Frontruta nr.1- 2001

Redaktørens Side

Da er vi kommet et godt stykke ut i et nytt år. Det ble innledet med at fusjonen ble vedtatt i begge selskapene. Vi som sitter i foreningen og jobber tett opp mot dette hele tiden er bra informert om det som foregår og føler at vi har bra oversikt på det som skjer så langt. Det blir nok mer å ta tak i når det skal bli flere som skal innlemmes i de samme forhandlinger. Buss og Sporveisbetjeningens Forening har avholdt årsmøte siden forrige medlemsblad. Noen endringer ble det, men det positive i det er at valgkomiteen er flinke til å finne nye medarbeidere til foreningen. Redaksjonen ønsker alle nye tillitsvalgte velkommen. Når det gjelder medlemsbladet så er det dessverre blitt litt forsinket førstenummer dette året, noe som skyldes sykdom hos redaktøren. Men vi kommer sterkt tilbake utover året, men da vil vi gjerne ha innspill fra dere lesere sånn at vi kan bli enda bedre i vår jobb.

Redaktør: Magne Kvernstad

Redaksjonskomité: Trond Throseth, Gunnar Strøm og May Kirsten Skjetne.

Ansvarlig utgiver: BSF v/Ole Roger Berg

Stoff til neste nummer ønskes innen 29/3-01

Bilder fra årsmøte

 

Fusjonen vedtatt - hva nå?

Av foreningens leder Ole R. Berg

 

Som de fleste nå har fått med seg så er fusjonen mellom TT og HOB vedtatt i begge selskapene. Det man nå venter på er noen søknader om dispensasjoner  fra diverse skatteregler som skal behandles av departementet. I utgangspunktet vil ikke første runde i fusjonen medføre noen endringer for oss. AS Trondheim Trafikkselskap  vil være det gjennomgående selskapet som morselskap. I neste runde vil det komme større endringer, når HOB buss og evt Hølonda skal innlemmes i det nye morsel­skapet. Hvordan dette vil foregå og når, vet vi ennå ikke.

Men vi har klart varslet at vi ikke kan godta noen tukling med de avtaler og ordninger vi har i AS Trondheim Trafikkselskap  i dag, selv om HOB ikke har tilsvarende ordninger. Det viktigste her er selvsagt pensjonsordningen vår som er gull verd, ettersom folketrygden blir stadig svekket. Forskjellen med og uten pensjonsordning vil være tusenvis av kroner hvert år når du blir pensjonist. Det foregår en viktig sak om pensjonsordninger i disse dager. Ved Hakon - gruppen i Trondheim fikk noen ansatte beskjed om at deres pensjonsavtale var sagt opp etter en omorganisering av selskapet. Noe lignende kan skje hos oss, derfor blir det spennende å se hva retten sier om denne saken. Så lenge pensjonsordningen ikke er en del av tariffavtalen, frykter jeg at Hakon -gruppen har lov til å ensidig fjerne ansattes pensjonsavtale. Og det betyr at vi kan komme i samme situasjon, dersom styret i det nye selskapet mener at ordningen er for dyr. Det er ikke sikkert at man vil forsøke å si opp hele ordningen, men eventuelt ønske å lage en billigere (les dårligere) ordning, slik det bl.a. skjedde i Bergen.

Vi vil gjerne at medlemmene er forberedt på at dette kan skje, til tross for alle lovnader på forhånd om at vi ikke skal få dårligere vilkår. Det er helt opp til det nye selskapet å bestemme dette. Vi vil at alle skal tenke gjennom hvor mye denne avtalen betyr, og gjøre seg opp en mening om hva de vil gjøre dersom noen vil tukle med avtalen. Er du  villig til å forsvare pensjonsavtalen med alle midler? 

Gode vedtak - dårlig valg

 

Av Ole R. Berg

Årsmøte i Norsk Kommuneforbund Sør-Trøndelag ble avviklet på Oppdal 6-7. februar. Som vanlig hadde vår forening sendt inn for­skjellige forslag. Det gikk på styrking av det yrkesfaglige arbeidet gjennom å ansvarliggjøre lederne av de yrkesfaglige utvalgene, og gi disse muligheten til å møte på årsmøtene. Dette ble vedtatt. Fast punkt med yrkesfaglig innslag på alle representantskapsmøter ble også vedtatt.

