Frontruta nr 1 - 2007

Alle får hjelp!

 

Av og til får jeg høre at et medlem har klaget høylydt på kantina om at han ikke har fått noe hjelp av fagforeninga, f.eks. i en trafikk sak.  Da blir jeg lei alvorlig meg. Fagforeninga har mange tillitsvalgte i forskjellige roller, men alle har en prioritert arbeidsoppgave: nemlig å gi all den hjelp vi kan til medlemmer som trenger det og ber om det.  Vi strekker oss langt ut over det fagforening og vernetjeneste tradisjonelt skal drive med.  Vi har hjulpet mange medlemmer også med private problemer, når vi har hatt kapasitet til det. 

Og spesielt når det gjelder trafikk saker, der både førerkort og kjøreseddel kan stå på spill, så reagerer vi raskt, og setter i gang hele det apparatet vi rår over, inkludert advokater.  Men selv om vi trør til med alle våre resurser, så er det selvsagt ikke hver gang vi vinner frem med sakene.  Noen ganger må vi bare innse at saken er tapt, f.eks pga bevisets stilling,  manglende vitner eller at vårt medlem faktisk har brutt loven. Men det betyr ikke at medlemmet ikke har fått hjelp. Han/hun vil alltid få all den hjelp og støtte vi kan gi, men vi kan altså ikke trylle bort Norges lover eller oppheve tyngdekraften. Der strekker selv ikke BSF sine tillitsvalgt til. 

Men ingen må være i tvil om at  BSF støtter sine medlemmer 100% inntil saken er vunnet eller tapt, både internt på TT og i forhold til f.eks rettsvesenet.

 

Kaffepenger på hvilebrakker

 

 

Det nedsettes et styre på 4 personer for å ha ansvaret for bruken av kaffepengene. Styret består av Leder BSF , leder YTF, HVO og koordinator.

Alle hvilebuer omfattes av ordningen.

Koordinator tar seg av den daglige driften, dvs. pengeinnsamling og nødvendige innkjøp, i samarbeide med Teamleder for de enkelte hvilebrakkene.

Større innkjøp avgjøres av styret.

Det lages et enkelt regnskap for omsetningen. Regnskapet legges frem for fagforeningene en gang i året.

 

”Jobb lenger – mindre penger”  Forsvar AFP!

 

Det unike med dagens AFP er at de som ikke klarer å jobbe etter 62 år, kan velge å gå av uten å få pensjonen kraftig redusert.  Vi vet at blant våre medlemmer er det de færreste som står i full jobb til de er 67. De fleste går av med AFP eller uførepensjon før den tid. Derfor har årsmøtet bevilget 100 00 kr til å forsvare AFP ordninga.

I St. meld. Nr. 5 (2006-2007)  foreslås det en modell for tidligpensjonering for alle i folketrygden. Modellen er en pensjonsfelle, som straffer de som velger å ta ut tidligpensjon med redusert ytelse, og i tillegg kommer reduksjon i trygden som følge av indeksering (økningen i trygden skal ikke øke like mye som lønningene, men som en mellomting mellom lønn og prisstigning)  og levealderjustering ( dersom gjennomsnittlig levealder økes blir trygden lavere) medfører.

Stortingsmeldingen foreslår å fjerne pensjonsopptjeningen i dagens AFP ordning, og å fjerne opptjening av rettigheter i folketrygden. Dette gjør alle som går av på 62 år etter 2010 til pensjonstapere.

Forslaget til ny tidligpensjonsordning som fremkommer i St. meld. Nr. 5 (2006-2007)  betyr at du blir straffet på pungen for å ta ut tidligpensjon. Det kan vi ikke godta.

Endringene i Alderspensjonen i folketrygden må sees i sammenheng med dette.  Hovedinnholdet er at vi skal få tilbake det vi betaler inn – dette kalles den enkeltes pensjonsformue.   Betaler du lite inn,  får du lav pensjon og motsatt. Hvis du betaler inn mye får du mye igjen. Dagens system er ikke slik.  Den solidariske folketrygden bruker to mekanismer til å utjevne forskjeller:

- 20 beste årene teller mest

- Ytelsene får en knekk ved inntekter over 353 000 og når et tak på 232 000 ved inntekter over 705 000.  Likevel betales vanlig premie også ved høyere inntekter.

