FRONTRUTA NR.5-2000

Kurstilbud - kort frist - meld deg på!

Påmeldingsfrist 8. november

"Bøllekurs"

Kast deg frempå kurs - kun for damer - 2 dager - stipend

25. - 26. november på TT-hytta på Lian fra  kl. 09.00 til 17.00

- kvinner kan og vil

- motivasjon

Løvetannseminar

Kurs i arbeidsmiljø - 2 dager - stipend

30. november - 1. desember på TT-hytta på Lian fra kl. 08.30 - 16.00

- Arbeidsmiljøets betydning

- Homofile og lesbiskes hverdag i arbeidslivet

- Fagbevegelsens utfordring

  Alderdom i et flerkulturelt samfunn

Dagskonferanse - 20. november på kultursenteret ISAK fra kl.09.30 - 16.00 

 - Eldre fra tre kontinenter

- sykdom,  helse og ritualer

 - pensjonsrettigheter for innvandrere, asylsøkere og flyktninger

 

Er noe av dette interessant for deg - ta kontakt med foreningskontoret snarest

Her er den nye avtalen/protokollen om

INNFØRING OG DRIFT AV NYTT BILLETTERINGSSYSTEM

 

1. Godtgjørelse for opplæring av sjåfører

  I den grad det er mulig mht daglig trafikkavvikling, skal man kalle inn til kurs innenfor ordinær arbeidstid ihht turnus.  Ut over dette innkalles på fridag.

 

Godtgjørelse til kurs ytes i henhold til tariffavtale.

Alle sjåfører gis en godtgjørelse tilsvarende 2 timer ordinær timelønn som kompensasjon for:

·        lesing av brukerrnanualer

·        egentrening på billettmaskiner, som gjøres tilgjengelig på Sorgenfri og i Dronningens gate 40

·        kompensasjon for ekstra tid for oppgjør i første fase av bruken av systemet.

Behov for særskilt opplæring vedrørende kortbruk vurderes etter at prøvedrift av kortbruk gjennomført.

2. Tid for innbetaling av oppgjør

Fast ansatte skal betale inn oppgjør minimum én gang pr uke.  Ut over dette kan det innbetales oppgjør, eller å konto, i det omfang den enkelte sjåfør ønsker.  Veskebeholdningen skal ikke overstige 10 000 kroner, med mindre spesielle tjenstlige omstendigheter har forhindret sjåføren i å holde seg innenfor dette beløpet.  Godtgjort tid for innbetalinger er regulert innenfor tariffavtalens bestemmelse, for tiden 20 minutter pr uke.

Timelønnede vikarer som arbeider tilsvarende en stillingsandel på 50% eller mer, skal innbetale oppgjør i henhold til bestemmelsene for fast ansatte, i de periodene/ ukene de utfører sjåførtjeneste.

Timelønnede vikarer som tjenestegjør som sjåfører mindre enn 50% stilling skal levere oppgjør minimum én gang pr 14. dag i perioder de utfører sjåførtjeneste.

Alle ovennevnte grupper skal innbetale oppgjør ved avslutning av siste tjeneste før ferie eller annet planlagt fravær som varer en uke eller mer.  Dette gjelder også vikarer som tjenestegjør sjelden.

3. Forsikring av veskebeholdning

TT påtar seg et forsikringsansvar for sjåførenes veskebeholdning.  Dette ansvaret begrenses oppad til 10 000 kroner, og dekker tap av penger som følge av tyveri, ran eller lignende når forholdet er politianmeldt, og når forholdet ikke skyldes uaktsomhet (jfr. rutiner for håndtering av pengeveske og penger).  Sjåførene har ansvar for å begrense veskebeholdningen innenfor ovennevnte beløp.  Hvis spesielle tjenstlige omstendigheter har forhindret sjåføren i å holde seg innenfor ovennevnte beløp, vil TTs forsikringsansvar også dekke overskytende beløp.

4. Yrkesskadeforsikring

Det etableres yrkesskadeforsikring for direkte reise til og fra jobb for selskapets sjåfører.

5.   Veskekontroll

I tilfeller der bestemmelsen i pkt. 2 ikke er etterlevd, eller TT har sterke indisier på manglende veskebeholdning, kan TT treffe de nødvendige tiltak for å få utført kontroll av veskebeholdning så raskt som mulig.  Dette skal gjennomføres på en diskret måte i forhold til tredjeperson.

6. Trafikkleder

Trafikklederdøgnet utvides til siste tidspunkt for buss i ordinær rute.

7. Tellepenger

Tellepenger utbetales i henhold til bestemmelsene i tariffavtalen.

