Intet hørt, intet sett, intet lært!

Dette innlegget stod i Adressa den 19. mai

Nok en gang driver rådmann og politikere å fremheve anbud som et svar på de problemene kollektivtrafikken står opp i. Det er ganske utrolig at Arbeiderpartiet fremdeles ikke har lagt denne ballen død, når vi vet at den viktigste virkningen av anbud så langt, er at ansattes lønns- og arbeidsvilkår blir dårligere. I bussbransjen har bruken av anbud ført til en negativ spiral for de ansatte, der lønn og pensjoner er blitt eneste konkurranseelementene. Dette har ført til at vi er blant de dårligst lønte arbeidstakerne i landet. Etter årets lønnsoppgjør er topplønna for en bussjåfør 252 000 i året. Vi har også opplevd en sterk svekkelse i pensjonsavtalene for mange i bransjen. Årsaken er bl. a at ca. 60% av kostnadene i selskapene er personalkostnader. Resten er kostnader som det er vanskelig å gjøre noe med, som diesel, busskjøp, vedlikehold og lignende. Disse kostnadene er stort sett de samme for alle  selskaper, så resultatet blir at man konkurrerer på lønn og pensjon. Vi har sett at selskap som har brukbare pensjonsavtaler oppretter nye selskaper uten pensjonsavtaler når de legger inn anbud. Er det dette AP, Høyre, KRF, Sp, Venstre og FRP håper på i Trondheim? For det er det eneste området det er mulig å spare noen kroner på. At de borgelige gir blanke blaffen i oss som jobber i selskapene er ikke overraskende, men vi hadde forventet noe annet fra AP.

Vi har forskningsrapporter fra bl.a Transportøkonomisk Institutt, som viser at bransjen har hatt en formidabel effektivisering og kostnadsreduksjon i de siste 15 årene, bl. a som følge av kraftige kutt i bevilgningene fra det offentlige, trusselen om å innføre anbud og inngåtte effektiviseringsavtaler.  Det er derfor ikke mer å hente på dette området, hvilket betyr at den store innsparingen som de over nevnte partiene håper på, ikke eksisterer. Trondheim ligger på jumboplass i landet når det gjelder fremkommelighet og gjennomsnittshastighet. Dette er det man burde ta tak i, hvis man virkelig ville effektivisere busstrafikken i Trondheim. Men slike tiltak har man ikke råd til å diskuterer i Trondheim. Her tror man at konkurranse mellom buss-selskapene er svaret på alle problemene, og at det er TT som er den slemme gutten i klassen. Man kan mene hva man vil om ledelsen i TT, men det finnes ingen direktør i landet , som med åpne øyne inngår avtaler som påfører selskapet sitt store underskudd. Han ville da få sparken på dagen, fordi det alltid finnes eiere som vil ha sin profitt. Men dette skalt tydeligvis ikke gjelde for TT. Her forventer rådmann og politikere at man skal inngå avtaler som gir ennå større driftunderskudd. Og jeg som trodde Høyre og FRP var kapitalismens og aksjeeiernes fremste forsvarere!

At noen (i byråkratiet?)  har innbilt rådmannen og politikerne at det er mulig å spare store summer på kollektivtrafikken, forundrer ikke. Her er det krefter som vil ta i bruk anbud, bl.a for å sikre egen makt og posisjon. Her har noen bevisst laget forventninger som er helt urealistiske, for å skape en dårlig situasjon mellom kommunen og TT. Til slutt vil jeg bare påpeke at i løpet av året skal det inngås en ny tariffavtale i bussbransjen, en bransjeavtale, som vil gi like lønns- og arbeidsvilkår for alle. Og da blir det i hvert fall ingen grunn til å innføre mer byråkrati for å gjennomføre anbud.

orb   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Nytt fra styret april - juni 2006
 
John-Peder Denstad
Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Tariffoppgjøret 2006: Krav, forhandlinger, konfliktberedskap – Anbefalt forhandlingsresultat i NAVO - Nettbuss.

BSF styret drøftet 13.03.06 LO representantskapets vedtak av 14.02.06 om retningslinjer for tariffoppgjøret 2006 og notat fra Fagforbundet om Tariff 2006 – Konfliktberedskapen. I møte 04.04.06 drøftet styret krav fra Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet og YTF til overenskomst for Nettbusskonsernet og Borgbuss.

