24/5-2007

Transportplanen for Trondheim

 

Bystyret har fattet følgende VEDTAK:

(vi har uthevet de viktigste saken for oss)

Bystyret vedtar transportplan for Trondheim 2006-15 med handlingsprogram 2006-09. Teksten i plandokumentet justeres slik det framgår av kommentarene til høringsuttalelsene, jfr vedlegg, og med følgende tillegg/endringer:

 

1. Trikken føres fram til Prinsens gate, sløyfen tilrettelegges for videreføring til Piren.

2. For å hindre ytterligere forfall på det kommunale veinett legges det inn årlig kr 10 mill. til vedlikehold.

3. Tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken skal ha høy prioritet.

4. Rådmannen utarbeider og legger fram forslag til nytt billetteringssystem som bidrar til raskere trafikkavvikling, bl.a. ved at minst mulig av billettsalget foretas av sjåførene.

5. At det slås fast at godsterminalen ikke flyttes før det faktisk er på bordet et alternativ som er like godt for effektiv godshåndtering bil-bane-båt og ikke øker forurensingen.

6. At midtbyen og Elgesetergt. blir en lavutslippssone

7. At elektriske drevne, gass, propan eller hybridbusser overtar kollektivtrafikken i Midtbyen og i Elgeseter gate. Dette tas inn i konsesjonskravene.

8. At det skjer oppmaling av forgjengerfelt der det er behov før høstmørket, mer synlige skilt og bedre belysning ved fotgjengerfelt og andre kritiske punkt

9. At knutepunktet ved Leangen utvikles og gjøres bedre kjent . Det lages innfartsparkering kombinert med kollektivbillett også sørfra.

10. At det lages en framkommelighetsplan også for sykkel i samarbeid med syklistenes organisasjoner.

11. Det prioriteres kontakt med sentrale myndigheter for å få utredet og prosjektert en høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim.

12. Bystyret ber om at det fra 1. januar 2008 innføres 2-pris-system på buss og trikk. Et slikt system bør gi incentiver til å kjøpe billett før ombordstigning. Det er en forutsetning at gjennomsnittsprisen ikke øker.

13. Det fremlegges forslag til tiltak som vil bedre trafikk- og miljøforholdene i Elgeseter gt/Holtermannsvn. Iverksetting av nye og reviderte tiltak for å oppnå dette skal prioriteres høyt.

14. Det framlegges forslag til tiltak som omhandler hvordan Trondheim kommune kan bidra til å styrke rekrutteringa til de ulike sidene av transportnæringa.

15. Det framlegges forslag til hvordan Trondheim kommune kan støtte Forskings- og utviklingsmiljøene i byen for å nå de miljømesige krav som forutsettes i transportplanen.

16. En strategi for rasjonell varelevering må gjelde mer enn Midtbyen og i nært samarbeid med næringslivet/næringsforeningen.

17. Bystyret støtter forslaget om et prosjekt om å redusere bilkjøringen for å distribuere gods internt i Trondheim med 25%, og vil komme tilbake til spørsmålet om prosjektledelse i forbindelse med budsjettet for 2008.

18. Bystyret ber rådmannen iverksette et samarbeid med Statens Vegvesen, Næringsforeningen i Trondheim og andre for å realisere en fremskyndet hovedveiutbygging i Trondheim i tråd med de premisser som følger under, og legge frem egne saker for beslutning etter hvert som det blir nødvendig:

Sluppen/Osloveien:

Bystyret vil bidra til en raskest mulig ferdigstilling av nytt og effektivt veisystem ved

Sluppen/Sluppen bro. For å få tilstrekkelig effekt av dette behøves også en opprustning av Osloveien frem til påkobling med Nordre Avlastningsvei.

Bystyret ber om at planleggingen gjennomføres slik at anleggsstart kan skje i 2009, med ferdigstilling i 2011.

Bystyret ber Storting og regjering bidra til at dette prosjektet defineres som en del av det statlige stamveinettet, og at staten dermed bidrar med finansiering på vanlig måte. Ordfører, formannskap og øvrig politisk ledelse bes igangsette arbeid, også sammen med andre aktører, for å bidra til dette.

Bystyret har følgende premisser for å akseptere at brukerbetaling kan tas i bruk for å realisere dette viktige veiprosjektet:

- det skal være punktfinansiering, dvs. en eller noen få bomstasjoner som skaffer inntekter til dette avgrensede prosjektet

- kun de som benytter veien skal betale

- veien skal være tatt i bruk før innkreving starter, dvs ingen bomstasjoner før tidligst senhøstes 2011

- at bomstasjonen(e) fjernes umiddelbart når veiprosjektet er nedbetalt.

Med et slikt opplegg vil det også eksistere omkjøringsmuligheter for de som ønsker å unngå å betale bompenger.

E6 Sør i Trondheim:

Bystyret vil bidra til en raskest mulig ferdigstilling av ny E6 fra Tonstadkrysset til Melhus.

Bystyret ber om at planleggingen gjennomføres slik at ferdigstilling for første del, dvs. fra Tonstad til nytt Tillerkryss v/ Sentervegen, kan fullfinansieres og åpningen fremskyndes til 2010 (dvs byggestart i 2009). Bystyret er villig til å bidra til å forskuttere bygging av denne etappen i samarbeid med private interessenter, det vises til brev fra Næringsforeningen i Trondheim av 3. januar 2007 om ”Tilbud om å betale for fremskyndet byggestart av Tillerkrysset på E6-Sør” hvor flere bedrifter er villig til å stille med betaling av rentekostnader for å fremskynde bygging.

Planlegging og gjennomføring av resten av E6 Sør til Melhus forutsettes gjennomført innen utgangen av 2012.

Bystyret forutsetter at den statlige andelen til E6 Sør som er skissert i Nasjonal Transportplan økes, og vil be om at det igangsettes et arbeid for å sikre økt statlig finansiering. Rådmannens forslag om å fjerne statlige midler fra E6 Sør avvises.

I tillegg til statlig finansiering, kommunal forskuttering og næringslivets direkte medvirkning, kan bystyret akseptere delvis brukerbetaling, under forutsetning av:

- at bominnkreving skjer sør for dagens Klettkryss

- at innkreving starter tidligst når første etappe av E6 Sør er ferdigstilt og resten av anleggsarbeidet har kommet godt i gang.

 

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, PP, RV, MDG:

Rådmannen er gjennom budsjettvedtaket bedt om å legge fram en sak for bystyret i 2007 som drøfter ei langsiktig løsning for kollektivtransporten i Trondheim, herunder evt gjenkjøp av Team Trafikk.

 

FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, Sp:

Bystyret ønsker å bidra til en raskest mulig ferdigstilling av et sammenhengende og funksjonelt hovedveisystem i Trondheim. I tillegg til eksisterende veier og pågående byggeprosjekter innebærer dette i første rekke:

realisering av et nytt vei- og kryssystem ved Sluppen bro, samt å koble dette sammen med Nordre Avlastningsvei gjennom en opprusting av Osloveien

og fullføring av en ny (4-felts) E6 Sør fra Tonstad til Melhus.

Bystyret vedtar ifm denne saken en fremdrift i utbyggingen av disse viktige veiene som innebærer følgende ambisjon for ferdigstilling av pågående og nye hovedveier i Trondheim:

2009: Nordre Avlastningsvei åpnes.