Det gamle systemet er ikke perfekt. Bl. a  at de som tjener litt, inntil 176 000 i året, ikke får mer enn minstepensjon, slik som de som ikke betaler inn noe i det hele tatt. Det nye systemets hovedendring er at all år skal telle likt. Pensjonen  følger alle innbetalinger av inntekter opp til 435 000, men der slutter også premiene.  De rike slipper altså å betale trygdepremie  for sine høye inntekter.

 

Det viktigste forslaget og det største problemet med det nye pensjonsforslaget, er at pensjonsformuen skal fordeles på de beregnede antall pensjonsår ut fra forventet levelader i hele befolkningen.  Det er dette som også gjør den nye AFP så dårlig for oss.

 

For det første er levealderen vesentlig kortere for noen yrkesgrupper enn for andre. Lavt utdannede lever mye kortere enn langtidsutdannede. For det andre er helsetilstanden også vesentlig forskjellig for forskjellige grupper, altså  muligheten til å jobbe lengre er forskjellig for langtidsutdannede og for de med bare grunnskole. 50 % av de med grunnskole er i arbeid ved 60 års alder, mens tallet for de med lang utdanning er 85%.

 

Problemet for oss er at de fleste er slitne og vil ut av arbeid ved  62 år eller før. Problemet med regjerningens forslag er da at dersom du går av ved 62, får du flere år å dele pensjonen din på enn om du kan jobbe til du blir 67.  Ergo blir pensjonen pr. år  mye mindre. Så du skal fremdeles få lov til å gå av ved 62 år (AFP), men du må betle dyrt for det.

 

I dag kommer AFP i tillegg til folketrygden, men i det nye systemet er den tenkt som en del  din egen pensjonsformue  som da skal fordeles over pensjonsårene dine.  + at det er sagt i utgiftene til AFP ikke skal bli større i fremtiden enn den er i dag.  Dersom mange vil benytte AFP i fremtiden vil altså utbetalingene bli meget lave.

 

Hovedpoenget med hele pensjonsreformen er at det skal lønne seg å arbeide, sier politikerne.  Den som velger å gå av tidlig skal straffes. Akkurat som om de fleste av oss har et valg.  Men så sier noen at de som er utslitte vil da få uførepensjon!!

 

Ja vil de det? Og i så fall hvilken ytelse blir det på den? Uførepensjonen er nemlig den neste som skal utredes og endres. Allerede i dag er det en kamp for å blir  uførepensjonert, for den som ikke lenger greier å stå i arbeide, helt eller delvis.  Og mitt tips er at det i alle fall ikke blir lettere i det nye systemet,  og at pensjonen også her vil bli redusert. Forslag om endringer uførepensjonen kommer i løpet av året.

 

Et lite regneeksempel med det nye systemet: Gjennomsnittlig inntekt  på 311 000 kr i 40 år vil gi 131 00 i pensjon fra folketrygden ved avgang på 62 år. Det er kun 18 000 mer enn minstepensjonen.  Jobber du til 67 år vil pensjonen bli 189 00 i året.  Så kommer  Tjenestepensjon eller AFP på toppen av dette. 

 

Mitt tips er også at tjenestepensjonen slik vi har, med brutto ytelsesbasert pensjon , neppe vil overleve i måte med det nye pensjonssystemet.

 

Men det er fortsatt mulig å sloss mot dette. Fagbevegelsen har kjempa gjennom AFP og vi må sørge for at LO og resten av fagbevegelsen sloss til siste åndedrag for å opprettholde dagens system for AFP .  Og det er derfor vi vil sett av 100 000 kr til denne kampen – vi trenger opplysning og informasjon til hele folket om hvordan det nye systemet vil virke, slik at alle blir klar over farene og slik at grunnplanet i fagbevegelsen heiser opprørsfanen.

 

Mer info finner du på www.forsvarafp.no

orb

 

 

 

 

Valla saken

 

John-Peder Denstad

Sekretær i BSF

 

LO-medlemmer og tillitsvalgte over hele landet mener LOs leder Gerd Liv Valla har behandlet personalsaken med LOs internasjonal sekretær Ingunn Yssen på en svært uheldig måte. Når en ansatt føler seg mobbet av sin leder, må de tas på alvor. Og selv om Yssen presenterte sin oppsigelse i VG, var det feil av LO å gå ut i en personalsak. Det finnes ingen tillitsvalgte i LO som mener at ansatte som føler seg mobbet ikke skal tas på alvor. Det er helt feil å uttale seg offentlig om en personalsak. Måten Valla taklet saken på de første dagene med pressekonferanse, offentliggjøring av notat til pressen og opptreden i et underholdningsprogram var hinsides. Det var mange som sa klart fra om dette og som forlangte en mer ydmyk holdning og en beklagelse.

