Frontruta 3-2003

 

Dagens tekst

 

Dagens tekst kan stå som motto for BSF eller andre organisasjoner som vil noe:

Ikke tvil på at en liten gruppe mennesker kan forandre verden. Faktisk så er det det eneste som noen gang har skjedd.

 Margaret Mead, amerikansk antropolog og vitenskapskvinne

Vi tar også med ord fra en ukjent, som kanskje kan brukes på TT?

En bedrift er kjennetegnet ved menneskene det beholder. 

 

1. mai var (fortsatt) en brennende dag

 

Dagen startet med frokost på kantina på Sorgenfri. Mange medlemmer hadde tatt med seg familien og vi var over 40 personer som startet med en god frokost og koselig stemning. Noen kolleger fra andre NKF – foreninger hadde også møtt opp.Noen av oss dro videre til byen kl. 12.00 for å gå i toget. Dessverre dro vi lit for tidlig. 5 minutter etter at vi hadde dratt, kom LO-leder Gerd Liv Valla på besøk på kontoret vårt. Det var selvsagt Buvikas store sønn, den alltid aktive Børge Tingstad, som hadde sikret seg Gerd Liv til sitt lokale arrangement i Buvika. Han geleidet damen, med en svipptur innom vårt kontor, til byen der hun var dagens hovedtaler. Vi stilte som vanlig med vår vakre fane i toget, men vi savnet noen flere til å fylle rekkene. En stor takk til de medlemmer som holder tradisjonene i hevd og stiller opp.

ORB

 Den internasjonale Transportarbeiderføderasjonen

London 5-9. mai 2003 – Av Ole R. Berg

Kort referat fra Møte i Vegtransportseksjonen i ITF 

 Norsk Kommuneforbund er med i ITF og Ole R. Berg er NKF sin ene representant

1. Rapporter

Rapport fra Europa.

Leif Rasmussen , SiD - Danmark,  er leder i ETF Veitransportseksjon. La vekt på problemene med overfall og vold mot arbeidstakerne og arbeidet mot dette. ITF har opprettet et Arbeidsmiljøteam som bl.a. jobber med disse problemer.

Rapport fra Afrika

Afrika har større problemer enn noen sinne. I tillegg til vanlige faglige og arbeidsmiljøproblemer sliter man med sult, AIDS, aggressive arbeidsgivere, elendige veier, grensehindringer, korrupsjon osv.  Kvinner er spesielt utsatt for trakasseringer, manglende pensjonsordninger ol. HIV/IDS er kanskje den største trusselen mot våre medlemmer i Afrika. Afrika trenger hjelp, bl.a. opplæring og juridisk rådgivning. Setter stor pris på støtten fra ITF, som hjelper til å bygge opp fagforbundene.

 

Rapport fra Asia/Indonesia.

Setter pris på støtten fra ITF i forbindelse med aksjoner og møter. Sliter med lav organisering, men noe er på gang. Flere vil organisere seg, men mange har ikke penger til å betale kontingenten. Mange kjenner ikke sine rettigheter, selv om det finnes lover og rettigheter. Ekstremt lange arbeidsdager gjør også arbeidet vanskelig.

 

Rapport fra Oseania

Trenger mer samarbeid mellom seksjonene og større forbund for å møte utfordringene.

 

2. Asbjørn Wahl - Nye allianser

Asbjørn hadde et meget bra foredrag om de nye sosiale bevegelsene - Vedens sosiale forum. En grundig analyse av situasjonen for fagbevegelsen tilsier at vi må finne nye alliansepartnere. Og den nye antiglobaliseringsbevegelsen er en slik mulig partner. Vi må gå aktivt inn i dissebevegelsene, fordi vi trenger den kraften disse representerer. Fagbevegelsen alene er ikke sterk nok til å snu utviklingen. Vi må gå inn i disse nye bevegelsene for bl. a. å sloss mot WTO og GATS. WTO og GATS er kapitalens viktigste redskaper for å fremme nyliberalismen/markedsliberalismen. Disse oranisasjonene institusjonaliserer markedsliberalismen. Fagbevegelsen er på defensiven, men motstanden øker nå blant andre grupper. Verdens sosiale forum er et nettverk av disse motkreftene, og ITF må gå inn å jobbe sammen med disse bevegelsene. Fagbevegelsen trenger disse nye alliansene og disse bevegelsene trenger oss. Vi er tross alt den eneste motkraften som er godt organisert og har erfaringer for å sloss mot en dårlig utvikling i verden.  Vi må se ut over vårt snevre faglige synspunkt, og se på de store brennende politiske spørsmål, som påvirker vår situasjon vesentlig.