2010: Ny E6 mellom Tonstad og nytt Tillerkryss v/ Senterveien

2011: Nytt veisystem ved Sluppen på plass, inklusive en oppgradert Oslovei frem til

påkobling Nordre Avlastningsvei.

2011-12: Ny E6 Øst mellom Nyhavna og Grilstad, i tunnel under Møllenberg.

2012: Resten av ny E6 over Heimdalsmyra frem til Melhus ferdigstilles.

 

Bystyret vil også vurdere en ny forbindelse mellom Byåsenområdet og det nye veisystemet på Sluppen, og ber rådmannen bidra til at ulike alternativer for dette utredes. Bystyret vil også understreke at både innbyggere og næringsliv i landsdelen er avhengig av at det både i Trondheim og ellers bygges ut et skikkelig hovedveinett. Dette innebærer at Trondheim kommune kommer til å fortsette å støtte opp i arbeidet for en fullverdig E6 i hele Sør-Trøndelag, opprustning av E39 til Møre og Romsdal samt viktige næringslivsårer som RV 714 til Hitra/Frøya og RV 715 på Fosen 0g togforbindelse til Steinkjer.

 

Bystyret står fast ved at det er statens ansvar å finansiere statens egne veier, men tar til etterretning at staten forutsetter lokal medfinansiering i forbindelse med bygging av nye hovedveier. Derfor har Trondheim kommune frem til utgangen av 2005 akseptert egenbetaling i form av bomring for å få realisert viktige vei- og miljøprosjekt i byen, og fremdeles vil det i mange år bli innkrevd bompenger for å kunne fullføre E6 Øst-utbyggingen. Likevel er det flere viktige veiprosjekt som gjenstår og som det vil ta mange tiår å realisere dersom staten skal fullfinansiere veiene.

 

Bystyret mener hensynet til miljø, trafikksikkerhet og fremkommelighet tilsier at det er tvingende nødvendig å fullføre utbyggingen av hovedveinettet i Trondheim, og er av den grunn grunn villig til å vurdere kommunal forskuttering av viktige veiprosjekt, i tillegg til bidrag fra private aktører og klart avgrenset brukerfinansiering. Bystyret vil likevel arbeide for at staten tar en så stor del av kostnaden som mulig for de veiene staten har ansvar for. Vedtaket i denne saken skisserer nærmere hvilke premisser som fra bystyrets side ligger til grunn for videre fremdrift i utbyggingen av de viktigste hovedveiene i Trondheim.

 

Bussførere på 18 år?

 

Dette brevet er sendt til Vegdirektoratet

 

                                                                           Oslo, 21. februar 2007

                  

INNSPILL TIL SENKING AV ALDERSGRENSE FOR BUSSFØRER

Vi viser til Deres brev datert 1.2 2007.  Vi er tilfreds med at Statens Vegvesen tar opp problemstillingen med senking av aldersgrensa for bussførere.

Utgangspunktet vårt er at vi ønsker 18-årsgrense for å kunne føre buss klasse D. Forutsetningen for dette alderskravet er at sjåføren har lærekontrakt i yrkessjåførfaget.

Bakgrunnen for vår oppfatning er at bussførere skal ha mulighet til gjennomgå fagopplæring for å inneha best mulig utdanning og kvalifikasjoner for å utøve yrket. Fra bransjehold er en opptatt av å utdanne flest mulige fagarbeidere for å sikre en høy kvalitet på sjåførene og samtidig oppnå trafikksikkerhetsmessig gevinst. Vi tror at en åpning for 18-åringer til å starte læretid som bussførere vil øke kompetansen i bransje og høyne kvaliteten på utførelsen av arbeid. Bearbeiding av holdninger, miljø, kundebehandling, lavere modenhet oppveies mot at en i et læreløp modnes over en 2 års periode. Opplæringsløpet vil også avdekke personer som eventuelt ikke passer inn i yrket og gi de mulighet til å søke annen utdanning. De får dermed en tilhørighet og foretar et yrkesvalg utfra en realistisk og gjennomtenkt plan.

 

Forslag til vilkår for senking av aldersgrensa

Partene har diskutert mulige reguleringer for lærlinger under 21 år på buss. Dersom en ønsker å sette noen begrensninger i henhold til kjøring på bestemte tider av døgnet kan vi tenke oss muligheten for å begrense kjøringen til tidsrommet mellom 6-21. Begrunnelsen for dette er at lærlingen under utførelse av arbeid, skal ha mulighet til å kontakte faglig leder/instruktør ved behov og at denne sannsynligvis er lettest tilgjengelig innenfor ”normalarbeidstiden”.

 

I et læreforhold vil det alltid være progresjon i opplæringen. Det er vanskelig å si noe generelt om gradvis økende vanskelighetsgrad i opplæring da dette avhenger av lærlingens forutsetninger og bedriftens ruteopplegg. De fleste busselskap har i dag gode rutiner for opplæring av nyansatte. Erfaringen fra opplæringen av nye sjåfører er et godt grunnlag å bygge videre på i tilrettelegging av opplæringen av lærlinger. Vi ser for oss at lærlingene får en mer omfattende opplæring enn en ordinær nytilsatt sjåfør, både i tid og kvalitet.

 

I henhold til Lov om Opplæring stilles det konkrete krav til en lærebedrift. Bedriften skal ha en faglig leder med erfaring fra yrket. Faglig leder har ansvar for lærlingens opplæring. I tillegg skal lærlingen ha en tilsynsrepresentant som har ansvar for å påse at lærlingen får den opplæringen vedkommende skal ha. Tilsynsrepresentanten er i de fleste tilfeller en tillitsvalgt eller et verneombud. De fleste busselskap har gode rutiner innen internkontroll og ordningen med tilsynsrepresentant vil være tilstrekkelig for å kvalitetssikre lærlingens opplæring i et busselskap. I tillegg har fylkeskommunene et tilsynsansvar med lærebedriftene og fører kontroll med bedriftenes opplæring.

Videre sier forskriften til Lov om opplæring at lærlingen skal ha en opplæringsplan i læretiden. Opplæringsplanen og lærlingens progresjon i opplæringen skal evalueres jevnlig.

Når det gjelder spørsmålet om lærlingen må ha med seg en erfaren sjåfør den første tiden er dette en selvfølge. Hvor lang denne periode skal være, avhenger av ulike forhold som for eksempel  lærlingens ferdigheter og modenhet og bedriftens oppfatning av dette. Det vil variere med kjøringens kompleksitet og vanskelighetsgrad.

 

Andre innspill:

Dersom en velger å senke aldersgrensen må denne senkes til 18 år dersom opplæringen skal gjennomføres som fagopplæring i videregående skole. I praksis vil de fleste lærlinger nærme seg 19 år før de kjører alene med passasjerer.

 

Krav om gyldig lærekontrakt:

Dersom lærekontrakten brytes må bruddet rapporteres til Statens Vegvesen slik at førerretten trekkes tilbake. Det betyr at førerkortets gyldighet er registrert i førerkortregisteret og at en førerrett kan trekkes tilbake ved heving av lærekontrakt. Dette ønsker vi at skal gjelde for alle lærekontrakter, enten det er gods eller persontransport. Årsaken er at dersom en lærling gjennomfører opplæring etter yrkessjåførdirektivet over en 3-års periode, risikerer vi at vedkommende kan avbryte kontrakten før opplæringen er fullført og dermed ikke oppfyller forskriftens krav til utdanning.

