Nytt fra styret januar – april 2006
 
John-Peder Denstad
Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Oppfølging av årsmøtevedtak om overtidsbestemmelser og praktisering av timebank.

Årsmøtet i BSF vedtok enstemmig i møte 31.01.06: Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavtalens bestemmelser følges ved kjøring på såkalt timebank. Her står det: Opparbeidet overtid kan avspaseres time for time etter nærmere avtale. Tidspunkt må avtales med nærmeste overordnede. Differansen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse utbetales som lønn.

 

Styret i BSF drøftet saken 21.01.06 i forkant av møte med Team Trafikk AS 22.02.06. Styret i BSF er opptatt av følgende: 1) Det er et prinsipp om at tariffavtalen må følges; 2) Team Trafikk AS må framskaffe dokumentasjon som viser den reelle overtids- og timebankbruk i virksomheten; 3) Virksomheten har vært avhengig av overtidsbruk, jfr. regnskapstall for 2005 hvor det var budsjettert med 27.962 overtidstimer men hvor regnskapet endte på 34.612 overtidstimer; 4) Timebanken fungerer ofte ikke hensiktsmessig i dag mhp at den som søker stort sett ikke får beskjed før dagen før ønsket fridag; 5) Timebanken i dag avlaster sannsynligvis en del for bruk av korte velferdspermisjoner; 6) Det bør være en overgangsordning for de som har skyldig mye timebanktimer.

 

Styret i BSF drøftet i møte 13.03.06 uenighetsprotokoll fra forhandlingsmøte 22.02.06 mellom BSF og Team Trafikk AS om praktisering av timebank. Forhandlingene var krevd med utgangspunkt i overenskomstens § 2.6.4. Bedriften har i protokollen gjort det klart at ordningen ikke kan føres vid­ere dersom det skal utbetales overtidsgodtgjørelse ved avspassering av den omfordelte tjenestetiden. Bedriften mener timebanken i Team Trafikk kan dekkes inn under Arbeidsmiljølovens kap. 10 om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og at timebankkjør­ing ikke er opparbeidet overtid men normaltid som flyttes til et annet tidspunkt.

Styret i BSF vedtok: Saken framlegges for Fagforbundet og LO Stat for å få deres vur­dering av saken før styret tar endelig stilling til videre oppfølging.

 

Kontrolltiltak i Team Trafikk AS.

Styret i BSF har drøftet kontrolltiltak i Team Trafikk AS: 1) Det er viktig at veskekontroll fungerer forebyggende; 2) Team Trafikk AS må informere om omfang av stikkprøvekontroll; 3) Medlemmene må informeres om mulighetene for veskekontroll; 4) Gruppeledere har personalansvar på dette området; 5) Hovedtillitsvalgt må informeres forrut for sivil kontroll ved konkret mistanke.

 

Drøftinger om saken mellom BSF og Team Trafikk AS er gjennomført  02.03.06 ihht. Arbeidsmiljølovens § 9 og Hovedavtal­ens §§ 30 og 37.  Drøftingene har blant annet gitt et nytt endret punkt 5 i Sjåførhåndboka:

”Ikke uniformert kontroll / sivil kontroll.

·         Bedriften kan ved konkret mistanke benytte sivil kontroll på bussene, i tillegg til ordinær og uniformert kontroll.

·         Kontrollen kan utføres av virksomheter som engasjeres av Team Trafikk AS, for eksempel vaktselskap. Det er en forutsetning at de aktuelle kontrollørene kjenner vårt selskaps billetterings-/pengehåndteringsrutiner.

·         Kontrollen skjer anonymt.

·         Rapport fra hver enkelt kontroll gis til vårt selskap fortløpende.”

 

Styret i BSF vedtok i møte 13.03.06 å følge opp saken.

 

Resultatregnskap i Team Trafikk AS 01.01. - 31.12. – 2005 – motivasjonsbonus.

Styret i BSF fikk i møte 13.03.06 framlagt og drøftet resultatregnskap for Team Trafikk AS 01.01. – 31.12. – 2005 og avtale av 27.01.05 mellom BSF og Team Trafikk AS om overskuddsdeling og motivasjonsbonus i Team Trafikk AS.

Avtalen regulerer overskuddsdeling og motivasjonsbonus for året 2005, og har blant annet følgende formuleringer:

”Resultatmål for motivasjonsbonus og beløpets størrelse: Ved oppnådd driftsresultat ut over 6 mill. kroner skal bonusbeløpet utgjøre 3,5 % av oppnådd driftsresultat.”