I debatten var det uenighet om å skulle slutte seg til VSF. Noen var skeptisk til dette. Men det var enighet om at vi måtte få ut mer informasjon om WTO, GATS og hvordan disse avtalene virker inn på våre medlemmers lønns- og arbeidsforhold.  Jeg tror at vi ikke har noe valg. Vi greier ikke å snu utviklingen alene. Vi må danne nye allianser, og VSF er den kraften som vi nå trenger.

 

3. Å organisere uorganiserte.

Australske Transportarbeiderforbundet har skiftet fra å være et serviceforbund til å være et organiserende forbund. Legger vekt på å utannelokale aktivister som skal væreve medlemmer. Legger vekt på kollektivet på arbeidsplassen. Deler forbundet inn i seksjoner. Jobber med kampanjer. Tar i bruk ny teknologi. Utdanner ledere bedre. Styrker demokratiet. Klar mediestrategi. Samarbeid med lokalesamfunnet. Allianser med andre grupper.

Eksempel: Vervekampanje for frakt - logistikk.

Planlegging meget viktig. Organisering er nøkkelen. Egne organisatorer. Satse på andre grupper enn sjåfører.  Ikke stjele fra andre forbund.

 

4. Logistikk industrien

Dette spørsmålet går ut over ITF. Det involverer mange forbund. Logistikk er all aktivitet som trengs for å flytte varer fra en plass til en annen.

En tredel av alle grenseoverskridende trensporter skjer innenfor de multinasjonale selskapene. Globale leveringskjeder kontrolleres av disse. Ingen lagring - just in time - dør til dør - lavere kostnader.

Produksjonen globaliseres. Logistikken outsourses. Vertikal integrasjon {one stop shop).  

Hvem er med?

Rederier [Maersk] Lastebilselskaper, Integrererne {UPS], Posten, Jernbaneselskaper, Disse selskapene kjøper opp andre og fusjoner.  Disse store selskapene ser meget nøye på alle kostnader i hele kjeden. Vil føre til hardere press på lønns- og arbeidsvilkår, endinger i hvordan varene håndteres i havner og andre plasser. Vil også samordne nasjonale lover og regler eller helst fjerne dem helt.

Denne sammensmeltingen av logistikken og just in time prinsippet er også deres svake punkt. Transportkjedene blir sårbare for aksjoner som bryter transportkjeden.

Hva gjør fagforeningene?

Lobbyvirksomhet, samarbeid over forbundsgrenser innen de store selskapene, bygge nettverk, Internasjonale rammeavtaler {godkjenne fagforeninger, faglige rettigheter osv}, utvide organisasjonsgraden. 

 

UNI er en sammenslåing av flere internasjonale forbund, post, tele, media, grafisk mfl. Organiserer både offentlige og private forbund.  

 UNI og ITF og andre internasjonale yrkessekretariat må starte en prosess for samarbeid og kanskje sammenslåing for å møte utfordringen fra de multinasjonale selskapene.

 

5. Arbeidsmiljø

ITF - Vegtransportsektoren har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med arbeidsmiljøproblemene. De har prøvd å dele arbeidstakerne i grupper for å identifisere de viktigste problemene innen hver gruppe. Gruppen har hovedsaklig jobbet med Europa. Deler inn i godstransport, passasjertransport og stasjonære arbeidstakere. Disse gruppene deles så inn i mindre grupper, som bussførere{by}, taxi, skolebussfører, langruteførere og sporvognsførere.

Det er åpnet for at andre kan tiltre arbeidsgruppen.

I en pause diskuterte vi {de Nordiske delegatene}muligheten for å kjøre en felles kampanje for å få pengene bort fra sjåføren. Gi politikere og arbeidsgivere 1/2 år på å få pengene bort fra sjåføren, ellers vil vi kjøre uten å ta betaling og slik løse problemet selv.

Ellers fikk vi rapporter fra ande deler av verden som viste at mange problemer er felles, men i ulik rad. Problemet med vold på arbeidsplassen er enormt i f.eks. Latin-Amerika, der sjåfører daglig blir drept for småpenger. Lange arbeidstider er også et problem som går igjen, likeså problemene med skikkelige hvileplasser og nok hviletid.