8. Tidsstudier

Etter en tid som fastsettes i samråd med fagforeningene, skal det gjennomføres tidsstudier for pengeoppgjør/innbetaling og for kjøretid.

9. Rutinebeskrivelser/ retningslinjer

Det utarbeides rutinebeskrivelser/retningslinjer vedrørende:

     Opplæring

     Håndtering av pengeveske og penger

     Gjennomføring av veskekontroll

       Sikkerhet

      Avløsning i midtbyen

      Lagring av data om sjåførene

10. Varighet

Denne protokollen kan sies opp av hver av partene med en oppsigelsestid på én måned gjeldende fra den 1. i påfølgende måned, dvs slik at den utløper siste dato i måneden etter at den er sagt opp.

 

Fagbevegelsen og det mørkeblå ”arbeiderpartiet”

av

John-Peder Denstad

Arbeidsnummer 1097

Sekretær LO i Trondheim

Fremskrittspartiet (Frp) er i vinden for tida, også blant LO-medlemmer. Særlig partiets syn om at drivstoffavgiftene er for høye vinner oppslutning hos folk. Blant vanlige folk hører man synspunkter som  ”Det virker som om partiet står på for det de mener” eller ”Carl I. Hagen og Frp fortjener å få prøve seg”. Hva er konsekvensene for arbeidsfolk av å stemme Frp?

For folk flest er trygghet for arbeid og inntekt viktig. Frp ønsker å angripe vernet om arbeids­vilkårene våre. ”Frp vil at alle lover og regler som regulerer arbeids­mark­edet oppheves med mindre de er nødvendige av medisinske eller sikkerhetsmessige årsaker.” (fra Frp’s prinsipp- og handlingsprogram 1997-2001). Dette vil for eks. ramme oppsig­elsesvernet. I dag er vi be­skyttet mot usaklige oppsigelser; sjefen kan ikke bare ta fra deg jobben fordi han ikke liker deg, fordi du blir syk eller fordi du blir gravid. Frp vil ta fra oss denne beskyttelsen. Arbeids­miljøloven gir oss rett til arbeidskontrakt. Skriftlige kontrakter skaper trygghet for arbeids­folk. Frp vil ta fra oss denne tryggheten.

”Frp vil at offentlige bestemmelser om overtidsarbeid fjernes, slik at overtid baseres på avtale mellom partene.”. Mange bedrifter tyner allerede alt for mye overtid ut av de ansatte, men loven setter en grense på 300 timer i året. Ved å fjerne reguleringen av over­tidsbruk vil Frp styrke sjefenes mulighet til å presse de ansatte til overtid, noe som undergrav­er normal­arbeidsdagen. Det vil ramme kvinner, eldre arbeidstakere og alle andre som ikke har ubegrenset mulighet til å jobbe overtid.

”Frp vil forenkle arbeidsmiljøloven slik at avtaler om arbeidstid baseres på frivillige forhand­linger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.”. Carl I.Hagen og Frp vil skru klokka tilbake til tida før 1919, da vi fikk lovfestet en maksimal lengde på arbeidsdagen. 8-timersdagen er slåss fram av fagbevegelsen under parolen 8 timers arbeid, 8-timers fri og 8-timers hvile, fordi det er i vår interesse å hindre at arbeidskrafta utnyttes ubegrenset. Frp’s ønske om arbeidstid bas­ert på ”frivillighet” åpner for at sjefene har ryggdekning for å presse folk til å jobbe både 10 og 12 timer. Man kan tenke seg hva som blir situasjonen for arbeids­folk hvis arbeidstid skal avtales ”frivillig” uten tillegg for arbeid på ubekvem arbeidstid, og oppsigelsesvernet opp­heves. Frp vil gjeninnføre et arbeidsliv der vi må stå med lua i hånda, uten lovfesta rettigheter.

”Frp vil redusere kostnadene ved å innføre lavere arbeidsgiveravgift, samt karensdager i syke­lønnsordningen.” I forhold til langtidsfravær vil karensdager ha ugunstig effekt fordi det sig­naliserer manglende tillit til arbeidstakere. Korttidsfraværet øker ikke, og skoft er ikke et pro­blem av en slik størrelse at det er behov for å endre sykelønnsordningen. Korttids­fraværet har vært så godt som stabilt de siste 10 årene. Dette på tross av økte krav til omstill­ing, nedbe­manning, osv. Redusert lønn under sykdom vil ramme de med de laveste inntektene og de som har minst å gå på. Det vil for mange bli en ny "ekstraskatt" på sykdom, i tillegg til stadig økende egenandeler for legekontakt, på fysikalsk behandling og medisiner. Det er denne gruppen Frp ønsker å ramme, og som i undersøkelser fra Sverige har vist seg å ha høyest "sykenærvær". De går på jobb selv om de er syke og heller burde holdt seg hjemme.

