 medlemmer, mot 569 i 2004, 541 i 2002, 465 i 2001 og 418 i 2000. Av disse var det 408 yrkesaktive medlemmer (herav 53 kvinner) mot 399 i 2004, 386 i 2002, 352 i 2001 og 303 i 2000.

Antall kvinner økte fra 36 til 53 siste år.

 

I 2005 hadde vi 53 innmeldinger og 51 utmeldinger / overføringer.

19 er strøket av Fagforbundet pga ubetalt kontingent. Av disse er 10 kategorisert under  ”attføring”, 7 ”uføre”, 1 ”pensjonist” og 1 ”per­misjon”.

12 er strøket av BSF pga av de har sluttet i Team Trafikk AS har og ingen kontakt med BSF.

11 er utmeldt, sluttet / gått over til YTF (1 stk.). 2 er overført til andre LO forbund etter å ha sluttet i Team Trafikk AS. 7 er døde.

 

BSF har søkt  om og fått innvilget, fra Fagforbundet Sør-Trøndelag,  såkalte GUS-midler (Gå ut og spør). Dette er vervemidler som skal brukes til konkrete tiltak i ver­vearbeidet.

 

5. Interne aktiviteter

 

Årsmøte i BSF 25.01.05 – Opp­følging.

Det nye BSF-styret har i fellesskap gjennomgått rutiner og retnings­linjer som styret som helhet må ha innsikt i for å kunne fungere til beste for medlemmene. Dette gjelder blant annet: Ordensregler for bruk av fagforeningskontoret, rutiner ved innmelding av nye medlemmer, retningslinjer for kjøp av gaver / blomster i BSF, saks­behandlingsregler – enkeltsaker, taushetserklæring for tillitsvalgte, BSFs stipendordning i forbindelse m/ kurs, div. økonomiske rutiner og instruks for kontorvikar og fun­gerende leder / hovedtillitsvalgt. BSFs handlingsplan for 2005 er utarbeidet og ansvar fordelt. Styret har fastsatt møteplan vår 2005, og nødvendige suppleringsvalg til årsmøtets vedtak på tillitsvalgte er gjort.

 

Medlemsmøter BSF 2005.

Medlemsmøte BSF 08.02.05: 1) Gruppeinndeling / Team organise­ring: Hva må vi gjøre for at turnu­sene ikke skal bli dårligere enn før? Hva er det viktig å bevare? Hvordan blir gruppene delt inn? Hva blir betingelsene for Team lederne? Orientering om proses­sen.; 2) Eventuelt. Til stede: 55 stk.

Medlemsmøte BSF 08.03.05: 1) Brøyting og skraping. Vi skulle få besøk fra Trondheim Bydrift for at de skulle redegjøre for deres opplegg og prioriteringer. Ingen representant møtte og saken gikk derfor ut.; 2) Gruppeinndeling / Team organisering. Hva skjer nå videre? Vårt krav om utsettelse er ikke tatt til følge. Hva gjør vi med det? Hvordan ble turnusene?; 3) Eventuelt. Til stede: 43 stk.

Medlemsmøte BSF 05.04.05: 1) Oppsummering av allmøtene. Hva er status i forhandlingene med Trondheim kommune? Hva med oppfølging fra resten av bedrif­ten?; 2) Gruppeinndeling / Team organisering. Hva skjer nå videre? Saken ble utsatt 1 måned. Hva skjer med tidsstudier / turnuser? Gruppeledere?; 3) Hva skjer med Arbeidsmiljøloven? Hvilke konse­kvenser får regjeringens forslag til endringer i AML?; 4) Eventuelt. Til stede: 34 stk.

Medlemsmøte BSF 07.06.05: 1) Status kampanje med info på buss og tomgangskjøring. Oriente­ring om KTI-undersøkelsen og omorganisering / rasjonalisering i administrasjonen; 2) Team orga­nisering. Hva er erfaringene så langt? Ansvar – roller teamledere? Noe du lurer på?; 3) Billettsyste­met – hva skjer nå? Hva er de største problemene som må løses før elektronisk billettering settes i drift neste år?; 4) Eventuelt. Til stede: 56 stk.

Medlemsmøte BSF 04.10.05: 1) Jernbanens Bank og forsikrings­selskap: Det ser ut til at vi får mu­ligheten til å være med nå. Hvilke tilbud har de? Deres represen­tanter orienterer; 2) Ran på bus­sen. Hva gjør vi? Hva må vi gjøre for å hindre at dette gjentar seg? Hvordan skal vi forholde oss til det nye billettsystemet?; 3) Krav til ta­riffoppgjøret 2006. Forslag på krav legges frem av styret. Medlems­møtet avgjør de endelige kravene; 4) Eventuelt.  Til stede: 50 stk.

Medlemsmøte BSF 06.12.05: 1) Hva vil Trondheim Kommune med Kollektivtrafikken og Team Trafikk AS?; 2) ULIK - Fagforbundets ungdomskampanje mot fordom­mer; 3) Fagforbundets barneby; 4) Eventuelt / Orienteringer. Til stede: 43 stk.

 

Skifte av tariffavtale 1. april 2004 – uenighet om virkningstids­punkt for nye prosentsatser for lørdag- og søndagstilleggene.

Vi har etter lang tid endelig fått avsluttet en uenighet mellom le­delsen og BSF om hvilken prosent sats som gjaldt for lørdag- og søn­dagstilleggene de første måne­dene etter at vi skiftet tariffavtale 1. april 2004. Dette gjaldt perioden 1. april til 21. juni 2004. Vi hevdet at 40 % tillegget fra den gamle ta­riffen skulle gjelde frem til resul­tatet av utavstemmingen i forbin­delse med tariffoppgjøret ble vedtatt, mens bedriften utbetalte 35 % fra 1. dag. Etter mye frem og tilbake gikk TT AS med på å ut­betale differansen mellom 35 % og 40 %. Dette ble beregnet for hver enkelt og ble etterbetalt på september lønna i 2005. Det var ikke snakk om store summer, men det var viktig for oss å få gjen­nomslag i en slik prinsippsak.

 

Tariffoppgjøret 2005 – Forhand­linger LO Stat / Fagforbundet m.fl. og NAVO / Nettbuss

Ole Roger Berg deltok i forhand­lingene i Oslo. Styret i BSF drøftet resultatet av forhandlingene i møte 20.04.05. 1) B-dels forhand­lingene inklusive A-delsforhand­lingene ga kr. 2,- pr. år, dvs. kr. 3.900,- pr. år. Tillegget gis med virkning fra 01.01.05; 2) Det er et problem at Norsk Transportarbei­derforbund (NTF) / Yrkestrafikk­forbundet (YTF) forhandler først på TL-overenskomsten, fordi rammene legges der; 3) Det bør legges til rette for mer samarbeid med NTF for å gi de mer tyngde i TL-forhandlingene; 4) Andre sel­skaper i NSB har fått fra kr. 5.900 til 8.900,- pr. år, og i Oslo Spor­veier ga årets forhandlinger kr. 7.900,- i årlig tillegg.

Styret i BSF vedtok: BSF skal ar­beide for større samarbeid vedrø­rende tariffspørsmål med andre forbundsområder innen transport­sektoren.

 

Hovedtariffoppgjøret 2006 - Be­handling i BSF.

Styret behandlet i møte 06.09.05 Rundskriv nr. 12/05 fra Fagfor­bundet om Debattheftet 2006 fo­ran tariffoppgjøret og brev fra Fagforbundet Sør-Trøndelag av 02.09.05. Fagforbundet har lagt opp til følgende prosess: 1) Aug­ust: Utsending av debatthefte; 2) September / oktober: Debatt i fag­organisasjonen; 3: Oktober / no­vember: Tariffkonferanser i fyl­kene; 4) 28. november: Frist for oppsummering og prioriteringer fra tariffkonferansene. Fylkesstyret ba om at det i debatten ble satt ekstra fokus på følgende om­råder: 1) Forsøk med 6-timersdagen som intensjon i tariffavtalen; 2) Hel­tid / deltid; 3) Skift / turnus; 4) Fagsti­ger i lønnsrammesystemet; 5) An­si­ennitetsstige 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 år; 6) Minstelønn m/ 10 års an­si­enni­tet – nivå; 7) Sentral / lokal lønnsdannelse; 8) Individuell av­lønning. Styret opprettet en tariff­gruppe bestående av John-P. Denstad, Sverre Sundset, Børge Tingstad og Rune Straumann som la fram en innstilling overfor styret i møte 27. september.

Styret behandlet følgende forslag: Grunnlaget for forslagene neden­under til krav til tariffoppgjøret 2006 er:

1)      BSFs krav til tariffoppgjøret 2004, vurdert i forhold til i hvilken grad disse kravene ble innfridd eller ikke.

2)      Brev av 02.09.05 fra Fagfor­bundet i Sør-Trøndelag.

3)      Fagforbundets debatthefte om tariffoppgjøret 2006.

Følgende er justert, endret eller tatt inn som nytt punkt i forhold til BSFs krav i 2004:

Punkt 1: Krav om anstendig lønn under punkt 1 er justert opp med kr. 20.000,- ut fra et minimums­nivå på 90 % av gjennomsnittlig årlig industriarbeider­lønn som pr. dato er ca. kr. 300.000,-.

Punkt 2) Krav om forsøksordning med 6 – timersdagen gjennomført som en toskifts­ordning, jfr. LO-kongressens vedtak og kronikk av Ole Roger Berg i Klassekampen 24.08.05 – ”Fra prat til handling”.

Punkt 3) Pensjon for framtida, jfr. pensjonsforlik i Stortinget 26.05.05 og LO kon­gressens forbehold / forutsetninger for å akseptere et nytt pensjonssys­tem.

I tillegg er det til slutt svart kort på de fokusområdene som Fagfor­bundet i Sør-Trøndelag har bedt om svar på.

1.    Lønn

Anstendig lønn for stort ansvar: Minimum kr. 275.000 i året + kr. 30.000 for fagbrev.

Kveldstillegg: Kveldstillegg 40 % av timelønn fra kl. 17.00 – 06.00.

Helgetillegg: Helgetillegg 40 % av timelønn hele helga fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00 / ut skiftets lengde.

Overtid: All overtid betales med 100 % tillegg på søndager / hellig­dager og fridager (turnusfri).

Bevegelige helligdager: Arbeid på bevegelige helligdager betales med 133 % tillegg.

Delt dagsverk kompenseres med minimum 2 x timelønna.

2.    Arbeidstid

Ukentlig arbeidstid: 33,6 t/uke for alt arbeid med varierende arbeids­tid, også delt dagsverk.

Forsøk med 6 - timersdag – to­skiftordninger: Det skal i tariffperi­od­en startes forsøk med 6 – ti­mers arbeidsdag gjennomført som toskifts­ordning.

Lengde på skift: Ingen skift over 8 timer – av hensyn til aktsomhets- og sikker­hetsprinsipper – trøtthet dreper.

Pauser – utstrekk: Minimum 40 minutters pause for skift over 5 timer. Ingen trekk av lønn over 30 minutters pause. Maks. utstrekk før/etter pause 4 ½ time.

Delt dagsverk: Delt dagsverk kan kun brukes mandag til fredag mellom kl. 05.00 og 18.00 – mønstres minimum som gjen­nomsnitts arbeidsdag .

Normalarbeidsdag: Normalar­beidsdag fra kl. 06.00 til 17.00 – Arbeidstiden begynner og slutter samme (stasjonerings-) sted.

Helgearbeid: Arbeid maks hver 3. helg.

Veskeoppgjør: Veskeoppgjør dag­lig i betalt tid.

3.    Pensjon

Pensjonsytelse: Minimum 66 % ytelsesbasert pensjon. All inntekt skal være pensjonsgivende.

Pensjon for framtida: BSF bekla­ger sterkt det pensjonsforlik som ble vedtatt på Stortinget 26.5.05. Vi mente og mener fortsatt at lan­det vårt har råd til en off­entlig pen­sjon med besteårsregel, uten le­vealdersjustering av pen­sjonene og at pensjonistene skal ha samme reallønnsutvikling som andre i samfunnet. Nå er heldigvis pen­sjonsforliket bare et skjelett og skal nå fylles med innhold. Vårt mini­mumskrav er at LO-kongress­ens forutsetn­inger for å godta et pensjonsforlik innfris. Det vil si:

·        LOs folkepensjon velges som modell.

·        Alle får regulert en del av pen­sjonen opp til minstepensjon etter lønnsut­viklingen ellers i samfunnet

·        Det gis pensjonsopptjening ved arbeidsledighet, attføring, deltid og ut­danning etter tidligere inntekt.

·        Egen behandling før leveal­dersjustering av pensjon eller pen­sjonsalder, der landets øko­nomi, andre måter å finansiere pen­sjon på, sosiale for­skjell­er i levealder vurderes. Og det skal uan­sett ikke være slik at pen­sjons­alderen automatisk skal følge øk­ningen i levealder.

·        Vi krever at tjenestepensjons­ordningen allerede fra starten av blir partsstyrt og inne­holder uførepensjon.

Pensjonsforlikets garanti om å beholde bruttopensjon i offentlig sektor og avtalefestet pensjon må konkretiseres. Det må være slik at det fortsatt gis full pensjon etter 30 års ansettelse. Og ikke minst: Vi må få en bære­kraftig AFP-ordning som kan overleve i det nye pen­sjonssystemet. Det betyr at den fortsatt må starte fra 62 år uten strengere krav til opptjening enn i dag og den må utbetales lengre dersom pensjonsalderen øker. Det statlige bi­drag må ta høyde for den eksplosjon i utgiftene til AFP dette vil medføre.