”Disponering av motivasjonsbonus: Motivasjonsbonus skal disponeres til sosiale fellestiltak og/eller opplæringsformål som partene blir enige om gjennom drøftinger når den aktuelle bonussummen er kjent.”

 

Driftsresultat for 2005 er kr. 6.367.000,-. Salg av eiendommer i 2005 utgjorde ca. 6,8 millioner kroner. Derfor er bokført driftsresultat på kr. 6.367.000,- allikevel negativt når hensyn kun tas til den ordinære driften. Resultatmål for motivasjonsbonus er derfor ikke oppnådd.

 

Styrevalg i NSB AS, Nettbuss AS og Team Trafikk AS.

Valgdato er 10. mai 2006. Frist for listeforslag er 19. april. Styret i BSF drøftet saken i møte 13.03.06. Det er viktig at arbeid som ansatterepresentanter gjør i bedriftsstyrer evalueres underveis i perioden og at det rapporteres jevnlig til fagforen­ingsstyret. For BSF er det viktigere å ha en styreplass i Nettbuss AS enn i NSB AS som i dag. I Nettbuss AS er det 3 styreplasser for ansatte og det er 4 fagforbund som har interesse av å ha en av plassene som ansatterepresentant.

Styret i BSF vedtok:  Det undersøkes med YTF avd. 7 om muligheten for å stille felles liste til styrevalget i Team Trafikk AS. Tilsvarende navn fra BSF som pr. dato er representanter og vararepresentanter i dagens styre i Team Trafikk AS, fremmes som kandidater til liste for det forestående valg av styre i Team Trafikk AS.

 

Tariffoppgjøret 2006 – Konfliktberedskapen.

Styret i BSF har i møte 13.03.06 drøftet LO representantskapets vedtak av 14.02.06 om retningslinjer for tariffoppgjøret 2006 og notat fra Fagforbundet om Tariff 2006 – Konfliktberedskapen. I tilfelle streik vil styret fungere som streikekomité. Streikehåndbøker fra LO Stat og Fagforbundet er fordelt til styrets medlemmer.

 

Kollektivtrafikkens framtid i Trondheim.

Styret i BSF drøftet saken i møte 10.01.06. Drøftelser har vært holdt mellom Ole R. Berg og klubbleder v/Graakallbanen AS Ragnhild Hesjedal. Målet for drøftelsene er å oppnå enighet om en felles holdning til trikkens framtid i Trondheim, som også kan fremmes av LO i Trondheim til Transportplanen for 2006 – 2009. Ny sentrumsterminal vil etter stor sannsynlighet bli flytta fra Munkegata til Prinsenskrysset. En felles holdning kan være at man er enige om en ny trikkesløyfe innom en ny sentrumsterminal som gir mulighet for direkte på- og avstigning mellom buss og trikk, og at planer om forlengelse av trikkesløyfe til Pirterminalen skrinlegges. Det er også ønskelig med et nærmere samarbeid mellom Graakallbanen AS og Team Trafikk AS, eksempelvis om el-busser

 

Nytt billettsystem for buss og trikk.

Styret i BSF drøftet saken i møte 31.01.06 og vedtok å følge denne opp på grunnlag av brev av 11.01.06 fra BSF med flere til Byutviklingskomitéen og brev av 20.01.06 fra Trafikanten Midt-Norge AS til BSF, MNTAF, Bilpersonalets forening avd. 64 NJF og YTF avd. 7.

 

Orienteringer fra Hovedverneombudet.

I styremøter har styret blitt orientert om aktuelle saker av Hovedverneombudet og disse er drøftet:  1) Klager på vegvedlikeholdet – møter m/kommunen om dette; 2) Elgeseter bru – 2,27 meter er uakseptabel vegbredde; 3) Tidsstudier på linje 9 – tidsstudier bør gjøres av en og samme person, dvs. HVO; 4) Innkjøp av 7 brukte busser; 5) Ad hoc gruppe for framkommelighetstiltak med HVO, representanter for politiet, kommunen, vegkontoret og Team Trafikk AS; 6) Skolebusskjøring – sikkerhet.

 

BSFs fane – endringer.