Asbjørn viste til en rapport fra ILO som foretok en oppsummering av arbeidsmiljø problemene for sjåfører. En nederlandsk professor var hovedansvarlig for rapporten. Rapporten viser også hva som kan gjøres for å løse problemene.

I mange land, også i 3. verden, er lovverket ganske bra, men lovene følges ikke opp. Dette viser at lover ikke er nok. Sterke fagforeninger som tar arbeidsmiljø på alvor, er viktigere enn lover. Vi må også danne allianser for å gjøre noe med den politiske situasjonen.  Både andre fagforbund, miljøbevegelsen, de arbeidsløse og liknende bevegelser er mulige alliansepartnere.

 

6. Privatisering.

EU direktivet om tvungent anbud er blitt forsinket, men vi greier nok ikke å stoppe det. Vi må samarbeide med fagforeningene for offentlig ansatte, havnearbeiderne oa. Fordi det samme kommer til å skje på alle sektorer.

WTO og GATS vil føre til store problemer for oss og alle fagorganiserte. Vi må intensivere kampen mot disse organer/avtaler.

Vi trakk frem resultatet av Modellkomneforsøket i Norge. Vi trenger også få frem andre gode eksempler.

Vi må få frem en klar definisjon av hva som er offentlige tjenester. Vi må frem alternativer til privatisering. Vi må danne allianser også utenfor fagbevegelsen. Vi må frem konsekvensene av GATS. Få frem flere fakta om hva som skjer og konekvensende av dette. Se på fagbevegelsens egne metoder og hvordan vi er organisert. Hvordan sikre lønns- og arbeidsvilkår når vi taper kampen om privatisering.

Arbeidsprogrammet for seksjonen ble vedtatt på kongressen i Canada. Det omfatter møtevirksomhet, opplæringsprogram, opprettelse av arbeidsgrupper, aksjonsdagen, egne tiltak rettet mot kvinner i bransjen osv. ITF oppfordrer fagforbundne til å støtte 8. mars arbeidet rundt i verden.

Kvinnene er meget dårlig representert i ITF's organer. Kvinneutvalget er ikke fornøyd med utviklingen. Det blir arrangert et eget kvinnemøte i forkant av neste seksjonsmøte.

Til slutt ble arbeidsprogrammet for seksjonen og for ITF som helhet diskutert. Det var enighet om å prioritere internasjonal solidaritet, organisering av uorganiserte, samarbeid mellom seksjonene, samarbeid med andre faglige internasjonale organisasjoner, samarbeid med andre ikke faglige organisasjoner {WSF}, kamp mot liberaliseringen {GATS/WTO) .

Det ble vedtatt støtte til steiker og aksjoner i Frankrike og Østerrike, der man sloss mot angrep på pensjonsordninger bl.a.

 

Lovspalten

 

Sykepenger for 10 % ansatte

I lov om folketrygd står det følgende:

§ 8-3.

Et medlem har rett til sykepenger når han eller hun taper pensjonsgivende inntekt som følge av arbeidsuførhet. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 % av Grunnbeløpet. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

§ 8-15 andre ledd

Retten til sykepenger faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Arbeidet regnes ikke som avbrutt ved opphold på mer enn 14 dager, dersom arbeidstakeren har en fast turnusordning eller lignende. Dette betyr at 10 % ansatte har samme rettigheter til sykepenger som alle andre (100 %) ansatte, bare så det er slått fast. Ettersom 10 % ansatte går i fast turnusordning kommer selvsagt ikke 14 dagers regelen inn i bildet Dette er også fastslått i et eget rundskriv fra departementet. Grunnbeløpet er nå ca. 54 000 kr. Arbeidsgiverperioden er de 16 første sykedagene (kalenderdager). Minner om følgende bestemmelser: For å ha rett til sykepenger må man ha arbeidet i bedriften i 14 dager. For å ha rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet i 2 mnd.Men husk også at med rettigheter kommer plikter. Det betyr at plikten til å melde fra ved fravær er like streng for alle. Fravær skal meldes snarest mulig. Ellers kan man miste retten til sykepenger. Det samme gjelder dersom man ikke leverer egenmelding eller sykemelding så snart som mulig. Sjekk Arbeidsreglementet for Team Trafikk.