4.    Annet

Sykelønn: Sykelønn forskutteres så lenge det er sykelønnsrettig­het­er.

Omsorgspermisjon: Omsorgsper­misjon (fødselspermisjon for fedre) i 14 dager med full lønn.

Leilighetsvise forsinkelser: Be­stemmelsen må bort.

Fylkesstyret ber om at det i de­batten settes ekstra fokus på følg­en­de om­råder, jfr. brev av 02.09.05 fra Fagforbundet i Sør-Trønde­lag:

q       Forsøk med 6-timersdagen som intensjon i tariffavtalen.

Se vårt krav over om forsøk med toskiftsordning.  

q       Heltid/deltid.

q       Skift/turnus.

Se vårt krav over under punkt 2 om ukentlig arbeidstid.

q       Fagstiger i lønnsrammesyste­met.

q       Ansiennitetsstige 0-2-4-6-8-10 år.

Stigen bør bygges ut til                               Stigen bør bygges ut til topplønn ved 16 år basert på to års inter­valler fra lønnstrinn 10. Dette vil gi en forutsigbar lønnsvekst hypp­igere over lengre tid enn i dag. Det vil derfor bidra til et argument om å vektlegge sen­trale lønnstillegg i stedet for lokale tillegg.

q       Minstelønn med 10 års ansien­nitet - nivå.

Kr. 275.000,- + kr. 30.000,- for fagbrev, jfr. krav over under punkt 1 om anstendig lønn for stort an­svar.

q       Sentral/lokal lønnsdannelse.

Fagforbundet skal p                       Fagforbundet skal prinsipielt slåss for mest mulig sentral lønnsdan­nelse av hensyn til en solidarisk lønnspolitikk.

q       Individuell avlønning.

Fagforbundet skal prinsipielt slåss mot dette slik at den solidariske fag­bevegelsens autoritet og sam­funnsmessige rolle ikke undergra­ves.

 

Styret behandlet forslaget i møte 27.09.05. Her framkom det at kra­vet må ses i forhold til diskusjoner på Storbykonferansen, det må dis­kuteres forhold / retningslinjer knytta til lokale forhandlinger i Team Trafikk AS og det var usik­kerhet om vi bør kreve at ansien­nitetsstigen økes til 16 år.

Styret vedtok å legge forslag til krav med styrets kommentarer fram for medlemsmøtet 04.10.05. Medlemsmøtet sluttet seg til sty­rets forslag, men punktet om om­sorgspermisjon ble strøket da dette allerede er en del av tariff­avtalens ordlyd.

 

Avtale om overskuddsdeling og motivasjonsbonus i Team Tra­fikk AS.

Styret drøftet saken 25.01.05 med bakgrunn i at fjorårets bonusavtale ikke fikk noen effekt for de an­satte. Å videreføre denne i uendret form var derfor uaktuelt for BSF. Styret diskuterte hvilke overskudd i selskapet som burde utløse økonomiske midler til sosi­ale fellestiltak og videreutdanning samt hvilket overskudd som burde utløse penger til lik fordeling blant de ansatte. Styret var klar på at Velferdskassen (AMU-midler) ikke måtte innblandes i bonusord­ningen. Styret vedtok på grunnlag av diskusjonen i styret å gi hoved­tillitsvalgt i fullmakt til å forhandle fram en avtale med Team Trafikk AS.

 

En avtale mellom Team Trafikk AS og BSF om overskuddsdeling og motivasjons­bonus i Team Tra­fikk AS ble inngått 27.01.05. Framforhandlet avtale ble god­kjent av styret i Team Trafikk AS 14.02.05. Budsjettert driftsresultat for Team Trafikk AS i 2005 er 6,9 millioner kroner. Styret i BSF tok i møte 15.02.05 protokollen om overskuddsdeling og motivasjons­bonus mellom BSF og Team Tra­fikk AS tas til etterretning. Avtalen er litt forbedret fra i fjor, fordi det denne gang gis en realistisk mu­lighet for litt uttelling til fellesska­pet, såkalt motivasjonsbonus, før det budsjetterte driftsresultatet nås. Avtalen inneholder følgende:

Begrepet motivasjonsbonus (nytt i 2005 avtalen) er knyttet til opp­nådd driftsresultat ut over 4 millio­ner kroner, og øvre grense for ut­betaling av slik bonus er budsjet­tert driftsresultat fra den ordinære driften.

Begrepene overskudd og over­skuddsdeling (som i 2004 avtalen) er utelukkende knyttet til oppnådd driftsresultat ut over budsjettert driftsresultat fra ordinær drift (6,9 millioner kroner).

Motivasjonsbonus og beløpets størrelse: Driftsresultatet fra ordi­nær drift må pr. 31.12.2005 over­stige 4 millioner kroner. Ved opp­nådd driftsresultat ut over 4 millio­ner kroner skal bonusbeløpet ut­gjøre 3 % av oppnådd driftsresul­tat. Ved oppnådd driftsresultat ut over 6 millioner kroner skal bo­nusbeløpet utgjøre 3,5 % av opp­nådd driftsresultat. Dette gir bedre forutsetninger for uttellinger enn fjorårets avtale, og fagforeningen vil ha stor innflytelse på hva disse pengene skal brukes til av felles sosiale tiltak og/eller opplæring.

Overskudd og overskuddsdeling: Eventuelt overskudd ut over bud­sjettert driftsresultat pr. 31.12.2005, fordeles slik: Over­skuddet fordeles med 50/50 andel mellom bedriften og de ansatte. Overskuddet utbetales på mars lønn 2006.

 

Tariffavtalens bestemmelser om arbeid mellom deltskift.

BSF ba om et forhandlingsmøte med Team Trafikk AS for å få klarlagt en tolk­ning av be­stemm­elsen i tariffavtalen om arbeid mellom delt­skift. Best­emmel­sen er helt klar etter BSFs men­ing, og for de som er i full stilling skal selv­føl­gelig over­tid betales. Partene lo­kalt ble ikke enig, og BSF har tatt en tvist på denne saken, etter å ha drøftet saken med Kon­serntillits­valgt.

BSFs syn på saken:

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening mener at ved overtids­kjøring mellom deltskift skal over­tid betales for hele tiden det løn­nes for, altså det kjørte tidsrom­met + perioden som knyttes opp mot det ene eller andre del av det ordinære skift.

TTs syn på saken:

Overenskomstens bestemmelser i pkt. 2.6.3 gjelder ikke når den an­satte påtar seg overtidskjøring mellom første og andre del av sitt skift. Ved kjøring på overtid skal det kun godtgjøres for det antall timer det arbeides, evt. timebank, for fak­tisk medgått tid.

Bedriften er således uenig med BSF i at overtid eventuelt skal be­tales også for tid som faktisk ikke er medgått.

 

Gruppeorganisering i Team Tra­fikk AS.

Styret har hatt denne saken på dagsorden i flere møter. Styret har fortløpende diskutert status i sa­ken i forhold til samarbeidspro­sesser og forhandlinger mellom ledelsen i selskapet og fagfore­ningen.

 

Ved inngang til 2005, fulgte BSF styret opp saken overfor Team Trafikk AS i henhold til vedtak på styresamling på Røros 4.–5. okt. 2004 og i styremøtet 14.12.04. Styret stilte som krav for å kunne være positive til diskusjon om gruppe­org­anisering i Team Trafikk AS: 1) Gruppeledere skal kun ha personalsaker som gjelder syke­fraværsoppfølging; 2) Gratisarbeid må stoppes umiddel­bart; 3) Be­lønning gruppevis er helt uaktuelt – bonus / over­skudd lokalt skal fordeles som i dagens avtale; 4) Gruppene må være mindre enn i dag; 5) Grenseoppgang på drøf­tinger / forhandlinger etter avtale­ver­ket som berører gruppene må gjøres – hovedtillitsvalgt skal in­volveres; 6) Ansiennitetsprinsippet skal følges ved gruppe­organi­se­ring/turnustildeling; 7) Det er viktig med felles søknad på turnuser – ansi­ennitetsprinsippet skal følges; 8) Medarbeidersamtaler med hver enkelt må avvises – dette vil splitte opp arbeiderkollektivet. Fellesmøter må gjennomføres.

 

BSF-styret drøftet 25.01.05 utkast til stillingsbeskrivelse for gruppe­leder, blant annet om hvor detal­jert stillingsbeskrivelsen burde ut­formes, og hvor konkret arbeids­beskrivelsen må være. Forslag ble diskutert om organisasjon, ansvar og myndighet og arbeidsoppgaver. Styret mente at erfaringene fra prøveprosjektet i Team Trafikk mhp. gruppeleders rolle og myn­dighets- og ansvarsoppgaver måtte vektlegges. Styret vedtok: ”BSF krever å få en avtale om gruppelederens oppgaver og or­gani­sering av gruppene. Saken tas opp på medlemsmøte i BSF 08.02.05.”

 

Medlemsmøtet i BSF 08.02.05 konkluderte med å kreve at opp­start av gruppeorganisering ut­settes til etter sommerferien. I mellomtida skal det tas tidsstud­ier på en del linjer. Turnusforslag ut­arbeides og henges opp til gjen­nom­syn og det innkalles til allmø­ter, der sjåførene får komme med forslag. Referat fra medlemsmøte i BSF 08.02.05 ble sendt til ledel­sen i Team Trafikk AS, og lagt til grunn for styrets videre arbeid med saken.

 

Styret drøftet 15.02.05 retnings­linjer for turnusbygging – ut­arbei­det i arbeidsgruppa mellom Team Trafikk AS og fagforeningene, og stillingsbeskrivelse for Teamle­dere i Team Trafikk AS – basert på diskusjon i den samme ar­beidsgruppa. Utkast til protokoll mellom BSF og Team Trafikk AS om retningslinjer for turnussøkna­der v/ innføring av teamorganise­ring ble drøftet. Team Trafikk AS ville på daværende tidspunkt ikke utsette prosessen i tid, men ville imøtekomme BSF ved: 1) Å gjøre noe med kjøretider; 2) Avholde informasjonsmøter; 3) Gjøre noe for å få mer variasjon i turnusene; 4) Gjennomføre full søknadsrunde / turnusutlysning minimum en gang pr. år; 5) Akseptere at all til­deling av turnusplasser skjer i henhold til korpsansiennitet

 

Styret diskuterte i møtet 15.02.05 også organisering av gruppene, blant annet i forhold til Hov­edav­talen, behovet for enhetlig utvik­ling i gruppene og likebehandling av ansatte og verneombudenes oppgaver og ansvar. Skal plasstil­litsvalgte velges eller skal hoved­tillitsvalgt ivareta alle tillitsvalgt­funksjoner? Like­ledes prinsipper for turnustildeling. Skal det tillates en intern rokkering midt i turnus­perioden? Styret vedtok: ”For­handlingsretten i forhold til Ho­vedavtalen skal ivaretas av ho­vedtillitsvalgt.  BSF aksepterer at etterfylling / mellomrunde vedrø­rende turnus­søk­nad gjennomføres minst en gang pr. år ved at evt. ønske om intern rokkering sjekkes ut i gruppene først.

 

Saken sto på dagsorden også på styrets møte 08.03.05. Tidligere samme dag ble det avholdt et møte mellom Team Trafikk AS v/ Arne Nymo og Jon Olav Sætertrø og BSF v/Ole Roger Berg hvor blant annet Trondheim kommunes krav om bedre annonsering / in­formasjon på bussene ble drøftet. Ole R. Berg foreslo da å utsette prosessen med gruppeorg­ani­ser­ingen. Det ble enighet om å av­holde 9 allmøter à 1 time iløpet av tirsdag–torsdag i uke 11. BSF sty­ret vedtok: ”Teamorganisering ut­settes til 23. mai. Det gir da 5 ekstra uker til endring av kjøreti­dene.”

 

På allmøtene i uke 11/05 infor­merte Arne Nymo, Ole R. Berg (BSF) og Bjørn Helmersen (YTF) om utfordringer knyttet til pågå­ende forhandlinger mellom Trond­heim kommune og Team Trafikk AS om revidert kvalitetskontrakts­avtale, trussel om anbud, Kunde­tilfredsindeks KTI for selskapet og viktigheten av og krav til sjåfører om heretter å annonsere holde­plasser innenfor de viktigste punktene i byen.

 

Styret i BSF behandlet utkast til protokoll om retningslinjer for tur­nussøknader og arbeidsavtale / stillingsinstruks for gruppeledere. Følgende avtale mellom BSF og Team Trafikk AS om retnings­linjer for turnussøknader v/ innføring av teamorganisering ble inngått 29.04.05:

Retningslinjer for turnussøknader ved innføring av teamorganisering

I forbindelse med innføring av te­amorganisering av sjåførene gjen­nomføres følgende prinsipper ved turnussøknader:

1.      Det gjennomføres full søk­nadsrunde på team/turnus med plassering fom. Opp­start teamorganisering. Da­gens gruppe 5/9 fristilles helt.

2.      Ansatte uten turnusplass (for eksempel nyansatte) plasse­res fortløpende på ledige plasser, men kun for perio­den frem til etterfylling / mellomrunde.

3.      Etterfylling/mellomrunde gjennomføres minst to ganger pr. år:

a.      Evt. ønske om intern rokkering i teamene sjekkes ut. Ansvar; Teamleder.

b.      Evt. ledige turnusplas­ser etter dette, utlyses til samtlige ansatte. Kunngjøres i Holde­plassen.