 

I tilfelle streik ville styret være streikekomité. Rune Magnussen deltok på vegne av styret i møte m/ Fagforbundet. Streikeforberedelser (oppgaver og ansvar) ble planlagt av styret om: Streikekontor, streikeloggrutiner, streikebidrag, streikevakter, streikemateriell, streikemøter, unntak fra konflikt, mediekontakt, lokalt samarbeid, kultur- og sosialt arbeid.

 

Ole R. Berg, Sverre Sundset og John-P. Denstad deltok i Fagforbundets forhandlingsdelegasjon under forberedende møter og v/ kravoverlevering i Nettbusskonsernet i Oslo 6. – 7. april 2006. Ole Roger Berg deltok i forhandlingsmøtene 2. – 3. mai 2006.

 

Styret drøftet i møtet 25.04.06 resultatet i TL-NHO / NTF-LO oppgjøret og status i Nettbuss-NAVO oppgjøret om arb­eidsrettssak om gyldigheten av vårt varsel 7. april om plassoppsigelser. Kjennelse forelå 27.04.06, og plassoppsigelsen ble kjent ugyldig.

 

Resultatet av anbefalt forhandlingsresultat 3. mai 2006 samlet for både A- og B-dels forhandlingene i NAVO / Nettbuss ble sendt medlemmene. Styret drøftet i møte 16.05.06 det anbefalte forhandlingsresultatet: 1) Alle ansatte, unntatt sjåfører i rutevirksomhet, får et tillegg på totalt kr. 5,50 pr. time (ba­sert på 37,5 t/uke). Tilleggene legges på alle lønnskalaens trinn, og gis m/virkning fra 01.04.06. 2) Sjåfører i rutevirksomhet får kr. 5,- pr. time. 3) Sjåfører med fagbrev får 1 krone ekstra pr. time. En av ambisjonene var å redusere forskjellen mellom Nettbuss og sjåfører som følger TL-tavtalen.  Fremdeles har vi noe høyere timelønn for ufaglærte, men noe lavere timelønn for fagarbeidere enn i privat sektor (TL-områ­det). 4) Med virkning fra 1. oktober 2006 heves helgetillegget fra 35 til 40 prosent. 5) I de selskap som skal inngå nye avtaler m/ fylkeskommune / kommune fra 1. jan. 2007, gis sjåførene et tillegg på kr. 2, 50 pr. time. 6) Deltskifttillegget økes fra kroner 85 pr. skift til en timelønn. 7) Det skal forhandles frem en ny Bussbransjeavtale, tilnærmet lik for TL og NAVO før 01.04.07. Formålet m/denne er å heve bransjens status, stimulere til kompetanseutvikling, vekst i kollektivtrafikken osv. I bransjeavtalen skal lønnsnivået heves til et nivå ”mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn”. En del av løn­nen skal knyttes til dokumentert kompetanseheving. Bransjeavtalen vil tre i kraft når selskapene inngår nye kontrakter eller reforhandler kontraktene med fylket/kommunen. Det betyr at om TT fra 1. januar 2007 får en 5 årig avtale med kommunen, vil vi ikke få bransjeavtalen før i 2012.

 

TL oppgjøret ga følgende uravstemningsresultat: 2943 stemmer ble avgitt av 4281 stemmeberettigete i Transportarbeiderforbundet, en deltakelse på 69 %. 59 %, eller 1750 medlemm­er, stemte ja, og 1136 medlemmer/39 % stemte nei. 57 stemmer var blanke eller ble forkastet.
I Yrkestrafikkforbundet deltok 2433 medlemmer, eller 57,8 % av 4211 stemmeberettigete i uravstemningen. 1476 medlemmer / 60,7 % svarte ja. 936 / 38,5 % stemte nei. 21 stemmer var blanke.

BSF styret vedtok i møte 16.05.06 å anbefale medlemmene å stemme nei til det anbefalte forhandlingsresultatet i NAVO / Nettbuss.

 

Oppfølging av årsmøtevedtak om overtidsbestemmelser og praktisering av timebank.