 

Erfaring fra ordningen med personer som fra fylte 18 år som kjører tung lastebil.

Ut fra statistikk fra forsikringsselskaper er sjåfører i aldersgruppen 18-24 år ikke overrepresenter i ulykkesstatistikken. Erfaring og tilbakemelding fra opplæringskontor/lærebedrifter i hele landet er at lærlingene i aldersgruppen 18-21 år ikke er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

 

I noen tilfeller har vi registrert at kontrakter har blitt hevet og personen har jobbet som sjåfør utenfor læreforholdet selv om de er under 21 år. Dette har sin årsak i at dagens regelverk har gitt rom for tolkning og at det ikke har vært sanksjonsmuligheter (tilbakekalling av førerkort) for lærlinger under 21 år som bryter kontrakten. De fleste tilfellene vi kjenner til, har skjedd i bedrifter som ikke er tilknyttet opplæringskontor.

 

Lars Johnsen (sign.)                                     Arnold Stenehjem (sign.)

Norsk Transportarbeiderforbund                   Yrkestrafikkforbundet

 

Juned Akhtar (sign.)                                      Knut Sagmoen  (sign.)

Fagforbundet                                                 Norsk Jernbaneforbund

 

Gunnar Apeland (sign.)                                 Christian Aubert (sign.)

Norges Lastebileier-Fobund                          Transportbedriftenes Landsforening

 

Trond Johannesen (sign.)                             Rune Apneseth (sign.)

Maskinentrepenørenes Forbund                   Opplæringskontorene for Transport og Logistikk

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nytt fra styret januar – mars 2007

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Tariffoppgjøret 2006 – Bransjeav­taleforhandlingene – prosess og resultat - uravstemning.

Det ble brudd i forhandlingene 15.12.06. Styret ble orientert om og drøftet resultat fra evalueringsmøte i Oslo 22.01.07 og drøftelser om hva forbundene burde gjøre framover for å få forhandlingsmotpart til forhandlingsbordet igjen. På evalueringsmøtet deltok Ole R. Berg, Sverre Sundset, Børge Tingstad og John-P. Denstad fra BSF.

Konklusjon fra møtet i Oslo var en uttalelse som pekte på at arbeidskjøp­erne har brutt løftene i form av det endelige tilbudet som ble gitt: Kr. 7,- nå og kr. 3,- neste år og et kronetillegg for et ”ullent” kompetanseopp­legg. Dette innebærer kun halvparten av kravet på kr. 40.000,- for å få et nødvendig lønnsløft til ”mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeider­lønn”. Det var enighet om å fokusere på dette i media.

Mange bedrifter driver med planlagt ulovlig overtidskjøring.

Uttalelsen oppfordret videre til at medlemmene tar vare på helsa si / fri­tiden sin. Dette vil kunne presse vår motpart tilbake til forhandlingsbor­det.

Fagforeningen i Tromsø har blant annet arrangert sosiale tiltak på fre­dagene for at medlemmene skulle ta tilbake fritida si. Eksempler på arr­angementer BSF kan arrangere er: Omvisninger på div. muséer / kunn­skap om Trondheim, historisk byvandring.

Styret var enige om at BSF bør være restriktive på å innvilge overtidsdispensasjon fra Arbeids­miljøloven (AML).

Styret var enige om at det måtte brukes en del tid på årsmøtet i BSF til å oppsummere status i arbeidet med å få på plass en bransjeavtale – under sakslistas punkt om årsberetning.

Styret vedtok i møte 23.01.07:  Saken tas opp på årsmøtet. Det jobbes med å få til et samarbeid med YTF for å samordne oss i saken. Det sendes brev til bedriften om at BSF på kort sikt ikke vil inngå noen avtale om utvidet overtid, jfr. AML kap. 10-6.

 

Fagforbundenes strategi lyktes, og forhandlingene ble gjenopptatt. Forhandlingsresultatet ble anbefalt av en tillitsvalgtsamling i møte 05.02.07 i Oslo. Her deltok fra BSF Ole Roger Berg og John-Peder Denstad. BSF behandlet forhandlingsresultatet i medlemsmøte 12.02.07, hvor Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet deltok.

 

Styret drøftet mobilisering blant medlemmene for å stemme. Frist for medlemmene til å avgi stemme var ut den 21. februar 2007. Fagforbundet skulle ha resultatet fra uravstemningen innrapportert senest 23. februar 2007.

Styret vedtok i møte 21.02.07: SMS sendes i dag som en siste mobilisering. Rune Mag­nussen, Mari-Ann Johansen og Ole Roger Berg er stemmestyre.

 

Forhandlingsresultatet ble godkjent med et overveldende flertall av medlemmene i alle de fire forbundene. I BSF ga uravstemningen følgende resultat: 287 avga stemme av 408 stemmeberettigede (70,3 % deltakelse). 261 stemte ja (90,9 %), 10 stemte nei (3,5 %) og 16 stemmesedler ble forkastet (5,6 %)

 

Nye turnuser i Team Trafikk AS og ruteendringer.

Styret har i flere møter de siste 8 månedene behandlet problemstillinger og utfordringer om for knappe kjøretider som følge av ruteendringer fra 21.08.06. Vi har også arrangert felles medlemsmøter mellom BSF og YTF om saken.

Styret i BSF har drøftet følgende prinsipper om turnuser fra våren 2007 som også er framlagt på medlemsmøter og drøftet i møter med ledelsen i Team Trafikk AS.

Jevn rotasjon: Ca. 60 % av turnusene er satt opp med jevn rotasjon mot ca. 50 % før turnusendring. Begrunnelse for dette er arbeidsmiljøforskning og den biologiske klokka.

Lørdagskjøring: Vi får ikke gjort noe med lørdagskjøring, verken på A- eller B-plan fordi det er mannskapsmangel.

Nattbuss: Nattbuss legges på turnus teknisk for å få oversikt.

Ny seniorturnus: Rute 19 (gammel rute 9 over Byåsen), 1 turnus lages med 3t x2 + ½ times pause. Gjelder for de over 60 år. Fordeles etter ansiennitet. Har ikke lørdagskjøring og deltskift. Har ikke mulighet for å kjøre overtid.

Deltskiftturnuser: Det er omtrent samme antall deltskiftturnuser som før turnusendring. 1 m/ lørdagskjøring med langfri. Mest mulig Byneskjøring på deltskift – med fast ansatte.

Ny prøveturnus tilnærmet 3 x 3: Det lages et forslag angående et prøveprosjekt med en slik turnus. Dette krever dispensasjon fra Arbeidstilsynet. pga. lange vakter over 9 timer. Turnusen kan gjennomføres for eksempel på linje 19. Turnusen innebærer i gjennomsnitt 4 dagers arbeidsuke.

 

Mandatfordeling ved styring, oppfølging og ledelse av sjåfører.

Styret har drøftet notat av 09.11.06 fra Team Trafikk AS og tatt dette til etterretning.

 

Sikkerhet på bussen – tiltak.

Etter sist ranstilfelle drøftet styret tiltak man ønsket å iverksette i bedriften, og som skal følges opp overfor ledelsen av bedriften.

Førsteprioritet er å få pengene bort fra bussen, jfr. at Stockholm innfører dette fra 01.04.07.

Andreprioritet er plexiglassinnkapsling av sjåfør, jfr. at slikt tiltak er innført i Belgia og London. Dette kan gjøres på alle busser.