4.      Evt. ruteendring ila. turnuspe­riodene forsøkes løst ved ”mindre turnus­end­rin­ger” innenfor teamene (f. eks. som utvi­delse/reduksjon av teamets størrelse).

5.      Deretter gjennomføres full turnusutlysning minimum en gang pr. år, der alle turnuser legges ut til søknad. Normalt skjer dette i august.

6.      Endring av teamtilhørighet praktiseres liberalt, dersom dette er helsemessig be­grunnet.

7.      All tildeling av turnusplasser i overnevnte punkter, unntatt punkt 6, skjer iht. korpsansi­ennitet.

8.      Protokollen gjøres gyldig fra undertegningsdato, og punktene i avtalen kan sies opp med en gjensidig oppsi­gelsesfrist på 3 måneder.

 

Styret i BSF vedtok i møte 31.05.05 å ta opp en prinsippdis­kusjon om søknadsplikt ved søk­nadsrunder for turnuser. Saken ble drøftet i to styremøter på grunnlag av følgende forhold: 1) Ved siste turnussøknadsrunde var det 30 – 35 stk. som av ulike år­saker ikke søkte; 2) Dersom det ikke søkes kan det gi tilfeldig plassering eller bedre plass­ering enn ansienniteten tilsier pga. ”huller”; 3) Det vil oppfattes urett­ferdig at de som ikke søker kan bli bedre plass­ert enn ansiennitet til­sier; 4) Det bør lages et opplegg for å fange opp de som av ulike årsaker ikke kan søke. Team Tra­fikk AS bør ha rutiner for å sende info / brev om søknadsfrist til de som evt. er langtidssykemeldte; 5) Team Trafikk AS er IA-bedrift og har gruppeledere. Det bør derfor være enkelt å få sendt info til de som er langtidssykemeldte.

Styret vedtok følgende: ”Under forutsetning av at arbeidsgiv­er sender melding om søknadsfrist til de som er langtidssykemeldte, går styret inn for at det er søknadsplikt og at de som ikke søker plasseres sist.”

 

Innføring av gruppeorganisering blant alle sjåfører er en ny og ut­fordrende måte å jobbe på, som vi tror kan ha mange positive sider. Gruppelederne blir en avgjørende del av dette, da de skal stå for den praktiske utførelsen av gruppeor­ganiseringa.  Disse utgjør en del av bedriftens ledelse. Samtidig vil de fortsatt være sjåfører og kolle­ger og medlemmer i fagforeninga. Denne dobbeltrollen vil være van­skelig og vi andre må ikke gjøre den verre en nødvendig. Styret i BSF regner i alle fall med at vi skal få til et utmerket samarbeid med gruppelederne.

 

Nye turnuser

Nye turnuser ble laget som en følge av gruppeorganiseringen. Det ble innført mye reinere turnu­ser enn før, og det kan skape problemer for de som ønsker mye variasjon i kjøringen. Vi fikk riktig­nok til noen turnuser med litt mer spredning, men det spørs om det er nok. Nå er det også mange som har ønsket reinere turnuser, og disse har da fått sine ønsker oppfylt. Etter krav fra BSF, har det blitt gjennomført tidsstudier på en del linjer. Det er også et problem at bedriften fremdeles ikke vil av­grense lengden på skiftene til maksimum 8 ½ time. Vi får frem­deles noen skift over dette, og det er ikke bra for helsa. Dette ble også klart påpekt av flere i BSFs medlemsmøte i juni 2005, hvor også bedriftens ledelse var til­stede.

 

Kurs i takling av vold, ran og trusler for bussjåfører.

Styret har drøftet en konkret kurs­beskrivelse på 8 timer fra Borre Havarivernskole. Styret har vedtatt at BSF skal melde tilbake til Team Trafikk AS at vi støtter et forslag om å prøve ut kurset med en prø­vegruppe. Denne må involvere hoved­verneombud og hovedtillits­valgt, og prioritere deltakelse av verne­ombud.

 

Pengehåndtering – volds- og ranssituasjoner.

Styret har diskutert tiltak i flere møter høsten 2005 på grunnlag av ran av et av våre medlemmer på Buenget. Styret har blant annet diskutert at et kortsiktig arbeids­miljøtiltak kan være å ikke kjøre helt fram til uopp­lyste endehol­deplasser på kveldstid av hensyn til trygghet og sikker­het for ansatte og for å unngå angst og sykdom. Alternativt bør det være 2 stk. an­satte på bussen på slike tidspunkt.

Andre tiltak styret har diskutert er at oppgradering av t-kort ikke må skje på bussen og at pengehånd­tering på bussen må reverseres. Billetter / kort må kjøpes på steder utenom bussen. Gode erfaringer fra andre byer finnes om dette for å sikre de an­satte og for å sikre god og effektiv ruteregularitet. Et mottiltak kan være å kreve 5 mi­nutter ekstra på hvert skift for å kunne levere inn penger. Styret mener det også er viktig at allian­ser må gjøres med andre fagfore­ninger i transportbransjen og med kommunen, jfr. vedtak om Trans­portplanmeldingen i bystyret 31.03.05. Vi vil også kontakte Handel og Kontor som har stilt krav om to på skift i butikker om kveld / natt.

Styret vedtok i møte 06.09.05 å ta saken tas opp på neste med­lemsmøte 04.10.05 og i Arbeids­miljøutvalg (AMU) møte 22.09.05.

 

AMU vedtok i møte 22.09.05: ”Be­driften må bidra til at mengder kontanter hos bussjåføren red­u­seres. Saken vil bli spesielt dis­kutert i neste BU-møte.”

Medlemsmøtet i BSF vedtok i møte 04.10.05:

”Med bakgrunn i overfall og ran den siste tiden krever Buss- og Sporveisbetjeningens Forening at Team Trafikk må sørge for at mengden kontanter hos buss sjå­føren reduseres. 

Det betyr bl.a. at Team Trafikk ikke kan innføre et elektronisk kortsystem som baseres på opp­gradering med kontant betaling hos sjåføren. Vi kan ikke godta en slik løsning som nærmest oppford­rer til nye ran. Dersom ingen prak­tiske løsninger er på plass før bil­lettsystemet tas i bruk, ser vi oss tvunget til å nekte å fylle opp elek­troniske kort på bussen. 

Som foreløpige tiltak mot flere ran og overfall krever vi følgende:

-        7 minutter ekstra på alle skift for daglig innlevering av oppgjør

-        ingen kjøring til uopplyste avsidesliggende endeholde­plasser på kveldstid – alter­nativt må det være to an­satte på bussen på slike tu­rer

-        innlevering mellom hver tur på nattbussen”

 

På grunnlag av medlemsmøte­vedtaket, sendte BSF 05.10.05 brev til Team Trafikk AS om tiltak mot overfall og ran. Saken er også tatt opp i forbindelse med kom­mende politiske behandling av Transportplan 2005-09 for Trond­heim kommune.

 

Styret diskuterte saken i møte 18.10.05 og vil også følge den opp på følgende måte: 1) Innhente do­kumentasjon fra ITF og systemati­sere opplysn­ingene i et kompen­dium for å vise til gode eksempler i andre byer hvor det ikke foregår pengehåndtering; 2) Følge saken opp overfor den nye samferdsels­komitéen i Storting­et og den samferdselsministeren i den nye rød-grønne regjeringen; 3) inn­hente tall om kostnader vedrø­rende skade / sykdom som følge av ran / overfall.

 

Tyveri fra veske

Vi har hatt et par tilfeller av tyveri fra veska det siste året. Dette har skapt problemer fordi Team Tra­fikk AS ikke umiddelbart har god­tatt å erstatte de stjålne pengene. Vi har bedt Forbundet om hjelp i slike saker.

 

De to aktuelle sakene, den ene var over ett år gammel, ble omsi­der løst til medlemmenes tilfreds­het. Men bedriften understreker at dette er spesielle tilfeller, så de står fremdeles på prinsippet om at tyveri fra veska hovedsakelig skyldes uaktsomhet fra sjåførenes side. Dette må vi ta på alvor. Sty­ret ber derfor alle om å følge de retningslinjer som er laget, slik at ingen kan si at du opptrådte uakt­somt. Men samtidig understreker vi at tariffavtalen skal sikre oss erstatning for penger som er tapt både ved ran og tyveri. Vi mangler imidlertid en avklaring på hvordan tariffavtalens bestemmelser om veskeforsikring skal tolkes.

 

Tellepenger

NAVO overenskomsten har noen andre formuleringer enn vi er vant til. Det medfører at noen ting skal praktiseres litt annerledes enn vi har gjort tidligere. For eksempel så står det i overenskomsten at alle fast ansatte skal ha kr. 75,- pr. mnd. I tellepenger. Dette hadde ikke Team Trafikk AS praktisert. BSF gjorde bedriften oppmerksom på saken, og etter et kort møte var vi enige om at teksten ikke kan misforståes. Det betyr at alle fast ansatte sjåfører, uansett stillings­andel, skal ha kr. 75,- pr. mnd. i tellepenger. Dette ble iverksatt fra mai måned 2005.

 

Tariffavtalebestemmelser om overtid – retningslinjer om timebank i Team Trafikk AS.

Overenskomst for Nettbusskon­sernet 2004 – 2006 § 2.6.4 Over­tid har følgende ordlyd: ”Overtids­arbeid betales med 50 % tillegg.

Overtidsarbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600, overtids­arbeid på lørda­ger og dager før helligdager fra kl 1300 og på søn- og helligdager, utbetales med 100 % tillegg.

Påbegynt skifthalvtime skal lønnes som halv time.

Etter avtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver i det en­kelte tilfelle, kan opparbeidet overtid avspase­res time for time. Utenom fritiden har arbeidstakeren i slike til­feller krav på å få utbetalt differansen mellom ordinær lønn og overtids­tillegget.

Arbeidere som har arbeidet ordi­nær dagtid, og som samme dag blir tilsagt til overtidsarbeid i til­slutning til den ordinære arbeids­tids slutt, betales - hvis bedriften ikke skaffer mat - kr. 63- i diett, dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.

Ved overtidsarbeid som vil vare ut over 5 timer, forut­settes at bedrif­ten sørger for ytterligere forplei­ning, ev­entuelt at det avtales et beløp til dekning av middagsut­gifter.

Tilfeldige forsinkelser på inntil 10 minutter er kompen­sert i timeløn­nen.”

 

Styret i BSF drøftet i møte 20.04.05 hvorvidt BSF skullel ta opp m/Team Trafikk AS retnings­linjene for timebank på bakgrunn av overnevnte tariffbestemmelser.  Saken ble drøftet på grunnlag av følgende forhold: 1) Et medlems­møteflertall i BSF har tidligere flere ganger vedtatt å beholde timebanken; 2) Timebanken i Team Trafikk AS gir kun time for time, og er en dårligere ordning en NAVO overenskomstens be­stemmelser; 3) Det er vanskeli­gere å få fri på timebank i dag enn tidligere; 4) Team Trafikk AS er avhengig av oppslutning fra sjåfø­rene om timebank / overtid; 5) Mannskapsbehovet vil komme klarere fram ved å følge NAVO overenskomstens bestemmelser; 6) Muligheter, begrensninger, konsekvenser av ulike alternativer bør utredes. Styret vedtok å ut­rede saken og ta den opp på et seinere medlemsmøte

 

I forbindelse med spørsmål om ansattes betaling for å delta på pålagt informasjons- og gruppe­møte med ledelsen i Team Trafikk AS i november 2005, signaliserte mange medlemmer uenighet / misnøye med den lokale avtalen om 2 timer timebank pluss kveldstillegg for oppmøtet på to timer. Bedriften vil ikke (har ikke råd til) å betale overtid for slike møter. Sty­ret vedtok å drøfte sa­ken på sty­rekonferansen i BSF i desember 2005, og at en mulig prosess vi­dere for å avklare saken kunne være å fremme et forslag til BSFs årsmøte 2006.

 

Deltidsansatte og fastlønn.

Alle som har en fast stillingsandel i Team trafikk AS har fast må­nedslønn, forskuddsbetalt. (10 % ansatte er unntaket, de har et­terskuddsvis betaling). Dette er hele tariffavtalen bygget på og det er fastslått i arbeidsavtalene. Har man 50 % stilling, så har man 50 % av månedslønna til en fulltids­ansatt. Dette gjelder også de som er ansatt i andre stillingsandeler. Noen opplevde i 2005 å bli trukket i den faste grunnlønna si, når de av en eller annen grunn (ufor­skyldt) ikke hadde fått nok timer i en måned til å fylle opp stillings­andelen. (Gjelder ansatte som går på bokstavturnuser.)

 

BSF hevdet overfor ledelsen i Team Trafikk AS at dette ikke er korrekt avlønning. Dette tok vi opp, og det ble rettet opp. Alle som er fast ansatt skal ha sin faste grunnlønn (månedslønn) ut­betalt hver måned, uavhengig av hvor mange timer bedriften har vedkommende i jobb. Jobber en ansatt mer enn avtalt, skal det overskytende betales i form av mertimer / plusstimer (eller overtid hvis man kommer over grensa for full stilling) .

 

Advokatbistand ved trafikkska­der.

Styret i BSF vedtok sommeren 2003 å prøve å oppnå en avtale med kompetansesenteret i Fag­forbundet om overnevnte. Saken ble også bli tatt opp med sek­sjonsstyret for samferdsel og tek­nikk i Sør-Trøndelag. Det er nå innført en ordning hvor BSF etter samråd med Fagforbundets Kom­petansesenter kan benytte LOs jurister tilknyttet LOs juridiske reg­ionkontor i Folkets Hus.