Styret vedtok før jula 2005 å kjøpe et lite overheng med Fagforbundets emblem til fagforeningas fane. Styret behandlet i møte 13.03.06 et tilbud fra Sus i Serken v/Nina Gjølgasæther med prisoverslag på fane kappe. Total kostnad er ca. kr. 8.000,-. Styret vedtok å akseptere der framlagte forslag.

 

1. mai-paroler i Trondheim 2006.

Styret i BSF drøftet i møte 13.03.06 brev fra LO i Trondheim med oppfordring om å fremme forslag på 1. maiparoler. Styret vedtok å fremme forslag om følgende paroler: 1) Rødgrønt flertall i Trondheim kommune: Kjøp tilbake TT AS; 2) Nei til bruk av anbud i kollektivtrafikken.

 

LO i Trondheims årsmøte 20. april 2006 – Kandidater til tillitsverv

Styret i BSF behandlet i møte 21.02.06 brev av 10.01.06 fra LO i Trondheim v/valgkomitéen. Styret vedtok å fremme følgende forslag på kandidater: Lars Wærdahl (ung­domsutvalget), Børge Tingstad (valgkomité), Harald Rokkones (politisk utvalg), John-P. Denstad (politisk utvalg og LOs fylkeskon­feranse), Arnljot Worseth (kasserer). Tor Andreas Skagseth fra Fagforbundet avd. 40 RAF forespørres av Lars Wærdahl om han kan tenke seg å stille som kandidat til ungdomsutvalget.

 

Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. – 29. januar 2006.

Følgende deltok fra BSF: Lars Wærdahl, Brit Guin, Ole R. Berg, Børge Tingstad, Bård Langørgen, John-P. Denstad.

 

Informasjonsmøte 15.02.06 om innføring av gruppeliv og kollektiv familieforsikring i Fagforbundet.

Følgende deltok fra BSF: Tore Norum, Ole R. Berg, Roland Knutsson, Mari-Ann Johansen og Bente Elshaug.

 

Velferdskonferansen 6. – 7. mars 2006 i regi av Aksjon Velferdsstaten.

Ole R. Berg deltok som medhjelper på seminar om anbud og kollektivtrafikk.

 

Søknader om økonomisk bevilgning.

Styret har vedtatt å bevilge kr. 2.000,- i støtte til Norsk Folkehjelp Trondheim sin sommerleir i Trondheim 2. – 21. juli for 18 russiske bar­nehjemsbarn i alderen 7 – 14 år, alle fra landsbyen Nar­askino som ble hardt rammet av Tjernobyl katastrofen.

Styret har vedtatt å bevilge kr. 500,- til SOS Rasismes arbeid.

Styret har vedtatt å bevilge kr. 500,- til Sør-Trøndelag Nei til EUs arbeid om fagbevegelsen og faglige rettig­heter.

Styret har bevilget kr. 3.000,- til et hjelpefond for streikende bussarbeidere i Iran etter søknad fra International Labour Solidarity Commitee of the Worker – communist Party of Iran (ILSC – WPI).

Styret har avslått en søknad fra Norsk Folkehjelp om økonomisk støtte til deres internasjonale arbeid.

 

Andre saker

Styret har blant annet også drøftet følgende saker:

1) Norskopplæring – øvelse i kommunikasjon på radio; 2) Arbeidsmiljøtiltak – stenger i hvilebuene og massasjestoler; 3) HMS – ran – sikring – kartlegging av endeholde­plasser og lysforhold, avganger med bråk på bussen – HMS avvikssystemet; 4) Verneombud gruppe 1. 5) Styremøte i Team Trafikk AS 07.02.06; 6) Time Ekspressen – dårlig holdeplasskultur i Munkegata; 7) Søknad om dekning av kostnader v/ videregående opplæring; 8) Yrkessjåfør – deling av faget i person- og godstransport; 9) Årsmøte i BSF 31.01.06 – Oppfølging Ajourføring av fordeling av verv; 10) Mål og handlingsplan 2006 for BSF; 11) Vannflaskeinnkjøp til medlemmer av BSF; 12) Nordre Avlastningsvei – reguleringsplan; 13) Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 7. – 8. mars 2006; 14) Informasjon om arrangement av møter og konferanser i regi av Fagforbundet Sør-Trøndelag; 15) Kursinvitasjon i ledelse fra Kommunal Kompetanse; 16) Evaluering av Fagforbundet; 17) Samarbeidsforhold mellom fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim; 18) LO i Trondheims årsmøte 20. april 2006 – Forslag; 19) Årsmøte i Arbeiderbevegelsens Arkiv 30. mars 2006 i Folkets Hus; 20) Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah – møte 23.02.06.