BSF styret drøftet 13.03.06 uenighetsprotokoll fra forhandlingsmøte 22.02.06 mellom BSF og Team Trafikk AS om praktisering av timebank. Styret overlot til medlemsmøte å avgjøre hvordan saken skulle følges opp. Et godt besøkt medlemsmøte tirsdag 18. april 2006 vedtok med 64 mot 9 stemmer at man ville videreføre timebanksordningen som i dag.

Bakgrunnen for saken var et årsmøtevedtak som styret i BSF fulgte opp med krav om forhandlinger overfor Team Trafikk AS med utgangspunkt i overenskomstens § 2.6.4. Forhandlingene endte i en uenighetsprotokoll mellom BSF og Team Trafikk AS om praktisering av timebank. Som følge av medlemsmøtevedtaket blir denne protokollen ikke oversendt til de sentrale avtaleparter for nærmere tvisteløsning.

 

Grunnlaget for medlemsmøtets vedtak var at Team Trafikk AS har gjort det klart at timebankordningen ikke kan føres vid­ere dersom det skal utbetales overtidsgodtgjørelse ved avspassering av det bedriften mener er omfordelt tjenestetid. Bedriften mener timebanken i Team Trafikk kan dekkes inn under Arbeidsmiljølovens (AML) kap. 10 om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, og at timebankkjør­ing ikke er opparbeidet overtid men normaltid som flyttes til et annet tidspunkt.

 

Turnusbygging i Team Trafikk AS.

Styret drøftet i møte 04.04.06 vårt turnusutvalgs arbeid. BSF avholdt spørreundersøkelse på turnuser m/ en spesiell rundgang. Drøftelser med Team Trafikk AS om prinsipper for turnusbygging ble tatt opp i møte i Bedriftsutvalget 04.05.06. I brev av 08.05.06 fra BSF til TT AS ble det vist til følgende som partene må drøfte før bygging av nye turnuser starter: 1) Muligheten for å få bort noen lørdagsskift på faste turnuser; 2) Antall turnuser m/ en annen (motsatt / jevnere) rotasjon; 3) Makslengde på skift; 4) Seniorturnuser; 5) Samle delskiftene i egne turnuser.

 

BSF styret drøftet saken 16.05.06 etter at Roland Knutsson og Ole R. Berg hadde vært i møte samme dag m/ ledelsen i TT AS, hvor følgende ble diskutert: 1) Hovedoppbygging som i dag; 2) A og B fordeling som i dag; 3) Samme fordeling av deltskift som i dag; 4) Reduksjon av lørdagsskift kan kun skje hvis lørdager fordeles annerledes mellom eksisterende turnuser. Bemanningskapasiteten er utnyttet, og med dagens arbeidsmarked vil ikke situasjonen endre seg på kort sikt. Av samme årsak kan ikke flere deltskiftturnuser bygges; 5) Lange skift tilstrebes redusert til under 8,5 timer; 6) Ca. 50 % av turnusene skal lages m/ jevnere rundgang, dvs. samme skift flere dager på rad, og bedre i tråd m/ den ”biologiske klokka”. Dette er i tråd med svar på BSFs spørreundersøkelse; 7) Nattbusskjøring vil bli utført etter samme opplegg som i dag, med frivillig overtid; 8) En seniorturnus hvor kriteriet er alder f.o.m. 60 år opprettes. Antatt ca. 15 % redusert arbeidstid (basis 35,5 t/u), fordelt på jevne, men ellers vanlige skift (inkl. deltskift). Seniorturnus og overtid vil eksempelvis ikke kunne kombineres; 9) Tiltak som alternativ til AFP (62 – 64 år) revurderes mhp. bedre sukr­ing. Helhetlig føring på seniorpolitikk må utarbeides som overbygning.

 

Pr. dato er det ansatt 70 stk. over 57 år i TT AS og 27 stk. over 60 år. Styret drøftet 16.05.06 bl.a. skiftlengde, singellørdagkjøring og antall deltidsansatte (10 %) for å dekke lørdagskjøring. Styret vedtok: Medlemmene orienteres om prosessen og innholdet i turnusdrøftelsene pr. dato.

 

Retningslinjer ved mistanke om bruk av alkohol i arbeidssituasjonen.

BSF har gitt klare tilbakemeldinger på et utkast til retningslinjer fra ledelsen i Team Trafikk AS. Etter drøftelser mellompartene ble disse retningslinjene ikke iverksatt.