 

Kompetanseplan for 2005 - Team Trafikk AS.

BSF-styret drøftet 24.02.05 et ut­kast til kompetanseplan for 2005 fra Team Trafikk AS. Styret vedtok i uprioritert rekkefølge å kreve føl­gende inn i planen: 1) Opplæring i bruk av nytt materiell; 2) Etterut­danning i å håndtere brann, ulyk­ker, havari; 3) Kurs i defensiv kjø­restil – rullekurs; 4) Ranskurs; 5) Glattkjøringskurs; 6) Norskkurs for de som ikke be­hersker norsk; 7) Engelskkurs; 8) Opplæring av mellomledere i Ar­beidsmiljøloven og beredskapshåndtering; 9) Dysleksikurs; 10) Fagbrevkurs; 11) Kundebehandling / kommuni­kasjon / forhand­lingsevne

I møte 08.03.05 vedtok styret å prioritere følgende kompetanse­områder i videre drøftelser m/ le­delsen i Team Trafikk AS: Tra­fikkledere, opplæring på nytt ma­teriell, norskkurs for innvandrere og førstehjelpskurs.

Dessverre ble veldig lite av dette innbakt i TTs endelige plan.

Salg av klippekort om bord i bussene.

Styret i BSF drøftet saken i møte 04.01.05 på grunnlag av henven­delse fra medlemmer. Styret dis­kuterte saken, blant annet med grunnlag i Trondheim komm­unes avtale med kollektivselskapene i byen om utsalgssteder for mån­edskort med mer. Kommunen har klargjort overfor Gråkallbanen AS at selskapet ikke kan selge klip­pekort fra utsalg i Seven Eleven i Munkegata. Styret i BSF vedtok ikke å fremme forslag om salg av klippekort på bussene.

 

Samarbeidsforhold mellom par­tene i Team Trafikk AS.

Det har blitt avholdt 8 stk. kon­taktmøter i Trafikkavdelingen.

Det har blitt avholdt 10 stk. møter i Bedriftsutvalget (BU) i Team Tra­fikk AS.

 

Virksomhetsplan 2005 – 2008 for Team Trafikk AS.

Styret i BSF behandlet i flere mø­ter høsten 2004 utkast fra Team Trafikk AS til virksomhetsplan 2005 – 2008 for Team Trafikk AS. BSF oversendte et grundig notat med mange merknader og forslag. BSF drøftet planen i møte m/ le­delsen i TT AS før den ble fram­lagt for Bedriftsutvalget i sel­ska­pet. BSF oppnådde vesentlige endringer i det opprinnelige ut­kastet til plan. Styret vedtok å følge opp i styremøte i TT AS og overfor konserntillitsvalgt i Nett­buss AS de punktene vi ikke fikk gjennomslag for. Virksomhetspla­nen for TT har veldig mange gode intensjoner, men gjennomføringen skorter noe.

 

Sykdom og uførhet ved Team Trafikk AS – Inkluderende Ar­beidslivsvirksomhet (IA)

BSF er en aktiv part i Team Tra­fikks IA arbeid. Gjennom årene som IA bedrift har BSF hele tiden vært en aktiv part i arbeidet for å bedre vilkårene for de som av hel­semessige årsaker ikke fungerer i full jobb. Flere har fått egne tilpas­ninger for eksempel redusert stil­ling eller andre løsninger. Det meste er mulig. For tiden er vi i dialog med hjelpemiddelsentralen for å se på muligheten for enda flere personlige tilpasninger. Også gjennom attføring og arbeidsut­prøving er vi i god dialog med Team Trafikk, Trygdekontor og A-etat for å få bedre kunnskaper til beste for medlemmene. Vi håper dette samarbeidet fortsetter i samme positive trend også i året som kommer.

 

Retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakasse­ring

Styret i BSF fremmet sammen med Hovedverneombudet som­meren 2004 forslag til retningslin­jer for hvordan håndtere mobbing / trakassering som observeres eller rapporteres. Retningslinjer ble vedtatt for Trafikkavdelingen. I 2005 har det vært et fåtall hendel­ser hvor retningslinjene har vært til hjelp.

 

Omorganisering og nedskjær-ing - drøftinger/forhandlinger etter Hovedavtalens § 9-4.

Styret i Team Trafikk AS vedtok i 2005 en plan for å kutte kostnader spesielt i administrasjonen i sel­skapet. Årsaken var negative driftsresultat og at eieren Nettbuss mener TT AS har for stor del ad­ministrative kostnader i forhold til de andre Nettbuss-selskapene. Det er lagt opp til at prosessen skal spare TT AS for flere millio­ner kroner, og det betyr kraftige kutt i antall stillinger. BSFs ho­vedmål i forhold til denne proses­sen er å unngå oppsigelser.

 

Mange kontoransatte vil få store endringer i sine arbeidsoppgaver og noen må regne med å begynne å kjøre buss igjen. Noe vil løse seg gjennom naturlig avgang, men langt i fra nok. De aller fleste på kontoret er våre medlemmer, og de har hatt en utfordrende peri­ode. Denne prosessen vil nok ta noe tid, men det vi er redd for er at det blir kuttet så mye at viktige ar­beidsoppgaver ikke blir utført. Dessverre har ikke alle ledere opptrådt like ryddig, så ikke alt har gått så knirkefritt som vi håpet. Men vi har prøvd så godt vi har kunnet å sørge for at våre med­lemmer ikke rammes for hardt. Noen har fått endrede arbeidsopp­gaver og noen har fått flere ar­beidsoppgaver enn før. I drøftinger med ledelsen i TT AS har vi prøvd å forsikre oss om at ingen blir skviset for sterkt. Men resultatet av slike omorganiseringer er som regel at de samme arbeidsoppga­vene skal gjøres med færre an­satte. Og det betyr at alle må løpe litt fortere.

 

Ferie og bevegelige helligdager.

BSF har fått rettet opp en feil praktisering av Ferieloven i forhold til bevegelige helligdager. Dette har vi omtalt under lovspalten i BSFs medlemsblad.

 

Vi har hatt en diskusjon med be­driften om praktiseringen av Fe­rieloven i forhold til vår avtale om Disponering av sjåfører på beve­gelige helligdager. Team Trafikk AS mente at de som hadde ”ar­beidspåske” ikke skulle få kom­pensert feriedager som var lagt til ”rød-dagene”. Vi mente at ferielo­ven ikke kan fravikes i slike tilfel­ler, så alle som har lagt ferie til bevegelige helligdager, skal få disse ”erstattet”. Dette kommer av at loven kun opererer med virke­dager som feriedager. Ettersom lørdag er virkedag, men ikke søn- og helligdager, er ei ferieuke = 6 virkedager.

 

Etter en del diskusjon om saken, ble det enighet om at Ferieloven gjelder også på Team Trafikk AS. Alle som har bevegelige helligda­ger inne i sin ferie, skal altså ha disse til gode/erstattet.

 

Når det gjelder betaling for arbeid på bevegelige helligdager som man blir plassert på i forbindelse med påska og maidagene, utbe­tales ubekvemstillegget. Dette skyldes at timelønna for disse da­gene ligger i månedlønna.   

 

Ferieplan 2006 – ferieavvikling sommer.

BSF har drøftet med ledelsen i Team Trafikk AS muligheten for å planlegge for 8 ukers ferieplan fordelt på to kull à 4 uker hver sommeren 2006. Vi fikk ikke ge­hør for dette. Team Trafikk AS planlegger for en ferieavvikling sommeren 2006 med tre kull à tre uker hver, slik som de siste åre­nes ferieavvikling. Begrunnelsen fra Team Trafikk AS for ikke å imøtekomme ønsket fra BSF, er at TT AS mener BSFs forslag vil gi et dårligere rutetilbud til publikum. Dette skyldes at halve sjåførkorp­set til enhver tid vil være i ferie, mens TT AS sin ferieplan innebæ­rer at kun 1/3 av sjåførkorpset til enhver tid vil være i ferie.

 

NSB og Nettbuss

Som kjent greide vi (Fagforbund­et) ikke å bli representert i styret i Nettbuss ved siste valget, men derimot ble vi representert i NSB-styret ved vår leder Ole R. Berg (ORB). Det betyr at vi har sittet i konsernstyret for NSB-konsernet, men ikke i Nettbuss-konsernet. Nettbuss er et konsern i konsernet og det hadde nok vært bedre for oss å være i Nettbuss-styret, men det får vi gjøre noe med til våren, da er det nye valg til styrene i hele konsernet.

 

Hva man kan få ut av å sitte i NSB styret kan nok diskuteres, men ORB har lagt vekt på å sette fokus på bussens plass i konsernet, fordi mye av fokus i NSB er på to­get. Men faktum er at i størrelse nå så er bussen like stor som to­get i NSB konsernet. Vi håper at vår innsats har fått konsernet til å flytte litt fokus over på bussen sin rolle i systemet. Ellers har NSB tog mye å lære bort til resten av konsernet, bla. når det gjelder sik­kerhet, arbeidsmiljøarbeid og av­vikshåndtering. Vi har lagt vekt på å få konsernet til å ta ansvar for at alle selskapene skal ha samme rutiner og opplegg på disse viktige områdene.

 

I Nettbuss-konsern har vi etablert et konsernutvalg, som vi deltar i, gjennom kollega Ove Solberg fra Drammen (Fagforbundet). Her får vi informasjon om de viktigste sa­ken som rører seg i konsernet. Vi får også informasjon om hva som skjer i styret via Konserntillitsvalgt. I det hele tatt så har vi et tett sam­arbeid mellom Fagforbundet sine avdelinger i Nettbuss, og vi har et OK samarbeid både med Jernba­neforbundet og Transportarbei­derforbundet internt i Nettbuss.

 

”Sandefjordmodellen” – metode for mangfold på arbeidsplassen.

Styret har fått framlagt et oppslag i Sandefjord Blad 07.07.05 og hefte fra Fagforbundet om ”Sandefjord­modellen”. Prosjektet er utarbeidet av Fagforbundet Vestfold og har som målsetting å få spørsmål om minoritetsetnisk likestilling på dagsorden. Prosjektet har stor overfør­ingsverdi. Hoveddelen er en konkret undersøkelse blant an­satte med minoritetsteknisk bak­grunn som skal danne grunnlag for forslag til tiltak.

 

Styret har diskutert hvorvidt BSF skal ta ini­tiativ til å sette i gang et prosjekt blant egne medlemmer og / eller ta initi­ativ overfor Team Trafikk AS til å sette i gang et pro­sjekt i bedriften. Styret har vedtatt at det må jobbes med å snakke med medlemmer med minoritets­etnisk bakgrunn for å motivere de til å ta på seg styreverv eller andre verv.

 

ULIK – Fagforbundets ung­domskampanje mot fordommer.

BSF styret drøftet i møte 09.11.05 hvorvidt BSF skulle enga­sjere seg i kampanjen.

Hovedtema er rasisme, homofili, yrker og likestilling. Undertema som religion og psykiske lidelser er også inkludert i kampanjen. Kampanjen innebærer oppsø­k­ende virksomhet. Styret drøftet blant annet at det er viktig med tiltak for at man skal kunne se en­keltmennesket bakom hudfarge, seksuell legning osv. Det er også viktig å fokusere på skillet mellom fleip og mobbing på arbeidsplas­sen. Styret vedtok: ”BSF vil igang­sette en ULIK kampanje. Innhold i og gjennomføring av kampanjen tas opp på neste styrekonferanse i BSF. Bård Langørgen undersøker med Fagforbundet hva som finnes av kampanjemateriell for ULIK-kampanjen.”

 

Diverse saker.

Styret har blant annet også be­handlet følgende saker: Styremøte i Team Trafikk AS 8. september 2005; Oppbygging og innhold i lønnsslipp og feriepengebereg­ninger; Omorganisering i Klargjø­ringshallen; Salg av Team Verk­stedsenter til Nettbuss.

Vi har hatt ca. 20 store og små tvistesaker som er behandlet.

 

 

6. Eksterne aktiviteter.

 

Tariff 2004 - Heismontørene i arbeidskamp mot sosial dum­ping - kronerulling.

Styret drøftet i møte 04.01.05 et brev av 23.12.04 fra LO i Trond­heim m/ opp­for­d­ring om å bidra med økonomisk støtte til heis­mon­tørene. Styret vedtok å bevilge et engangsbeløp på kr. 10.000.

 

Forhandlinger Trondheim Kommune og Team Trafikk AS - kvalitetskontrakt

I løpet av året har blant annet Ad­resseavisen bidratt til mange dår­lige medieoppslag om Team Tra­fikk AS. Mange politikere har vært ute i media og forlangt vårt hode på et fat ved at de hevder at Team Trafikk AS som selskap er så dår­lig at kollektivtrafikken i Trond­heim må legges ut på anbud. For å unngå å gi næring til slike idéer, så har styret vært opptatt av å ikke skape situasjoner som kan gi virk­somheten negativ omtale. Styret har også vært opptatt av å få økt forståelse både hos ledelse og ansatte for at det er viktig for vår eksistens med et godt forhold til publikum, politikere og media.

 

Styret har drøftet forhandlingene mellom Trondheim Kommune og Team Trafikk AS i flere møter og arbeidsutvalget har prøvd å på­virke den politiske ledelsen i byen til å få en positiv utgang på saken.