 

Nå har Gerd Liv Valla beklaget at det hun har gjort har virket sårende både for Yssen og andre. Hun vil endre sin lederstil. LO sekretariatet har satt i gang en uavhengig ekstern granskning av Yssen saken. Nå må vi avvente denne granskningen for å få fram bakgrunnen for at Yssen sa opp sin stilling og hvordan LOs ledelse forholder seg til de ansatte i organisasjonen. Granskningen vil med sikkerhet føre til en selvransakelse i LOs ledelse.

 

Men det som startet som en personalsak har utviklet seg til en politisk kampanje mot Gerd Liv Valla og LOs innflytelse i samfunnet. Dette både fra de som alltid har motarbeidet fag- og arbeiderbeveg­elsen og som ønsker å svekke LOs innflytelse, som Per Kristian Foss (Høyre) og Lars Sponheim (Venstre). Dernest har det blitt en politisk kamp om makten i fagbevegelsen ledet an av høyrekreftene i Arbeiderpartiet. Dessuten ble det forsøkt på å forskuttere valg av ny LO-leder fra krefter innen Fellesforbundet.

 

LO i Trondheim og over 500 tillitsvalgte samlet til den årlige Trondheimskonferansen siste helga i januar forlangte derfor at disse kampanjene avblåses. Vi varslet at LO har vår fulle tillit med Gerd Liv Valla som leder. LO med Gerd Liv Valla i spissen fikk stanset angrepene på sykelønnsordningen høsten 2006. Selv om hun er medlem av sentralstyret i Ap sto hun opp og tok kampen mot Regjeringens forsøk på å svekke sykelønnsordningen. Gerd Liv Valla og LO stilte seg i spissen for en kampanje som førte til en ny regjering. Dette fordi de rødgrønne lovte å innfri svært mange av fagbevegelsens 54 krav til partiene før Stortingsvalget 2005. Noen er innfridd, som å sikre en god Arbeidsmiljølov hvor vern mot utbytting av arbeidsfolk er det viktigste formålet. Men vi trenger et sterkt LO med innflytelse for å sikre at resten kommer på plass. En svekket fagbevegelse vil legge veien åpen for de som ønsker å utvikle samfunnet i en markedsliberalistisk retning.

 

Vi trenger mer enn noen gang et sterkt LO, ikke minst for å kunne sikre at ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) blir videreført. For BSFs medlemmer er AFP avgjørende for å kunne være pensjonist uten å være fattig. Nok er derfor nok. Stans kampanjen mot LO.

 

 

Full støtte til kampen for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i bussbransjen

 

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 26. – 28. januar 2006. Konferansen samlet 505 tillitsvalgte fra hele landet.:

 

”Trondheimskonferansen 2007 vil uttrykke sin fulle støtte til bussarbeidernes kamp for ei anstendig lønn. I mange år har ansatte i kollektivtrafikken blitt hengende etter i lønnsutviklinga, spesielt pga innføring av anbudssystemet. 60/70 % av kostnaden i busselskapene er lønns- og personalkostnader. Derfor går anbudskonkurransen utover lønns- og arbeidsvilkårene for sjåførene. Anbudskonkurransene fører også til at det er vanskelig å slåss for økt lønn. Ingen selskaper eller arbeidsgivermotparter tør legge seg over det normale lønnsnivået, fordi de da vil tape anbudene. Bransjen preges i dag av mangel på arbeidskraft.

 

Ved lønnsoppgjøret i 2006 ble partene enige om at det i perioden skulle innføres en ny landsomfattende tariffavtale, bussbransjeavtale. Det var enighet om at lønna skulle være på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Partene var enige om å føre forhandlinger i perioden. De 4 forbundene i bransjen gjennomførte forhand­lingene sammen, mot begge arbeidsgiverorganisasjonene. Disse forhandlingene stoppet opp før jul, da arbeidsgiver ikke kunne legge frem et akseptabelt tilbud. De ansatte er frustrerte over dette løftebruddet.

 

Trondheimskonferansen ber alle fagorganiserte støtte bussarbeiderne i Transport­arbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet i kampen for et anstendig lønnsnivå. ”

 

 

LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING - blir enda bedre!!