 

Videre ble det bevilget kr. 5000,- til Palestinakomiteens kriseteam og 5000,- til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. Økt satsing på ungdomsarbeidet ble også vedtatt gjennom å opprette en ½ stilling som Ungdomstillitsvalgt. Videre fikk vi  stoppet en uforsvarlig lønnsøkning til de fastlønte lederne i Norsk Kommuneforbund S-T. Vi lanserte et kompromissforslag som ble vedtatt med klart flertall mot styrets innstilling. Dette forslaget innebærer at leder i S-T får en årslønn på i overkant av 300 000 kr. Det mente vi måtte være bra betalt. Her gikk det mest på prinsippet om at tillitsvalgte ikke bør ligge alt for høyt over gjennomsnittet av medlemmene. Til slutt ble det vedtatt at tillitsvalgte som går i turnus, skal få kompensasjon for møter i Norsk Kommuneforbund's regi som legges på deres fridager. Også dette ble vedtatt mot styrets innstilling.


Ikke vedtatt

Ellers fikk vi ikke vedtatt en skarp uttalelse om støtte til Palestinerne med kritikk av den norske regjeringas politikk overfor Israel. Flertallet ville ikke gi sin støtte til en slik uttalelse, til tross for at de tidligere hadde bevilget 5000,- i støtte til Palestina.  Det er synd at forsamlingen ikke er konsekvent i sitt syn på solidariteten med Palestinerne. En del fikk nok problemer med kritikken av AP regjeringa.

 

Vil ikke ha oss

Da vi kom til valgene gikk det ikke så bra for oss. Vi hadde foreslått Ole R. Berg som ny nestleder i Norsk Kommuneforbund i S-T, men han fikk kun 21 stemmer, mot 49 for Nils Nesjan fra RIT (og AP).  Her er det fremdeles partiboka som rår. Det har vi fått oppleve gang på gang i vår forening. Men vi tar det ikke så tungt. Det er Norsk Kommuneforbund som taper på å ikke ha med våre dyktige tillitsvalgte i sitt styre.

 

Sterkt fra forbundet

Det mest interessante på årsmøtet var innlegget som Finn Berland fra forbundsledelsen hadde. Han var klar i sin kritikk av AP-ledelsen, spesielt Jaglands uttalelser på landsmøtet om at "vi har ikke tid til dere", og han var krystallklar på at vi ikke må glemme at fremdeles er hovedmotsetningen i samfunnet mellom arbeid og kapital. Berland gikk også sterkt ut mot "nikkerne" som alltid er enige med ledelsen både i fagbevegelsen og i partiene. Han sa også at fagbevegelsen må ha vilje til å bruke makt  som et virkemiddel til å nå sine mål. Ellers gikk han inn på forbundets satsingsområder i denne perioden: Yrkesfaglig satsing, Etter og videreutdannings- reformen og sammenslåingen med Helse og Sosialforbundet. Det siste punktet vakte en del debatt, og den debatten skal vi også ta i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening ganske snart.

 

Nytt fra styret!

 

AV Ole R. Berg

 

Vi innfører denne spalten igjen som et fast innslag. Her vil vi gi en oversikt over det viktigste styret har vedtatt siden sist, slik at medlemmene får en god oversikt over det vi gjør.

Foreningens målsettinger for 2001

Årsmøtet vedtok følgende målsettinger for året 2001. Styret har så utformet konkrete handlingsplaner for de enkelte målsettingene.

 

Hovedmålsetting:

BSF skal være den ledende fagforening i det fusjonerte selskapet

 

Andre viktige målsettinger:

Ingen reduksjon i rettigheter og ytelser som følge av fusjonen.

Bedre miljø og trivsel på jobb for alle – herunder bedre turnuser.

En vellykket jubileumsår som avsluttes med en kjæmpefest.

Styrke og synliggjøre foreninga ytterligere.

Flere medlemsfordeler og enda bedre service overfor medlemmene.

Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken bl.a. gjennom Kollektivkampanjen.

Styrke arbeidet i Aksjon for Velferdsstaten.

 

Styrke opplæringen og heve kompetansen for tillitsvalgte og medlemmer.

