FRONTRUTA NR.2-2000

Redaktørens Hjørne

Da er tiden kommet for et nytt nummer av Frontruta, med stoff fra foreningens arbeid de siste ukene og en del annen nyttig informasjon om videre arbeid utover vår og sommer. Vi går snart inn i påsken hvor mange av dere gjerne tar fri fra jobb og stress av forskjellig art og bevilger dere noen dager på hytta eller gjør noe annet for å slappe av. Vi i redaksjonen vil med dette ønske alle våre lesere en riktig god påske. Stoff til Frontruta vil vi gjerne ha fra dere . Det være seg historier, gåter, vitser og innslag fra hverdagen som setter merke etter seg.
Medlemsutviklingen

Vi er inne i en god trend når det gjelder medlemsutviklingen. Vi har fått de aller fleste av de nye som har begynt den siste tiden som medlemmer i vår forening. Det som er negativt er at mange av våre trofaste medlemmer gjennom mange år, ser ut til å forsvinne ut. Enten forsvinner de over i andre jobber eller de går over til uføre­trygd/attføring. Det er skremmende å se hvor mange som den siste tiden ikke lenger greier å fortsette i jobben på AS Trondheim Tra­fikkselskap .At vi får så mange nye medlemmer stiller foreningen overfor nye utfordringer, bl.a. fordi disse nyansatte ikke kjenner vår historie og våre tradisjoner. Vi har en stor oppgave i å formidle noe av dette til våre nye medlemmer. Samtidig må vi ta vare på deres erfaringer og gjøre oss nytte av dem i det videre arbeidet med å utvikle foreningen til et bedre redskap for medlem­mene.

 

Elektronisk billettering forsinket
Det ser ut til at fremdriftsplanen blir noe forskjøvet. Hvor mye er det ingen som vet i skrivende stund. Men det er nokså klart at opplæringen ikke kommer i gang som planlagt, og det betyr at resten av planen også forskyves noe.   Opplæringen vil foregå i grupper på 20 personer, og to grupper pr. dag i ca. 25 dager. Med så mange på opplæring hver dag, sier det seg selv at vi ikke vil få fri for å gjennomføre denne opplæringen. Til det er mannskapssituasjonen for knapp. Det betyr at opplæringen vil foregå som overtid på fridager. Men før opplæringen starter skal vi ha på plass en avtale som omfatter hele billettsystemet og konsekvensene av det.
Kollektivkampanjen

Dette er et referat fra Kompetansekurset for kollektivtrafikk, som undertegnede og Ole Roger Berg var på i Oslo. Det var samlet delta­gere fra hele landet til diskusjon om hvilke fremgangsmåter vi må bruke i fremtiden for å stoppe utviklingen av tilskuddsytelsen til kollektivtrafikken. Tilskuddene har blitt kraftig redusert de siste 13 årene fra 1987 og frem til i dag. Dette kan vi ikke sitte stille å se på uten at vi prøver å påvirke dem som styrer denne utviklingen. Det vil si politikere både sentralt og på fylkeskommunalt plan. Etter massivt press i 1999 ble det ikke kuttet noe i overføringene fra året før. Dette håper vi å klare også i tiden fremover, men da må vi kjempe mot alle de krefter som vil nedprioritere kollektivtilbudene rundt om i landet og bruke de pengene som vi skulle hatt til andre ting som har større betydning. Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen var en av inn­lederne på dette kurset, men det han kunne love var ikke stort annet enn smuler i forhold til det som trengs. Han kunne si så mye at over­føringene til kommunene i form av penger skulle prioriteres slik at de fikk en del mer  å fordele. Det vi ønsker er at en del av disse pengene skal øremerkes kollektivtrafikken direkte sånn at vi kan opprettholde det rutetilbudet og det prisnivået vi har i dag på billettene  Natur og Ungdom gjør en fantastisk jobb med å markere sitt syn på denne ut­viklingen med forskjellige arrangement. Vi husker Busstur 99, Un­derskriftsaksjonen i fjor høst og nå dette kurset for å få dette på dagsorden også i et nytt årtusen. De samarbeidende parter fra fagbe­vegelsen er som følge av dette innstilt på å delta i de forskjellige ut­spill som kommer fra Natur og Ungdom og Norsk Naturvernforbund. Dieselavgiften har sin del av skylda for at mange selskap ser seg nødt til å kutte mye av sitt rutetilbud for å opprettholde driften på en for­svarlig måte. Landsoversikten som er utarbeidet i forbindelse med tilskuddene for 2000 viser at det har blitt dårligere tilbud stort sett over hele landet, med Buskerud som det fylket som har hatt mest kutt og størst økning i billettprisene.