Saken har vært tatt opp i samar­beidskomitéen i Fagforbund­et og gjennom Fagfor­bun­det Trondheim i møter med ordfører Rita Ottervik, AP-kommunal­rådene Aase Sæt­ran Hovland og Jens Tronshart og SV-kommunalråd Elin K. Bernt­sen. Vi har også arrangert et mini­seminar om kontraktsformer i kollektivtrafikken for medlemmer av formannskapet og byutviklings­komitéen. Her har vi fått fremhe­vet de negative sidene ved anbud, og de positive siden ved at TT AS driver kollektivtrafikken i Trond­heim. Vårt arbeid førte til at det politiske nivået fulgte forhandling­ene tettere opp. Forhandlingene var ved utgangen av november enda ikke avklart. Når dette skri­ves er avtalen for 2004 i boks og 2005 ser ut til å gå i boks.

 

Vi har fått drahjelp av LO i Trond­heim, som klart krever at det poli­tiske flertallet i byen avstår fra å bruke anbud. Børge Tingstad har gjort en god jobb i Sør Trøndelag Arbeiderparti, som våren 2005 vedtok at man ikke ønsker anbud i kollektivtrafikken. 

 

Transportplanmelding og Transportplan for Trondheim 2005 – 2009 – forslag fra fagbe­vegelsen.

Bystyret i Trondheim vedtok våren 2005 Transportplan­melding for Trondheim. BSF samarbeidet godt med LO i Trondheim og andre fagforeninger i transportbransjen om denne saken. BSF la vekt på å få inn fornuftige forslag med hen­syn til kontrakter, fremkommelig­het og lignende i arbeidet med transportplanmeldinga. Vi drev aktiv lobbyvirksomhet i dette ar­beidet. Vi deltok i flere møter med sentrale politikere og byutviklingskomitéen. Fagbeve­gelsen i Trondheim fikk gjennom­slag for mange av sine hovedfor­slag, blant annet et av våre ho­vedforslag om at et premiss for det videre transportplanarbeidet er at framkommeligheten for miljø­vennlige transportformer skal prio­riteres foran framkommelighet for personbiltrafikk i de sentrale byområdene.

 

Transportplanmeldinga legger fø­ringer for det neste steget, som er den konkrete transportplanen for Trondheim. LO i Trondheim fulgte opp arbeidet i samarbeid med fagforeninger som berøres av pla­nen og inviterte derfor til en halv­dagskon­feranse torsdag 6. okto­ber 2005. Målsettingen var å komme fram til omforente konk­rete forslag til Trondheim kommu­nes transportplan for 2006-09, for på den måten å få mer tyngde overfor politikerne. Styret i BSF vedtok derfor i møte 06.09.05 å opprette en arbeidsgruppe i BSF bestående av Harald Sehm, Tor­bjørn Modig, Rol­and Knutsson, Mari-Ann Johansen og en repre­sentant fra Team Flexi. Harald Sehm ledet gruppa. Gruppa skulle jobbe fram forslag fra BSF i for­kant av halvdagskonferansen.

BSF fremmet på LO i Trondheim sin halvdagskonferanse følgende konkrete forslag til transportplan for Trondheim 2006 -2009

A. Fremkommelighet for kollektiv­trafikken:

Hovedtiltak:

1.    Sammenhengende kollektivfelt i begge retninger i hele ”kollek­tivbuen” + Ila – Prinsenkrysset + jernbanen – OT.

2.    Lyskryssprioriteringer for kollek­tivtrafikken i de samme områ­dene.

3.    Minimum fartsgrense i Kollektiv­traseer = 40 km/t. Kombineres med fartsmålere.

4.    Alle fartshumper i Trondheim må utformes som Trondheims­puter (Standard).

5.    Veibredde i kollektivtraseer må minimum være 6 ½ m (hvert felt min. 3,25).

6.    Ny sluppen bru m/tilhørende kollektivfelt må bygges.

7.    ”Senterveien” (kollektivtunell) under E 6 fra Østre til Vestre Rosten ved City Syd må byg­ges.

Strakstiltak:

- All stans forbudt utvides i OT også på nordsida fra Søndre til Ravnkloa.

B. Sikkerhet for ansatte og kunder

Hovedtiltak:

1.    Alle penger bort fra buss og trikk – salg av kort og billetter gjøres utenom.

2.    Kameraovervåkning i alle bus­ser/trikker/drosjer.

3.    GPS alarmsystem i alle bus­ser/trikker/drosjer – samarbeid / samkjøring.

4.    Alle holdeplasser må være godt opplyste.

5.    Ingen ståplasser i skolebusser.

6.    Bruk av piggfrie dekk krever et mye bedre vintervedlikehold / strøing og beredskap enn i dag.

Strakstiltak:

- Ingen oppdatering av nye elekt­roniske kort på buss/trikk.

- Safe/boks for pengeoppbevaring i alle busser/trikker.

- Ingen skal måtte ta med penge­veska hjem.

C. Tilrettelegging for passasjerer

Hovedtiltak:

1.    Holdeplasser tilpasses laventré + følge Vegtrafikkloven (VTL) i forhold til avstand kryss / gangfelt + ikke ligge i sving.

2.    Leskur plasseres i fremste del av HPL.

3.    Lokal tilhørighet (soner) til eldre­senterene – gjelder trans­port av eldre og uføre.

D. Kompetanseheving

Hovedtiltak:

1.    Krav til bedrifter om minimum 70 % ansatte med fagutdanning innen 2009.

2.    TK legger til rette for gratis fa­gutdanning for alle i bransjen.

 

LO i Trondheim sin halvdagskon­feranse la et godt grunnlag for fag­bevegelsens arbeid med å jobbe fram omforente forslag til Trans­portplanen for 2006-2009. Denne kommer etter all sannsynlighet opp til endelig politisk behandling i bystyremøtet i mars 2006. Denne transportplanen, sammen med den såkalte Gatebruksplanen, vil bli avgjørende for våre fysiske rammebetingelser i mange år fremover. Derfor er det avgjø­rende viktig at vi er med i dette arbeidet.  

 

Lastebiler i kollektivfelt

BSF styret drøftet i møte 09.11.05 et brev fra leder av bystyrets byut­viklingskomité angående et privat forslag fra N. Haugrønning (H) om å tillate lastebiler med tillatt total­vekt over 7,5 tonn i sambruksfelt i Trondheim. Styret vedtok å sende brev til komitéleder hvor vi avviser forslaget. Forslaget fra Haugrøn­ning ble ikke vedtatt.

 

Det er en stor utfordring å få gjen­nomslag i det politiske systemet. Men det siste året har vist at uten å drive politisk påvirkningsarbeid, så gjør vi en dårlig jobb som fagfo­rening. Så mange saker som an­går vår hverdag og bedriftens rammevilkår blir bestemt i det po­litiske miljøet, så dette arbeidet er en helt nødvendig del av fagfore­ningsarbeidet i BSF.

 

Connex oppkjøp i Gråkallbanen

BSF klarte ikke å få Bjørn Smedby til ikke å selge sin aksjer i Graa­kall­banen AS til Connex. I styre­møte 20.04.05 ble BSF orientert om at det ble avholdt et møte samme dag som gen­e­ralforsaml­ingen i Graakallbanen AS mellom leder av Midtnorsk Trans­port­arb­eiderforening, klubbleder i Graa­kallbanen AS og leder og sekre­tær i LO i Trondheim. LO i Trond­heim klarte ikke å få gehør for å utsette et vedtak i generalforsam­lingen i Graakallbanen AS til etter at en nærmere avklaring med Trondheim kommune om evt. ei­erskap hadde blitt gjort. BSF kan ikke akseptere at kommunen gir bort anleggsmidler til Connex, som eksempelvis vognhallen på Munkvoll.

 

Arbeid i Kollektivkampanjen Sør-Trøndelag

Styret har bevilget støtte til Kollek­tivkampanjen for Sør-Trøndelag (se nedenunder), for blant annet å fremskaffe lønnsmidler til kam­panjesekretær fra Natur og Ung­dom (NU). I regi av Kollektivkam­panjen ble det arrangert et mini­seminar om kollektivt­rafikk for formannskapet og byutviklingskomitéen 04.05.05. Foredragsholdere med objektivt syn, bl.a. fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), inn­ledet om bruk av kvalitetskontrakter til fordel for an­bud.

 

Organisasjonsområder og av­talestruktur ved omstilling av offentlig sektor.

BSF fremmet blant annet følgende forslag til LO-kongressen 2005:

ENDRING I LO – NHO HOVEDAVTALEN § 3 - 7  punkt 6 og LO – NAVO HOVEDAVTALEN § 6, 3. LEDD.

Fagforbundet avd. 047 Buss- og Sporveisbetjeningens Forening (BSF) foreslår at § 3-7 punkt 6 i Hovedavtalen LO - NHO og § 6, 3. ledd i Hovedavtalen LO – NAVO må endres slik at virksom­heter ikke kan drive tariffhopping for å redu­sere lønns- og arbeidsvilkår­ene til ansatte. Dette er spesielt aktuelt i forbind­else med konkurr­anseutsetting og privatisering av offentlig eide virksomheter.

 

Styret har i 2005 drøftet en rapport med innstilling fra en arbeids­gruppe som LO-kongressen i 2001 vedtok å opprette. Blant disse har det deltatt sentrale tillits­valgte fra fagforbund innen LO som organiserer ansatte i kollek­tivtrafikkbran­sjen. Styret i BSF har gjennomgått hovedpunktene i rapporten, spesielt hovedkon­klu­sjonen i punkt 7.5. En del av ho­vedkonklusjonene svarer ikke til våre behov. Rapporten løser blant annet ikke spørsmålet om delt avtalerett. Dette forutsetter enig­het mellom involverte forbund.

Styret i BSF har vedtatt: ”Saken følges opp til rådsmøtet og lands­møtet i Fagforbundet. Det lages et motsvar og våre forslag følges opp.”

 

Resultat av LO kongressens be­handling av saken løste ikke opp i de problemstillingene som BSF hadde påpekt. Forhandlinger mellom LO og NHO om revisjon av Hovedavtalen, avsluttet 17.11.05, ga heller ingen løsning slik BSF ønsker. Denne saken må følges opp i allianse med andre LO fagfo­reninger som er berørt av eller kan berøres av tariffhopping.

 

Kampanje for en styrket Ar­beidsmiljølov (AML).

Styret i BSF drøftet i møte 31.05.05 en kampanje for en styr­ket Arbeidsmiljølov – fagbevegel­sens krav til politikerne, på grunnlag av brev m/vedlegg mot­tatt 27.05.05 fra LO i Trondheim og EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag. BSF sluttet seg til kampanjen basert på tidligere vedtak. Stortingspolitikere og -kandidater for S-Tr.lag hadde svarfrist til 3. juni 2005 og Stor­tinget behandlet forslag til ny Ar­beidsmiljølov 6. juni 2005.

Fagbevegelsens krav til politi­kerne har følgende ordlyd:

·        Stortinget må sende forslaget til ny arbeidsmiljølov tilbake til Re­gjeringa.

·        Dagens formålsparagraf vide­reføres, lovens formål skal kun være å verne arbeidstakerne.

·        Normalarbeidsdagen skal være mellom klokka 7 og 17 mandag til fredag, 37,5 t pr. uke innfø­res i loven.

·        Arbeidstidsordninger ved be­driften skal kun avtales med til­litsvalgte, ingen individuelle avtaler som går utover disse rammene tillates.

·        Tredelt turnus må likestilles med helkontinuerlig skift.

·        Overtidsbestemmelsene må endres i samsvar med loven før endringene i 2003. Bestemmel­sen vi hadde i Arbeidsmiljølo­ven fram til 2003 var tilstrekke­lige for å sikre nødvendig flek­sibilitet.

·        Reglene om midlertidige anset­telser opprettholdes som i gjel­dende lov.

·        Ved tvist om usaklig oppsigelse skal retten til å stå i stilling inntil rettskraftig dom foreligger opp­rettholdes.

·        Innleie av arbeidskraft skal fo­rutsette avtale med tillitsvalgte. Vikarer kan kun leies inn for å erstatte navngitte personer i permisjon eller sykefravær.

·        Dagens regler for verneombud og Arbeidsmiljøutvalg må vide­reføres.

·        Arbeidstilsynets sanksjonsmu­ligheter må styrkes.

·        Deltidsansatte må gis rett til heltidsstilling eller økt stillings­andel.

·        Ansattes rettigheter ved virk­somhetsoverdragelser må styr­kes ved at det gis generell rett til å velge overføring eller ikke, ved at pensjonsrettigheter vide­reføres på minst samme nivå og ved rett til å videreføre ta­riffavtale.

·        Tillitsvalgte må gis tilgang til arbeidsavtaler for arbeidstakere i egen virksomhet og hos un­derleverandører.  Loven må bli et redskap mot sosial dumping i arbeidslivet.

 

Stortingets flertall, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet vedtok dessverre 6. juni 2005 en rasering av vår viktigste vernelov, Arbeids­miljøloven. Disse partie­nes arbei­derfiendtlige vedtak un­dergravde blant annet vernebe­stemmelsene og fjernet viktige arbeidstidsbe­stemmelser, stil­lingsvernet, an­settelsestryggheten og tillitsvalgt­ordningen.

 

Styret vedtok å følge opp saken.