 

Ferien

Som de fleste har registrert blir det 8 uker med sommerturnuser i år, og det betyr 4 ukers ferie for de fleste.  Det finnes heller ingen avtale om jule-  og påskekjøringen, slik at det blir bare arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder. Du kan bare bli satt opp på annahver søn - og  helgedag.  Restferien vil bli forsøkt avviklet på frivillig grunnlag etter søknad.

 

Skandinavisk Transportarbeiderkonferanse

Styret vedtok å sende Ole R. Berg til denne konferansen, men etter en vurdering av nytte opp mot kostnader ble det besluttet å ikke reise. Det ble for dyrt. Derimot vil vi sende to mann til Natur og Ungdom sin Kollektivkonferanse i Oslo i mars. Kollektivkampanjen er jo en av våre hovedmålsettinger.

 

Verktøykasse

Alle styremedlemmene har nå fått en liten boks med en del informasjon fra LO sentralt. Her ligger det mye på CD - rom, bl. a. en del lover og regler. Vi håper dette blir starten på et elektronisk oppslagsverk som tillitsvalgte kan bruke og kanskje etter hvert vil det bli tilgjengelig for alle medlemmer. Mye av dette finnes allerede for den som har tilgang på Internett.

 

Bevilgninger

I år har vi kun bevilget kr. 500,- til støtte for en ungdomskonferanse mot EU. Vi har kampen mot EU's direktiver (bl. a. Anbud) som en viktig del av vårt arbeid. Derfor håper vi at noen fra oss kan delta på denne konferansen.

Før jul bevilget vi kr. 2000,- til Palestinakomiteens kriseteam. Dette er norske leger og sykepleiere som drar til Palestina og jobber på sykehusene for å hjelpe de mange barn er skadet av Israelske kuler. En flott form for solidaritet, som vi føler er viktig å støtte opp. Situasjonen for Palestineren er forferdelig for øyeblikket. Palestina har jo gjennom flere år vært vårt prioriterte område for internasjonal solidaritet.

 

Ny medarbeider på kontoret

Som en prøveordning vil Sølvi Edvardsen, samboer med Magne Kvernstad, være på kontoret vårt noen timer i uka  og hjelpe til med forskjellig kontorarbeid. Hun er her frivillig og uten betaling. Ta godt i mot henne.

ORB 

Månedens Dikt

Ringen

           Min kjæreste gav meg en gullring i feste.

             Så ble det forbi og det var vel det beste.

Nu ber han om ringen men det vil jeg nekte; for vel var han falsk, men hans ring den var ekte!!

 


” Kupp” på årsmøtet i Buss og Sporveisbetjeningens Forening

 

Det 100. ordinære årsmøte i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening ble avholdt på kantina Sorgenfri Tirsdag 23/1-2001.

 

Før møte ble satt var det utdeling av nåler for 40 år i LO og 25 år i Norsk Kommuneforbund. Det ble utdelt 2 nåler for 40 år i LO og 18 nåler for 25 år i Norsk Kommuneforbund. Ole Roger Berg ønsket deretter velkommen til årsmøtet. Etter åpningen og valg av dirigent og sekretær ble det ett minutts stillhet til minne om våre to medlemmer som gikk bort i årsmøteperioden.

 

Som sekretær og dirigent ble John P Denstad og Torbjørn Modig valgt. Alle punkter i årsmeldingen ble tatt opp til avstemming og det medførte godkjenning av alle punkt. Leder i Norsk Kommuneforbund Sør Trøndelag Randi Aronsen var invitert til møtet, og holdt en liten tale. Det ble på årsmøtet også vedtatt å opprette en egen gruppe for merkantilt ansatte  i BSF. Så var det valgene som sto for tur. Ole Roger stilte sin plass til disposisjon ut fra at han ikke hadde klart å oppnå målene som styret hadde satt for år2000, med henblikk på fusjonen.