Fra 1. januar 2007 er Fagforbundets kollektive hjemforsikring betydelig forbedret. Toppsikringen som vi tidligere måtte tegne i tillegg er nå inkludert i den nye kollektive hjemforsikringen sammen med enda flere fordeler. Dette gjøres med kun kr 1,- i økning - til kr 60,- per måned.

Alle våre medlemmer har således fått en mye bedre forsikringsordning, og de som tidligere har hatt toppsikring sparer faktisk kr 201,- i året på dette.

 

Nytt fra styret oktober – desember 2006

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Tariffoppgjøret 2006 – Oppsummering og oppfølg­ing – Ny bransjeavtale.

Styret drøftet 26.09.06 resultatet fra tillitsvalgtkonferansen om Bransjeavtale 22. – 24. sept. 2006. Saken ble også behandlet i medlemsmøte 03.10.06

 

Styret har i møter 17.10 og 07.11 drøftet resultatet av forberedende møter mellom fagforbundene i bussbransjen og statusrapport etter endte delforhandlinger 26.10 og 01 – 02.11.06. Dette gjaldt: Omfangsbestemmelsene, ansettelse – oppsigelse, bedrifts­ansiennitet, stasjoneringssted, veskeoppgjør, fagarbeiderbrev / kompetanseutvikling, ubekvemstillegg. Fagorganisasjonenes krav er at gjennomsnittlig bussjåfør­lønn skal heves med kr. 40.000,- i forhold til gjennomsnittlig industriarb­eiderlønn ihht. 2005 statistikk. Et stridsspørsmål er om dette kun skal gjelde grunnlønn eller om tillegg også skal inngå i beregningsgrunnlaget i forhold til sammenlikning med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Frikortbestemmelser: En form for egenandel må sannsynligvis aksepteres – kr. 70,- pr. år? Fagorganisasjonene har fremmet krav om arbeidstidsned­settelse til 35,5 t/u for alle og til 34 t/u for delte skift. Det er spørsmål om helgetillegg bør prioriteres? Det er stor uenighet om innskudds- eller ytelsesbasert pensjon.

Medlemsmøtet i BSF behandlet saken i møte 07.11.06, og det var et klart flertall som ønsket å prioritere at grunnlønna må heves, jfr. formuleringene om bransjeavtale i protokollen fra hovedtariffoppgjøret 2006.

Styret vedtok i møte 07.11.06 at Ole R. Berg, Sverre Sundset og John-P. Denstad skulle delta på tillitsvalgtkonferansen i Oslo 23. – 24. nov. 2006 om oppfølging av bransjeavtalen.

Dato for sluttforhandlinger er satt til 13. – 15. desember 2006.

Tariffavtalens bestemmelser om arbeid mellom deltskift - tvistebehandling.

Forhandlingsmøte mellom BSF og Team Trafikk AS ble avholdt 26.10.05  for å få klarlagt en tolk­ning av be­stemm­elsen i tariffavtalen om arbeid mellom delt­skift. Best­emmel­sen er helt klar etter BSFs men­ing, og for de som er i full stilling skal selv­føl­gelig over­tid betales. Partene lo­kalt ble ikke enig, og BSF tok en tvist på denne saken, etter å ha drøftet saken med Kon­serntillits­valgt, jfr. uenighetsprotokoll av 26.10.05.

BSFs syn på saken: BSF mener at ved overtids­kjøring mellom deltskift skal over­tid betales for hele tiden det løn­nes for, altså det kjørte tidsrom­met + perioden som knyttes opp mot det ene eller andre del av det ordinære skift.

TTs syn på saken: Overenskomstens bestemmelser i pkt. 2.6.3 gjelder ikke når den an­satte påtar seg overtidskjøring mellom første og andre del av sitt skift. Ved kjøring på overtid skal det kun godtgjøres for det antall timer det arbeides, evt. timebank, for fak­tisk medgått tid.

Bedriften er således uenig med BSF i at overtid eventuelt skal be­tales også for tid som faktisk ikke er medgått.

I brevveksling mellom BSF og Fagforbundets Kompetansesenter i Trøn­delag og Fagforbundet i perioden 27.09 – 02.10.06, ble det til sist av­klart at det er innkalt til hovedforhandlinger 30. – 31. januar 2007. Her vil tvisten bli tatt opp. Stein Gulbrandsen i forbundet skal følge opp saken.

Det har tatt over 1 år fra saken startet

Styret i BSF vedtok i møte 17.10.06: Det skrives et skarpt brev til forbundet om saken i forhold til lang behandlingstid.

 

Nye turnuser i Team Trafikk AS og ruteendringer med for knappe kjøretider fra 21.08.06.

Styret har i flere møter behandlet problemstillinger og utfordringer om for knappe kjøretider som følge av ruteendringer fra 21.08.06. Vi har også arrangert felles medlemsmøter mellom BSF og YTF om saken. Etter møter med ledelsen i Team Trafikk AS er det avklart at nye ruteendringer skal tre i kraft fra 19.02.07.

 

IA-arbeid – stillingsbank i Team Trafikk AS.

BSF ble utfordret av ledelsen i Team Trafikk til å komme med forslag til hvilke arbeidsoppgaver innen bedriften som kan være egnet for aktivt sykemeldte og ansatte på attføring.

Styret drøftet saken i møte 17.10., og mente at en slik ordning også er aktuell for bedriftsinterne tiltak. Styret vedtok: Forslag: Lett vedlikehold på busser, plenklipping, maling, TT-hytta, klargjøringshall, utlevering av uniformer, hvilebuene, ren­hold av vinduer utvendig / innvendig, telling av passasjerrapporter, journal­er på vogner, feilrapportering oppgjørsmaskin, montering av kass­ett for rutehefter, holder for billettruller, besøksordning sjåfører imellom, fjerning av pigg i dekk.

 

Tilbud om redusert arbeidstid i Team Trafikk AS for 62 – 64 åringer som alternativ til Avtalefestet pensjon (AFP).

Styret har behandlet initiativ fra Team Trafikk AS angående tilbud om redusert arbeidstid. Ifølge tilbudet reduseres arbeidstiden til 60 % av ordinær, fast heltids­stilling, dvs. 3 dagers uke, mens lønn opprettholdes 100 % i henhold til regulativet for stillingen. Det forutsettes at minst 1 av de 3 arbeidsdagene kan disponeres til oppdekning av korte skift. Ordningen er frivillig, og er positiv for de som ønsker å arbeide ut over 62 år.

Styret i BSF har drøftet saken. Tilbudet er positivt mottatt av ansatte i Team Trafikk AS. Andre tillitsvalgte i andre fagforbund mener TT ordningen er meget god. Styret har vedtatt å følge opp saken med informasjon og evt. gjøre den kjent gjennom media.

 

Arbeidskonferanse I regi av LO I Norge om “Etnisk mangfold I LO”.

Frobisher Kasirye representerte BSF på arbeidskonferansen.

Kommunikasjonj er viktig. Språkopplæring er viktig å få til i bedriftene. Misforståelser pga. kommunikasjonsproblemer kan bidra til unødvendige konflikter. Det er viktig å forebygge dette. Styret vedtok i møte 07.11.06 å følge opp saken ihht. styrets drøftelser.

 

Transportplan for Trondheim 2006 – 2015 – oppfølging av BSF før bystyrets behandling.

Styret drøftet i møte 17.10: 1) Høringsuttalelse fra Team Trafikk AS av 01.10.06 om Tr.heim Komm­unes høringsutkast om Transportplan for Trondheim 2006 – 2015; 2) Høringsuttalelse fra LO i Trondheim av 29.09.06 om Tr.heim Komm­unes høringsutkast om Transportplan for Trondheim 2006 – 2015; 3) Kort kommentar til Transportplanen fra BSF; 4) Foreløpig svar av 02.10.06 fra Statens Vegvesen Region Midt-Norge v/ Steinar Simonsen på brev av 11.09.06 fra BSF om trafikksituasjon­en sørover Elgeseter bru og forbi sykehuskrysset i Trondheim komm­une – krise – klage; 5) Invitasjon av 09.10.06 fra Bystyrekomité for byutvikling til temamøte om Transportplan for Trondheim 2006 – 2015 i Storsalen, Rådhuset mandag 30. oktober 2006 kl. 18.00 – 21.00.

Styret drøftet saken mhp. hvilke tiltak vi bør iverksette og hvem som bør ha ansvar for disse før bystyrets behandling av saken – herunder media­utspill / kontakt med journalister / deltakelse på byutviklingskomitéens temamøte / kontakt med politiske partier / samarbeid med andre organisasjoner: Styret vedtok: Ole Roger Berg, Harald Sehm og John-P. Denstad får fullmakt til et utspill før møtet avholdes. LO tar også kontakt og gir dermed mer tyngde i saken.

 

Seier for de avskjedigede kvinnene hos Grilstad Fabrikker AS.

Etter 13 måneder på pinebenken, avga Trondheim Tingrett domsslutning i saken 25. oktober 2006: Retten ga medhold til Elisabeth Grønnesby og Anita Berdahl i at de ble urettmessig avskjediget fra Grilstad Fabrikker AS. Grilstad Fabrikker ble dømt til å betale erstatning til Elisabeth Grønn­esby med 250 000 kroner og Anita Berdahl med 300 000 kroner, og fab­rikken ble også dømt til å dekke sakens om­kostninger 116 050 kroner,

BSF har tidligere bevilget kr. 1000,- i støtte til de to avskjedigede. Saken viser at det lønner seg å ha en sterk fagbevegelse i ryggen.

I Veggavis fra LO i Trondheim framgår at fagforeningene / klubbene / tillitsvalgte bes merke seg at det i en av premiss­ene for domslutningen framgår at rettens fler­tall ….”mener det må være en ikke ubetydelig takhøyde på en arbeids­plass for at de ansatte kan gi uttrykk for sine meninger om forhold knyttet til arbeidsplassen, også ovenfor de som en må vite har en annen mening. Dette er ikke i seg selv illojalt. …

Dommen er prinsipielt viktig i forhold til å forsvare ytringsfriheten på en arbeidsplass opp mot lojalitetsplikten.

Styret tok saken til etterretning i møte 07.11.06.

 

Representantskapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 31. oktober – 1. november 2006.

Styret behandlet i møte 17.10.06 brev av 06.10.06 fra Fagforbundet Sør-Trøndelag med innkalling til representantskapsmøte. Representantskapsmøtet skulle blant annet behandle framtidig organiser­ing av fylkeskretsen og fordeling av frikjøpsressurs i fylkeskretsen. BSFs foreslo ny styre­sammensetning ved å legge opplæringsansvaret som del av nestleder­funksjonen for å kunne øke ressursene til seksjonslederne. Forslaget ble nedstemt på representantskapsmøtet med 40 mot 45 stemmer.

 

Status i fagbevegelsens arbeid med å starte ny avis i Trondheimsregionen.

Årsmøtet i LO i Trondheim vedtok 6. april 2005: ”LO i Trondheim setter ned et utvalg som vurderer mulighetene til å etablere en ny avis i Trond­heimsområdet. Avisen må ha et faglig / politisk ståsted som er i samsvar med fagbevegelsens holdn­inger”. Begrunnelse: ”Arbeiderbevegelsen trenger et talerør som setter fokus på våre saker. Samtidig kan det være behov for mer lokalt stoff”.

Styret i BSF ble i møte 07.11.06 orientert  om status i saken, og styret drøftet BSFs bidrag til å følge opp saken. Styret vedtok å sette saken på dagsorden på medlemsmøte.

 

Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 26. – 28. januar 2007.

Styret har i møte 07.11.06 behandlet invitasjon fra LO i Trondheim 31.10.06 til Trondheimskonferansen 26. – 28. jan. 2007. Styret vedtok:

Deltakere fra BSF: Bente Elshaug, Frobisher Kasirye, Ole R. Berg, Børge Tingstad, John-P. Denstad, Tor Erik Kummernes.

 

Økonomisk støtte

Styret behandlet i møte 17.10.06 en søknad fra leder av Fagforbundet Sandefjord, Eddie Whyte, om solidaritetskonto for medlem av Fagforbundet Sabah Magid – til utdanning og livsopphold.

Styret vedtok: BSF støtter saken og bevilger kr. 1.000,-.

 

Andre saker

Styret har blant annet også drøftet følgende saker: 1) Nattbusskjøring; 2) Ny billettmaskin – konferanse 2. nov. 2006; 3) Medlem i Attføringsutvalget v/Team Trafikk AS; 4) Nytt verneombud etter Siw Singstad – gruppe 7; 5) Linje 4 – Securitas vakt med ved helgekjøring; 6) Verving; 7) Styre og Forstanderskap i Personellservice Trøndelag – valg; 8) Forslag på rammeprogram. Kurs for fagforenings­styrene – HV – senteret Holtålen 8. – 9. febr. 2007?