 

 

 

 

 


 

Innkalling til styremøte tirsdag 4. april 2006

kl. 10.00 – 13.00 på Styrerommet Sorgenfri

Styret skal behandle følgende saker:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.03.06. Protokollene er utsendt pr. e-post og legges frem på møtet.

Sak 35/06                 Årsmøte i BSF 31.01.06 – Oppfølging av liste over tillitsvalgte.

Sak 36/06                 Tariffoppgjøret 2006 – Planlegging av konfliktberedskap.

Sak 37/06                 Medlemsmøte BSF tirsdag 18. april 2006 – planlegging.

Sak 38/06                 Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) - Årsmøtet 2006.

 

Sak 35/06          Årsmøte i BSF 31.01.06 – Oppfølging av liste over tillitsvalgte.

·       Jfr. styresak 16/06.

Følgende dokument blir framlagt på styremøtet:

Ø      Ajourført liste over tillitsvalgte pr. dato.

Det må fordeles ansvar for følgende oppgaver:

1) AØFs representantskap (2 stk. representanter med vararepr.)

2) Arbeiderbevegelsens Arkiv (representant og vara)

3) Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah (representant og vara)

4) Arbeidernes Edruskapsfond (representant og vara)

5) Klassekampen (representant til generalforsamling)

6) Kollektivkampanjen (ansvarlig i ungdomsutvalget)

Styrets medlemmer bes om å tenke gjennom hvilke av overnevnte verv som man har interesse av å representere BSF i.

Vedtak: 

………….

 

Sak 36/06          Tariffoppgjøret 2006 – Planlegging av konfliktberedskap.

·       Jfr. styresak 28/06.

Styret fungerer som streikekomité i tilfelle streik.

Ta med streikehåndbøker fra LO Stat og Fagforbundet som ble utdelt på sist styresamling.

Rune Magnussen har vært i møte med Fagforbundet og forbereder en gjennomgang for styret av nødvendige streikeforberedelser (oppgaver og ansvar).

Vedtak: 

………….

 

Sak 37/06          Medlemsmøte BSF tirsdag 18. april 2006 – planlegging.

Det planlegges et medlemsmøte umiddelbart etter påske. Hovedsak er tariffoppgjøret 2006 (Forhandlingene innen LO Stat og Nettbuss, konfliktberedskap med mer). Andre saker som bør opp er ny kollektiv forsikring for Fagforbundets medlemmer om ulykke, sykdom og dødsfall.

Styrets medlemmer bes tenke gjennom om det er spesielle saker som bør opp på medlemsmøtet.

Vedtak: 

………….

 

Sak 38/06          Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) - Årsmøtet 2006.

·       Jfr. styresak 28/06.

Følgende dokument blir framlagt på styremøtet:

Ø      Brev av 08.03.06 fra AØF.

Årsmøte i AØF avholdes mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 på Nova Kurs & Konferansesenter. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være AØF styret i hende senest 12. mai 2006, det samme gjelder også forslag på tillitsvalgte.

Styret må drøfte om BSF skal fremme noen forslag til årsmøtet i AØF.

Vedtak: 

………….

 

Eventuelt.

Orienteringssaker:

Kampanjer

Utvalgene  

HVO’s 5 minutt

 

Forfall må meldes!

Vel møtt!

                  

Ole R. Berg                                                         John-P. Denstad

leder                                                                    sekretær

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Mye overtidsarbeid er usunt!

 

I en undersøkelse i USA tok man for seg over 5000 pasientjournaler med arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Denne undersøkelsen, publisert av forskere fra universitetet i Massachusetts, viser at de som jobber mye overtid har 66% større fare for å skade seg eller bli syke sammenlignet med de som ikke jobber overtid. Er du i tillegg arbeidsnarkoman ( jobber mer enn 12 timer dagen i snitt) øker risikoen med ytterligere 33%.  Forskerne påpeker at lange arbeidsdager øker risikoen for uhell og sykdom ved en tilfeldig prosess pga. tretthet og stress. Mer enn halvparten av skadene og sykdommene kom i forbindelse med overtidsarbeid. Konkusjonen var klar: Jo lengre arbeidstid, jo større risiko for sykdom og skade.

orb

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Et kompromissforslag!

