PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET AVD. 047 BUSS- OG SPORVEIS­BETJENINGENS FORENING TIRSDAG 25. JANUAR 2005

 

Tid:           25. januar 2005 kl. 19.00

Sted:                  Kantina, Sorgenfri

 

Til stede: 65 medlemmer og følgende inviterte gjester: Tor Sandstad (Team Verkstedforening), Arne Jan Skjerdingstad (Fagforbundet Sør-Trøndelag), Arvid Opdahl (Fagforbundet Trondheim), Øystein Sneisen (Konserntillitsvalgt i Nettbuss) og Roar Strand og John L. Rønning fra Heismontørenes Fagforening.

 

Middag ble servert fra kl. 17.30.

I forkant av årsmøtet ble det fra kl. 18.30 delt ut nåler for 25 års medlemsskap i Fagforbundet / Norsk Kommuneforbund og 40 års medlemskap i LO.

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:      

LOs gullnål for 40 år i LO:

Hans Bjerk (ikke til stede), Leif Åge Nilsen.

Fagforbundets Norsk Kommuneforbunds sølvnål for 25 år i Fagforbundet / N K F:

Øystein Berdal, Hans Kr. Elnæs (ikke til stede), John H. Fossum, Tor Inge Gjengaar, Odd Helge Lund (ikke til stede), Per E. Lysholm (ikke til stede), Åsgeir Møllen, Tore M. Norum, Ketil Røstum, Gunn Irene Wahl (ikke til stede), Roger Wærdahl.

 

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

            ¨ Valg av dirigent

            ¨ Valg av sekretær

            ¨ Valg av protokollunderskrivere

3. Minnestund

4. Film

5. Årsmelding 2003+4 + Mål for 2005

6. Regnskap

7. Innkomne forslag

8. Budsjett

9. Valg

10. Avslutning v/leder

 

Sak 1.     Åpning

Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, åpnet årsmøtet, og ønsket alle velkommen.

q              Leder redegjorde for datoer for innkalling til årsmøtet. Møtet var innkalt pr. post (medlemsbladet) Frontruta nr. 5/04, pr. e-post og ved oppslag og ved SMS.

Ingen merknader framkom til innkallingen.

Vedtak:

Innkalling godkjent.

 

 

q              Leder redegjorde for dagsorden / saksliste.

Punkt 4 hører inn under punkt 5.

Ingen merknader framkom til sakslista.

Vedtak:

Sakslista enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 2:    Konstituering:

Valg av dirigent:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret Tom Warholm som dirigent.

Vedtak:

Tom Warholm enstemmig valgt.

 

Valg av sekretær:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo på vegne av styret John-Peder Denstad som sekretær.

Vedtak:

John-Peder Denstad enstemmig valgt.

 

Valg av protokollunderskrivere:

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, foreslo Birgit Hauglien og Erling Rømen.

Vedtak:

Birgit Hauglien og Erling Rømen enstemmig valgt.

 

           

Sak 3.     Minnestund

Det ble holdt minnestund over følgende: Ofre etter flodbølgekatastrofen i Sør-Øst Asia. Kr. 24.000,- er innsamlet / gitt ved timelønnsaksjon til TRO (Tamile Rahabilitation Organization.

Følgende BSF-medlemmer er avgått v/ døden: Alf Engan, Hildur Johansen, Eystein Lund, Kjell Gundersen, Endre Reinan, Ingvar Westerhus, Ole Gunnar Skaret.

 

 

Sak 4.     Årsmelding 2003/04 og forslag til målsettinger for 2005

q              Dirigenten gjennomgikk styrets beretning ved å lese opp overskriftene samt innholdet i punkt 1 og punkt 2 nedenunder:

1.      BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker

2.      Foreningens målsettinger for 2003 og 2004

3.      Tillitsvalgte i perioden

4.      Aktiviteter i foreningen

5.      Interne aktiviteter

6.      Eksterne aktiviteter

q              Dirigenten gjennomgikk styrets beretning, punkt 7 styrets sluttord, ved å lese dette i sin helhet.

Følgende hadde ordet til saken:

Ole Roger Berg (6x), Stein Reite (6 x), Anders Bergslid, Sverre Sundset, Harald Sehm.

Årsmeldingen fra styret ble deretter i sin helhet tatt opp til avstemning for godkjenning:

Vedtak:

Styrets årsmelding med/kommentarer enstemmig godkjent.

 

q              Dirigenten gjennomgikk årsmelding for ungdomsutvalget og for Opplæringsutvalget og egne punkter om kantina og pensjonistforeninga ved å lese opp overskriftene.

Følgende ba om ordet til opplæringsutvalgets årsmelding:

Ingen ønsket ordet til saken.

Følgende ba om ordet til ungdomsutvalgets årsmelding:

Ingen ønsket ordet til saken.

Vedtak:

Opplæringsutvalgets årsmelding enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:

Ungdomsutvalgets årsmelding enstemmig tatt til etterretning.

