La oss få arbeidsro i Team Trafikk AS

Av Ole R. Berg

Vi trenger arbeidsro

Under diskusjonen sist salg av aksjer i TT var til behandling ble det fra politisk hold  sagt at med en fusjon med HOB var det ikke lenger aktuelt å selge aksjene i TT. Likevel kommer forslaget nå opp igjen. Dette viser at høyrekreftene bare gikk inn for fusjonen , som en midletidig strategi, akkurat som vi hevdet. Team Trafikk er midt i en fusjonsprosess og det vi minst av alt trenger er ny uro rundt Kommunens eierskap. Nå må vi da få fred  noen år slik at vi kan få drive kollektivtrafikk uten trusselen om salg hengende over oss igjen. Selv høyrefolk må da forstå at for å drive butikk må vi ha noenlunde stabile rammebetingelser over noen år.

Kommunen har tjent penger på TT

Selv om Trondheim Kommune ikke har tatt ut ordinært utbytte fra TT siden vi ble AS, så har allikevel kommunen spart/tjent over  60 mill. kroner på TT siden 1993. Dette kommer av at vi ansatte har fått redusert våre lønnsbetingelser , sammenlignet med da vi var kommunalt ansatte. Det såkalte lønnsavviket som kommunen dekket tidligere forsvant i 1994 og har spart kommune for 15 mill. Kr mellom 1993 og 1997. Hvor mye kommunen totalt har spart på at ansatte ble tvunget over på en dårligere tariffavtale er vanskelig å regne ut, men det dreier seg om mange millioner kroner.

Dette sammen med det faktum at TT selv dekket underdekningen i Trondheim Kommunale Pensjonskasse på 45 mill. kroner viser at Kommunen har tjent gode penger på AS TT. I tillegg må vi ta med at en betydelig egenkapital er bygd opp, som ikke minst kommer godt med nå etter fusjonen.

Kommunen gir fra seg fremtidige inntekter

Og det kan man kanskje fortsette å gjøre, gjennom ordinært aksjeutbytte, dersom man eier aksjene. Hvis det nye selskapet blir så mye bedre økonomisk og driftsmessig etter fusjonen, som rådmannen og det politiske flertall har forutsatt, så kan Kommunen tjene penger på Team Trafikk i årevis fremover. Selge man nå får man en kortsiktig gevinst, men på lang sikt vil man tape. Eller er det slik at rådmannen ikke lenger tror på sine egne forutsetninger?

Fremtidig organisering krever offentlig eiere

Når organiseringen av kollektivtrafikken i og rund de store byene skal diskuteres må vi ta hensyn til alle de  samfunnsmessige positive ringvirkningene av en god kollektivtrafikk. Fylkeskommunen har vedtatt å gå inn for en styringsmodell som bygger på en samordning av alle de instanser og etater  som påvirker rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Disse tankene er også på fremmarsj blant sentrale politikere. Her vil bykommunene få en mye større rolle enn i dag  og penger og resurser vil overføres fra fylket til byene. Skal Trondheim ha styringen i fremtida må de ikke gi slipp på sin eierandel i Team, som også i fremtida vil være et av de viktigste redskap for en god byutvikling. 

Kommunen har stor innflytelse

Enkelte hevder at Kommunen ikke har noen innflytelse på kollektivtrafikken i byen og at fylket sitter med all makt. Dette er helt feil. Kommunen rår over en stor del av de virkemidlene som kan brukes, enten alene eller samen med andre offentlige etater, for å gjennomføre den målsettingen de selv har vedtatt; 50% økning i antall kollektivreisende fra 1993 til 2005. Vi nevner : kollektivprioriteringer i form av kollektivfelt, lyskryssprioritering, skilting, bussveier, holdeplasser osv. også andre virkemidler er til rådighet så som bompenger, veiprising, parkeringspolitikk ol.  Dette er virkemidler som er mye viktigere enn de få kronene som fylket bidrar med. En samordning av virkemidlene vil gi en dobbel  virkning for kommunen. En bedre by å bo i og bedre resultater for Team, som igjen kan gi økt utbytte til Kommunen. Dette overskuddet kan igjen brukes til å styrke kollektivtilbudet ytterligere, slik at vi får en god sirkel, eller det kan brukes til andre gode formål.

 Svekket demokratiet

Det er ufattelig at folkevalgte personer frivillig vil gi slipp på de verktøy som skal til for å styre byutviklingen i fremtida. Alle forstår at en god kollektivtrafikk vil tvinge seg frem, spesielt i  og rundt storbyene. Flere og flere forstår at det nytter ikke å bygge seg ut av problemene gjennom å bygge ut nye motorveier. Kollektivtrafikken vil ble viktigere og viktigere for å skape levelige vilkår for menneskene i byene. Da blir det et paradoks at noen politikere ikke vil være med å styre denne utviklingen, men overlate alt til markedet og private aktører. Disse politikerne bør, etter min mening, finne seg noe annet å drive med, når de til de grader vil fraskrive seg ansvaret og svekke de folkevalgtes innflytelse over samfunnsutviklinga.

Dobbel avkastning for ny eier

En eventuell kjøper av aksjene i Team trafikk vil få behov for dobbel avkastning på sine aksjer. Først vil han ha behov for en avkastning på de verdien som jobber i selskapet. Og i tillegg vil han ha behov for avkastning på kjøpesummen. Til sammen vil dette måtte føre til at større verdier føres ut av selskapet og ned i private lommer. Men det er kanskje akkurat det noen politikere ønsker?

Samfunnsmessige lønnsomt

En annen sak er at nå må politikerne, både lokalt og sentralt,  snart begynne å forstå at det å drive kollektivtrafikk, ikke er det samme som å drive en pølsebu. Kollektivtrafikken skaper mange positive ringvirkninger for samfunnet, både økonomiske og miljømessige. Økonomisk er kollektivtrafikk lønnsomt fordi det sparer andre samfunnsområder for store beløp. Færre trafikkulykker sparer sykehus og trygdevesen for millioner, for ikke å snakke om forsikringsselskapene. Mindre veitutbygging og mindre arealbruk  til veier og parkering sparer stat og kommune for store summer. Slik sparer samfunnet enorme summer på en godt utbygd kollektivtrafikk i tillegg til de miljømessige gevinster, som mindre støv, støy og annen forurensning. Dette skulle tilsi at man må bruke andre måleverktøy enn de rent bedriftsøkonomiske på kollektivtrafikken. 

Pensjonsavtalen ryker

Det spøker også for pensjonen vår dersom en privat eier tar over butikken. Den er såpass dyr at det vil bli en av de første tingene en ny eier vil vurdere når han skal tjene in sine millioninvesteringer.Og skjer dette skal vi love en ny eier ”et helvetes bråk” som Yngve Hågensen brukte å si.

TILBAKE