ORB

Nytt fra styret mars – juni 2003

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt eller kun er kort omtalt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

Avtale om disponering av sjåfører på bevegelige helgedager - helligdagsavtale.

Etter en dialog med Team Trafikk AS, har vi fått oversendt fra Team Trafikk AS v/Jon Olav Sætertrø et utkast til avtale om disponering av sjåfører på bevegelige helgedager. Saken ble framlagt for medlemsmøtet 6. mai for gjennom gruppearbeid å innhente synspunkter på avtaleutkastet. Styret har vedtatt å følge opp saken overfor Team Trafikk AS. Tilsvar til Team Trafikk AS er under utarbeidelse. En eventuell fremforhandlet avtale forutsettes lagt fram for medlemsmøtet for godkjenning.

Lønnsansiennitet for sjåfører.

Styret har vedtatt å anbefale en fremforhandlet protokoll med Team Trafikk AS som gir vesentlig bedre kriterier for å fastsette lønnsansiennitet enn gjeldende avtale gir. Avtalens virkningstidspunkt er satt til 1.1.2004. 

Avtale introduksjonskurs Bussdrift.

BSF har mottatt et avtaleutkast fra Team Trafikk AS om introduksjonskurs for nye sjåfører. Ledelsen i Team Trafikk har redegjort for avtaleutkastet og styret har diskutert saken. Styret har vedtatt å avvise utkastet til avtale og bedt Team Trafikk AS forholde seg til Arbeidsmiljølovens §§ 55, 58 og 63 og TL-Overenskomsten vedrørende nyansettelser.

Hovedverneombudets rolle.

Styret har behandlet et brev datert 2.4.2003 fra Team Trafikk AS til hovedverneombudet i Team Trafikk AS. Saken dreide seg om kritikk fra Teamledelsen om HVOs rolle og utspill HVO har hatt i media om sikkerhetsarbeid ved Team Trafikk. Bedriftslegen er orientert om saken og sakens dokumenter. Styret vedtok å oversende sakens dokumenter til Arbeidstilsynet.

Opprettelse av vognkomité BSF.

Styret har tatt initiativ til å opprette en vognkomité, og medlemsmøtet har enstemmig valgt Morten Holden, Frøydis Myhren, koordinator Odd Asbjørn Korsnes, trafikklederassistent Roger Wærdahl og Torbjørn Modig. Leder er Torbjørn Modig. En viktig oppgave for vognkomitéen er blant annet å jobbe  med spesifikasjoner.

Endringer i pensjonsavtalen – konsekvenser for ”10 % - ansatte”.

Styret har tatt til orientering at pensjonsavtalen nå forutsetter 20 % ansettelse for å kunne omfattes av ordningen.

Konsernfaglig samarbeid i Nettbusskonsernet.

Styret har blitt orientert om referat fra møte 1.4.2003 mellom forbundene angående konsernfaglig samarbeide og utkast til tekst i en European Works Council (EWC) avtale. Styret er orientert om at forhandlingsmøte om konserntillitsvalgtordning i Nettbusskonsernet er krevd overfor Nettbuss. Styret har vedtatt å følge opp saken.

Bedriftsforsamling i Team Trafikk AS – avvikling?

Styret har diskutert brev datert 14.4.2003 fra Team Trafikk AS med spørsmål om å avvikle bedriftsforsamlingen. Styret diskuterte aktuelle motkrav dersom Bedriftsforsamlingen skal avvikles: 1) 3 faste representanter i styret i Team Trafikk AS; 2) Plass i konsernstyret; 3) Anstendig styrehonorar. Styret har vedtatt å følge opp saken. Styret har vedtatt å godta å avskaffe Bedriftsforsamlingen mot bedre representasjon i Team Trafikk A/S sitt styre og 1 medlem i konsernutvalget i Nettbuss.

Tariffoppgjøret 2003 – Betinget varsel om permittering fra torsdag 3.4.2003.