Andre tiltak som ble drøftet: Alarm, jfr. drosjene; Daglig innlevering av veskebeholdning i betalt tid; Safer for papirpenger om bord i bussene; Merking i buss kombinert m/ safe.

 

Bruk av videokameraer.

Det er brudd på konsesjonsbestemmelser dersom kameraopptak brukes i personalsaker. Dette er tatt opp med Team Trafikk AS som har akseptert denne vurderingen.

 

Opplæringsavtale i Team Trafikk AS.

Styret har vedtatt at utkastet til opplæringsavtale er ok, men siste avsnittet om tilbakebetaling redigeres hvis NN blir utsatt for sykdom.

 

Forsvar Avtalefestet pensjonsordning AFP – Aksjonsdag og politisk streik onsdag 9. mai 2007.

Årsmøtet i BSF vedtok enstemmig 30.01.07 å gi styret fullmakt til å bruke inntil100 000 kr. til å sloss for å opprettholde dagens AFP ordning.

Styret har siden drøftet innholdet i Veggavisen nr. 1-2007 og særlig drøftet oppstart av planlegging for politisk streik onsdag den 9. mai 2007.

Styret vedtok: Saken tas opp på medlemsmøte 10. april og logger stemn­ingen etter orienteringen om AFP. Sjekke med andre fagforeninger og busselskap om felles markering.

 

Regionale konferanser ”Tillitsvalgtoppmøter” etnisk mangfold i LO – Trondheim 31. mai – 1. juni 2007.

Styret har behandlet brev av 02.03.07 fra LO i Norge vedrørende regionale konferanser ”Tillitsvalgtoppmøter” etnisk mangfold i LO.

LO Kongressen i mai 2005 var opptatt av de utfordringer LO og forbund­ene har knyttet til etniske minoriteter, innvandrere og utenlandske arb­eidstakere i arbeidsmarkedet. Kongressen vedtok å styrke disse grupp­enes delaktighet i det faglige arbeidet. Informasjons- og rekrutteringsarb­eidet er her et sentralt punkt i vedtaket.

Frobisher Kasirye deltok på arbeidskonferanse om temaet i regi av LO i oktober 2006. Her framkom det at kommunikasjonj er viktig. Språkopplæring er viktig å få til i bedriftene. Misforståelser pga. kommunikasjonsproblemer kan bidra til unødvendige konflikter. Det er viktig å forebygge dette. Styret drøftet deltakelse på den regionale konferansen.

Styrets vedtak: Tilbud om deltakelse sendes til styremedlem Frobisher Kasirye samt Gabriel Escobar og Behzad Bakhtiari.

 

Oppfordring om å sende inn høringsuttalelse på EUs tjenestedirektiv.

Styret har behandlet brev av 13.02.07 fra LO i Trondheim vedrørende stopp tjenestedirektivet – send inn høringsuttalelser. Høringsfrist var 22.02.07 til Handels- og næringsdepartementet, P. b. 8014 Dep., 0030 Oslo. Styret vedtok: Det sendes brev til departementet basert på den uttalelse LO i Trondheim har oversendt.

 

Fylkesmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 27. – 28. mars 2007.

Styret har vedtatt å gi leder i fullmakt å utforme et forslag om pensjon – AFP hvor mal er styrets forslag til årsmøtet i BSF.

Styret har vedtatt å stå bak forslag om Torbjørn Modig som nytt medlem i valgkomitéen.

 

LO i Trondheims årsmøte 2007 – forslag til uttalelser.

Styret i BSF har behandlet brev av 08.12.06 fra LO i Trondheim. LO i Trondheims årsmøte avholdes 17.04.07. Forslagsfrist var 12.03.07.

Styret vedtok: Forslag sendes om nei til anbud, pengene bort fra bussen, kommunalt tilbakekjøp av Team Trafikk AS og framkommelighetstiltak.

 

LO i Trondheims årsmøte 2007 – forslag på kandidater til tillitsverv.

Styret i BSF har behandlet brev av 08.12.06 fra LO i Trondheim. LO i Trondheims årsmøte avholdes 17.04.07. Forslagsfrist var 12.03.07.

LO i Trondheim har bedt om skriftlige forslag på kandidater til: 1) styret; 2) repr. til LOs samarbeidsorgan i fylket (fylkeskonferansen); 3) revisorer; 4) valgkomité; 5) ungdomsutvalg; 6) internasjonalt utvalg; 7) politisk utvalg. Styret vedtok: Det fremmes forslag på alle de av våre som i dag har verv, dvs. Børge Tingstad, Lars Wærdahl, Harald Rokkones og John-Peder Denstad. Arne Byrkjeflot foreslås gjenvalgt som leder.

 

 

1. mai 2007 – oppstart av planlegging.

Styret har behandlet brev av 01.03.07 fra LO i Trondheim vedrørende 1. mai 2007. Styret har drøftet planer for 1. mai 2007 og drøftet forslag til paroler til 1. mai demonstrasjonen i Trondheim. Forslagsfrist var 13. mars 2007. Fagforbundets leder Jan Davidsen er invitert og kommer på BSF frokosten på Sorgenfri. Det vil bli allsang, Davidsen vil holde en kort appell og det blir underholdning for barna. Styret vil mobilisere flest mulig til å gå i demonstrasjonstoget. Paroler: Nei til anbud, Forsvar AFP, 6-timersdagen.

 

Regjeringens forslag til ny lov om folketrygd – konferanse 6. februar 2007.

Regjeringen har kommet med forslag til endringer i folketrygden. LO i Sør-Trøndelag v/Kjell Flønes og LO i Trondheim v/ Arne Byrkjeflot inviterte til konferanse 06.02.07 kl. 12.30 – 15.30 på Nova kurs- og konferansesenter, Folkets Hus Trondheim for å belyse hvilke konsekvenser forslagene vil få for LO medlemmene..

Mari-Ann Johansen, Terje Kirkhaug, Roland Knutsson, Rune Magn­ussen og John-P. Denstad deltok fra BSF på konferansen.

 

Halvdagskonferanse mandag 26. februar 2007 om sosial dumping og EUs tjenestedirektiv.

LO i Trondheim arrangerte halvdagskonferanse 26.02.07 kl. 12.00 – 16.00 på Nova kurs- og konferansesenter, Folkets Hus Trondheim.

Konferansen tok opp fakta om sosial dumping og konsekvenser av EUs tjenestedirektiv på norsk arbeidsliv og offentlig sektor. Innledere var: Anne Mette Ødegård, forsker Forskningsstiftelsen FaFo og Stein Stugu, rådgiver DeFacto – Kunnskapssenter for fagbevegelsen.

Styret drøftet deltakelse fra BSF på konferansen og Ole Roger Berg og John-Peder Denstad deltok fra BSF.

 

Økonomisk støtte

- Styret behandlet i møte 23.01.07 en søknad fra Palestinakomitéen i Norge til deres solidaritetsarbeid. Styret vedtok å bevilge kr. 500,- øremerket helseteamarbeidet.

- Styret behandlet i møte 23.01.07 en søknad om økonomisk støtte fra SOS Rasisme til deres arbeid mot rasisme og nazisme. Styret vedtok å bevilge kr. 500,-.

- Styret behandlet i møte 23.01.07 en søknad om økonomisk støtte fra Norsk Folkehjelp til kampen mot landminer og klasebomber. Styret vedtok å bevilge kr. 1.000,-.