 

Følgende ba om ordet til punktet om kantina:

Ole Roger Berg

Følgende ba om ordet til punktet om pensjonistforeninga:

Thor Hollund

 

q              Dirigenten gjennomgikk punkt for punkt årsrapport fra hovedverneombudet (HVO) for 2004.

Følgende ba om ordet til hovedverneombudets årsrapport:

Stein Reite (4x), Harald Sehm (6x), Morten Reitan, Børge Tingstad, Erling Rømen

Vedtak:

Årsrapport for 2004 fra HVO enstemmig tatt til orientering.

 

Det ble vist en film om konsekvensene av den økonomiske liberaliseringspolitikken på New Zealand fra 1980-tallet og fram til i dag.

John-Peder Denstad introduserte filmen.

Filmen ble vist som oppstart til gjennomgang av forslag til målsettinger for 2005 og forslag til handlingsplan.

 

Forslag til målsettinger for 2005:

1.      Bedre lønn for alle medlemmer.

2.      Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og foreninga.

3.      Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle.

4.      Opprettholde og styrke foreninga.

5.      Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene.

6.      Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken.

Styret vil senere konkretisere målsettingene gjennom delmål og handlingsplaner.

 

q              Fagforeningens leder, Ole Roger Berg, leste opp forslaget til målsettinger for 2005 og begrunnet disse, og framla også forslag til delmål

Følgende hadde ordet til forslag til målsettinger for 2005:

Brit Guin, Stein Reite, Are Reiten, Anders Bergslid.

Forslag til målsettinger for 2005 ble tatt opp til votering.

Vedtak:

Forslag til målsettinger for 2005 enstemmig vedtatt.

 

q              Dirigenten ga deretter ordet til leder av Heismontørenes Forening Roar Strand og John L. Rønning, medlem av Heismontørenes Forening.

Strand og Rønning var invitert til møtet og redegjorde for heismontørenes arbeidskamp for norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge, og status pr. dato etter at regjeringa har grepet inn i heiskonflikten med tvungen voldgift fra fredag 28. jan. 2005. Strand anbefalte bl.a. å bygge opp lokale kampfond fram til neste hovedtariffoppgjør.

Strand og Rønning svarte på spørsmål.

Ole Roger Berg takket Strand og Rønning for orienteringen, og de fikk overlevert hver sin blomsterbukett.

 

 

Sak 5.     Regnskap 2004

q              Kasserer Rune Straumann gjennomgikk regnskapet for 2004. 

q              Kasserer Rune Straumann gjennomgikk deretter balanse for 2004. 

Følgende ba om ordet til regnskap for 2002:

Ingen ønsket ordet til saken.

q              Dirigenten leste deretter opp revisjonsprotokollen hvor regnskapet foreslås godkjent og kasserer med det ansvarsfrihet.

Vedtak:

Regnskap for 2004 enstemmig godkjent.

 

 

Sak 6.     Innkomne forslag.

q              Dirigenten redegjorde for at det forelå 2 forslag overfor årsmøtet.

 

Forslag 1.     Fra styret i BSF

 

Støtte til heismontørenes kamp mot sosial dumping.

Heismontørenes 4 mnd. lange streik har ett hoved­krav og det er norske lønns- og arbeidsforhold for arbeid i Norge. Dette kravet er viktig for hele fag­bevegelsen og burde vært fremmet i alle tariffopp­gjør. Men nok en gang ser vi at heismontørene går i spissen for krav som vil komme hele fagbevegel­sen til gode.

Vi ber LO støtte denne streiken gjennom å ta ut flere grupper i sympatistreik. Vi stiller gjerne opp dersom det er ønskelig.

For å markere vår støtte vil vi i tillegg til tidligere bevilgninger nå starte en kronerullingsaksjon blant våre medlemmer, der vi ber flest mulig tegne seg for et fast beløp pr. mnd i streikestøtte, og vi opp­fordrer resten av landets fagorganiserte til å gjøre det samme.

 

Begrunnelse: Det begynner å tære på kreftene å streike så lenge og det koster etter hvert mye penger. Selv om montørene får streikebidrag så trengs penger til å holde aktiviteten i gang

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget

 

q              Ole Roger Berg redegjorde for at styret hadde endret opprinnelig forslag 1 på grunn av regjeringas inngrep i arbeidskampen med tvungen voldgift.

 

Styrets endringsforslag til forslag 1:

Fortsett kampen mot sosial dumping

Heismontørene har vært i en 5 mnd. arbeidskamp for prinsippet om norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge. De har kjempet hele fagbevegelsens kamp for eksistensen av de landsomfattende kollektive tariffavtalene.

I går varslet statsråd Høybråten at Regjeringa vil gripe inn i heiskonflikten med tvungen voldgift. Regjeringas begrunnelse om sikkerhetsrisiko holder ikke, i følge El. og IT forbundet, rent faglig sett. Regjeringen gjør et politisk inngrep til fordel for NHO og for sosial dumping.

Det er også et klart brudd på ILO s konvensjon om streikeretten.