 

Styrevalg i Team Trafikk AS og Nettbuss AS.

Felleslisteforslaget fra BSF og YTF til styrevalget i TeamTrafikk AS var:

Styremedlem:     Ole Roger Berg           BSF

Styremedlem:     Sverre Sundset           BSF

Styremedlem:     Rune Straumann                   BSF

1. varamedlem   Bjørn Helmersen                   YTF

2. varamedlem   John-P. Denstad                   BSF

3. varamedlem   Børge Tingstad            BSF

4. varamedlem   Harald Sehm                BSF

5. varamedlem   Øystein Husby             YTF

Valgresultatet ble som overnevnte liste.

 

Styret i BSF drøftet i møte 25.04.06 utkast til Minifrontrute om valg av ansatterepresen­tant­er til Nettbusstyret og NSB styret. Styret ønsket med Minifrontruta å mobilisere medlemmene til å bruke stemmeretten og stemme på Fagforbundets liste til Nettbusstyret. I Nettbuss AS er det 3 ansattestyreplasser og det er 4 fagforbund som har interesse av å ha en av plassene. Valgstyret i Nettbuss AS holdt møte i Oslo 18.05.06 for å kontrollere og telle opp innkomne stemmer. Resultatet ble: 1) Norsk Transportarbeiderforbund: 290,5 stemmer; 2) Yrkestrafikkforbundet: 290,5 stemmer; 3) Norsk Jernbaneforbund: 265,5 stemmer 4) Fagforbundet: 257,5 stemmer. På grunn av dårlig valgdeltakelse, manglet vi 9 stemmer på å bli representert i Nettbusstyret.

 

Orienteringer fra Hovedverneombudet.

Styret har blitt orientert om aktuelle saker av Hovedverneombudet og disse er drøftet: 1) Alf Godagers vei: Team Trafikk AS har ikke tatt hensyn til HVOs anbefaling om å ikke åpne holdeplassen; 2) Holdeplass Brundalen: Det jobbes med å stenge holdeplass før kl. 16.00; 3) Møte i Transportplangruppa 05.04.06; 4) Prinsippdiskusjon om røyking; 5) Bussfabrikken Stryn: Nye fordører – ikke dobbel, videoer over bakdøra på neste leveranse av langbusser.

 

Styringsgrupper for pensjonsordningene i Team Trafikk AS og i Team Verkstedsenter AS.

Etter henstilling fra Bjørn Vestly i konsernstaben i Nettbuss skal det eta­bleres styringsgrupper for pensjonsordningene både i Team Trafikk AS og i Team Verkstedsenter AS. Det skal være 2 personer fra administra­sjonen og 2 tillitsvalgte, og med et tiltredende medlem fra Orkla Finans. Gruppene har ingen beslutningsmyndighet, men er et forum for ”orienter­ing og påvirkning”. Styret i BSF drøftet saken i møte 16.05.06. Ole R. Berg fra BSF og Bjørn Helm­ersen fra YTF skal delta i styringsgruppa.

 

1. maidagen i Trondheim 2006.

Representantskapet i LO i Trondheim vedtok styret i BSFs forslag til 1. maiparoler: 1) Rødgrønt flertall i Trondheim kommune: Kjøp tilbake TT AS; 2) Nei til bruk av anbud i kollektivtrafikken.

 

Styret i BSF planla følgende opplegg for 1. mai: 1) De andre fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim ble invitert til felles frokost på Sorgenfri kl. 10.00. Martha Karin ble forespurt og sa ja til å lage frokosten; 2) Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet i Sør-Trøndelag, Tarjei Leistad, ble forespurt og sa ja til å holde en appell på frokosten; 3) Barna til Ratneswaran ble forespurt og sa ja til å underholde med musikk på 1. mai frokosten; 4) Frobisher Kasirye kjører bussen fra Sorgenfri til byen kl. 12.00; 5) Fanebærere er Bård Langørgen og Frobisher Kasirye; 6) BSF sa ja til LO i Trondheim om å bære parolen ”Kjøp tilbake TT nå!”.

