Frontruta nr. 4 - 2003


 

 

Foreningens leder

Av Ole R. Berg

 

Fagforbundet avdeling 047 –

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

 

Dette er nå foreningens ”nye” navn etter årsmøtet den 27. august 2003. Det var et ekstraordinært årsmøte for å formeldt overføre fagforeninga til det nye forbundet. Det nye forbundet ble dannet i sommer , etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund ( som var vårt gamle forbund) og Norsk Helse- og Sosialforbund. Det nye Fagforbundet er Norges desidertstørste forbund, med ca. 290 000 medlemmer, og vi er fortsatt med i LO (Landsorganisasjonen i Norge). For oss vil ikke etableringen av det nye forbundet få noen store konsekvenser. Derfor ser jeg heller ikke noen grunn til å ta opp spørsmålet om organisasjonstilknytning nå. Dersom det blir etablert et stort samferdselsforbund eller et serviceforbund, må vi ta en diskusjon på om det kan være et alternativ for oss. Men i dag er det ingen av de små LO forbundene som virker særlig attraktive.

 

NAVO

Fra 1. april 2004 har bedriften vedtatt å melde seg inn en annen arbeidsgiverorganisasjon, NAVO. Det vil bety at vi skifter tariffavtale og går over til Nettbuss –avtalen. Den er ikke så mye forskjellig fra den vi har i dag. Vi kommer tilbake med informasjon om endringene når det nærmer seg. Overgangen til NAVO vil ha en positiv effekt for oss, og det er at vi (Fagforbundet) kan forhandle og tviste saker på tariffen selv, uten å måtte gå via Transportarbeiderforbundet, slik vi gjør i dag. Det vil bety at sakene vil bli avklart raskere.

 

Nye ansiennitetsregler

Vi har forhandlet frem en ny avtale om godkjenning av lønnsansiennitet, som gjelder fra 1. januar 2004. Den gir full uttelling for all yrkespraksis fra kundebehandling i service – og omsorgsyrker ,i tillegg til all sjåførpraksis som selvsagt gir full uttelling som før. Dessuten får du nå godkjent annen yrkespraksis og omsorgsarbeid i hjemmet som lønnsansiennitet, men bare med 1/3 del. Dvs. At du får godkjent ett år for hvert tredje du har jobbet andre yrker. Så dere som ikke har topp ansiennitet i dag, må sjekk om dere kommer inn under disse nye bestemmelsene.  Nye frikortbestemmelser Fra 1. januar 2004 vil bedriften ta i bruk bestemmelsene i Nettbuss om frikort. Den sier at fast ansatte og ektefeller og barn under 17 år reiser fritt med bedriftens busser, slik som i dag, dvs. Team Trafikk . Dette gjelder også midlertidig ansatte. Samme regler også for pensjonister. Når det gjelder arbeidsreiser så kan ansatte reise fritt på alle Nettbuss sine ruter. I tillegg vedtok styret i Team i forrige uke at reglene om arbeidsreiser også gjelder undertransportører, som for eksempel i Klæbu.  Det samme styremøte vedtok å oppheve den ordningen vi har hatt for fast ansatte til å reise fritt på alle ruter i det gamle Team konsernet.  Vi får komme tilbake til forbedringer i frikortavtalen når vi kommer til tariffoppgjøret i 2004.

 

Nytt fra styret juni - august 2003

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt eller kun er kort omtalt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

 

Overtidbruk i Team Trafikk AS – rammer og retningslinjer.

Styret har diskutert saken med utgangspunkt i et notat fra Team Trafikk AS. Styret har vedtatt at BSF ikke aksepterer individuelle avtaler på overtid. Maksimalgrenser for månedlig og årlig overtid må beholdes. Vi ønsker en kvote- og ventelisteordning for ansatte som skal arbeid overtid. Ansiennitetsprinsippet opprettholdes. Timebank- og overtidsarbeid må sees under ett. System for skriftlig søknad om overtidsarbeid må innskjerpes. System for fordeling av overtidsarbeid må utvikles snarest ihht. AMU vedtak. System for kontroll av daglig overtidsarbeid og overholdelse av ukehvil må innskjerpes.

 

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret i Team Trafikk AS.

Styret ble enig med BSV og YTF om å stille felles valgliste til styrevalget. Dette for­en­klet valget og, forholdstallprinsippet ble brukt i fordelingen av plassene.

Styremedlem                      Ole R. Berg               BSF

Styremedlem                        Sverre Sundset         BSF   

Styremedlem                       Rune Straumann       BSF

1. varamedlem                     Bjørn Helmersen       YTF

2. varamedlem                     John P. Denstad       BSF

3. varamedlem                     Børge Tingstad         BSF

4. varamedlem                     Åsgeir Møllen            BSF

5. varamedlem                     Øystein Husby           YTF

 

Ny bestemmelse i AML om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

I pressemelding av 30.4.2003 fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet er det redegjort for endringer i Arbeidsmiljøloven. Endringene trer i kraft fra 30.4.03, og er en del av oppfølgingen av intensjonsavtalen om et mer inkluder­ende arbeidsliv. Endringene innebærer en presisering av arbeidsgivers ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte. Samtidig foreslås det å tydeliggjøre arbeidstakers medvirkningsansvar.

 

Sambuss-konferanse på Sørmarka 17. – 18. sept. 2003.

Ole Roger Berg og Børge Tingstad skal delta fra BSF på LOs  Sambuss-konferanse

 

Storbykonferansen 26. – 28. sept. 2003 i Drammen.

Ole Roger Berg, Harald Sehm, Rune Straumann og John-P. Denstad skal delta fra BSF på årets storbykonferanse i regi av Drammen og omegn Bussarbeider forening. LO’s sommerpatrulje 2003. Styret vedtok at medlemmer fra BSF som deltok på ungdomskurs i Surnadal 28. – 30. mars 2003 skulle oppfordres til å delta. Saken ble fulgt opp av Terje Turbekmo.

           

Søknader om økonomisk støtte.

Styret har vedtatt å bevilge kr. 1.000,- i økonomisk støtte til Nei til EUs faglige utvalg. Styret har vedtatt å ikke bevilge økonomisk valgkampstøtte til Trondheim Arbeiderparti og Trondheim SV. Søknad om sponsormidler fra CISV S-Trøndelag til Internasjonal Barneleir i Trondheim 4. juli – 31. juli 2003: Styret vedtok at BSF stiller med en person som sjåfør 24. og 25. juli.

 

Annet.

Turnusarbeidet; Feilrapporteringsrutiner; Helsekontroll av nyansatte; Arbeid i Bedriftsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og andre utvalg; Frikortordningen i Team Trafikk AS; AFP-ordningen i Team Trafikk AS; Stillingsinstruks – leder av gruppe for linje 5 kjøring; Organisasjonsplan for administrasjonen i Team Trafikk AS 1.9.2003; Konsernfaglig samarbeid i Nettbusskonsernet; Arbeidsseminar i regi av Samferdselsdepartementet: Bedre Trygghet i Kollektivtrafikken 11.9.2003; Nytt forbund – Fagforbundet – Avviklingsmøte BSF – konstituerende årsmøte 27.8.2003; ”BSF Kvalitet”; Forslag til kandidater fylkesmøte 2003 – Fagforbundet; Oppsigelse av leiekontrakt – lager i Folkets Hus; Politisk streik E. C. Dahls Bryggeri – onsdag 4. juni 2003; Kunnskapskonferanse om EU og norske naturressurser onsdag 18.6.03 kl. 12 – 18.30 på Scandic Prinsen Hotell i Trondheim.

 

 

Brev til alle partiene med krav om anbudspause.

 

Ta en anbuds-pause i kollektivtrafikken!

 

De siste årene har bruken av anbud i kollektivsektoren grepet om seg i Norge. I andre land har dette systemet vært prøvd i enda lengre tid.Vi ser nå, både her i landet og internasjonalt, mange eksempler på at dette har fått svært uheldige virkninger. Både kvaliteten på tjenestene og forholdene for de som arbeider der har blitt dårligere.

 I sommer har medias søkelys blant annet blitt satt på det multinasjonale gigantselskapet Connex, som nå er anmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven. Kjørelister skal vise at det forekommer opptil 20 timers sammenhengende kjøring i flere dager på rad med bare få timers hvile. Ansatte fra utlandet blir plassert i campingvogner mens de arbeider i Norge. Selskapet er også i hardt vær på Nord-Jæren. I London blir Connex nå fratatt kontrakten på drift av lokaltogene etter kraftig kritikk om manglende regularitet, elendig rengjøring og vedlikehold av togene, samt stadige krav om ekstra økonomisk støtte til driften fra den engelske staten.

 Connex er dessverre bare et eksempel på de tilstandene vi er i ferd med å få i denne sektoren, der de ansattes pensjon og andre lønns - og arbeidsvilkår er et konkurransemoment i anbudskonkurransen. Man er heller ikke sikret gjennom å få være med over til det vinnende selskap ved anbudsskifte.

 Belastningene for de ansatte under et anbudsregime kommer på toppen av ulike yrkesproblemer. Undersøkelser i noen store byer på midten av 90 - tallet viste at svært få bybussjåfører holder ut til oppnådd pensjonsalder. Gjennomsnittlig avgangsalder fra yrket er ca 45 år. I Sverige viser en undersøkelse at buss- og sporveissjåfører er de som er mest rammet av yrkesrelatert sykdom og stress.

 Sverige og Danmark har hatt konkurranseutsetting og privatisering i kollektivtransporten de siste 15 årene. I disse årene har det vært noen særs bitre arbeidskonflikter i kollektivselskap der de ansatte har opplevd dumping av lønns - og arbeidsvilkår etter anbud. Så lenge spørsmålet om de ansattes rettigheter fortsatt står uløst, vil nye konflikter oppstå til skade for kollektivtransporten.

 Det gir også passasjerene et dårligere kollektivtilbud. Flukten fra yrket og mangel på arbeidskraft hos ny operatør gir usystematisk innstilte avganger og en økt sikkerhetsrisiko ved voldsomt overtidspress på den gjenværende arbeidskraften . Heller ikke vil anbudsutsettelse bedre på de elendige forholdene  ved jernbanens infrastruktur, bevilgningene til dette har i mange år vært langt under det som kan aksepteres.

Vi ber derfor dere om å ta en pause i bruken av anbud og konkurranseutsetting i kollektivtrafikken. I stedet for å haste videre med å sette også tog, trikk og t-bane

ut på anbud, må politikerne gå grundig gjennom de nasjonale og internasjonale erfaringene, og seriøst vurdere hvordan man best sikrer trygghet og kvalitet for passasjerene, og anstendige villkår for de ansatte i kollektivtrafikken.

 Fagforbundet:

1.nestleder, Tove Stangnes,

Norsk Jernbaneforbund:

Leder, Ove Dalsheim

Norsk Transportarbeiderforbund:

1.nestleder, Frank Holm

Norsk Lokomotivmannsforbund:

Rolf Jørgensen

Forbundsstyrerep. 

 

 

Bli kjent med  BSF

 

 

Buss og Sporveisbetjeningens forening vil arrangere Temadager for alle medlemmer. Samlingene går over 2 dager fra kl 0800 til 1600 og vil bli avholdt på TT BIL sin hytte på LIAN. Der vi tar opp hvilke rettigheter og muligheter medlemmene av BSF / Fagforbundet har. Under disse samlingene vil dere få mulighet til å treffe flere av de Tillitsvalgte i fagforeningen. Under Temadagene vil vi sørge for at det er Kaffe og te underveis samt at det blir servert en enkel Lunch til alle deltakerne.

Følgende dager har vi foreløpig satt opp i høst.

13. og 14. Oktober

16. og 17. Oktober

     05. og 06. November

    13. og 14. November

 

Det er en forutsetning at en deltar på 2 sammenhengende dager. 

Buss og Sporveisbetjeningens forening vil dekke tapt arbeidsfortjeneste for alle våre medlemmer.