Protokoll om betinget varsel om permittering ble inngått18.3.03 mellom LO-utvalget og Team Trafikk AS. Det ble 28. mars begjært brudd i meklingen mellom LO og NHO. LO ga følgelig varsel om plassoppsigelse for alle organiserte. Fristen for å avslutte meklingen var satt til kl. 24.00 onsdag den 2. april. En eventuell streik skulle iverksettes fra arbeidstidens start torsdag 3. april. Styret drøftet følgende forrut for dette: Gjennomgang av streikevarsel fra LO/NKF. Det var varslet plassoppsigelse for 473 stk. ved Team Trafikk Trondheim. 70 % streikebidrag. Styret skulle fungere som streikekomité i tilfelle streik. Organisering av streikevakter, streikevaktinformasjon og møteplass for streikemøte. I utgangspunktet var streikekomitéen innstilt på å gi dispensasjon fra den varslede streiken for Team Flexibuss. Det ble ingen streik da partene kom til enighet i meklingsmøtet natt til 3. april 2003.

Ny bestemmelse i AML om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere – i kraft fra 30.4.03.

Endringene i Arbeidsmiljøloven er en del av oppfølgingen av intensjonsavtalen om et mer inkluder­ende arbeidsliv. Endringene innebærer en presisering av arbeidsgivers ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte. Samtidig foreslås det å tydeliggjøre arbeidstakers medvirkningsansvar.

Ungdomskurs Surnadal 28. – 30. mars 2003

4 stykker fra BSF deltok – disse var veldig engasjerte. Kurset omfattet blant annet: Ungdomstillitsvalgtes oppgave i fagforeningene; Ungdomsarbeid i det nye forbundet; Aktivitetsplan for ungdomsarbeid i BSF. Styret har vedtatt å invitere de fire deltakerne fra BSF til et møte for å vurdere å opprette et ungdomsutvalg i BSF.

Forslag til Arbeidsmiljøprisen 2003.

Arbeidsmiljøsenteret inviterer til å komme m/forslag til kandi­dater til Arbeidsmiljø­pris­en 2003. Prisen skal være en påskjønn­else for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisa­sjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltperson­er.

BSF har foreslått Steinar Westin, professor v/institutt for samfunnsmedisin v/NTNU, til arbeidsmiljøprisen for 2003.

Planlegging av årsmøte i BSF 27.8.2003.

Styret har vedtatt å tilskrive valgkomitéen tilskrives, og be om at valgkomitéen jobber i forhold til at styret med vararepresentanter skal utgjøre 13 stykker. Leder og leder av valgkomitéen skal utarbeide et forslag til styret om hvilke verv styret skal bestå av. Årsmøteperioden skal gå fram til januar 2005.

Nytt forbund NKF og NHS – fylkesmøte – representasjon.

Styret har vedtatt å forslå våre to sittende representanter som kandidater.

Retningslinjer for avviklingsmøte i fagforeninger og lokale organiseringer samt konstituerende årsmøte i nye fagforeninger.

Styret har vedtatt at saken følges opp av arbeidsutvalget.

Nytt forbund NKF og NHS – Kontingentsatser og endringer.

Styret har vedtatt at saken følges opp av arbeidsutvalget 

Nytt forbund NKF og NHS – lokalisering i Trondheim.

Vi lever i en tid hvor det er viktigere enn noen gang å bygge enhet mellom de ulike forbundene innen fagbevegelsen. Styret har derfor vedtatt å kontakte NKF Sør-Trøndelag og forbunds­kontoret NKF for å avklare bakgrunnen for at tilbudet fra Folkets Hus om å lokalisere det nye forbundet der er for­kastet.          

Søknader om økonomisk støtte.

c)                     Styret har behandlet følgende søknader om økonomisk støtte: Søknad om valgkampstøtte 2003 – AUF i Sør-Trøndelag: Styret vedtok å ikke støtte søknaden. Søknader om økonomisk støtte fra Nei til EUs faglige utvalg: Styret har vedtatt å bevilge kr. 2.000,- i støtte. Søknad om økonomisk bevilgning Irak / 1. mai fra Norsk Folkehjelp: Styret vedtok å ikke støtte søknaden. Søknad om økonomisk støtte fra UNICEF: Styret vedtok å ikke støtte søknaden.

Annet.