 

Styret oppsummerte og evaluerte 1. mai i møte 16.05.06. Over 60 stk. deltok på frokosten på Sorgenfri, til tross for relativt dårlig mobilisering. Få av BSFs medlemmer deltok på 1. mai arrangementene. Styret må i framtida ta et sterkere grep for å mobilisere til deltakelse – konkrete saker er viktig i så måte. Planlegging for å mobilisere medlemmene må starte tidlig. Medlemsmøtene må ha høyde for å omfatte politiske / idéologiske spørsmål, blant annet med innledere av ulik politisk ståsted.

 

Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) - Årsmøte 2006.

Årsmøte i AØF holdes mandag 12.06.06 kl. 18.00 på Nova Kurs & Kon­fe­r­ansesenter. Styret har vedtatt å fremme forslag på John-P. Denstad til styret i AØF. Mari-Ann Johansen foreslås som vara til AØF styret.

 

Søknader om økonomisk bevilgning.

Styret har vedtatt å bevilge kr. 1.500,- i støtte til Estlandsforeninga for å få transportert en hjelpesending til gatebarn i Tallin.

 

Andre saker

Styret har blant annet også drøftet følgende saker: 1) Nye turnuser Klargjøringshallen; 2) Sentralbordfunksjon Team Trafikk AS; 3) Tiltak mot bråk, trusler og vold; 4) Rutiner ved pengeavvik; 5) Kurs verneombud i Team Trafikk AS 3. – 4. mai 2006; 6) Årsmøte i BSF 31.01.06 – Oppfølging av liste over tillitsvalgte; 7) Medlemsmøte BSF tirsdag 18. april 2006 – planlegging; 8) Opplæring – Fase 2; 9) LO ungdom arrangerer sommerkonferanse 9. – 11. juni 2006 i Stavern.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Uravstemning

 

Resultatet av uravstemningen på Team Trafikk AS for Fagforbundets medlemmer (BSF):

 

Totalt avgitt 290 stemmer = ca. 71 % av stemmeberettigede (408)

 

Ja              23 stemmer

Nei           243 stemmer

Blank            1 stemme

Forkastet    23 stemmer

 

Resultatene for resten av Nettbuss er ikke klare når dette trykkes. Vi er godt fornøyd med at over 70% avga stemme, godt jobbet folkens.

 

orb

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Nye turnuser til høsten

 

Det er mange oppfatninger av hvordan turnusendringer og turnusbygging skjer på TT. Derfor litt om prosessen først. Turnuser ligger under bedriftens styringsrett, men med krav om at de skal ”drøftes” med tillitsvalgte før de settes i verk. Det betyr at vi fremmer krav og drøfter endringer med bedriften. Det inkluderer selvsagt krav om tidsstudier for å registrere behov for endringer i kjøretider. Men det betyr ikke at vi kan ”godkjenne” eller ikke ”godkjenner” turnusene, i den forstand at vi da også kan nekte å godta turnusene. Ved uenighet om turnuser/kjøretid er et styringsretten som slår inn. Det betyr at slike lokale drøftinger blir ”et muliges kunst”. Vi må ha meget gode argumenter for å få gjennom endringer og de må være forsvarlige sett fra et økonomisk synspunkt.

 

Tidsstudier

I vinter ble det gjennomført tidsstudier på flere linjer og noen av disse viste behov for endringer, bl.a linje 9. Her ble tiltak satt inn (ekstra vogner på noen avganger), etter krav fra oss, før selve turnusendringen. Det er problematisk å endre kjøretider midt i en turnusperiode, bl.a fordi det fører til endringer i ruteheftet, som da allerede er trykket. Det er dyrt å trykke nytt rutehefte, derfor vegrer bedriften seg for å gjøre dette. Noen flere endringer i kjøretider kommer fra høsten, men ingen store saker. Et problem vi har er at kjøretidene variere mye gjennom døgnet, mens vi stort sett har faste avgangstider uansett tid på døgnet.

 

Ruteendringer

I tillegg til turnusendringer skal det til høsten settes i  verk en god del enringer i kjøremønsteret/rutene. Nye ruter lages og gamle ruter endres. Dette gjøres av bedriften for å tilpasse kjøringen best mulig til det passasjerene ønsker og det som er økonomisk for bedriften. Denne prosessen er selvsagt også vi med på, kommer med forslag og innspill. Men for oss er ikke det viktigste hvor vi kjører, men at det er tid nok til å kjøre på forsvarlig måte, samt at vi får de nødvendige pauser. Det er ikke alltid like enkelt å få rett kjøretid når nye ruter lages, selv om vi ofte kjører opp rutene med buss. De konkrete ruteendringene  overlater vi til bedriften å informere om.    