”Frp mener at lønnsnivået er en sak som skal avgjøres på frivillig basis mellom arbeidsgiver­en og arbeidstakeren, uten innblanding fra andre.” Individuell lønnsfastsettelse fører til at soli­dariteten undergraves ved at arbeidskamerater settes opp mot hverandre. Dette kan til syv­ende og sist føre til at samholdet og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen svekkes. Frp ønsker til livs den solidariske lønnspolitikken og likhetstanken, og derved viktige grunnpilarer i fagbevegel­sens verdisyn. Solidariteten erstattes av at alle tenker på seg og sitt.

Trondheim 15.9.2000

Info fra HVO

 

Webasto

Hei alle sammen , jeg kan begynne med en oppfordring og det gjelder Webastoer og varme nå som vinteren begynner og nærmer seg farlig fort og det blir kaldere så kommer vi til dette med varme vogner om morgenen, alle vil vell gjerne ta ut en varm vogn om morningen men det betinger at alle gjør sitt til at kollegene som begynner tidlig kan ta ut en varm vogn.

Har fått tilbakemelding samt opplevd selv at kraner har vært avstengt slik at kjølevannet ikke har fått sirkulere rundt i radiatorene inne i vognen slik at vognen har vært ise kald i kupeen, men at det kun er varme på motor.

Så oppfordringen min er at når du parkerer vogn etter tjeneste eller servise så sørg for at alle kraner er oppe, så kollegaen din slipper og fryse baken av seg når han eller hun starter om morningen.

Ellers hvordan det nye systemet for Webasto styringen fungerer, er det for tidlig og si noe om enda men det får vi se når vi har prøv det, regner med at tilbakemeldingene uteblir ikke.

Dekk

Det skal være skiftet over på samtlige til vinterdekk nå, så da er det bare og vente på vinteren som vi gjerne ser ikke kommer før jul og forsvinner på nyåret.

Ranheim skole

Der har vi vært mye plaget med parkering, og det er stort sett anleggsarbeidere som jobber på skolen. Nå er det omsider kommet opp parkering forbudt skilt så vi får håpe det bedrer seg.

Vikåsen

Der vil traseen og bua bli flyttet i løpet av Nov. Noen hundre meter opp den nye veien der den ender i en rundkjøring.

Nye busser

Volvo bussene ser ut til og være i rute leveres i Nov / Des. Det vil også komme noen busser på prøve men eksakt dato er ikke satt enda, og det vil bli busser av kjente merker.

Eventuelt

Har fått mange spørsmål om elektronisk billettering og når det skal startes opp , det er det vell ingen som vet nøyaktig .det kommer no utsettelse på utsettelse gang på gang.  Men slapp av alle sammen dere vil få innkalling til opplæring når det nærmer seg oppstart Når enn det blir.

Hei og hå så lenge

Reidar

HVO

 

 LO har brukt kalkulatoren

LO har brukt kalkulatoren mot Carl I. Hagen: Frps sykelønnsordning vil koste hver kvinnelig arbeider 7320 kroner i året.

Og blir en kvinne syk i ett år, vil tapet være 45 900 kroner - hvis Frps program blir gjennomført. Det viser en oversikt LO har utarbeidet. LO har de siste ukene satt folk til å regne på hva den enkelte taper på Frps og andre partiers ønske om å kutte i sykepengene.
Skal omvendes En viktig årsak er selvsagt Frps eksplosive vekst på meningsmålingene, og sjokkmålingen som viste at Carl I. Hagens parti også er det største blant LOs 820 000 medlemmer. I LO klør man seg fortsatt i hodet og lurer på hvorfor.
Men de har også begynt arbeidet med å forsøke å omvende medlemmene og andre som nå sympatiserer med Hagens Frp.
- Vi mener det er viktig å få frem slike konkrete tall, som viser at folk faktisk vil tape ganske mye på å stemme på Frp og andre partier som vil redusere sykelønnsordningen. Det er de svakeste som rammes; de som er syke. Derfor har vi tatt utgangspunkt i dem, sier sosiolog Øystein Nielsen i LO.