- Styret behandlet i møte 21.02.07 en søknad om økonomisk støtte fra LOs internasjonale utvalg til gaver til barn i forbindelse med reise til Palestina 20.02.07 – Solidaritetssamarbeid mellom LO i Trondheim og palestinsk fagbevegelse (PGFTU). Styret vedtok å bevilge kr. 1.000,-.

- Styret behandlet i møte 21.02.07 en søknad om økonomisk støtte fra faglig utvalg i Nei til EU. Styret vedtok å bevilge kr. 1.000,-.

- Styret behandlet i møte 21.02.07 en søknad om støtte til Arbeiderungdom for Latin-Amerika og Colombia-aksjonen.

Styret vedtok å ikke bevilge økonomisk støtte.

- Styret behandlet i møte 21.02.07 en søknad om tilskudd fra TT – B.I.L.

Styret vedtok å utsette saken i påvente av mer utfyllende informasjon fra B.I.L.

 

Andre saker

Styret har blant annet også drøftet følgende saker: 1) Nattbussverter i Team Trafikk AS; 2) HMS kontroll – utkjøring 14.02.07; 3) Avtale om unntak fra AML § 10.4 daglig arbeidstid; 4) Nye opplæringssjåfører pr. 21.12.06; 5) Turnover sjåfører i Team Trafikk AS i år 2006; 6) Forføyning og opphør fra Team Trafikk AS i år 2006; 7) Forbedringsgruppe Team Verkstedsenter (TV) og Team Trafikk (TT); 8) Årsmøte i BSF tirsdag 30. januar 2007 – forberedelser; 9) Samling av alle tillitsvalgte i BSF og verneombud; 10) Mål og handlingsplan 2007 for BSF og egenevaluer­ing av styret; 11) BSF Kvalitet for tillitsvalgte og for medlemmer; 12) AOFs modulbaserte lederprogram 2007; 13) LO Stat kurs vår 2007; 14) Fagforbundet – refleksvester; 15) Valg av Familie- og likestillingspolitisk utvalg – LO i Sør-Trøndelag; 16) Invitasjon til orienteringsmøte om bedre avkastning på fagforeningenes midler 22. januar 2007; 17) Innkalling til årsmøte i Vennskapsforeningen Ramallah – Trondheim onsdag 28. februar 2007.

 

 

Politiet tapte, vår kollega vant.

 

Denne gangen gjaldt det kjøreseddel som ikke ble fornyet. En kollega skulle fornye kjøreseddel innen 6. januar i år og leverte på vanlig måte søknad om ny kjøreseddel, og regnet selvfølgelig med å få innvilget søknaden. Men, Sør – Trøndelag politidistrikt ville det annerledes.

 

I mai 2005 var vår kollega involvert i et trafikkuhell, og godtok et forelegg som straff for uaktsomhet ved dette tilfellet. Det er dette politiet finner å bruke mot han ved søknaden om ny kjøreseddel. I 2005 fikk politiet ikke medhold i retten for beslag av førerkort, og nå var tydeligvis politiet ute etter hevn. Som en liten unge som på sitt barnslige vis skal ta igjen.

 

Vår kollega kontaktet BSF og advokathjelp ble skaffet. Etter en runde i forvaltningsapparatet, hvor politiet i Sør – Trøndelag sto på sitt, havnet saken hos Politidirektoratet som overhodet ikke var enige med sine kolleger i Trondheim.

I brevet fra direktoratet sies det veldig klart at det å nekte kjøreseddel på dette grunnlaget ikke er mulig. Det gis ikke bare et kritisk stikk til politiet i Sør – Trøndelag, det brukes høygaffel!

 

Men denne saken sier mye om hvor dårlig vår rettsikkerhet er når vi er prisgitt mer eller mindre arrogante saksbehandlere hos politiet. Den viser også hvor viktig det er å være organisert slik at man får hjelp. Hvis vår kollega hadde stått alene, ville kampen mot makta kanskje vært så tøff at han ikke ville maktet å kjøre saken helt opp til direktoratet.

 

Vi har sett en klar innskjerping hos det lokale politi når det gjelder iveren etter å ta oss yrkessjåfører. Dette ser vi ved relativt små trafikkuhell, hvor de straks tar førerkortet. Sjøl om politiet stort sett ikke har fått medhold i retten til et fortsatt beslag av førerkortet, er de ukene, eller månedene, det går før saken er avklart et sant helvete for den det gjelder. Vi kan ikke annet enn misunne politifolkene som har et eget etterforskningsorgan, et organ som stort sett henlegger sakene. Og vi merker jo oss også at en politimann / kvinne som er under etterforskning beholder sin jobb, og lønn, inntill det er bevist at det forligger lovbrudd.

 

Dersom politiet i Sør – Trøndelag hadde fått medhold i den konkrete saken med kjøreseddel, ville det betydd en helt ny praksis. En praksis som i realiteten ville bety yrkesforbud for buss-sjåfører som blir involvert i uhell hvor politiet involveres.

Heldigvis vant vår kollega, og fornuften, over arrogansen.

 

Torbjørn Modig

 

Forsvar AvtaleFestet Pensjonsordning!

 

LO i Trondheim planlegger for og oppfordrer andre til en landsomfatt­ende aksjonsdag for AFP-ordningen med politisk streik onsdag 9. mai 2007 fra kl. 12.00. Merk av datoen.

 

Vi har brukt tre tariffoppgjør for å få avtalefestet pensjon på plass. Endelig fikk vi en ordning som sikret slitne arbeidstakere en verdig avslutning på arbeidslivet. Etter fylte 62 år kan vi sjøl velge om vi vil gå av, når vi vil gå av eller om vi vil gå delvis av, fra 20 til 80 %. Uansett får vi det samme i alderspensjon som om vi hadde stått i arbeid til vi er 67 år. Slik kan vi lytte til vår egen kropp, vurdere helse og livssituasjon, vi har virkelig valgfrihet.

 

Videreføring av denne ordningen har vært et absolutt krav fra en samlet fagbeveg­else, garan­tert av Stoltenberg på LO-kongressen og i pensjonsforliket på stortinget.

 

Men nå opplever vi at regjeringen i St. meld. nr. 5 (2006-2007) fremmer et forslag til tidlig­pen­sjon for alle som river grunnen under hele ordningen med avtalefestet pensjon. Alle skal kunne gå av fra 62 år. Men da mister de 5 opptjeningsår og pensjonen de har opptjent må deles på 5 flere år. Dette betyr at pensjonen blir redusert med over en tredjedel. I dag ville ei gjennomsnittslønn på kr. 320.000 gitt deg kr. 15.000 måneden i livsvarig folketrygd dersom du går av ved 62 år. Etter 1.1.2010 så får du bare kr. 10.000. I tillegg blir du offer for såkalt leve­aldersjustering og pensjonen skal ikke lenger følge lønnsutviklinga ellers i samfunnet. En gjennomsnittlig industriarbeider vil oppleve å bli minstepensjonist i løpet av sin pensjonstid. Dette ligger ikke langt fram i tid, det vil dagens 58-åringer oppleve. Når systemet er fullt ut gjennomført i 2050 snakker vi om at en gjennomsnittspensjon blir halvert.