Arbeid i Bedriftsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og andre utvalg; Sykdom og uførhet ved Team Trafikk AS – IA-virksomhet; Arbeidsmiljøet i klargjøringshallen; Avstemning av sjåførkonto; Krav om forhandlinger vedrørende positiv saldo for 2002; Feil på billettmaskiner; Ny uniformsavtale Team Trafikk AS; Tariffoppgjør 2003 – lønnstabell pr. 1.4.2003; Politisk streik E. C. Dahls Bryggeri – onsdag 4. juni 2003;

Oppfølging av ved­tak om målsettinger for 2003 – BSF handlingsplan; Medlemsmøte i BSF mandag 7. april 2003 – saksliste; Medlemsmøte i BSF tirsdag 3. juni 2003 – saksliste; Oppussing av BSF kontoret; 1. mai 2003 – Frokostarrangement på Sorgenfri; BSF temadag 12. – 13. og 18. – 19. juni 2003; Verving; Oppsigelse av leiekontrakt – lager i Folkets Hus; ”BSF Kvalitet”; BSF vakt kantinebord i Dronningens gate; HVO-rapport.

 


UNGDOMSKURS 2003

Det ble avviklet et ungdomskurs i Surnadal 28. – 30. mars.

Målet med et slikt kurs er og skolere, engasjere og profilere målgruppen vår, om det og være organisert. Målgruppen innen det som kalles ungdom i vårt forbund er ungdomstillitsvalgte, lærlinger, vikarer og unge arbeidstakere som er 30 år eller yngre. Kurset gikk sammen med Fellesforbundet og NAF. Der hadde vi en felles bolk i regi av LO, men vi var for det meste separat forbundsvis.Temaene denne helgen var Tale & Debatt. Der vi lærte litt om det og ta ordet i fagforeningsstyret eller et medlemsmøte. Hvordan slike møter går for seg. Det er ikke altid like lett og komme til ordet og bli tatt på alvor når man er ung og uerfaren.Det andre temaet var Ungdomstillitsvalgtenes oppgave. Der ble det snakket om hvilken rolle en undomstillitsvalgt har fra lokalt plan og opp til sentrale plan.Vi hadde også tema om Norsk kommuneforbund og ”Det nye forbundet”. Det var generelt grunnleggende om forbundet vårt, for å få litt innsikt i hva som skjer utafor fagforeningsnivået som vi kansje kjenner best.Det siste temaet var om lærlinger. Der ble det snakket om rettigheter og plikter. Lønn og arbeidsmiljø for lærlinger. BSF var representert med 4 personer på ungdomskurset. Og så mange har det aldri vært på et ungdomskurs fra denne fagforeningen før. Undertegnede var kursleder og sitter som ungdomstillitsvalgt for Norsk kommeneforbund i fylket. Arild Øfstedal, Lars R. Wærdahl og Jomar Ude, var de siste. De 3 sistnevnte arbeidet fram en aktivitetsplan for vår fagforening der de hadde store ønsker om og opprette et ungdomsutvalg, der man kunne arbeide med ungdomsrelaterte saker både på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig.

Runar Holm

 

 

Frps politikk for arbeidslivet:
80 år tilbake
Av: Stig H. Christensen 20.5.2003 publisert: 12:56

 

Hvis Frps politikk får råde, blir de kollektive avtalene borte. Hele det sentrale avtaleverket som beskytter arbeidstakerne mot lavere lønn og større press blir en saga blott. Frp er flinke til å snakke enkelt og tydelig. Nå må også vi andre tydeliggjøre Frps budskap.

Frp ønsker etter landsmøtet nylig å stå fram som et arbeiderparti. De frir til alle grupper samtidig, bruker TV-mediet for alt det er verdt, hopper fra standpunkt til standpunkt og framstår som en moderne politisk landhandel. Her er litt for enhver smak.

Når det nå går mot valg må det være en særlig oppgave for fagbevegelsen å tydeliggjøre hva Frps politikk innebærer for kollektive avtaler og arbeidstakerrettigheter. I Frps prinsipp- og handlingsprogram fra 2001 – 2005 går det fram at partiet er imot at 'monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakerne og arbeidsgiverne'. Satt ut i livet vil denne politikken få vidtgående konsekvenser, ikke bare for fagorganisasjonene, men for alle arbeidstakere i dette landet. Over 100 års oppbygging av lover og avtaler for å beskytte de som har størst behov for det vil bli revet bort, hvis vi skal ta Frp på ordet. Og det må vi nesten gjøre.

Arbeidsfolks styrke er jo nettopp basert på at man har gått sammen, ikke bare på den enkelte bedrift, men også på tvers arbeidsplasser, i forbund og i en samlende organisasjon. Frp vil at dette skal rives ned. Alt skal foregå i den enkelte bedrift, eller gjerne på individuell basis. Konsekvensen blir at de som vil opprette tariffavtale må gjøre det alene, på bedriften.