Valgene på nytt styre gikk greit unna til det skulle velges nytt Hovedverneombud. Der ble det fremsatt benkeforslag fra Stein Reite på Harald Sehm som nytt Hovedverneombud. Det ble holdt avstemming mellom sittende Hovedverneombud Reidar Lunde og Harald Sehm. Dette førte til at Harald Sehm fikk flest stemmer og dermed ble nytt Hovedverneombud. Deretter gikk alt stille og fredelig for seg med gaveutdeling til avtroppende nestleder Torbjørn Modig og en takk for tilliten fra Ole Roger, før han ønsket oss vel hjem.  

 

 Av Magne Kvernstad

 

 

 

Spørreundersøkelsen om turnuser!

 

Vi har hatt en liten spørreundersøkelse om turnuser gående. 64 medlemmer har svart på skjemaet, og her kommer en skjematisk oppstilling av svarene. Vi har ikke trukket noen konklusjoner av dette ennå, og kanskje er svarene for få tilå trekke sikre konklusjoner. Men i alle fall så gir svarene en liten pekepinn om hva folket ønsker. Vi vil nå jobbe for å få satt i gang en gruppe som skal se på dette i forhold til turnusendringene til høsten. Hva vi kan få til av endringer er ikke så klart. Det vil avhenge mye av velvilje fra TT.Meget fornøyd

Fornøyd

Lite fornøyd

Mis-fornøyd

Er du fornøyd med rundgangen (Fridagsplan) på din turnus i dag ?

7

37

7

4

Hvis du ønsker endringer kunne du tenke deg noen av disse alternativene for fremtiden ?

JA

NEI

VET IKKE

Ønsker  du turnus med bare kveld (6)

9

36

2

Ønsker du bare kveld og 2er skift

5

36

2

Ønsker du Bare 2er skift

0

39

5

Ønsker du turnus med bare 2er   og 5er skift

3

36

4

Ønsker du turnus med bare 5er skift

12

29

4

Ønsker du turnus med bare dagskift

28

16

5

 

Ønsker du turnus med bare deltskift, (fri hver helg)                                                  2  

39

4

Ønsker du turnus med delt, ett tidligskift,(fri hver helg)

5

33

5

Ønsker du turnus med helg  som i dag, men slik at du har samme skiftet 5 dager på rad.

8

24

12

 

Ønsker du at vi skal fordele alle deltskiftene på turnusene slik at vi ikke har rene deltskift turnus

2

33

6

Kunne du tenke deg å gå på turnus med innlagt trim/trening

35

11

8

 

Ønsker du å jobbe inn en lørdag pr 6 uker slik at det blir bare to hele helger på rundgang

38

10

1

Hvis ja , vil du jobbe inn ved å  øke arb.tid med 14 min i snitt hver dag?

30

9

1

Eller ønsker du å arbeide en ekstra hverdag i løpet av 6 uker

23

15

6

 

Ønsker du å jobbe flere ukedager mot å få fri flere  lør/søndager

38

7

4

Ønsker du å jobbe hver helg mot mer midtukefri

0

39

1

Det mest synlige svaret er at mange er fornøyd med dagens rundgang. Samtidig ser vi at mange kunne tenke seg turnus med bare dagskift, mange kan tenke seg trening i arbeidstiden og mange kan tenke seg å jobbe en lørdag mindre. Ikke så uventede svar. Så får vi se hva fremtida vil bringe.

ORB

 

Skandalene i FRP

Av  Ole R. Berg.

 