 

Regjeringen sier at de er villig til å lovfeste dagens statlige bidrag til ordningen og øke summ­en i takt med antall 62 åringer med rett til AFP. Men dette er langt fra nok til å dekke opp det tapet AFP-pensjonistene opplever i det nye systemet. Å dekke opp et tap på minst 40 % av pensjonen fra 62 år til forventet død etter 25 år er minst dobbelt så dyrt som å dekke hele pensjonen i 5 år.

 

I tillegg legger det nye systemet et helt utilbørlig press på slitne arbeidsfolk. Dersom de står i arbeid et år til, så får de 1000 kr mer å leve for resten av sitt liv. Tar de enda et år så får de nye 1000 kr mer i måneden.  Vi frykter at det er de som aldri skulle jobbet en dag lenger, som kommer til å gjøre det. Dette er valgfrihet for de som er ved god helse og har god økonomi, for de utslitte med mindre å rutte med er det en håpløs tvangssituasjon. Mange vil oppleve at de aldri får oppleve pensjonsalderen sammen med sine nærmeste.

Vi krever at Stortingets pensjonsvedtak lar seg forene med følgende krav og vil at kravene stilles av LO ved tariffoppgjøret 2008:

·        Avtalefestet pensjon videreføres på dagens nivå.

·        Opptjening fortsetter mens en er AFP-pensjonist

·        Ingen avkorting som alderspensjonist

·        AFP-pensjonister må fortsatt anses som pensjonister når de betaler skatt.

 

For nærmere informasjon, se kampanjesiden www.forsvarAFP.no

 

 

 

Ole R  

Bransjeavtalen

De viktigste punktene

 

Lønn

Lønna gikk opp med 3 kr/t den 1. januar 2007. Det er  første del av bransjeavtalen.

Fra 1. januar 2008 øker lønna med 7 kr/t. Det er andre del av bransjeavtalen.

Fra 1. januar 2009 øker lønna med 3,50 kr/t. Det er tredje del av bransjeavtalen. Dette vil alle få.

 

Så kommer kompetansehevingen som kun gjelder sjåførene. Den er frivillig. Den skal være på plass fra 1. januar 2008. Da skal sjåførene kunne ta kurs med en avsluttende prøve,  eller avlegge en prøve  direkte (for de som mener de har den aktuelle kompetansen).

 

Det blir 4 kurs/moduler som kan det kan avlegges prøve i. For hver prøve du består, får de en økning i timelønna på 2 kr. (hvis du har fagbrev, får du en økning på 1,50 pr. time.)

 

Detaljene i kursene og prøvene er ikke ferdig utformet ennå. Vi kommer tilbake med grundig informasjon om dette når det er klart. Det er en gruppe som jobber med dette sentralt, der alle forbundene er representert.

 

Det som er viktig å huske på er at denne tariffavtalen (Bransjeavtalen) selvfølgelig skal være med i de vanlige lønnsoppgjørene. Det betyr at  det skal forhandles både på dagens tariffavtale og på Bransjeavtalen både ved mellomoppgjøret i år (1. april) og ved hovedoppgjøret neste år. Og slik vil det være helt til alle i bransjen er overført til bransjeavtalen.

 

Husk også at vi er ganske heldige som kommer inn på Bransjeavtalen allerede nå, for det er flere selskap som ikke kommer inn på avtalen før i 2012.  Årsaken til at vi før avtalen nå (01.01.08) ,er at Sør Trøndelag fylke skal reforhandle alle sine avtaler med kollektivselskapene fra 1.januar 2008. Så fra det tidspunktet vil hele Bransjeavtalen gjelde. Hele avtalen finnes på vår hjemmeside:  www.fagforening.no

 

Pensjon

De som har den gamle kommunale tjenestepensjonen (66% alders og uførepensjon) beholder denne. Ordningen er lukket. Dette gjelder alle ansatte som begynte før 01.01.2003.  De som har begynt etter denne dato får beholde Nettbuss sin tjenestepensjon (63% alders og uførepensjon) hvis de er over 57 år den 31. desember 2007.  De som er under 57 år, og begynte etter 1. januar 2003, går over på den nye pensjonsordningen. De som begynner etter 1. januar 2008, får selvsagt den nye tjenestepensjonen (innskuddsbasert). I denne nye tjenestepensjonen inngår det en uførepensjon på 62%.

 

Hovedproblemet med en innskuddsbasert tjenestepensjon er at den ikke garanterer noe lønnsnivå når du går av ved alderspensjon. Du får i pensjon det som du har tjent opp gjennom innbetalingen fra deg selv og arbeidskjøper, pluss den verdistigning som disse pengene har fått gjennom investeringer i forskjellige fond og lignende som forsikringsselskapet gjør.  Dette betyr at pensjonen kan bli god hvis alt går godt, men du har ingen garanti  for at den utgjør en viss % av lønnsnivået ditt når du går av.

Den ”gamle” tjenestepensjonen (66%) har også noen andre fordeler som gjør den bedre, men vi går ikke inn på detaljene her. Vi kommer tilbake med mer informasjon om den nye pensjonsordningen når alle detaljer er klare.

 

Det  som kan skape problemer i forhold til å beholde de ”gamle” pensjonsordningene er dersom det blir anbud på busstrafikken i Trondheim. Da vil de ”gamle” ordningen ryke. Det du da har tjent opp forsvinner ikke, men blir til en såkalt fripolise. Problemet med slike fripoliser er at de kan bli mindre verd når årene går, og du vil da ikke lenger ha en garantert alderspensjon på 66% eller 63% av lønna di når du går av.

 

Den nye tjenestepensjonen er basert på at Team Trafikk betaler inn 3% og at du selv betaler 2% av lønna. 2% av lønna betaler vi i dag også, så slik sett blir det ingen forskjell. Rent praktisks blir det ordet slik at TT betaler hele pensjonsinnbetalingen ( 5% av lønna) og du får utbetalt 98% lønn. For de so beholder de gamle ordningene blir alt som i dag.

 

 Andre bestemmelser

 

Bransjeavtalen er på de fleste andre områder lik den nåværende tariffavtalen.

 

Se hele avtalen på vår hjemmeside: www.fagforening.no

 

Buss og bensin

 

 

I 1950 kostet en billett på buss eller trikk  ca. 25 øre, mens 1 liter bensin kostet 88 øre. Altså over 3 ganger så mye for bensin som for buss.

 

I dag ligger bensinprisen på rundt 11 kr pr. liter, mens bussbilletten koster 28 kr (normalpris). I Trondheim betaler vi fremdeles 22 kr. , men det varer ikke lenge.  Altså er  forholdet endret slik at nå er bussbilletten nå er over 2 ganger så dyr som bensinen.

 

Verden er snudd på hodet, og enda er det noen som lurer på hvorfor  mange kjører egen bil i stedet for å ta bussen.  Dette burde ikke minst være en tankevekker for våre politikere.

 

orb

 

GATEBRUKSPLAN FOR MIDTBYEN 2007

Følgende hovedkommentarer er sendt inn som høringssvar til kommunen fra BSF.

 

Helhetlig forslag:

BSF mener det planforslaget som fremmes, jfr. visualisert framstilling i kap. 5 side 43, er et helhetlig forslag som ivaretar de førende prin­sipper som bystyret tidligere har vedtatt. Kollektivtrafikkens fram­kommelighet skal prioriteres og dette gjøres blant annet ved at biltrafikken ledes i den fore­slåtte hovedvegringen rundt Midtbyen. Det er viktig at den politiske behand­lingen av planen ikke rokker ved de helhetlige gode løsningene som planfor­slaget fremmer.