- Ikke fastlåste

Torsdag fremla Frp sitt nye prinsipp- og handlingsprogram, der de står fast på ordningen med to karensdager.
- Vi er ikke fastlåste i denne modellen, vi er villige til å se på andre løsninger. Hovedintensjonen vår er at vi må få ned eksplosjonen i utgiftene til sykelønn, sier lederen av programutvalget, Siv Jensen.
- Du gjør allerede full retrett på et sentralt punkt i programmet?
- Nei, vi er opptatt av en viss rettferdighet og vil skjerme for eksempel kronisk syke og personer med syke barn.
VG skrev torsdag at fyllesyke er en av de viktigste grunnene til korttidsfravær, det viser at vi er nødt til å stille krav. Det er ikke sikkert at kvinnelige industriarbeidere er de som koster mest.

Kommer dårligst ut

Kvinnelige industriarbeidere har det høyeste sykefraværet (27 dager i året) og det laveste lønnsnivået. LO mener lavtlønte kvinner kommer dårligst ut hvis Frps programpunkter på dette feltet blir gjennomført. En årsak til at LO har tatt utgangspunkt i kvinnelige industriarbeidere, er at de har omtrent det samme lønnsnivået som snittet innenfor tunge lavlønnskvinneyrker i offentlig sektor.

LO mener derfor materialet gjelder store deler av kvinnene som deltar i arbeidslivet. LO har ikke bare regnet på Frps politikk. Også de andre partiene som vil kutte i sykelønnen, har fått en prislapp på sine forslag. KrF er det partiet som kommer nærmest Frp; KrF-kuttforslagene vil ifølge LO-undersøkelsen koste 5370 kroner.

Sluttvederlag

 

Hovedreglen er at alle som innvilges  uførepensjon eller må slutte på AS Trondheim Trafikkselskap p. g. a. kronisk sykdom,  har krav på sluttvederlag, dersom du har fylt 50 år og ikke har rett til alderspensjon. Noen begrensninger er det, men de går vi ikke inn på her.  Beløpet varierer fra 14400,- til 57000,- avhengig av alderen. Ta kontakt med foreningskontoret dersom du har sluttet av nevnte årsaker de siste årene og ikke har fått utbetalt noe sluttvederlag.

ORB

Ulykkesforsikring

 

På jobb er vi relativt godt dekket av forsikringer på AS Trondheim Trafikkselskap, det kan dere se av den lille brosjyren som vi alle har fått fra Gjensidige. Men på fritida er det lite arbeidsgiver vil dekke. Derfor kan det være lurt å tenke på en ulykkesforsikring som dekker deg og familien på fritid. Det kan være nyttig å ha en ulykkesforsikring dersom du blir utsatt for et uhell på fritida.  Forsikringen hjelper ikke mot ulykker, men kan gi deg økonomisk  erstatning ved invaliditet og familien erstatning ved din død.  Slike forsikringer er relativt billige og som LO medlem har du det beste tilbudet gjennom VÅR bank og Forsikring. Ta kontakt med foreningskontoret, dersom du er interessert.

ORB

 

Kollektivkampanjen

Det har nok engang blitt arrangert enkelte ting i samarbeid med forskjellige organisa­sjoner angående kollektivtrafikken. Tirsdag 17. oktober ble det satt opp gratis buss fra Dragvoll, Gløshaugen og Rotvoll for studenter fra disse stedene. Endestasjon var Torvet med forskjellige aktiviteter og appeller. Det ble gjort forsøk på å sette rekord i full buss, noe som ga bra resultat. 211 personer i vogn 526. Var det noen som ropte på assvogn???? Gjennomgangstema i denne kampanjen er å få politikerne til å føre mer av inntektene av kollektivtrafikken ført tilbake som tilskudd for selskapene som gir disse inntektene. Onsdag 18. oktober var også en dag som inngikk i denne mar­keringen, med halv pris til studenter og ungdom under 25 år.

Veksling!!!

  Av Magne Kvernstad

Vender tilbake til et problem som er betydelig, spesielt i helgene når servicekontoret er stengt. Jeg snakker ut fra egen erfaring på dette problemet. Lørdag kveld er som kjent en kveld med mange mennesker på byen og på bussene. Selv kjørte jeg linje 8 mellom Dragvoll og Stavset sist lørdagskveld fra 2015 til 2500, Jeg hadde 1800 kr i vekslepenger når jeg startet på skiftet, men var tom når jeg hadde kjørt en tur på hver side av traseen. Dette kan ikke TT være tjent med etter min mening. Skal vi kunne gi service til kundene må vi være i stand til det til alle tider av døgnet.

Dette vil vel være et problem som blir borte når el-bill blir innført, men har TT råd til å la passasjerene reise gratis når de ikke får vekslet. Min mening for å løse dette problemet er enten å innføre åpningstider på servicekontoret til alle pausene er over på fredag og lørdag kveld, eller innføre en ordning der 200kr-seddel er det største vi kan veksle.

 

 

Tilbake