 

Videre drøftinger

Vi ber så om drøftinger for å prøve å bli enige om prinsippene for turnusbyggingen. Her prøver vi å bli enige om hvor mange turnuser som skal lages av de forskjellige typene, og fordelingen av for eksempel deltskift. Vi fremmer også krav om forbedringer som må gjennomføres. I år krevde vi, som vanlig, at det bl. a skulle lages færre B-planer, få bort singellørdag på noen A-planer og begrensninger i lengden på skiftene. Pga mannskapssituasjonen ble disse kravene avvist, som vanlig. Problemet er selvsagt helt reelt, vi har for lite 10% ansatte til å kjøre i helgene, spesielt lørdager da vi har mange skift som skal dekkes, og allerede i dag må bruke en del overtid. Her er det selvsagt økonomien som rår. Bedriften nektet også å avtale at maks lengde på skiftene skulle være 8 ½ time. Man er enig i intensjonen om å unngå for lange skift, men vil ikke ha en absolutt grense.

Det vi ble enige om er å beholde de spesialturnusene som finnes i dag, dag, kveld og ”gammelkall”, pluss at det lages en ny turnus med kortere arbeidstid for de eldste sjåførene. Dette er en start på en seniorpolitikk, som kanskje kan føre til at flere står i jobb til pensjonsalderen. Ellers opprettholdes samme antall rene deltskift-turnuser som i dag. Nattbussen blir fortsatt basert på frivillig kjøring og det blir flere turnuser (ca 50%) som får en jevnere rundgang, dvs samme skift flere dager på rad.

 

Kjøreruter/stolper

Basert på tidsstudier og andre erfaringer og de vedtatte endringene,  setter så bedriften opp kjøreplaner/stolper, som viser alle avganger som skal kjøres med de forskjellige bussene. Disse stolpene er det så da som brytes opp/ klippes og limes sammen skift og turnuser. Her er turnustillitsvalgt med i arbeidet, men har selvsagt en noe begrenset innflytelse. De kan påpeke åpenbare feil i forhold til lov- og avtaler og prøver å holde lengden på skiftene nede og lengden på pausene oppe. Det er bedriftens eksperter som setter sammen skiftene og turnusene, mens turnustillitsvalgte kontrollerer resultatet. Husk at bedriften fortsatt har styringsretten, dersom man er uenige. Vi skal også huske på at å sette sammen skift og turnuser er en meget komplisert prosess, der alt henger sammen.  Endrer man på et skift eller turnus, får det konsekvenser for mange andre skift og turnuser. Denne sammenhengen er ikke lett å se for alle, men det gjør arbeidet vanskelig. Bedriften vil hele tida søke etter løsninger som er økonomisk gunstige innefor lov- og avtaleverket. Et problem for oss i denne sammenheng er at lov- og avtaleverket er for dårlig på noen områder, som f.eks lengden på skiftene. Her er det fullt lovlig å lage skift på opp til 9 timer. I tarifforhandlingen i år krevde vi f.eks at utstrekk på deltskift ikke skulle være lengre enn 10 timer, men måtte gi oss på det, slik at maks utstrekk fremdeles er 12 timer.      

 

Dommen på det ganske omfattende arbeidet vi gjør, får vi når turnusene ”kommer på veggen” for søknad. Prøv da å huske på at det er ikke BSF som bestemmer alt på TT. Og ofte kan det være lurt å kjøre gjennom turnusen, før du feller den endelige dommen.

 

ORB

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Gratis fagbrev?

 

Etter mye korrespondanse og møter med sentrale folk i fylkeskommunen, har vi nå endelig fått slått fast at vi også har krav på gratis fagutdanning. Dette fremgår av Opplæringsloven, men fylket har tidligere påstått at de ikke har hatt økonomi til å finansiere fagutdanningen for bla. oss. Vi får nå se om de står på sine lovnader, når den gjengen som er i gang med fagbrevet nå, sender inn sine papirer. Dersom dette nå går i boks, vil det straks bli lettere for  flere å ta fagutdanning. 