 

Vegareal til byformål:

Av sikkerhetsmessige grunner vil vi gjerne at sykkelfeltet i OT omdefineres til sykkelveg. Vi mener en fysisk markering/skille er viktig. Vi er også bekymret for at trerekka i OT skal bli så stor og dominerende at den vil hindre sikten. Det er viktig at trerekka plasseres så langt inn fra veien at de ikke skaper problemer for sikten, og at den blir holdt på en passelig størrelse.

 

Et annet problem som er lite berørt i planen er belysning av viktige områder, som gangfelt, holdeplasser og midtbyterminalen. Her må det lages en helhetlig plan og klare retningslinjer for å sikre tilstrekkelig belysning.

 

Ny Midtbyterminal:

Vi støtter planens anbefaling om ny Midtbyterminal alter­nativ 3 Prinsens gate / Kongens gate ved at Prinsenskrysset utvikles til et nytt knutepunkt. Dette forutsetter etter vår mening at hele terminalområdet stenges for gjennomkjøring med bil.

 

I den forbindelse ber vi også om at det etableres ”Trondheimsgjerde” på begge sider av Prinsensgt. fra Erling Skakkes gt. til Bispegt. Dette er et sikkerhetsproblem som vi har varslet om i lengre tid.

Kollektivprioritering:

 Vi støtter planens forslag om egne traséer for kollektivtra­fikken, men dette bør som et minimum omfatte den i overkant 70 % av strekn­ingen i Midtbyen som planen fremmer.

 

Vi ber i midleurtid om at to strekninger vurderes spesielt.  Vi frykter at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir for dårlig på disse strekningene:

 - Prinsens gt sørover fra Erling Skakkes gt. til Bispegt. Her bør vi ha eget kollektivfelt eller i det minste sambruksfelt. Vi forutsetter også at det ikke blir tillatt med venstresving fra Prinsensgt.  inn i Bispegt.

- Kongens gt.  mellom St. Olavs gt til Skansen.  Slik vi oppfatter forslaget så blir det kollektivfelt ut av byen sammen med et felt for biler. Mens det inn mot byen blir kun ett felt med blandet trafikk. Dette vil medføre en klart dårligere fremkommelighet for kollektivtrafikken enn i dag inn mot byen.

 

Vi forutsetter at det ikke anlegges hum­per eller opphøyde gangfelt i kollektivtraséen gjennom Midtbyen. Veibredden i kollektivtraséer må minimum være 6 ½ meter, dvs. hvert felt må minimum være 3,25 meter. Dette etableres som en norm / standard.

 

Vi etterlyser en større vilje til å gjøre de investeringer som framgår av ”Frem­kommelighetsplan for Kollektivtrafikken i Trond­heim” – Rapport Statens Veg­vesen Region Midt – Ressursavdelingen, Trafikksek­sjonen 30.03.06.” Dette innebærer blant annet investeringer for signalprioritering i lyskryss for kollek­tivtrafikk gjennom hele kollektivbuen i Trondheim.

 

BSF mener at all kontanthåndtering av penger på buss og trikk bør opphøre.

 

Fartsgrense gjennom Midtbyen: BSF mener at minimum fartsgrense i kollektiv­traséer settes til 40 km/t. Dette kan kombineres med fartsmålere.

 

Regulering av vareleveransene: BSF støtter planens forslag. Vi forutsetter at reguleringen av stoppforbud håndheves på en langt strengere måte enn eksempelvis hvordan skilt- og parkeringsbestemmelser i Olav Tryggvasons gate håndheves i dag.

 

 

 

 

 

Takk te`n Torbjørn og takk for tilliten fra Årsmøtet i BSF!Jeg er tilbake på HVO kontoret, og med HVO mobilen i lomma. Torbjørn fikk en hektisk vikarperiode som han løste til alles beste. Jeg må prøve å holde samme standard videre. Jeg ble gjenvalgt på Årsmøtet til BSF og er meget takknemlig for å få tillit enda to nye år.

Jeg vil fortsatt jobbe med å fremskaffe gode rutiner på det vi driver med :
skolebarn, skolebuss, henteplasser, holdeplasser, framkommelighet, Avvikshåndtering, skape trygghet på jobb mht  vold og trusler, verbale angrep med mer.

Samtidig så vil jeg jobbe for at det stilles krav til den enkelte sjåfør også, da mht hvordan vi oppfører oss i trafikken, skader og feilkjøring.
Det hjelper ikke med all verdens gode rutiner hvis de bare følges når det passer…
Vi er profesjonelle yrkessjåfører og bør framstå slik for de vi frakter og lever av. Vi MÅ passe på det som kalles omdømme!
Er du uheldig så rapporter både skaden, og hvor/hvorfor det skjedde. Bruk gjerne avviksskjema i tillegg for å fortelle hvor og hvorfor. Det er jo et oftest et avvik….


Jeg mener at vi har et godt samarbeid med politi og natteravner mht bråk på bussene. Men her som i andre situasjoner så MÅ vi få avviksrapporter på det dere opplever på bussen. Hvis ikke så har vi ikke den ringeste anelse om hva den enkelte sjåfør opplever på sine skift. JEG mener at selv den korte verbale skittkasting er noe vi ikke skal godta!!

Vi har nettopp hatt et møte med politiet hvor vi gikk igjennom mange elementer. Jeg fikk også,

med god støtte fra Arne Nymo sagt noe om hvor negativt vi opplever dette med førerkortbeslag og tull med kjøreseddel og de skulle ta med seg våre innspill videre.

Jeg skal vokte meg vel for å harselere med saken om kjøreseddelen som en kollega ble nektet fornyet. ”En ripe i lakken skrapt med en høygaffel” er betegnende på brevet politidirektoratet sendte vårt lokale politikammer .

Men vi ønsker, og er avhengig av samarbeid med de fleste så vi lar den blemma ligge videre…

 

Men også denne gangen så var det organisasjonens advokater som måtte trå til. Så til dere som er uorganisert: At dere tør!!Trafikkontroll i sambruk og kollektivfeltene ble et annet resultat etter samme møte.

Det ga vel en effekt selv om det dagene derpå var tilnærmet like mange i nevnte felt. Men lett tjente penger er det så jeg håper og tror at politiet fortsetter med slike kontroller!

Dere  som vil ha tak i meg finner meg på 480 13 847 eller send en mail til harald.sehm@nettbuss.no 

Ut og nyt våren !

HVO Harald 


 

 

Middagslur er bra for hjertet

 

En liten høneblund på ettermiddagen er godt for hjertet, viser en ny og omfattende studie

 

Regelmessige middagslurer kan kutte risikoen for hjerte- og karsykdommer med rundt en tredel, skriver forskning.no

Undersøkelsen er gjort av forskere ved Harvard School of Public Health i USA og University of Athens Medical School i Hellas.

 

Nærmere 24.000 friske menn og kvinner bosatt i Hellas, i alderen 20 til 86 år, deltok i studien. Da undersøkelsen startet, hadde de ingen historie med hjerte- og karsykdommer, slag eller kreft. Personene ble deretter fulgt opp i over seks år. I løpet av denne perioden døde 792 av deltakerne, inkludert 113 av hjerte- og karsykdommer.

 

De som regelmessig tok seg en siesta, definert som en blund på minst 30 minutter tre ganger i uka, hadde 37 prosent lavere dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn de som ikke tok siesta.

 

orb


 

 

Overgangen til innskuddsbaserte pensjoner gjør pensjonen følsom for børsens opp - og nedturer.

Artikkelen er hentet fra Fri Fagbevegelse. Et lite varsko i forhold til Bransjeavtalens nye pensjonsordning.

Er du villig til å ta risikoen ved å gå til børsen med det meste av pensjonsinnskuddet ditt, kan innskuddsbasert pensjon være et vinnerspor. Velger du lavere risiko, kan det gå hardt ut over pensjonen.

En lang rekke bedrifter har de siste årene lagt om tjenestepensjonene sine fra ytelsesbaserte ordninger til innskuddsbaserte. Nå foreligger de første undersøkelsene som indikerer hvor høy pensjon de nye ordningene vil gi, sammenliknet med de gamle.

 

Fagbladet Journalisten skriver at da Edda Media (tidligere Orkla Media) la om sin tjenestepensjon, ble det beregnet at den nye innskuddsordningen måtte ha en årlig avkastning på sju prosent for å gi like stor pensjonsutbetaling som den gamle ordningen.

Tall for fjoråret viser at de Edda-ansatte som valgte en investeringsprofil der minst halvparten av innskuddet investeres i aksjer kom over grensen på sju prosent. De som valgte en forsiktigere linje oppnådde til dels mye lavere avkastning. Journalisten har også innhentet tilsvarende tall for A-pressen. De viser det samme. Minimum halvparten av pensjonsinnskuddet må investeres i aksjer for å oppnå et resultat som ligger over det den gamle ytelsesbaserte pensjonsordningen garanterte.

 

– Avkastningen er vel tålelig bra, spesielt for profilene med en større andel aksjer. Men jeg tror at den innskuddsbaserte ordningen aldri vil kunne erstatte den gamle ytelsesbaserte pensjonen. Sikkerheten er uansett ikke den samme, sier konserntillitsvalgt Kolbjørn Thorsen i en kommentar til Journalisten.

 

 Vi kan legge til at i vår nye pensjonsordning på TT vil det sannsynligvis bli slik at den enkelte selv kan bestemme risikoprofilen (hvor stor del som investeres i aksjer og hvor stor del som settes som bankinnskudd) på sine innskudd, og denne kan du endre så ofte du vil. 

 

ORB

 

Avkastning på innskuddsbaserte tjenestepensjoner 2006

 

Edda Media

A-pressen

Forvalter

Storebrand

SpareBank1

Ikke aksjer

2,8 %

 

25 % aksjer

5,8 %

6,1 %

50 % aksjer

10,6 %

10,7 %

75/80 % aksjer

15,9 %

15,3 %

100 % aksjer

 

19,8 %

Nødvendig avkastning for å holde tritt med gammel ytelsesbasert pensjon

7 %

 

Hovedindeks Oslo Børs

32,4 %

Kilde: Journalisten

 

 

 

Uravstemning totalt for hele bransjen

 

Samlet

alle forbund

Stemme-beret-tigede

Avgitte stemmer

Ja

Nei

For-kastede

Blanke

Totalt

12376

5899

4733

1083

83

 

 

47,7 %

80,2 %

18,4 %

1,4 %

 

 

 

 

 

Små og store saker

Her er noen av sakene vi i BSF har tatt opp i internt siden sist.

Vi har klippet utdrag fra møtereferater:

 

Fremdrift vedr. nytt billetteringssystem

Ole Roger reiste spørsmål om evt. ny vurdering av spes’en. Arne informerte om at alle kravene i den tidligere spes’en er ivaretatt. PM-avdelingen vil innkalle til et møte der de tillitsvalgte får informasjon om det nye systemet mht takster, billettering, baksystem, m.v.

 

Verkstedet og reparasjoner

Negativ utvikling ble tatt opp av Ole Roger. Torbjørn Modig informerte om resultatet av HMS-kontroll. Mange forhold som svekker tilliten til verkstedet ble diskutert grundig. Det samme gjelder manglende kunnskap hos mange av sjåførene, og behov for opplæring. Vi er i forhandlinger med verkstedet om ny vedlikeholdsavtale, og vi innskjerper våre krav til kvalitet. Forbedringsgruppe er etablert og jobber spesielt med dette. Det må lages informasjonsmateriale både til sjåførene, klargjøringspersonalet og trafikklederne, jf. punktet om manglende kunnskap nedenfor.

 

Kjøring med høy hastighet inne på anlegget

Alle med lederansvar må påpeke konkrete tilfeller som man ser, samt tilfeller som de får rapportert fra andre. Avd Eiendom minner om fartsgrensen på anlegget, i Holdeplassen.

 

Manglende kunnskap om (nye) vogner

Det er behov for opplæring blant sjåfører og klargjørere når det gjelder ulike ”basis-ting” på vognene, som for eksempel bruk av on-spot, differensialsperre, løfte boggi, m.v. for å kunne ”ta løs”, hvordan håndtere varme/ventilasjon i vogna, samt start av webasto.

Trafikkavdelingen får laget info-materiell som legges i vognene, hos trafikkleder og i hvilebuene, og informerer i Holdeplassen når dette er gjort. Informasjonen gjentas i Holdeplassen med jevne mellomrom.

Sjåfører som har behov for spesiell opplæring, kan kontakte instruktøren. De informeres om dette via teamlederne.

 

 

Prosjekt vold/trusler

I disse dager gjennomføres de første kursene for utvalgte sjåfører.

 

Fremmedparkering på K-feltet

Team Verkstedsenter kontaktes for å få slutt på at kunder/ansatte knyttet til dette selskapet opptar vårt parkeringsareal. Dernest er/blir to vognvrak nå fjernet for å frigjøre plass.

 

Mottakerforhold tv-apparater i sosialrom

Lyd & Bilde er engasjert for å sikre tv’n i oppmøterom Sorgenfri et skikkelig bilde. Når det gjelder Dronningens gate er saken mer kompleks, med signalskygge, manglende kabelopplegg etc., men en løsning forventes å foreligge ganske snart.

 

Forbedring av materiellets utseende

Mange av vognene har små skader og kosmetiske feil. Dette har skyldes mangel på reparasjonskapasitet og redusert tilgang til materiellet (på grunn av vognmangel). Slike reparasjoner blir nå spesielt prioritert, slik at vi til sommeren skal kunne fremstå på en bedre måte. Fortsatt er den løpende rapporteringen av skader for dårlig.

 

Ny uniform med refleks

Det blir ordnet med litt diskrete refleksbånd på nye uniformsjakker, på armene og nederst på jakka.

 

Hitler bort fra bussen

Flere kolleger, med Tor Sandvik i spissen, reagerte på en reklameplakat bak på noen av våre busser, der ansiktet til Adolf Hitler lyste mot oss. Vi tok opp saken med markedsavdelinga, men de var ikke informert om innholdet på plakatene. Men de forsto vår reaksjon og vedtok ganske umiddelbart å fjerne reklamen. Saken havnet også i media, og Tor fikk ansvar for å ta intervjuet med NRK, hvilket han taklet med glans. Det er flott at vi har medlemmer som ikke har glemt sin barnelærdom om nazismens herjinger, og det er flott at bedriften tok affære så raskt, uten dikkedarier.

 

ORB

 

SLUTT 24/5-2007