Hva er det disse sakene handler om? Er det et spørsmål om Terje Søviknes har gjort noe straffbart? Er det et spørsmål om å ha eller ikke ha et liberalt syn på om voksne mennesker kan ha litt sengekos når de er på seminar? Er det et spørsmål om seksualmoralen til FRP? NEI! Dette dreier seg om noe helt annet.  Det dreier seg om FRP- ledelsens manglende dømmekraft, når de har visst om saken siden oktober og allikevel kjører frem Søviknes som den nye kronprinsen. Det dreier seg om FRP’s menneskesyn, spesielt synet på kvinner, jfr. uttalelser i avisene fra lokale FRp'ere om at " man spør ikke om legitimasjon før man har sex." Det dreier seg om menn med makt, som misbruker sin makt til å skaffe seg sex med jentunger. Det verste er at det ser ut som hele FRP, fra topp til bunn, ikke forstår, eller later som de ikke forstår, hva dette dreier seg om. Jeg vet ikke hva som er verst, om de ikke forstår eller om de later som. Men uansett sier dette noe om hvor råttent menneskesynet til dette partiet er. Nå skjer jo slike ting i andre partier og organisasjoner også. Men forskjellen er at i de fleste andre organisasjoner så prøver man å motarbeide slike holdninger og handlinger og det får som regel store konsekvenser for de som er involvert. I motsetning til i FRP der Søviknes ble kjørt frem som den nye arveprinsen, selv etter at partiledelsen var informert om hva han hadde gjort. Vi vet jo fra før hva FRP’ere synes om folk med en annen hudfarge. Nå har vi fått bekreftet at de har det samme negative synet på kvinner, også sine egne partifeller. Vi vet også fra før at FRP ikke liker fagforeninger og det fagbevegelsen står for. De liker heller ikke ”snyltende” bønder, Nordlendinger, offentlig ansatte  og alenemødre. Hva står vi igjen med da? Hvem sine interesser er det egentlig FRP vil kjempe for?  Vi står igjen med rike, vellykkede byfolk som de eneste bra mennesker etter FRP sitt syn. Mitt håp er da at alle vi andre, som ikke er rike vellykkede byfolk, holder oss langt unna dette partiet, og tar kraftig avstand fra deres holdninger. Når vi kommer til valget får vi heller se på noen av arbeiderbevegelsens partier, selv om de heller ikke er perfekte. Jeg må også si at jeg har enorm respekt og sympati for Cathrin og de andre jentene som nå står frem og forteller om overgrep. Det kan ikke være lett å stå frem slik som hun gjorde på årsmøtet. Jeg håper de har bidratt til at slike overgrep blir lettere å fortelle om neste gang noen blir utsatt for det, uansett hvor det skjer, og at det på sikt kan  endre noen holdninger hos menn med makt. 

 

Pressemelding fra Norsk Kommuneforbund angående VG-oppslag

Vi viser til VG-oppslaget 8. februar angående pengebruk i forbindelse med forbundsledelsens 50-årsdager. Siden VG-oppslaget inneholder faktiske feil, vil vi opplyse hva som er riktig.

Gunhild Johansens 50-årsdag ble feiret slik:

- Mottakelse i forbundets lokaler med servering av snitter, kake, hvitvin og kaffe.

- En feiring i Tromsø som Gunhild Johansen helt og holdent betalte selv.

Her har vi gitt motstridende opplysninger til VG.

- Forbundet betalte reisen til Tromsø for 12 personer i den politiske og administrative ledelsen. Grunnen til dette var at Johansen ikke ønsket den tradisjonelle festmiddagen i Oslo, men en enkel feiring i Tromsø. Reiseutgiftene ble atskillig mindre enn det en festmiddag ville kostet.

Vi kan opplyse at Jan Davidsen feiret sin 50-årsdag i 1999 (ikke i 2000)- med mottakelse og festmiddag i Oslo.

Angående VG-oppslag

Norsk Kommuneforbund har mottatt reaksjoner på oppslag i VG de siste dagene. Oppslagene har dreid seg om feiringen av Jan Davidasens og Gunhild Johansens 50-årsdager i 1999 og 2000 og utgiftene knyttet til disse. Oppslagene setter forbundet i et negativt lys. Vi finner det riktig å kommentere innholdet og påstandene i VG-artiklene.

Vi har ingen retningslinjer for hvordan forbundsledelsens runde årstall skal feires. Men vi har lange tradisjoner for hvordan disse jubileene arrangeres. Det har blitt holdt samme type mottakelser og festmiddager for tidligere forbundsledere, som i tilfelle har vært ved de nå omtalte jubileene. Disse arrangementene ses på som offisielle, og Jan Davidsen sa til VG 9.2:

- Jeg ser på det som en del av jobben min som forbundsleder. Min 50-årsdag ble markert på grunn av mitt tillitsverv.

Samme type feiring ble planlagt for Gunhild Johansen på hennes 50-årsdag, men hun valgte å legge middagen til Tromsø. Denne ble betalt helt og holdent av Johansen selv. Forbundet betalte reisen til Tromsø for de som representerte forbundet.

Vi håper dette vil virke avklarende for de reaksjonene som har framkommet i denne saken.

 

 

Tilbake