 

Hvis alt går etter planen vil vi fra høsten starte med en storstilt registrering av hvem av våre medlemmer som kan tenke seg å ta fagutdanning, gjennom å sende inn søknad om  kompetansevurdering, som det heter. Så vil vi på forhånd kontakte fylket, for å få godkjent et utdanningsopplegg og få godkjent kostnadene ved dette. Vi tror at den nye bransjeavtalen som skal forhandles frem, vil gi større forskjeller mellom de som har fagbrev og de som ikke har. Det betyr at det blir enda viktigere å få lagt til rette for at flest mulig kan ta fagutdanning.  Til slutt vil vi ønske våre medlemmer som skal opp til eksamen i disse dager lykke til!

 

orb

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Billettmaskinen jukser

 

Nå er det omsider blitt innrømt fra TT at det av og til er billetter som blir registrert som solgt uten at billetten kommer ut. Noen ganger kommer det ut en tynn remse av en billett, som kunden ikke kan bruke, og du må slå ut en ny billett. Da må du være klar over at den tynne remsa også kan være registrert som en solgt billett. Det samme gjelder dersom du hører at skriveren i billettmaskinen starter opp, men uten at billetten kommer frem. Når du da slår ut en ny billett til kunden, er det sannsynlig at det er registrert to solgte billetter.

Vi har bedt bedriften lage regler som skal fange opp slike avvik, slik at den enkelte sjåfør ikke skal måtte betale for billetter som du ikke har fått betaling for.  I mellomtida må du notere deg slike tilfeller, ta vare på eventuelle remser, og sjekke om det er avvik i veska i forhold til det salget som er registrert.

 

orb

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Euro 5 bussene kommer til Trondheim.

 

Som de fleste vel har fått med seg er det bestilt 10 nye Volvo som skal leveres i høst.

Alle leveres med Euro 5 motor.

Dette er første gang det er bestilt Euro 5 motor av et selskap i Nettbuss konsernet, og de blir blant de første bussene i landet som tilfredsstiller Euro 5 kravene. Også innen EØS området blir våre busser blant de første som bygges i henhold til Euro 5 standard.

 

Men hva innebærer Euro 5?

 Fra og med 1. oktober i 1990 innførte EU regler for utslipp fra dieselmotorer, Norge er forpliktet til å følge disse reglene i henhold til EØS avtalen.

 

I EUs regelverk fastsettes grensene for maks utslipp av div. gasser og partikler. For å illustrere hvor mye strengere kravene har blitt underveis kan vi se på endringene fra Euro 0, som kom i 1990, og Euro 5: Euro 0 satte grensen for Nox på 14,4, og hadde ingen krav til partikkelutslipp (PM).Euro 1, som kom 1. oktober 1993, satte grensen for Nox  8,0, og krav til PM på 0,36.

 

I Euro 5 er kravet til Nox på 2,0 og til PM på 0,02. Også for gasser som CO og HC kravene blitt betydelig strengere enn tidligere.

For å illustrere hvilke konsekvenser innføringen av Euro standardene fikk for bransjen, er det greit å bruke Volvo som eksempel. Volvos 10 liter var lenge en av de mest benyttede bussmotorer i verden. Vi kjenner jo denne fra mange av våre busser. Volvo klarte ikke å lage denne slik at den tilfredsstilte kravene til Euro 3, som ble innført 1. oktober 2001. Det er årsaken til at denne motoren gikk ut av Volvos produktsortiment.

 

Vi skal være litt stolte av at det nå kjøpes Euro 5 standard. I og med at det er først fra 1. oktober 2009 det vil bli innført absolutt krav om at alle nye dieselkjøretøy skal tilfresstille Euro 5 standard er Team veldig tidlig ute med å innføre miljøvennlig teknologi. Dette samtidig med at andre selskap nå skynder seg med å få godkjent nye kjøretøy med Euro 3 standard før Euro 4 innføres 1. oktober i år.

 

Den som vil vite mer om motorspesifikasjoner og Euro 5 vil finne en del om dette ved å gå inn på hjemmesidene til Volvo, Scania eller andre motorprodusenter.

 

Torbjørn Modig