En viktig oppgave for fagbevegel­sen foran Stortingsvalget 2005 var derfor å mobilisere til en ny politisk kurs. Vi lyktes i å parkere den høyredominerte Bondevikregje­ringa med Frp på slep der de hø­rer hjemme,på historiens skrap­haug. SV, AP og SP forpliktet seg skriftlig overfor LO til å gjeninnføre en Arbeidsmiljølov som støtter opp om arbeidsfolks interesser og behov. Deler av dette ble gjen­nomført i form av en Odelstings­proposisjon seinhøsten 2005, og resten vil bli fulgt opp i 2006.

 

Stortingsvalget 2005 – Fagbe­vegelsens arbeid for ny kurs.

Styret fikk i møte en uke før valget framlagt følgende: 1) Brosjyre fra LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim – 7 gode grunner for å stemme for ny kurs; 2) Kampen for en styrket Arbeidsmiljølov - Tabell med partienes svar på 14 krav stilt av fagbevegelsen i Sør-Trøndelag foran Stortingsvalget 2005; 3) Trondheimsmanifestet 2005 - Tabell med partienes svar på 35 krav stilt av LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim foran Stortingsvalget 2005.

Styret diskuterte tiltak for å mobili­sere med­lemmene til å slutte opp om fagbevegelsens arbeid for ny kurs – bruk stemmeretten. 1) Det er viktig å mobilisere folk til å bruke stemmeretten – viktig å bruke kantina til å skape diskusjo­ner; 2) Det er viktig å påpeke at politikk virker inn på alt og at de som ikke vil stemme i praksis da støtter det flertallet som får makta etter valget. I 1993 var det 400 stemmer i Sør-Trøndelag som ga borgerlig flertall; 3) Det er viktig å klargjøre politikken til de rødgrønne i forhold til skrem­sels­propaganda fra bl. a. Lars Spon­heim om ”RV-kommun­isme”; 4) Medlemsbladet forrut for valget vil inneholde opplysninger og infor­masjon fra LO og Fagforbundet; 5) SMS vil bli sendt til alle medlem­mene om muligheten med å kunne forhåndsstemme på biblio­tekfilialene; 6) Samling i Trønde­lag Teater 6. september i regi av fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim; 7) Felles valgvake i Folkets Hus 12. sept. Fra kl. 18.00 i regi av fagforeningene i Fagfor­bundet i Trondheim.

 

Spørreundersøkelse om 6 timers arbeidsdag.

På initiativ fra leder av BSF har Fagforbundet i Sør Trøndelag fått gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om 6-timers­dagen i to skift, jfr. BSFs krav til hovedtariffoppgjøret 2006. Forsla­get ble lansert for de som jobber vanlig dagtid i dag. Spørsmålet var om folk kunne tenke seg å gå over fra vanlig dagarbeidstid til å jobbe toskiftordning, fra kl. 06.00 til 12.00 og fra kl. 12.00 til 18.00, mot å få 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Over halvparten av befolkningen ville faktisk gjøre dette. Det viser at forslaget om å få flere til å jobbe toskift ikke er så urealistisk som noen hevder. Det vil nemlig løse mye av utfordringene ved å inn­føre 6 timers arbeidsdag/30 timers arbeidsuke for alle.

Saken følges opp overfor Team Trafikk AS for å vurdere mulighet for et prøveprosjekt i bedriften.

 

 

 

LO i Trondheims årsmøte 6. ap­ril 2005 – Forslag.

Styret vedtok å gi Arbeidsutvalget i BSF i fullmakt å fremme et for­slag som krever overfor de lokal­politiske myndigheter at anbud ikke tas i bruk innenfor kollektiv­transporten. BSF oversendte for­slag til LO i Trondheim med føl­gende overskrift: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken. Forsla­get ble vedtatt.

 

LO i Trondheims årsmøte 6. ap­ril 2005 – Kandidater til tillits­verv.

BSF-styret har behandlet brev av 13.01.05 fra LO i Trondheim v/ valgkomitéen. Styret vedtok: Lars Wærdahl foreslås til ungdomsut­valget. Runar Holm foreslås som vara til ungdomsutvalget. John-P. Denstad foreslås som sekretær. Arne Byrkjeflot foreslås som leder. John-P. Denstad og Harald Rok­kones foreslås til politisk utvalg.

Årsmøtet i LO i Trondheim vedtok alle de overnevnte forslag etter innstilling fra valgkomitéen.

 

LO i Trondheim – Aktiviteter 2005 - 2006

John-Peder Denstad deltok på faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim lørdag 27.08.05 hos Grafisk Fag­forening Midt-Norge på Bakke Gård i Trond­heim. Dette var en mobiliseringskonferanse for fagor­ganiserte med mål å bidra til å styrke arbeidet på arbeidsplas­sene for å mobilisere til en ny poli­tisk kurs forut for Stortingsvalget 2005.

 

1. mai 2005 – Forslag på paro­ler.

Styret har behandlet brev av 13.01.05 fra LO i Trondheim m/ info om 1. mai 2005. BSF foreslo innen fristen forslag om følgende 4 paroler: 1) Forsvar Folketrygda – Ingen behandling før valget; 2) Forsvar Arbeidsmiljøloven; 3) 6 timers arbeidsdag nå; 4) Stans anbud i kollektivtrafikken. Alle for­slagene ble ivaretatt av represen­tantskapet i LO i Trondheim, men med en noe endret ordlyd.

 

1. mai 2005 – Barnearrangemen­ter.

Styret har drøftet brev av 13.01.05 fra LO i Trondheim med tanker om å gi 1. mai en mer barnevennlig profil. Fagforeningene ble bedt om hjelp og idéer og ble bedt om å være med å jobbe fram slike ar­rangementer. Styret i BSF disku­terte evt. forslag og idéer som: 1) Gaver til ungene; 2) Fortellinger til barn hvorfor 1. mai feires; 3) Eget barnearrangement på Sorgenfri om morgenen 1. mai. Styret ved­tok: ”Bente Elshaug har ansvar for å planlegge et barnearrangement på Sorgenfri om morgenen 1. mai.”

 

Trondheimskonferansen 28. – 30. jan. 2005 i regi av LO I Trondheim.

På helgekonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”, deltok følgende fra BSF i lag med 420 tillitsvalgte fra hele landet: Ole R. Berg, Børge Tingstad, Brit Guin, Harald Sehm, Lars Wærdahl, Runar Holm og John-P. Denstad.

 

Forslag på delegater til Fagfor­bundets landsmøte i 2005.

Styret har behandlet et brev datert 07.01.05 fra Fagforbundet i Sør-Trøndelag, hvor fagforeningene ble gitt frist til 01.02.05 med å fo­reslå delegater. Fagforbundet i Sør-Trøndelag har 17 delegater og seksjonene skal velge egne delegater. Styret i BSF vedtok å fremme forslag på Ole R. Berg, Runar Holm, Børge Tingstad og John-P. Denstad. De tre først­nevnte deltok på landsmøtet.

 

Valg av fylkesrepresentanter til LO-kongressen 2005.

Styret i BSF behandlet 04.01.05 brev av 10.12.04 fra LOs distrikts­kontor i Sør-Trøndelag. For Sør-Trøndelag fylke skal det velges tre represen­tanter og tre vararepre­sentanter. Styret vedtok: ”BSF fremmer forslag på Arne Byrkjeflot (Norsk Kjemisk Industriarb­eider­forbund) og Siri Kristin Konstad (Fagforbundet). Som varare­pres­entanter fremmes forslag på John-P. Denstad (Fagforbundet) og Maja Hassel (Fagforbundet).” På LOs fylkeskonferanse ble kun førstnevnte valgt. John-P. Den­stad deltok som lobbyist for LO i Trondheim.

 

 

Valg av fylkesrepresentant til LOs representantskap.

Fra Sør-Trøndelag fylke skal det velges 1 representant og 1 vara­representant. Styret behandlet i møte 06.09.05 brev av 05.07.05 fra LOs distriktskontor Sør-Trøn­delag. Styret vedtok å foreslå John-P. Denstad som represen­tant og Heidi Larsen fra Trond­heim Handel og Kontor som vara­representant. Ingen av disse ble valgt av LOs fylkeskonferanse.

 

Arbeidernes Økonomiske Fel­lesorganisasjon (AØF) – tilbud om medlemsskap og videreut­vikling av Folkets Hus – ansvar­lig lån.

BSF har fått invitasjon til å bli med i AØF og i brev av 06.09.05 en fore­spørsel om å yte et ansvarlig lån vedrørende videreutvik­ling av Folkets Hus. John-P. Denstad deltok fra BSF som observatører på AØFs årsmøte 13. juni 2005.

 

Styret diskuterte saken om evt. medlems­skap i AØF og bidrag med ansvarlig lån til videreut­vik­ling av Folkets Hus i møte 18.10.05. Vedtak i saken ble gjort på grunnlag av blant annet føl­gende forhold: 1) Medlemsskap i AØF koster kr. 2,50 pr. medlem pr. år; 2) Det er liten risiko i å yte et ansvarlig lån. Egenkapitalen (eien­deler ÷ gjeld) er på ca. 70 millioner kroner. Betingelsene er gode m/ mini­mum 5 % rente, gode møteromsleierabatter og favørkort for medlemm­ene; 3) Det er viktig m/et eget hus som fagbevegelsen eier og styrer, jfr. histo­riske erfa­ringer hvor fagbevegelsen ble nekta tilgang på møtelokaler.

Styret vedtok i møte 18.10.05:  ”BSF meldes inn i AØF. Et an­svarlig lån ytes. Leder og kasserer vur­derer størrelsen på dette og endelig vedtak om lånets størrelse gjøres i neste styremøte.”

 

I styremøte 09.11.05 drøftet styret saken på grunnlag av et notat fra kasserer Rune Straumann til sty­ret. Ifølge kasserer virker penge­plasseringen forholdsvis risikofri med en bedre avkastning enn den vi oppnår i banken. Et beløp på kr. 100.000,- i ansvarlig lån til AØF vil ikke gå utover den normale akti­viteten i BSF. Samtidig vil vi ha noe handlingsfrihet ut over dette. Styret vedtok å innstille overfor årsmøtet i BSF på at BSF yter et ansvarlig lån på kr. 100.000,- til Folkets Hus.

 

Jernbanepersonalets bank og forsikring (JBF) – medlemsskap for ansatte på Team Trafikk AS.

Styret diskuterte i møte 06.09.05 et brev fra Ole R. Rønningen, sty­releder i Jernbanepers­onalets bank og forsikring. Styret ble ori­entert om status etter konsernsty­re­møtets behandling 29.08.05. Det var på det tidspunkt gitt et uklart svar, men det var en åpning for at vi kunne bli medlemmer. Styret vedtok å ta saken opp på medlemsmøte. Etter en del ar­beid, fikk vi på plass et godt tilbud til alle medlemmer (og andre fast ansatte). Spesielt på forsikringer er har JBF gode tilbud. Dette er omtalt i BSFs medlemsblad.

 

Storbykonferansen 23. – 25. september 2005 i Fredrikstad.

Styret diskuterte i møte 06.09.05 foreløpig program for Storbykonfe­ransen 2005. Dette omfattet: 1) Globalisering / strukturendring i bransjen; 2) Vern av kollektivtran­s­portens ansatte mot vold og trusler; 3) LO kongressens vedtak om orga­nisa­sjonstilhørighet; 4) Organisasjonsproblematikken sett ovenfra og nedenfra; 5) Vår fram­tidige modell; 6) Valg 2005; 7) Rapport fra byene; 8) ITFs aksjon­suke. Styret vedtok at Ole R. Berg, Børge Tingstad og Harald Sehm skulle delta fra BSF og at Bård Langørgen skulle forespør­res. I tillegg til overnevnte punkter ble svenske erfaringer om bran­sjeavtale og organiseringen av bussjåfører i Sverige og strategi og krav foran tariffoppgjøret 2006 diskutert. Det er laget et referat fra Storbykonferansen i BSFs med­lemsblad. Følgende deltok fra BSF: Ole R. Berg, Sverre Sund­set, Børge Tingstad og Harald Sehm.

 

Samarbeidsmodell for Fagforbundet i Trondheim.

Samarbeidsutvalget for Fagfor­bundets fagforeninger i Trondheim er nedlagt og i stedet er det opp­rettet et lederforum for alle Fag­forbundets fagforeninger i byen.

Seminar om boikott av Israel torsdag 17. febr. 2005 kl. 18.00 – 21.00.

Styret har behandlet brev av 13.01.05 fra LO i Trondheim. Brit Guin og Torbjørn Modig deltok fra BSF, etter vedtak i BSF styret om dette.

 

Vennskapsforeningen Trond­heim - Ramallah – Innmelding.

BSF styret har drøftet skriftlig oppfordring fra LO i Trondheim om å melde seg inn i Venn­skapsfor­en­ingen Trondheim – Ramallah. Årskontingen­ten er kr. 500,-. Vennskapsforeningen ble stiftet 20.09.04 fordi Ramallah i Pales­tina er blitt vennskapsby til Trond­heim kommune. Blant annet LO i Trondheim jobber med LOs inter­nasjonale avdeling og ITF for å få kontakt m/representanter for fag­bevegelsen i transportsektoren i Ramallah. Styret vedtok å melde BSF inn i vennskapsforeningen.

 

Fagforbundets SOS barneby i Angola.

Styret vedtok i møte 08.03.05: ”Mål om 10 % av medlemmene som faddere til Barnebyen. Bruker medlemsmøte + Frontruta.”

Styret diskuterte saken 31.05.05 m/bakgrunn i at kampanjen går dårlig innen BSF. Styret vedtok å oppfordre styrets medlemmer til å verve 4 medlemmer hver til kam­panjen.