Dette innlegget er sent til Adresseavisa.

Slår vi sammen ”Et dårlig forslag” og ”Et sunt forslag” får vi et kompromissforslag. Jeg tror kanskje det er på tide å bilegge striden om trikkeutvidelsen med å bli enig om et forslag som alle parter, inkludert byens politikere,  kan leve med.  Innlegget Et dårlig forslag i avisa for en stund siden påpekte at hovedproblemet i Trondheim ikke er om vi skal reise med buss eller trikk, men om vi skal reise kollektivt eller med privatbil. Når kun 11% av alle reiser i Trondheim foregår kollektivt, så må vi være enige om at hovedsatsingen må være å få flere til å reise kollektivt, dersom vi skal gjøre noe med forurensingen i byen vår.  Erlend Solem fra Connex påpeker det samme i sitt innlegg i avisa den 4. april. En økning i biltrafikken med 25-30% i årene fremover vil ikke være til å leve med for byen.

 

Ellers har Solem et annet viktig poeng, nemlig at en av trikken store styrke i dag er at den går på egen trase. Men her ser det ikke ut til at Solem greier å trekke fornuftige konklusjoner ut fra dette. For dette gjelder selvsagt all kollektivtrafikk. Det er akkurat det samme som vi sier i forhold til bussen. Vi må ha egen traseer, i form av kollektivfelt,  for at bussen skal fungere optimalt. Når bussen er henvist til å kjøre i de samme overfylte gatene som alle privatbilene, vil selvsagt fordelen med å reise kollektivt bli vesentlig mindre. Og det er selvsagt hovedforklaringen (egen trase) på at flere ville reise med trikk enn med buss etter gjenopprettelsen av GB i 1990. I tillegg har vi selvsagt et følelsemessig forhold til trikken, vi som er født og oppvokst i byen. Jeg, som tidligere trikkefører,  var selv med å kjempet mot nedleggelsen i 1988, og jeg var også med å starte opp GB i 1990. 

 

Men så er det slik at vi alle må forholde oss til dagens harde virkelighet, og den er at det nesten ikke finnes penger til å drive kollektivtrafikken i byen vår. Belønningsmidlene fra staten ble akkurat så små som forventet, når flertallet av politikerne i Trondheim så ensidig satser på privatbil (Jfr. nedleggelse av bomring, bygging av Nordre Avlastningsvei).  Det som skuffer meg er at Solen og Connex ikke forstår at vi hovedsakelig har samme interesser i å sørge for at byen for et godt kollektivtilbud, og at vi derfor bør samarbeide, ikke krige. Det er selvsagt legitimt for en bedriftsleder å sloss for sin egen bedrift, men da må ha være ærlig på at det er det som er saken, ikke dekke seg bak alle mulige miljø –og sikkerhetsargumenter. Sammenligningen med å spare penger på barnesete i bilen er slik sett en total skivebom. Det er synd at Solem ser ut til å ha bussen som ”hovedfiende” og ikke privatbilen.

 

Vi må alle forholde oss til virkeligheten, ikke minst dagens politikere.  Å bygge ut trikkesporet ned til Piren, vil være en gigantisk feilinvestering, og det vil fordyre driften av kollektivtrafikken totalt sett, bl. a fordi det er minimalt med nye passasjerer å hente på denne strekningen. Hvor skal de pengen tas fra? Det er jo store nok problemer med å finansier den driften som finnes i dag. Resultatet vil bli dårligere og/eller dyrere kollektivtrafikk for oss alle. Om Solem velger å ta et snevert bedriftutgangspunkt, så håper jeg virkelig at byens politikere sørger for å ta et ansvar for helheten. Den beste investeringen for å få flere til å reise kollektivt er å sørge for god fremkommelighet og hyppige avganger både for buss og trikk. 

     

Når det er sagt så synes vi at en forlengelse av trikkesporet frem til den sentrale sentrumsholdeplassen (hvor nå enn den måtte bli lagt), er et legitimt krav fra Connex. Vi ser behovet for å knytte trikken opp mot bussen i en sentrumsholdeplass for å legge til rette for enkle overgangsmuligheter for passasjerene. Dette vil ikke være noen god økonomisk investering, men allikevel tror vi det må være lurt for å sikre full integrering av buss og trikk i Trondheim. Trikken er en del av kollektivtilbudet i Trondheim, og  derfor må vi sørge for at passasjerene får best mulig forhold. Så det er vårt kompromissforslag. Forlenge sporet slik at vi får en felles holdeplass/terminal for buss og trikk i Trondheim sentrum. Samtidig må det bygges kollektivfelt på alle innfartsveien til byen, slik at kollektivtrafikken får egne traseer.