Men hva om bedriften ikke vil opprette noen avtale, som vi har sett utallige eksempler på. Hadde vært opp til Frp ville det da ikke vært mye støtte å hente. De vil ikke ha noen sterk 'monopollignende' fagbevegelse. De vil nemlig at enkeltmedlemmer som representerer et lite mindretall skal kunne reservere seg mot en streik som forbundet eller hele LO står for. Hør bare hva programmet sier: 'Hvis det gjennomføres en landsomfattende streik ved et lønnsoppgjør, må den enkelte bedriftsklubb kunne reservere seg mot deltakelse,…'. Hva annet er dette enn at ethvert mindretall skal kunne sabotere den felles kampkraft. Frp legger opp til at et mindretall skal kunne opptre som streikebrytere og dermed undergrave hele lønnskampen. Ideen er jo nettopp å kunne stå samlet om felles krav, og da må flertallet bestemme.

Men dette er ikke nok. Alle lover og regler som regulerer arbeidsmarkedet skal oppheves, ifølge partiet, 'med mindre de er nødvendige av medisinske, sikkerhetsmessige eller grunnleggende sosiale årsaker'. Med Frps snevre definisjoner av sistnevnte, vil det her bli fritt fram for en gigantisk rasering av lovverket. Igjen er det de svakest stilte som vil bli rammet. Nylig vedtok det borgerlige flertallet på Stortinget å utvide mulighetene for overtid. Frp vil gå mye lenger, nemlig å fjerne alle offentlige bestemmelser om dette. De opererer som om styrkeforholdet mellom en enkelt arbeidstaker og arbeidsgiveren er likeverdig, mens all erfaring viser at arbeiderne må stå samlet for å få igjennom sitt.  Med sin politikk legger partiet til rette for at en arbeidsgiver skal kunne kreve all den overtid han har behov for til enhver tid.

I sum betyr denne politikken en gigantisk skvising av de ansattes rettigheter, og forskjellene i samfunnet ville blitt langt større. Sånn sett vil Frp skru tida 80 år tilbake.

 

 

Landsrådet for Kollektivtransporten i

Norsk Kommuneforbund

 

4 ganger i året møtes landsrådet til møter. Landsrådet består av lederne i de 5 største fagforeningen i NKF innen vår bransje, Oslo Sporveier, Gaia i Bergen, Tromsbuss, DOB/Nettbuss i Drammen og oss. Klubblederen i Fredrikstaddistriktets Rutebiler er vara til rådet. Vi diskuterer tariffspørsmål, arbeidsmiljø, kollektivkampanjen, internasjonalt samarbeid (ITF) osv. På siste møte i Oslo la vi planer for bl.a. tariffoppgjøret 2004. Vi vil prøve å få dratt i gang en kampanje for bedre lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Vi vil prøve å få med oss klubber og foreninger i de andre forbundene, slik at vi kan skape nok ”trøkk” nedifra til at forbundslederne og LO- ledelsen å ta oss på alvor.  Vi diskuterte hva som må være hovedkravene for lønnsoppgjøret og hva som må være et minimum for en felles tariffavtale for hele bransjen. På bildet ser dere det nåværende Landsrådet. Jan Erik Krogh, Drammen – Fredrik Stellander, Tromsbuss – Ole R. Berg, leder i rådet – Stein Guldbrandsen, Oslo Sporveier og Bernt Vederhus, Gaia. Dette er siste gangen vi kan kalle oss landsrådet for Kollektivtransporten i NKF. 18. juni er NKF en saga blott. Da blir det nye forbundet dannet, Fagforbundet ser ut til å bli navnet.

 

ORB

 

Mange måter å tjene penger på:

En dag kom en eldre dame inn i den Norske Bank, med håndvesken full av penger. 

Ved skranken gjorde hun den bankansatte oppmerksom på at

hun kun ville snakke med bankens direktør, fordi hun ville åpne en bankkonto;

"De forstår, det dreier seg om en masse penger". De diskuterte frem og tilbake,

men som det alltid ender... Kunden får rett. Direktøren spurte om hvor mye

penger det dreide seg om. Hun sa til ham at det var omkring 350

millioner kroner, og tømte innholdet i veska på bordet foran ham.