Vi kan ikke sitte rolig å se på at lønns- og arbeidsforholdene i dette landet blir undergravd. Vi vil derfor støtte kampanjer for en ny kurs, mot det sittende borgelige styret frem mot stortingsvalget i 2005.

Hovedoppgjøret i 2006 må bli et oppgjør hvor fagbevegelsen fremmer kampen mot sosial dumping på bred front innen alle tariffområder.

 

Følgende ba om ordet til endringsforslaget:

Ingen ønsket ordet til forslaget.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Forslag 2.     Fra styret i BSF

 

Ikke kutt i Folketrygden

Årsmøtet i BSF krever at LO og Fagforbundet sør­ger for at det ikke inngås noe kompromiss om re­duksjoner i Folketrygden i kjølvannet av Pensjons­kommisjonens innstilling.

Vi har ingen forståelse for at det haster med å få til et pensjonskompromiss i år før valget. Vi kan ikke godta at dagens Folketrygd svekkes. Vi godtar ikke delingstall, indeksering, alle års regel, økt pen­sjonsalder, svekkelse av AFP ordninga eller svek­kelse av tjenestepensjonene.

Dersom LO eller Fagforbundets ledelse inngår noe kompromiss på disse områdene vil vi miste tilliten til ledelsen i våre egne organisasjoner. 

 

Begrunnelse:

Forslagene til kutt i Folketrygden og pensjonsord­ningene for vanlige arbeidsfolk er de groveste an­grepene på alle oss (som er født etter 1951) siden krigen. Dette kan vi ikke godta at ledelsen i fagbe­vegelsen tukler med.

Styrets innstiling:

Styret støtter forslaget

 

q              Dirigenten leste opp forslaget i sin helhet.

Følgende ba om ordet til forslaget:

Daniel Tetli, Ole Roger Berg.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 7.     Budsjett

q              Kasserer Rune Straumann redegjorde for styrets forslag til budsjett for 2005. 

Følgende ba om ordet til forslaget:

Ole Roger Berg

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2005 enstemmig godkjent.

 

 

Sak 8.     Valg

q              Dirigenten opplyste om at det ved oppstart av saken var 45 stemmeberettigede til stede.

q              Valgkomitéens leder, Tom Warholm, redegjorde for valgkomitéens innstiling.

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Styret BSF

Leder                             Ole Roger Berg                                        Ikke på valg  

Nestleder                      Sverre Sundset                                        Velges for 2 år

Sekretær                       John-Peder Denstad                               Ikke på valg

Kasserer                       Rune Straumann                                      Velges for 2 år

Opplæringsansv.          Børge Tingstad                                        Ikke på valg

Ungdomstillitsv.            Lars Wærdahl                                          Ikke på valg

HVO                               Harald Sehm                                            Velges for 2 år

Pensjonist till.             Thor Hollund                                                Velges for 1 år         

Styremedlem 1             Bente Elshaug                                         Velges for 1 år

Styremedlem 2             Roland Knutsson                                      Velges for 1 år

Styremedlem 3             Brit Guin                                                    Velges for 1 år

Styremedlem 4             Mari-Ann Johansen                                 Velges for 1 år

1. vara                           Geir Johnsen (Klargjøringshall)              Velges for 1 år

2. vara                           Tore Norum (Team Flexi)                        Velges for 1 år

3. vara                           Rune Magnussen (Gruppe 5 / 9)            Velges for 1 år

4. vara                           Torbjørn Modig                                         Velges for 1 år

5. vara                           Bård Langørgen                                       Velges for 1 år

 

Forhandlingsutvalg          Ole Roger Berg – Sverre Sundset – John-P. Denstad

Vara                                       Rune Straumann – Børge Tingstad

 

Fagforb. Repr. skap:         Ole R. Berg, Sverre Sundset

Vara:                                      John-P. Denstad, Rune Straumann

 

Revisorer                             Lars Mo                                            Velges for 2 år

Henry Arntzen                                   Ikke på valg

Vara                                       Terje Rønvik                                     Velges for 1 år

 

Valgkomité                          Per Erik Kufås – Liv Nora Helen W. Solberg - Arve J. Solli – Barbro Liamo

                                               Vara: Bård Tilseth

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på nestleder, kasserer og hovedverneombud ved særskilte valg.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak:

Alle enstemmig valgt for 2 år.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på styremedlemmer og varamedlemmer ved særskilte valg.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt for 1 år.

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg m/varer, revisorer m/vara, representanter m/varaer til Fagforbundets i Sør-Trøndelags representantskap og valgkomité.

Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Alle enstemmig valgt.

 

 

Sak 9.     Avslutning

Leder Ole Roger Berg takket Runar Holm, Åsgeir Møllen og Martin Martinsen med blomster for innsatsen i styret.

Leder takket Bente Elshaug med blomster.

Leder takket valgkomité, dirigent og sekretær for innsatsen.

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

Møtet hevet kl. 21.45.

 

Sekretær:

 

---------------------------

John-P. Denstad

(sign)

 

Protokollunderskrivere: 

 

------------------------

Birgit Hauglien                                

(sign)

 

---------------------------

Erling Rømen

(sign)