 

Ole R

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ny gruppeforsikring for  Fagforbundets yrkesaktive medlemmer!

 

Fagforbundet har inngått en avtale om en ny gruppeforsikring for medlemmene. Du har fått brev om dette. Forsikringen består av 3 deler: en ulykkesforsikring som gir utbetaling i forhold til medisinsk invaliditet, en dødsfallforsikring  som utbetales til etterlatte ved din død og en uføreforsikring som blir utbetalt dersom du blir minsk 50% ufør. Denne gruppeforsikringen blir ikke trukket via lønnslippen. Hver enkelt vil få innbetalingsgiro tilsendt.

 

Fordi dette er en kollektiv avtale som Fagforbundet har inngått for alle medlemmer i utgangspunktet, blir prisen vesentlig lavere enn om du skulle tegnet en individuell forsikring med samme innhold. Hver enkelt får lese nøye den informasjonen som kommer og så få dere selv avgjøre om dere vil ha forsikringen eller ikke. Vi mener det er et godt tilbud. Hvis du mener å ha bruk for disse forsikringene, så trenger du ikke gjøre noen ting. Da vil du automatisk bli med i forsikringsordningen fra 01.08.06.

 

Dersom du ikke vil være med må du reservere deg, dvs. sende beskjed til Fagforbundet om dette snarest mulig.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Ingen forandring på timebankordningen.

 

John-P. Denstad

Sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 

Et godt besøkt medlemsmøte tirsdag 18. april 2006 vedtok med 64 mot 9 stemmer at man ville videreføre timebanksordningen som i dag.

 

Bakgrunnen for saken var et årsmøtevedtak som styret i BSF fulgte opp med krav om forhandlinger overfor Team Trafikk AS med utgangspunkt i overenskomstens § 2.6.4. Forhandlingene endte i en uenighetsprotokoll mellom BSF og Team Trafikk AS om praktisering av timebank. Som følge av medlemsmøtevedtaket blir denne protokollen ikke oversendt til de sentrale avtaleparter for nærmere tvisteløsning.

 

Grunnlaget for medlemsmøtets vedtak var at Team Trafikk AS har gjort det klart at timebankordningen ikke kan føres vid­ere dersom det skal utbetales overtidsgodtgjørelse ved avspassering av det bedriften mener er omfordelt tjenestetid. Bedriften mener timebanken i Team Trafikk kan dekkes inn under AML kap. 10 om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og at timebankkjør­ing ikke er opparbeidet overtid men normaltid som flyttes til et annet tidspunkt.

 

Medlemsmøtet ble også orientert av BSFs leder om tariffoppgjøret 2006, og det ble orientert om Fagforbundets nye forsikring v/ sykdom, ulykke og dødsfall.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Arbeidsmiljøloven - Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten

av John-Peder Denstad, sekretær i BSF

 

Fagbevegelsen har satt stor pris på at den nye rødgrønne regjeringen har reversert de verste endringene i Arbeidsmiljøloven (AML) fra Bondevikregjeringen, på formålsparagraf, arbeidstid, midlertidig ansettelse og oppsigelsesvern. Dette framgår i Lov 2005-06-17 nr. 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Nedenunder redegjøres kort om endringer i AML som gjelder kontrolltiltak i virksomheten og den videre politiske prosess for ytterligere endringer av AML.

 

Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten

 

§ 9-1. Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten

(1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

(2) Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med mindre annet er fastsatt i denne eller annen lov.

 

BSFs kommentar: Nytt i AML er at to vilkår må være til stede for at kontrolltiltak skal kunne iverksettes, henholdsvis ”saklig grunn….” og ”det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.”

Rettspraksis vil avgjøre hvor grensene går for dette. Disse spørsmålene vil derfor i tida framover i stor grad være ”juristmat” for advokater.

Det er verdt å merke seg at det rettslige grunnlaget er knyttet til arbeidstakeren – og ikke til grupper – når det skal vurderes hvorvidt et tiltak vil innebære en uforholdsmessig belastning.

