Et rolig og verdig årsmøte

Av John-Peder Denstad

 

Det 101. ordinære årsmøte ble avviklet på kantina på Sorgenfri tirsdag 22. Januar 2002. 68 medlemmer var til stede. Nydelig middag ble servert først fra kl. 17. Deretter ble gullnåler delt ut, før de vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Møtet ble preget av saklighet. Det ble vedtatt at dagens turnustillitsvalgte gjøres om til et Turnusutvalg som skal fungere som en støtte til den i styret som får hovedansvaret for turnusene. Årsmøtet vedtok enstemmig alle forslag fra valgkomitéen.

 

Til stede: 68 medlemmer + innbudte gjester: Tor Sandstad, BSV og Randi Aronsen,

Norsk Kommuneforbund i Sør-Trøndelag

 

Nåler og diplomer ble tildelt følgende personer:    

Norsk Kommuneforbunds gullnål for 25 år i N K F: Kjell Gundersen, Kjell Arne Nergaard, Odd A. Riseth, Magne Stokkaunet, Arnfinn Westerhus, Roger Zamojski.

 

Roser til medlemmer av BSFs 100års-jubileumskomité: 

Tilstedeværende medlemmer av jubileumskomitéen ble tildelt hver sin rose for sin innsats med BSFs 100-års jubileum.

 

 

SAK 1: Åpning:

Møtet ble åpnet av fagforeningens leder, Ole Roger Berg. Han redegjorde for datoer for innkalling av årsmøtet. Ingen merknader framkom til innkallingen.

Leder redegjorde for dagsorden. Ingen merknader framkom til saksliste, og denne ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 2: Konstituering:

Til dirigent og sekretær ble enstemmig valgt:

Tom Warholm og John-Peder Denstad

 

Til protokollunderskrivere ble enstemmig valgt:

Kjell A. Nergaard og Magne Stokkaunet.

 

 

SAK 3: Minnestund:

Vi har ikke registrert at noen av våre medlemmer har gått bort i årsmøteperioden.

 

 

SAK 4: Årsmeldinger 2001 og forslag til målsettinger for 2002:

 

Vedtak: Styrets beretning for 2001 enstemmig godkjent.

 

Vedtak: Årsrapport for 2001 fra HVO enstemmig tatt til etterretning.

 

Vedtak: Årsmelding for 2001 fra studieutvalget enstemmig tatt til etterretning.

 

Vedtak: Årsmelding for 2001 fra ungdomsutvalget enstemmig tatt til etterretning.

 

 

Forslag til målsettinger for 2002:

1.      Bedre lønn for alle medlemmer.

2.      Opprettholde og bedre rettighetene til medlemmene og foreninga.

3.      Bedre arbeidsmiljø og trivsel for alle.

4.      Opprettholde og styrke foreninga.

5.      Øke yrkesstoltheten og miljøbevisstheten blant medlemmene.

6.      Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken.

Vedtak: Forslag til målsettinger for 2002 enstemmig vedtatt.

 

 

SAK 5: Regnskap 2001:

Regnskapet for 2001 med fotnoter ble gjennomgått av kasserer Rune Straumann.

Vedtak: Regnskap for 2001 ble enstemmig godkjent.

 

 

SAK 6: Innkomne forslag.

¨ Forslag 1: Utvalget for turnustillitsvalgte. (Forslag fra Per E. Kufås, arb. Nr. 89)

Utvalget for turnustillitsvalgte legges ned. Deres oppgave overføres til en av medlemmene i hovedstyret.

Begrunnelse: De turnustillitsvalgte har de siste årene fått redusert sine oppgaver, og kan nå bare kontrollere at minstebestemmelsene i arbeidsmiljøloven etterleves når nye turnuser blir presentert fra administrasjonen. En slik funksjon kan et styremedlem gjøre like effektivt.

 

Styrets innstilling: Vi støtter intensjonen i forslaget om å gjøre en i styret spesielt ansvarlig for turnusarbeidet.