Har du lyst til å delta på disse Tema dagene så gi beskjed til undertegnede eller fagforeningskontoret, tlf 73822220 snarest .studieleder

Børge Tingstad  arb nr. 160

92237643 – 72865253                                                                       

 

 

Bedriftsutvalget:                           Ole R. Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann, Åsgeir Møllen, Harald Sehm

Vara:                                              Børge Tingstad, John-P. Denstad, Tore Johansen, Bente Elshaug

 

 

 

Vær OBS på useriøse aktører i markedet

 

Jeg vil gjerne advaremine kolleger gjennom å fortelle en liten historie fra virkeligheten. Jeg søkte i sommer jobb i et ekspressbuss-selskap. Ville selvsagt ha fast jobb, og det hørtes greit ut for selskapet da jeg kontaktet dem.  Hadde bl.a. flere telefonsamtaler med sjefen. Dette var i slutten av juni. Kort tid etter fikk jeg overlevert en arbeidsavtale (som dessverre ikke var underskrevet) og foretok en prøvekjøring for selskapet.  Jeg hadde da ferie og varslet om at jeg hadde oppsigelsestid i Team. Jeg sa da opp min stilling i Team Trafikk i trygg forvissning om at jeg hadde fått ny jobb. Jeg dro på ferie og da jeg kom hjem var plutselig ikke situasjonen så grei lenger. De hadde da ansatt en annen i mellomtiden. Tidlig i august ansatte de enda en sjåfør og da ante jeg uråd. Det var vanskelig å få kontakt med firmaet, og når jeg fikk kontakt fikk jeg uklare svar på min situasjon. 18. august stod jeg uten fast jobb og like etter fikk jeg brev fra firmaet der det gikk frem at jeg ikke fikk jobb hos dem. Brevet var fullt av feilinformasjon. Det finnes dessverre noen slike useriøse firmaer i bussbransjen, så la dette være en tankevekker til andre som vil prøve seg. For meg har dette vært en dyrekjøpt erfaring. En muntlig avtale skal være like bindende som en skriftlig, men i praksis er det nok ikke slik.

Ronny Pettersen (tidligere arb. nr. 463)

 

Dansk livsfilosofi

En professor stod foran sit hold med en del effekter foran sig. Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort tomt syltetøjsglas, som han fyldte med sten, som var ca. 5 cm i diameter. Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurte han de studerende: "Er glasset fyldt nu?" Alle var enige om at det var det. Så tog professoren nogle småsten frem, dem puttede han ganske forsigtigt ned i glasset, imens han rystede det, derved faldt de små sten ned igennem sprækkerne imellem de store sten. Da glasset var proppet til kanten, spurte han de studerende igen, "Er glasset nu fyldt?" Alle var enige om at nu var det fyldt. Da professoren nu tog en pose med sand frem grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens hælde den del sand ned mellem sprækkerne, der stadigt var mellem de store sten og småstenene, han fyldte nu glasset helt op med sand.

"Nu!" sagde professoren "Vil jeg gerne have, at i forestiller jer at dette glas er jeres liv!" De store sten, er de betydningsfulde ting i jeres liv, - familien, kæresten/ægtefællen, børnene, jeres helbred - altså ting, som hvis I mister alt andet, end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt. Småstenene er så andre knap så vigtige ting, så som jobbet, dit hus, din bil. Og sandet er alt andet. "Se! Hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til småsten og store sten. Det samme gælder for jeres liv, hvis I bruger alt jeres tid og energi på små ubetydelige ting, så bliver der ikke plads til de store og betydningsfulde ting. Hav' altid fokus på hvilke ting, der er vigtige for netop dig, så dit liv bliver lykkeligt. Leg med dine børn, afsæt tid til lægebesøg, så helbredet altid er i orden. Gå i byen med din partner, og alligevel vil der fortsat være tid til at tage på arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet "sand og småsten" "Fyld dit liv med store sten - ting der virkeligt betyder noget. Hold styr på hvad der skal prioriteres som store sten.Resten er jo bare sand!"

Professoren kikker nu hen over de studerende, tager en øl frem, og hælder ganske forsigtigt en hel øl ned i de sidste små mellemrum mellem sandet, småstenene og de store sten. Han vender sig mod klassen og siger:" Og moralen er! Lige meget hvad fanden, der sker i dit liv, er der altid plads til en øl!"