 

§ 9-2. Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

 

(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:

(a)   formålet med kontrolltiltaket,

(b)   praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført,

(c)   kontrolltiltakets antatte varighet.

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.

 

 

§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

 

(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.

 

BSFs kommentar: Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse er i prinsippet forbudt med mindre det er nødvendig i forhold til utførelsen av jobben. Dette gjelder kun i de tilfeller hvor det stilles sikkerhetskrav til stillingen.

Selv om røyking anses som helseskadelig i dag, gir ikke loven arbeidsgiver anledning til å spørre om en søker røyker.

 

Videre prosess for endringer av AML

Det er annonsert en eller to Odelstingsproposisjoner (Ot. prp.) til Stortinget i løpet av våren. LO har pustet liv i en referansegruppe på nytt. Referansegruppa består av representanter fra forbundene, og den skal bidra til å klargjøre LOs posisjoner i forbindelse med arbeidet med disse Stortingsproposisjonene.

 

En samlet kommunalkomité uttaler i Inst. nr. 100 (2004-2005) at det er positivt at det innføres en generell bestemmelse om kontrolltiltak i arbeidslivet. Komitéen støtter at det må være særlige bestemmelser om medvirkning fra arbeidstakerne, samt egne regler for informasjon og drøftinger før kontrolltiltak iverksettes.

Det er imidlertid flere områder som ikke dekkes av bestemmelsene som foreslås i 2005-loven. Et overordnet tema her er samtykkeerklæringer. Hvordan sikre at disse ikke fremkommer under press? Dette er et område som bør gjennomgås nøye i forkant av Ot. prp’en til våren.

 

LO bør også vurdere å be om forskriftshjemmel utover hjemlene som er knyttet til medisinske opplysninger og innhenting av helseopplysninger. En forskriftshjemmel i § 9-1 bør spesifisere nærmere type kontrolltiltak i forhold til lovbestemmelsene.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Små og store saker

 

Følgende saker er drøftet/tatt opp med bedriften siden siste medlemsblad:

 

På bussavdelingen:

 

·        Kartlegging vedr. ransproblematikken skjer.

 

·        Retningslinjer for bruk av rullestoler utformes                

 

·        Tidsstudier linje 9 er gjennomført. Tiltak diskutert.

 

·        Skatt på mobiltelefon utredes.

 

·        Drikkefontene/vann i oppmøterom Sorgenfri savnes.                                     

·        Møte med Nypvang skole vedr. trasevalg er avholdt. Ingen endringer.                

 

·        Elevenes bruk av holdeplass Brundalen tas opp med skolen.                         

·        Krav til skolekort bekjentgjøres.                                                   

·        Misbruk av toalett Dr.gate av de nye naboene må opphøre.                          

·        Navnskilt nyansatte skaffes                                          

 

·        Brukte busser. Mangler på ankomne kommentert. Ellers info i Holdeplassen.      

 

·        Retningslinjer vedrørende rullestol i buss utarbeides. Gruppearbeide må avsluttes før beslutninger fattes.                                                                            

 

·        Ranskurs. Diskusjon om ulike løsninger på slike kurs i fremtiden. Ranskurs passer nødvendigvis ikke Team Trafikks trusselbilde slik det oppfattes i dag. Ressursproblematikk. Søker å finne frem til en mer passende løsning for bedriften hvor vi internt kan legge føringer og utvikling egne kursløsninger. BSF foreslår resultatønsker av et eventuelt kurs.

·        Drikkefontene i oppmøterommet er ikke mulig. Ikke avløp i rommet. Drikkebeger kjøpes og monteres ved vasken i gangen.                                                 

 

·        Misbruk av skolekort. Skoleungdom bruker skolekortet utenfor avtalt strekning. Tor Anders tar saken og informerer skolene samt kommunen om situasjonen.

 

·        Vurderer kortleser for å begrense adgangen til herretoalettene på billettkontoret i Dronningensgata. Grunnen er at gutta på kurderpizza’n trosser pålagte forbudet og bruker sjåførtoalettet likevel.                                                              

 

·        Problematikk rundt busstoppen på Brundalen skole diskuteres. En del farlige situasjoner oppstår da elever kommer løpende over gaten og i situasjoner havner foran bussen ved utkjøring. Beslutning fattes snarest.