 

Diverse saker.

Styret har blant annet også be­handlet følgende saker: Forhand­linger Trondheim Kommune og Team Trafikk AS – kvalitetskont­rakt; sak vedrørende seksuell tra­kassering - Etiske retningslinjer for Fagforbundet Sør-Trøndelag; Kollektivkampanjen – Grønn tra­fikkuke – lørdag 17. september 2005 i Trondheim; Kvinner på tvers konferanse 24. – 25. sep­tember 2005 i Oslo; Reise for asylsøkere – fotball turnering.


 

 

7. Sluttord

 

Rolig periode, men mange utfordringer fremover.

 

Året 2005 har vært et forholdsvis rolig år. Ingen store konflikter ver­ken med TT eller internt. Vi har prøvd å utvikle et bedre samar­beid med bedriften på flere områ­der. Hvordan dette har virket må medlemmene selv si noe om. Vi sitter vel fremdeles med en følelse av at bedriftsledelsen ikke helt deler vår oppfatning av hva ordet samarbeid betyr. Til det er det for mange små saker som de krang­ler på, og som vi bruker alt for mye tid på å få behandlet. Samar­beid betyr at begge parter må gi litt for å få litt. Mange spør seg nok, med rette, hva bedriften har gitt? Vi mener at vi har gjort mye for å få til bedre rammevilkår for bedriften og for å få bedret vårt omdømme, for å nevne to ting. Men hva har TT gitt oss tilbake?. 

 

Ekstrernt så ser det ut til å bli fart i arbeidet med 6 timers dag/30 ti­mers uke. LO- lederen har fattet poenget og kjører på. Dette er nok en av de aller viktigste saken for våre medlemmer. Skal vi få en levelig arbeidsdag gjennom hele livet, så må arbeidstida ned.

 

Til slutt en stor takk til alle tillits­valgte og andre medlemmer som stiller opp på store og små oppga­ver. Denne innsatsen, sammen med lojaliteten til alle medlemmene som står samla år etter år, er hele grunnlaget for oss. Uten dere ville ikke BSF vært liv laga. 

 Styret

 

Funksjonærgruppa.

 


 

Funksjonærene ved TT teller pr. dato 34 medlemmer.

Vi utgjør storparten av adm. an­satte ved TT og er økende i antall medlemmer. Vi er fordelt slik på våre avd. i TT:

 

Trafikkavd.:                  14 stk.

Marked/Salgsavd.:       11 stk.

Eiendomsavd.:            4 stk.

Flexibuss:                    2 stk.

Regnskapsavd.:          1 stk.

Klargjøringshall:           1 stk.

Planavd.:                      1 stk.

 

Året 2005 har vært preget av om­organiseringen i trafikkavd. hvor storparten av medlemmene er. Trafikkledere- og asssistenter samt tjenestekontor har flyttet på seg og intensjonen er at de skal jobbe tettere mot hverandre og utnytte samlokaliseringen. Det var forespeilet en viss nedbemanning på trafikkavd., men man skal i ut­gangspunktet forsøke å redusere på overtidsbruk. Vi har mange sjåfører å ivareta og alle gjør en kjempejobb for å holde hjulene i gang.

 

Det er gjort en endring ved Salgs­kontoret ved at Mari-Ann er flyttet ned og skal ivareta fakturering og sjåføroppgjør samt kveldsvakt i skranke. Hans Bjørnstad, Ketil Lundahl og Terje Skavland tar også en uke hver i skranken. Dette for å få en innsparing i for­hold til å bruke innleide sjåfører i skran­ken. Ved månedsskifte og lørda­ger er de innleid som tidligere.

 

På de andre avd. er det ingen store forandringer.

 

Mari-Ann Johansen

Plasstillitsvalgt funksjonær

 

10 % ansatte.

 

Det har gått snart 1 år som tillits­valgt for 10 % ansatte. Det har vært en interessant år på mange vis, og interessante mennesker i styret, som jeg har blitt bedre kjent med. De store sakene har det ikke vært, så konklusjonen må bli at 10 % ansatte stort sett er fornøyd med sin situasjon ved bedriften.

 

Arb. nr. 749  Brit Guin

 

Klargjøringshallen

2005 har vært et travelt år i Klar­gjøringshallen. Det stilles stadig nye krav til effektivisering og kva­litet på arbeidet vi utfører. I vår ble en tidsstudie gjennomført på alle arbeidsoppgaver og den synlig­gjorde at det var knapp tid på visse arbeidsoppgaver. Selve klargjøringsdelen av vognene, særlig på kveld og natt er tids­presset med antall vogner igjen­nom klargjøringshallen stort. Med fordelin­gen av vognene, helstolpe kontra annenhverdagstanking er vi blitt enige om at det er nok tid på hver vogn til et tilfredsstillende re­sultat.

 

I vinterhalvåret blir nå en buss rundvasket på hvert skift i ukeda­gene - altså 15 vogner i uka. De­lingsnøkkelen er da at de nyeste vaskes 3 ganger i året, de eldste 1 gang og resterende 2 ganger. Vi­dere er det satt inn betydelige res­surser på setene. Alle vaskevog­ner blir det nå skiftet sitteputer i såfremt det er nok nyvaskede. Her er det stor synlig forbedring. Ram­petjenesten i vinterhalvåret tar oss mye tid: Det er fortsatt mange vogner som er kalde og Webasto som ikke virker. Til tider er vi oppe i godt over 30 vogner som da må startes og loggføres. På oppstart­siden er det blitt mye bedre. Strømtomme vogner er det lite av, i alle fall opp mot tidligere år.

 

For 2006 er det planagt store for­andringer i Klargjøringshallen. Hallen skal deles i to, slik at en del blir ren klargjøring og andre delen rundvask, vognbytter, rampevakt og div. Vi er spente på hvordan dette vil bli. Det er også planlagt kjøp av ny vaskemaskin, som vil gi kortere vasketid og ikke minst bedre resultat.

Så en liten siste ting, VIKTIG TING, koble vogna til rampen når du parkerer (her sløves det). Det blir garantert kald vogn på neste­mann som tar ut vogna.

 

Geir Johnsen.

 

Årsberetning for Opplæringsutvalget  2005.

 

Opplæringsutvalget har bestått av følgende: Børge Tingstad, leder

+Morten Holden

 

Opplæringsutvalget har hatt ett møte i 2005 der handlingsplaner ble drøftet.

Når det gjelder  Fagforbundets grunnopplæring så har vi arrang­ert:

15-16.02.05 Styresamling på Lian

24-25.02.05 Bli kjent med BSF

27 - 29.04.05     Kurs for opplæ­ringsansvarlige

20-21.06.05 Bli kjent med BSF

06-07.12.05 Styrekurs på Lian

 

Når det gjelder kurs og organisa­toriske opplæringstiltak så har BSF hatt deltakere på flere av disse.

 

Opplæringsutvalget har dette året brukt mye energi for å få dratt igang fagbrevkursene igjen, slik at vi nå har 9 deltakere på teori kur­set som avsluttes med eksamen våren 2006. Denne opplæringen skjer på dagtid med undervisning på tirsdager fra kl 1000 til 1700 til en kostnad på kr. 14000,00 pr. deltaker.

 

I samarbeid med seksjon Sam­ferdsel og teknisk har vi arrangert ADR kurs med 45 deltakere og truckførerkurs teori med 35 delta­kere på Kantina Sorgenfri.

Når det gjelder finansiering av kursene så har vi fått til følgende avtale med Team:

Alle fast ansatte ved Team Trafikk får et rentefritt lån på  kr. 5000,00.

Alle fast ansatte som jobber mer enn 50 % ved Team får et tilskudd på kr. 5000,00 ved avlagt fag­prøve.

I tillegg skal Team betale for læ­remateriell og prøveutgifter.

 

Fra BSF og Fagforbundet kan det gies 50 % dekning av utgiftene etter at eventuell støtte fra ar­beidsgiver er trekt ifra.

 

Børge Tingstad

 

Årsmelding fra

Ungdomsutvalget.

 

Ungdomsutvalget har bestått av følgende

Lars Wærdahl

Runar Holm

Bård Langørgen

 

Som vanlig har vi også i år deltatt i LOs sommerpatrulje, der vi under­søker hvordan ansatte har det i forhold til tariff og arbeidsmiljø. Fra BSF deltok Bård Langørgen. Brudd på loven eller tariffavtalen blir meldt til Arbeidstilsynet. Vi var mange ungdommer fra de fleste LO forbund som delte byen mel­lom oss i soner og jobbet i en uke.

 

Ungdomsutvalget prøvde å dra i gang et eget Bli kjent kurs for unge medlemmer, men det ble avlyst pga. lite påmelding.

 

Lars Wærdahl fra ungdomsutval­get har deltatt på introduksjons­møter med nytilsatte, sammen med foreningens leder. Han har som en av sine oppgaver å følge opp disse med tanke på verving.

 

Vi har også lagt ut forskjellige skriv om mobbing, for å prøve å få i gang diskusjoner om teamet.

 

Rett før jul fikk vi satt i gang ULIK–kampanjen. Det er en kam­panje som retter seg mot våre egne fordommer og skal motvirke diskriminering. Vi delte ut skriv og buttons til nesten alle medlemmer, og håper at vi kan tenke gjennom våre egne holdninger.

 

Bård Langørgen.

 

Kantina.

Foreningskantiner TT AS er et ak­sjeselskap som eies 100 % av BSF.

De første månedene ser bra ut, men sommer og høstmånedene har dårlig salg .

Vi forventer at regnskapet går i balanse .

 

Styret

 

Pensjonistforeningen.

TTs Pensjonistforenings aktiviteter i 2005, har vært som vanlig mange. Våravslutningen gikk " Ut i det bla", som var en tur til Gammeltu­net i Soknedal. Klæburuta kjørte som vanlig. Ett ufyselig regnvær, men god mat! 39 stk var med.

 

Sommerturen gikk til Helsinki - Stockholm med 35 stk. En meget trivelig tur, med en alle tiders sjå­før Heidi!

Medlemsmotene har vært avholdt med god oppslutning, og med­lemstallet har vært gledelig økende. Bingo, åresalg og med­lemskontingent er våre faste inn­tektskilder.

 

Styret har bestått av:

Leder:                 Thor Hollund

Nestleder:           Ivar Mule

Kasserer:            Tove Aamot

Sekretær:            Oliv Gjesmo

Styremedlem:     Margot RosmæI

Vara:                   Tora Næverdal

Vara:                   Jorun Wik

 

Valgkomité 2005: Erling Aamot, Jens Singstad, Helge Johnsen, vara: Bjørg Myhren.

 

Revisorer: Ragnar Wold og Sverre Klefstad

 

Kaffekomité: Ingeborg Tellugen, Ellen Øien, Bjørg Folke og Finn Larsen.

En stor takk for all god kaffe og vafler dere har servert i året som har gått!!

 

Det har vært avholdt 6 styremoter og behandlet 22 saker. Vi har hatt 6 medlemsmøter, 1 årsmøte.

 

Vi er pr. dato ca. 60 medlemmer.

 

 

MEDLEMSMØTER:

26.01.05: Tilstede:33 stk. .Åresaig:1585,- Kaffepenger: 500,-

Det ble orientert om sommerturen Helsinki - Stockholm.

22.02.05: Tilstede: 33 stk. Are­salg: 1564,- Kaffepenger:480,-

Ragnar Wold leste en historie om presidenter i Amerika. Thor ori­enterte om flytting av årsmøtet.

16.03.05: Årsmøtet: Tilstede 37 stk. Aresalg:1615,- Møtet ble flyt­tet til kantina Fokus Bank, med stor velvilje fra Solveig og Jostein Hove!

26.04.05: Tilstede: 40 stk. Åre­salg: 1640,- Kaffepenger: 620,-

Jostein Hove viste lysbilder om turen til Helsinki - Stockholm.

31.05.05: Tilstede: 43 stk. Åre­salg:1690,- Kaffepenger: 640,-

21.06.05: Tur " Ut i det biå" 39 stk. Gammeltunet, Soknedal

16.08.05: Tur til Helsinki - Stock­holm. 35 stk

27.09.05: Tilstede: 39 stk. Åre­salg: 1625,- Kaffepenger:580,-

25.10.05: Tilstede: 37 stk. Åre­salg:1730,-Kaffepenger:560,-

Underholdning av Johanne Konstad og Idar Almås med gitar og sang. Avstemning om som­mertur -06. Enstemmig for Dan­mark.

 

STYREMØTER

Hovedsaker på styremøtene før årsmøtet var at vi ble pålagt å flytte vårt årsmøte så det ble avholdt før Fagforeningens årsmøte (januar).

Det ble en del diskusjoner, men det ble enstemmig lagt fram på årsmøtet fra styret. Foreningens vedtekter ble også revidert og lagt fram for årsmøtet. Forslaget om flytting av årsmøtet ble vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtektene ble enstemmig ved­tatt. Forslag om tilskudd til som­merturen med kr. 1500,- pr. med­lem, enstemmig. Sommertur - 06 til Danmark foreslås samme til­skudd fra foreningen (1500,-)

Enstemmig fra styret.

SLUTTORD

Styret takker for den gode opp­slutning om foreninga i året som har gått.

Tur " Ut i det bIå", sommertur og medlemsmoter med god oppslut­ning, gjør at det er en fornøyelse å drive på med foreningen.

Det er likevel plass til mange flere.

Vi takker for året som har gått, for oss i styret et trivelig år, og vel møtt til nye og gamle medlemmer i åra som kommer!

 

Styret

 

SEKSJON FOR  SAMFERD-SEL  OG TEKNISK - Fagforbun­det i TRONDHEIM  - Årsbe­retning 2005

 

Seksjonsmøtet i SST ble avholdt den 30.11.04 på Valøya. Det var 13 delegater/medlemmer  tilstede.

 

Følgende valg ble foretatt.

Seksjonsstyre

Leder                  Børge Tingstad

Nestleder Grete Yri Auestad

Sekretær   Per Albert Refset til 01.02.05Per Egil Strøm  fra   01.02.05

Styremedlem      Randi H. Jen­sen

Styremedlem      Roar Fjellsæter

 

Valgkomite

Ole Roger Berg

Tordis Berg

Sigmund Dreier.

 

Styret har i løpet av året hatt en løpende dialog pr. tlf. og e.post i tillegg til at vi har hatt 3  styremø­ter.

Per Albert Refset har fratrådt sitt verv i samråd med egen fagfore­ning. Styret valgte  Per Egil Strøm som som nytt styremedlem.

 

Følgende tiltak er gjennomført i 2005

Tema kveld for renholdere på Trøndelag Teater med      57 deltakere.

Temakveld For ansatte i kollektiv­trafikken Ransikkerhet   25 delta­kere

ADR kurs 3 dager 24 timer Helg Team sin Kantine          45 deltakere

Trucfører kurs 2 dager 20 timer Helg  Team sin Kantine  35 deltakere

 

Seksjonen har også deltatt i sam­arbeid med de andre seksjonene i Trondheim om større Temakvel­der der vi har hatt flere deltakere.

 

Det er også satt igang en viderut­danning av renholdere i samar­beid med Høyskolen og Byggser­vice.

 

Det er oppstartet 2 fagbrevkurs i Transportfag et på Team Trafikk og ett på Trondheim Renholds­verk. Begge kursene går i samar­beid med Opplæringskontoret for Transportfag.

 

Børge Tingstad 


 

 

Årsrapport fra Hovedverneombudet 2005

 

Året 2005 for sjåførsiden i Team Trafikk AS
Arbeidsmiljømessig kan året 2005 oppsummeres som et godt år. Størst utslag gjør nok utskifting av vognparken. 29 nye Scania må betraktes som et godt arbeidsmiljøtiltak. Sammen med Volvo V25 fra 2003 så opplever en større del av sjåførene et bedre arbeidsmiljø. Når disse vogner i tillegg har video overvåkning så betyr det også en tryggere arbeidsdag. Oppdeling i Team gir mulighet for nærmere kontakt mellom leder og den enkelte sjåfør. 10 team med egen leder, og eget verneombud (VO) forenkler og forkorter linjene.

 

De saker som har laget mest støy for oss har vært ”rullestolsaken” fra i vår, buss ranet i Buenget, noen tyveri fra vesker samt flere førerkortbeslag. I tillegg kommer usikkerheten vi opplever mht forhandlingene med kommunen. For å være i forkant så tok sjåførene et skippertak mht ann­onsering av holdeplasser og annen relevant informasjon på bussen. Hvor­vidt politikere bryr seg så mye om dette er ukjent, men at de reisende har oppfattet dette som en bedring får vi mange tilbakemeldinger på. Det er bra. På sikt bør automatisk annonsering innføres, det kan både sees og høres. Mikrofoner ble flyttet på slik at vi kunne holde kroppen i en fornuftig stilling også under annonsering.

 

Billettsystemet: Vi opplever daglig store problemer med et billettsystem som vel nærmer seg begrepet avleggs før vi får det opp i full drift. Billettmaskinene er et arbeidsmiljøproblem, og jeg beundrer dere for at dere holder ut med maskinene. 

Pengehåndtering. Arbeidsmiljøutvalget har sagt: Bedriften må bidra til at mengden kontanter hos sjåføren reduseres.
Medlemsmøtet i BSF har sagt at de ikke vil godta salg og oppgradering  av elektroniske kort på bussen. Dette støtter jeg helt og holdent.

 

Teamsamlinger i høst hvor vår status ble gjennomgått av Arne Nymo. ”Krav” til forbedring ble stilt, 10 poeng opp på noen sjåførrelaterte områder. Defensiv tenking spør du meg, jeg mener bestemt at 10 poengskravet bør gjelde absolutt hele organisasjonen. Alle bør nemlig bidra, og målet må være opp 10 poeng på alle parametere.

 

Førerkort beslag: Frustrert og fortvilt har vi sett på at politiet har tatt førerkort, på grunnlag som har vært syltynne. De fleste har fått igjen lappen før beslaget havnet i rettssalen. Men det er et varsku til oss som kjører at vi må være enda mer defensiv i vår oppførsel i trafikken, og at vi må følge lover og regler til punkt og prikke uansett om vi liker det eller ikke.

 

Skolebuss: Transport av skolebarn er et tema jeg har fokusert mye på. Jeg har vært på skolebuss seminar på Stjørdal. Lærte noe, og lærte bort noe. Svenskene er kommet lengre enn oss også mht skoleskyss er nokså sikkert. Team Trafikk har utarbeidet retningslinjer for transport av skolebarn. De aller fleste følger dem, og de som ikke følger dem setter seg selv i dårlig lys fordi elevene etter hvert er blitt vant til en mer ensartet oppførsel fra våre sjåfører. Ser vi bort fra Nypvang skole så sitter vi igjen med en stor bunke skryt fra andre barne- og ungdomskoler. Atter en gang beviser vi at det vi går inn for å ”få til”, det lykkes vi med!

Arbeidsmiljøområder:

Trafikk og fremkommelighet: Her sliter vi fortsatt med parkerte biler. OT har fått sin evaluering, og noe er blitt bedre men mye er ved det samme. Nå mangler det bare at noen tar ansvar og fjerner lovbrytere. Fortsatt mye ugjort mht holdeplasser, mange trafikkfeller, men noen har blitt ordnet opp i. Og noen har vi stanset før siste asfaltdekket er blitt lagt. For eksempel Håkon Magnussonsvei på Lade… den blir ikke billig nei..noe som må graves opp igjen der ja. Ille er det at det legges brustein flere plasser, enda mer skrangel og glatta varer lengre! Trange rundkjøringer dukker fortsatt opp. Men endelig har vi fått to felt mot sentrum ut av rundkjøringa i Strandveien. Vi har fått drahjelp av Steinar Simonsen for å presse på her som en del andre plasser.

 

Førerstoler: Bedriften stilte med fysioterapeut med spesialfelt tilrettelegging av arbeidsplass. Annonsert via Holdeplassen i to uker, noen Teamledere og ryktebørs. Ca 12-14 stk møtte opp, hvorav noen hentet vi selv. Hvor alle dere andre som klager på førerplass og sjåførstol var vet ikke jeg. De som var her fikk tips og veiledning. Og de fikk sagt sitt om den enkelte førerplass og førerstol. Dere andre får leve med de stoler vi har. Oppdager dere feil så skriv feilrapport.

 

Kjøretider: Tidsstudier ble utført på L6 og L7. Ringruter står for tur, og noe gjøres på L9. Linje 4 har god kjøretid, men der sliter de med vognparken. Litt synd, det ville vært artig og vist om god kjøretid og nyere vogner genererer bedre trivsel og kanskje mindre fravær.

Sykefravær: viser fortsatt en pen nedgang. Pr. oktober er det ca. 3 % lavere enn i fjor. Bra!

 

Dekk: Kvaliteten på dekkene vi bruker virker å være bra, og de gangene det rapporterers om slitte/dårlige dekk så blir disse skiftet. Etter hvert ble det riktig type på Scania Center også, og jeg benytter anledningen til å skryte av VO Kristian Arnesen og VO Thore Wærdahl for ukuelig ståpåvilje.


Avviksrapportering: HMS avvik skal rapporteres, og systemet fungerer innenfor noen områder. Teamledere og TeamVO vil tidlig i 2006 bli helt involvert og på den måten satser vi på at alle ansatte vil ha kunnskap om vårt system for avviksrapportering. Målet er at alle avvik registreres, også de som innbefatter vold, sjikane, trakassering og nestenulykker. Viktig i så måte er at den enkelte må bidra slik at informasjon om slike hendelser blir rapportert!!

 

Andre avdelinger: Team Flexi (VO Knut Kvaal), Administrasjon (VO Åsgeir Møllen), Klargjøringshall (VO Even Marius Vårum) er avdelinger med egne verneombud. Disse VO har daglig kontakt med alle sine kolleger og løser de fleste situasjoner uten å involvere HVO.

 

AMU: Arbeidsmiljøutvalget har forskjellige saker til behandling. 4 møter i året. Protokollen henges opp i etterkant, jeg anbefaler dere å lese igjennom når dere kommer over et eksemplar. Viktige saker har vært: Billettmaskiner, pengehåndtering. AMU har bedt om å få en ”prøve” av ”rans­kurs”. Dårlig radiodekning, gjenganger fra 2004. Skapene for lagring av ryggsekk i Dr.gt. Her vil vi prøve et system likt det vi har på Sorgenfri. Dessverre så har flere tatt seg til rette med å ha ”egne” skap, og beholde nøkkel til odel og eie. Bedret involvering av HVO i forhold til reguleringsplaner som bedriften får tilgang til. Kompetanseutvikling. Avvikssystemet som nevnt tidligere. Nye leietakere i Dr.gt som bruker våre toaletter og felles rom har også vært et tema. Som sagt; les protokollene fra AMU.

Sluttord: Som jeg åpnet med, dette året virker for meg som et godt år på mange arbeidsmiljøpunkter. Men fortsatt er det mye som står igjen eksternt mht veiholder, noe internt mht vognpark, lengde på skift, turnuser, kjøretider. Noe kan den enkelte bidra til selv ved å benytte de rapporteringsmuligheter som finnes, ved å følge de rutiner og regler som er utarbeidet, og ved å ta vare på egen helse. Med 13 Verneombud (og ett HVO), 10 Teamledere, gode rapporteringsrutiner for feil og avvik, tjenestekontor, fagforeninger, trafikkledere, klargjørere og andre ansatte så skal egentlig forholdene ligge til rette for at arbeidsdagen som sjåfør skal være overkommelig. Men vi som er rundt dere sjåfører kjemper en kontinuerlig kamp for at arbeidsdagen skal oppgraderes fra overkommelig til optimal! Og det faktum at mange av oss er på valg gir dere en gylden mulighet til å holde i hvert fall den delen av ”støtteapparatet” på tå hev!

Retter samtidig en stor takk til alle 13 verneombudene for god og våken innsats i året som har gått.

HVO Harald Sehm 480 13 847  harald.sehm@nettbuss.no

 

Forslag til

Strategiske (langsiktige) hovedområder og målsettinger:

 

Lønn

Mål:           Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

 

Strategi:         Samarbeide med andre forbund om lønnsoppgjørene

                        Synliggjøre lav lønn –stort ansvar

                        Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom politisk påvirkning

                        Utvikle lokale avtaler

                        Få bort Frontfagmodellen

 

Mål:           Gjenopprette 66% brutto ytelsesbasert pensjon for alle

 

Strategi:         Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning

                        Bruke tariffoppgjørene

                       

Arbeidsmiljø

Mål:           Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder

 

Strategi:         Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem

                        Turnusforbedringer

                        Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for Trondheim

                        Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring

 

 

Arbeidstid:

Mål:           6-timers dag/30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon

 

Strategi:         Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger 

Politisk påvirkning

Bruke lønnsoppgjørene

 

Rammevilkår

Mål:           Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge

 

Strategi:         Politisk påvirkning

                        Samarbeide med andre bl.a miljøbevegelsen

                        Felles tariffavtale i hele bransjen

 

Mål:           TT tilbake til kommunal eie

 

Strategi:         Politisk påvirkning 

 

 

·       Foreningsutvikling:

 

Mål:           BSF som eneste fagforening på TT

 

Strategi:         Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle - alltid

            Skolere og engasjere mange medlemmer

            Få frem bedre det vi gjør og oppnår

 

                       

Styret vil senere konkretisere målsettingene gjennom delmål og handlingsplaner.

 

 

Handlingsplaner 2006.

 

Forslag til handlingsplan for foreninga 2006

Forslaget blir framlagt på årsmøtet.

 

Regnskap 2005 og Budsjett 2006

Dette er det ikke mulig å få ferdig til utsending nå, da vårt nye regnskap­sår følger kalenderåret. Revidert regnskap for 2005 og budsjett for 2006 vil derfor bli utdelt på årsmøtet.

 

Innkomne forslag

 

Forslag til årsmøtet 1:

 

Ansvarlig lån til Folkets Hus

Årsmøtet godkjenner en investering i AØF – Folkets hus på kr. 100 000. Beløpet ytes som et ansvarlig lån med sikkerhet i eiendommen.

Forslagsstiller: Styret

 

 

Forslag til årsmøtet 2:

 

Betaling for Infomøter og andre innkallinger til på fritid.

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavtalens bestemmelser følges ved oppmøte på slike møter. Det betyr at ansatte i 100% stilling skal ha overtidsbetaling for slike møter.

Forslagsstiller: Styret

 

 

Forslag til årsmøtet 3:

 

Timebanken.

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavtalens bestemmelser følges ved kjøring på såkalt timebank. Her står det::

Opparbeidet overtid kan avspaseres time for time etter nærmere avtale. Tidspunkt må avtales med nærmeste overordnede. Differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse utbetales som lønn.

Forslagsstiller: Styret