Styrets alternative forslag blir derfor:

Dagens turnustillitsvalgte gjøres om til et Turnusutvalg som skal fungere som en støtte til den i styret som får hovedansvaret for turnusene. Vedkommende blir leder i turnusutvalget. Styret vurderer om utvalget også kan tillegges andre oppgaver.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

           

 

SAK 7: Budsjett 2002

Forslaget til budsjett for 2002 ble gjennomgått av kasserer Rune Straumann.

Vedtak: Budsjettforslaget for 2002 enstemmig vedtatt

 

 

SAK 8: VALG

Valgkomiteens innstilling:

Styret i BSF:

Leder                                     Ole Roger Berg             velges for 2 år

Nestleder                               Sverre Sundset            ikke på valg

Sekretær                               John-P. Denstad             velges for 2 år

Kasserer                                Rune Straumann             ikke på valg

Studietillitsvalgt                     Børge Tingstad             ikke på valg

Ungdomstillitsvalgt             Terje Turbekmo             velges for 2 år

HVO/Styremedlem 1            Harald Sehm              ikke på valg

Styremedlem 2                      Trond Throseth             velges for 1 år

Styremedlem 3                      Tore Johansen            velges for 1 år

Vara 1                                    May-K. Skjetne            velges for 1 år

Vara 2                                    Tore Norum                        velges for 1 år

Vara 3                                    Roland Knutsson            velges for 1 år

Vara 4                                    Steinar Borgen            velges for 1 år

Vara 5                                    Knut Kvaal              velges for 1 år

Pensjonist till.                        Tor Hollund

Vara                                       Ivar Mule         

 

Forhandlingsutvalg:             Ole Roger Berg, Sverre Sundset, John-P. Denstad

Vara                  Rune Straumann, Børge Tingstad

 

Repr.skap i NKF S-T.lag            Ole R. Berg, Sverre Sundset

                        Vara:              Rune Straumann, Børge Tingstad, John-P. Denstad

 

Studieutvalg:             Børge Tingstad, Johan Haugerød, Roland Knutsson, Rune Sundberg

 

Turnusutvalg:                    Roland Knutsson, Odd Gunnar Bjørkmo, Harald Bjørn

 

Revisorer:                            Odd Helge Lund, Henry Arntzen

Vara                  Lars Mo

 

Plasstillitsvalgte:            Kantina                        Martha-Karin Berg

                                               Kontor/Adm              Asgeir Møllen

                                               Klargjøringshall         Frode Olufsen (BSV)

                                               Minitransport             Knut Kvaal

 

Valgkomite:             Tom Warholm, Tor Inge Gjengaar, Per Erik Kufås, Liv Nora Helen W. Solberg, Arve Solli, Barbro Liamo

 

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på leder, sekretær, ungdomstillitsvalgt, styremedlem 2, styremedlem 3 og varamedlemmer ved særskilte valg.

Alle ble enstemmig valgt.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag på forhandlingsutvalg m/varer, representanter m/varaer til NKF Sør-Trøndelags representantskap, studieutvalg, turnusutvalg og revisorer m/vara.

Alle ble enstemmig valgt.

Valgkomitéens innstilling til valg av plasstillitsvalgte ble tatt til etterretning.

Det ble stemt over valgkomitéens innstilling til valgkomité.

Alle ble enstemmig valgt.

 

 

SAK 9: Avslutning

Leder takket dirigent og sekretær med hver sin rose.

Leder takket Bente Elshaug og Martha Karin Berg med to roser hver for det store arbeidet de gjør for kantina.

Avtroppende styremedlemmer Svein Aage Sørvig og Magne kvernstad ble takket for sin innsats med hver sin rose.

Gjestene, Randi Aronsen og Tor Sandstad, ble overrakt hver sin rose.

Den gjenvalgte lederen, Ole Roger Berg, takket deretter alle for tilliten, takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

 

 

Møtet hevet kl. 20.40.