Direktøren var nysgjerrig og ville gjerne vite hvor pengene kom fra.

"Kjære frue, jeg er overrasket over at De har så mange penger. Hvor har

De fått dem fra?" "Ganske enkelt, jeg vedder meg til dem" svarte hun.

 "Vedder?" "Hva vedder De om?" "Alt mulig. For eksempel vedder jeg

200.000 kroner på, at ballene Deres er firkantede." "Det er jo latterlig!

På denne måten kan De da umulig tjene penger!?" "Det er jo akkurat det jeg gjør.

Jeg tjener masse penger på veddemål, men  De er kanskje ikke parat til

mitt veddemål? Jeg vil vedde med Dem om at ballene Deres er firkantede!

" Direktøren tenker dette er et "safe bet", og svarer;

"Selvfølgelig er jeg parat til det." (det dreier seg jo om en masse penger)

" Altså vedder vi om 200.000 kroner på at mine baller er firkantede?!

" Den eldre kvinnen nikker og sier; "Den er grei. Men siden det dreier seg om så mange penger, 

vil jeg be om en avtale klokken 10 i morgen, slik at jeg kan ta med min advokat,

så vi har et vitne på veddemålet vårt." Direktøren syntes ikke det var urimelig, og samtykket.

Direktøren klarte ikke sove den natten, og tilbrakte mye av tiden til å studere

ballene sine nøye. Og ble til slutt enig med seg selv at de ikke var

firkantede, men ganske normale og at han ville vinne dette veddemålet.

Neste morgen klokken 10, kom den eldre damen og hennes advokat i banken.

Hun presenterte de to herrene for hverandre, og gjentok bankdirektørens og

hennes veddemål. Så ba den eldre damen bankdirektøren om å ta av seg buksene, 3

slik hun kunne se nøyere på sakene.Han tok buksene av. Den eldre damen gikk

nærmere og betraktet ballene nøye.Hun spurte om hun kunne kjenne på dem.

"Husk", sa hun, "det er masse penger som står på spill!" "Okay,

pytt sann, det er jo 200.000 kroner vi snakker om her, så jeg kan godt forstå

at De vil være sikker i Deres sak." Hun tok ballene i hånden og vugget dem med et

lysten blikk. Direktøren så på advokaten, som hadde begynt å slå hodet i veggen.

Direktøren spurte, " hva er det som er galt med advokaten Deres?" Hun  svarte

" Du skjønner... Jeg har inngått et veddemål med ham på 750.000 kroner,

at jeg i dag ved 10 tiden ville holde ballene til bankdirektøren i Den Norske Bank i hånda."

 

Samarbeid med tillitsvalgte i Nettbuss –  over til NAVO

 

Som vanlig når det skjer endringer i selskapet har vi tatt kontakt med våre nye kolleger for å etablere et samarbeid på tvers av organisasjonene. Vi hadde jo et utmerket samarbeid med tillitsvalgte i HOB etter fusjonen, og den kontakten vil vi fortsatt holde på. I tillegg har vi nå startet samarbeid med andre tillitsvalgte i Nettbuss - konsernet, både på landsbasis og lokalt. Vi har vært på flere møter med de 3 andre forbundene som er i konsernet, Transport, Jernbaneforbundet og YTF. Vi har diskutert forskjellige samarbeidsformer, og muligheten for å få til en konserntillitsvalgt ordning. Dette blir viktig fremover, ettersom Nettbuss nå har bestemt at vi skal inn på Nettbusstariffen fra 01.04.04. Dvs at Team Trafikk vi går ut av NHO og over til NAVO (arbeidsgiverorganisasjonen for offentlige virksomheter). De 4 forbundene er omtrent like store i konsernet og vi vil selvsagt sørge for at NKF får sin del av innflytelsen i systemet.Lokalt har vi utvekslet opplysninger og erfaringer med de lokale tillitsvalgte i Nettbuss Trøndelag . En sak vi jobber med er muligheten til å få en felles frikortordning i Trondheim/Trøndelag. Bilde her er fra dette møtet. Vi ser Steinar Jørstad og Jan Audun Strand fra Bilpersonalets forening (Jernbaneforbundet).Vi ber alle våre medlemmer ta hensyn til at vi nå er i samme konsern som kollegene i Nettbuss Trøndelag i det daglige arbeidet.

ORB

 

 

 Slutt