 

·        Takluke i vogn 877. Øystein Olsen har tatt opp saken med verkstedet for løsning av problemet. Formann på verkstedet er informert og driftsavdelingen regner med at rutiner for kontroll av slike luker tas opp internt på verkstedet.

 

·        Mangler ved innkjøpte gassvogner gjør at Team Trafikk må utbedre – noe som koster penger.           

 

·        Servicekurs til alle sjåfører som kjører nattbuss kan bli aktuelt.                                                   

 

·        Hovedtillitsvalgte vurdere ordning med kaffeautomater og drift av disse i samarbeid med Schanke.                                                                             

 

·        Ordførerens sekretær har vært på ”besøk”. Tar med seg vårt budskap om bedre vintervedlikehold av veinettet i Trondheim. Saken tas opp i formannskapet.

 

·        Ekstraavganger på linje 9. Ass.vogner som løsningsalternativ vurderes.       

 

·        Antall drosjer på holdeplassen i Munkegata øker. Ta kontakt med trafikkseksjonen og politikammeret for å eventuelt redusere antallet drosjer parkert ved taxiholdeplassen. Dette for å øke fremkommeligheten for busser.

 

·        Hvilebua på Lade flyttes og dette skaper problemer. Hvilebu settes på Norgass. Busser må bruke rundkjøringa i Haakon den 7. gate for å snu. Dette resulterer i at sjåføren må krysse en trefelts vei for å komme seg inn i hvilebua. Saken tas videre.                                                                                                              

 

·        Oppdatering av permer på hvilebuer med Toralf og Mats. Tor Anders informerer Mats som tar saken videre.                                                                               

 

I Bedriftsutvalget

 

·        Ole Roger og Harald meldte om noen tilfeller av kalde vogner som tilsier at vi må holde fokus på dette området.

 

·        Ole Roger spurte om oppfølging av innspill i styremøtet vedr. norskopplæring, og dette blir fulgt opp gjennom kontakt med Linda (personalsjef i konsernstaben).

 

·        Arbeid med fremkommelighet:

Statens Vegvesen Midt-Norge oversender pr. 1. april til Vegdirektoratet en omfattende tiltaksplan for å bedre fremkommeligheten i byen, og med tilhørende kostnadsoverslag. Team Trafikk har vært med i arbeidet med denne planen.

 

·        Gatebruksplanen/ transportplanen:

TK arbeider med dette og vi blir informert i kontaktmøter. Det som berører oss mest er OT, sentrumsterminalen og Torvet. Det vurderes å gjøre OT til kollektiv-/ miljøgate, samt å flytte sentrumsterminalen til Prinsenkrysset eller krysset Prinsensgt-Dr.gt. Vi har meddelt at sentrumsterminalen bør ligge der den er, og i alle fall ikke flyttes vestover, når det er et faktum at byen utvikler seg østover.

 

·        Telefonsystemet:

Problemer knyttet til telefonsystemet spilles inn til Tor Anders, som har ansvar for oppfølging knyttet til dette.

 

·        Lønningsfunksjonen fra 1. juli 2006:

Konsernet har etablert en sentral lønnsavdeling som overtar det meste av det som Olav Skarsvåg i dag håndterer innenfor lønningsfunksjonen. Vi er i en prosess med ansvarsavklaring i forhold til konsernstaben med sikte på å være i gang med nye rutiner i god tid før Olav S. slutter pr. 1. juli. Målet er som før, at alle skal motta korrekt lønnsslipp, til riktig tid.

 

·        Noen turer har gått ut som følge av at sjåfører ikke hadde omstilt sin klokke til sommertid. Denne erfaringen tilsier at vi må ha en intern påminnelse om sommertid i fremtiden.

 

·        Ellers har vi drøftet interne kontrolltiltak, der det ble enighet om en ny tekst i forhold til ikke uniformert kontroll/sivil kontroll. Her er det strammet inn (i tråd med ny Arbeidsmiljølov9 slik at sivil kontroll kun kan benyttes ved konkret mistanke om fusk. Vi ble også enige om at kun 9 navngitte personer (og alltid to sammen) skal kunne utføre veskekontroll.

 

·        Flere møter om de dårlig fungerende billettmaskinen er avholdt

 

·        Møte om hvordan takle vold og trusler på bussen er avholdt. Her kommer det konkrete forslag på bordet snart.

 

Klargjøringshallen

 

Møte om omorganiseringer. Her ble det skrevet en protokoll om bl. a endringsoppsigelser av formenn.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX