Nytt fra styret juni – august 2002

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

 

Nye turnuser – Brudd på Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser om medinnflytelse og samarbeid.

Tidlig i juni ble hovedtillitsvalgt innkalt til møte med avd. sjef bussdrift hvor han ble orientert om at nye turnuser var laget. Dette hadde skjedd uten at tillitsvalgte var blitt reellt involvert i prosessen. Og det skjedde mindre enn 24 timer etter at styret i Team Trafikk hadde diskutert arbeidsmiljø og samarbeid på bedriften, og hvor ledelsen i Team orienterte om at  tillitsvalgte var godt involvert i prosessene med turnusarbeidet. Styret i BSF var klar på at Team-ledelsens håndtering av saken var brudd på Hovedavtalens bestemmelser § 9 og Arbeidsmiljølovens § 48.

 

Styret i BSF krevde gjennom hovedtillitsvalgt overfor toppledelsen i Team at turnusene ble trukket tilbake, og at det ble satt i gang en ny prosess som involverte tillitsvalgte med sikte på å jobbe fram turnuser som på best måte ivaretok medlemmenes interesser. Etter et kort møte med ledelsen i Team ble det besluttet å trekke tilbake turnusene og starte en ny prosess som involverte tillitsvalgte. Reelle drøftinger ble deretter gjennomført mellom partene.

 

Eierskapet i Team Trafikk.

Møte ble avholdt 5.8.2002 hvor Nettbuss AS redegjorde for sine ønsker om å kjøpe aksjene i Team Trafikk. På dette møtet deltok Harald Sehm, Børge Tingstad og John-P. Denstad fra BSF, representanter fra YTF, administrativ ledelse i Team Trafikk, styreleder i Team Trafikk, og adm. dir. i Nettbuss AS. Styret har siden drøftet eierskapssituasjonen og gjennomgått någjeldende overenskomst m/TL og NAVO-overens­komsten som gjelder for Nettbuss-selskapene for å være oppdatert på tariffavtalenes likheter og ulikheter mhp. lønns- og arbeidsvilkår. Styret har diskutert hvilken holdning fagforeninga skal ha til Nettbuss AS sine planer om også å kjøpe oppkjøp Trondheim Kommunes andel på 50 %. Styret vedtok at BSFs holdning er at Trondheim Kommunes aksjepost ikke skal selges til Nettbuss AS.

 

Stengning av torget – hva gjør vi?

Styret har jobbet med saken med bakgrunn i Formannskapets vedtak om å stenge torget for all trafikk fra februar 2003. Kontakt har blitt tatt med politikere og administrasjon for gjennom pådriverarbeid å sørge for at bussene fremdeles kan kjøres via torget. Kontakt med professor Stein Johansen v/ Institutt for samferdselsteknikk NTNU har også blitt gjort. Styret ser på han som en alliansepartner fordi han har argumentert sterkt mot å stenge torget for busstrafikk. Bakgrunnen for dette er resultater fra ”Strong Bus Project” i England om viktighet av framkommelighet, nærhet og tilgjengelighet.

 

Storbykonferansen høst 2002 – 13. – 15. september.

Styret har i flere møter behandlet planer for årets Storbykonferanse som BSF har ansvar for å gjennomføre. Dette gjelder program med temaer, innledere, deltakere med mer. Konferansen holdes på Bakeriet Home Hotell, og det vil også bli sosialt samvær m/middag for alle de tilreisende tillitsvalgte fra busselskapene i de andre større byene i Norge.

 

Kollektivtrafikkens uke 38/02 – samarbeid mellom Kollektivkampanjen, Trondheim kommune, Team Trafikk og Statens Vegvesen.

Styret har behandlet saken flere i flere møter, og representanter for styret har deltatt i møter med samarbeidspartnerne. Følgende er under planlegging i forbindelse med Kollektivtrafikkens uke: Det planlegges informasjonskampanje, praktiske tiltak for forbedret kollektivtrafikk (fullføring av kollektivfelt, park and ride, stengning av torget for privatbiler, gunstig billett­pris), pressedekning, kulturarrangement med mer i Midtbyen lørdag 21. september og miniseminar om kollektivtrafikk fredag 20. september. Interesserte medlemmer oppfordres til å melde seg på dette miniseminaret.

 

Annet.

Av andre saker ikke nevnt over som styret har behandlet i perioden juni – august nevnes: Aksjon i regi av Kollektivkampanjen i Sør-Trøndelag torsdag 6. juni 2002,

Fagbrevkurs, Tillitsvalgtmerke, Avlastning av fagforeningskontoret, forsikringer, invitasjon fra NKF Tromsbuss avd. 448 til 40-års jubileumsfeiring 7.9.2002 i Tromsø og Sommerpatruljen i regi av LO.

 

 

Kroppens rammebetingelser må respekteres!

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Arbeidsmiljøundersøkelser fra 80-åra og fram til i dag viser at mye skjer med arbeidsin­tensi­tet og arbeidstid. Tidspresset øker. Det blir mer av natt­arbeid, søn­dags­ar­beid og annen ubekvem arbeidstid. Menneskekroppen setter imidlertid ramme­beting­elser. Den er underlagt naturlover, og er ikke ubegrenset fleksibel. Yrkesakt­iviteten blant de over 50-55 år er falt kraftig siden 70-åra. Antallet på uføretrygd øker. De som undrer seg over dette, vil slutte med det hvis de snakket med noen av søkerne. Kravene mange møter i dagens ar­beidsliv bryter med biolog­iske beting­elser for helse. Resultatet er funk­sjonssvikt, yrkeshemming, syk­dom, skader og for tidlig død. Til tross for dette la arbeids­min­ister Victor Norman og regjer­ingen i juni frem for­slag om å endre overtidsreg­lene i Ar­beidsmiljøloven (AML). Forslaget skal an­takelig behand­les av Stor­tinget i høst. Norman ønsker å fjerne grensene for hvor mye overtid ansatte kan jobbe per uke og i fire sammenhengende uker. Arbeidstilsynet mener forslaget åpner for stort arbeids­press over korte perioder og at det kan medføre en helsefare for arbeids­takerne. Etter forslaget kan ansatte jobbe 16 timer nesten hver dag i åtte uker etter hverandre. 

 

På 1800-tallet mente ledende økonomer at arbeidskraft var en matematisk, konstant størrelse, som kunne ganges med antall timer og gi produksjonsresultatet. De tenkte lite på at det hand­let om mennesker av kjøtt og blod. Utbyttinga av arbeidsfolk var enorm. Kostnadene i form av ødelagt helse og tidlig død kom ikke på fabrikkeierens budsjett. I dag vet vi at kropp­ens rammebetingelser ikke kan brytes ustraffet. Fysisk arbeidsevne vari­erer som funk­sjon av alder og kjønn. Alle har sitt ideelle arbeidstempo i fysisk arbeid som utgjør ca. en tredel av maksi­mal innsats. Kroppen kan klare dette i timevis uten å bli utkjørt, men jo mer vi presses over idealtempoet, jo raskere kommer trøttheten og skadene. Pauser og hviletid må være mange nok og lange nok for at kroppen skal ta seg inn igjen etter anstreng­else. Det er sant at man skal lytte til ”kroppens signaler”, men da må en også ha tid og råd til å gjøre det. Den biolog­iske klokka er innstilt på dagaktivitet og hvile om natta. Mange utviklingstrekk i dagens ar­beidsmiljø vil gi økende helsepro­blemer, fordi de bryter med disse rammebetingelsene. Tids­press øker mental og fysisk belast­ning og reduserer muligheten for hvile og restitusjon. Til rette­legging «etter alder, kjønn og øvrige forut­setninger», jfr. AMLs § 14 f, blir vanskeligere. Presset på mer overtid og mer arbeid på ubekvemme tider, tvinger flere til å jobbe mot sin egen biologiske klokke, og mot «kroppens signaler». Problemene vil bare øke etterhvert som befolkningens gjennom­snitts­alder øker. Om ca. ti år er halvparten av alle yrkesaktive over 45 år. Regjeringen gjør som økonomene på 1800-tallet. De satser  på «bruk og kast».

 

Arbeidsfolk har gjennom historien erfart at solidaritet og samhold er viktig. Solidaritet ut fra felles interesser har vedlikeholdt tradisjoner om å ta hånd om de svakeste og de eldste i ar­beidslaget og spare dem for de tyngste takene. Vissheten om at i dag er det deg, i morgen meg, har bremset fristelsen for de sterkeste til å godta individuelle avtaler og undergrave tar­iff­avtaler. Det har disiplinert flertallet til å begrense overtidsbruk og ikke sprenge akkorden. Denne solidariteten blir nå presset hardt av høyresidas ideologi som står fagbevegelsen fjernt.

 

Bondevikregjeringas angrep på AML skjer mens et bredt sammensatt offentlig utvalg går igjennom hele AML. Utvalg­et skal være ferdig med sitt arbeid i 2003. Regjeringa må overlate sitt forslag til dette slik at overtidsreglene blir sett i sammenheng med resten av AML. Dersom regjeringen holder fast på sitt forslag om utvidet overtid må fagbevegelsen mobili­sere til kamp.

 

 

VITSEHJØRNET!!

 

Fort gjort.

En kar måtte stoppe og slå lens i veigrøften etter en heller fuktig aften på byen. Mens han sto der og strødde, tok han overbalanse og gikk på trynet i grøften. Da han kom til hektene igjen, begynte han å krabbe rundt og famle.

- Hva leter du etter? Spurte en annen som hadde vært vitne til opptrinnet.        

- Husjker ikke, snøvlet fylliken. – Men jeg hadde et eller annet i hånden da jeg falt…

                                                                                                                        

 

 

Kinesisk

Den unge gutten spør sin far: - Er det sant at i kina så gifter menn seg uten å kjenne sin kone?    

-         Det, svarte faren, - skjer over hele verden!   

 

 

Det feires

Et ektepar spiste ute på restaurant da hun oppdaget sin eks-mann sittende i baren. 

- Han har drukket siden jeg forlot ham for syv år siden, sier hun triumferende til sin nåværende mann. 

- Nå må du gi deg, kjære, sier han. – Han kan da umulig ha feiret det så lenge!                            

 

 

GLUPISER!!

 

Det finnes bare to typer bilister på veiene; idioter som kjører langsommere enn jeg gjør, og de svina som kjører fortere. 

 

 

Å lide nederlag er ikke det samme som å ha tatt feil.     

 

 

Du kommer til et punkt i livet, da du vil være kjempeglad for at du behandlet alle mennesker realt på vei opp karrierestigen din………….

 

 

 

 

Dagens visdomsord er skrevet av den danske forfatteren og filosofen Søren Kierkegaard, og passer bra for vår fagforening:

 

Å våge er å miste fotfestet for en stund.

Ikke å våge er å miste seg selv.

 

 

 

Velkommen til kontoransatte

Vi ønsker 17 nye medlemmer fra kontor  og administrasjon velkommen inn i foreninga. Disse har stått i Trondheim Kommunale Tjenestemenns Forening inntil nå, men har nå meldt overgang til oss. Vi har dermed fått en kontor  og andministrasjonsgruppe på 25 medlemmer. Åsgeir Møllen er tillitsvalgt for disse. Det betyr at vi er størst også innen administrasjonen på Team. Vi skal gjøre vårt beste for å ta vare på deres interesser på linje med alle andre medlemmer.

 

Større enn noen gang

Med disse nye medlemmene nærmer vi oss 400 aktive medlemmer. Med pensjonistene er vi over 520 medlemmer og jeg tror aldri vår forening har vært større. Det betyr at vi øker forspranget til alle andre fagforeninger i Team-konsernet, og befester vår stilling som den dominerende fagforeningen. Det er selvsagt bra å være stor, men det  er ikke nok i seg selv.  Vårt mål er selvsagt å samle flest mulig ansatte på Team Trafikk i ei fagforening. Det vil styrke vår forhandlingsposisjon. Når vi vokser så raskt som nå vil den store utfordringen  bli å ta vare på de medlemmene vi har, samtidig som vi verver nye. Vi tror vi har både folk og ressurser nok til å gjøre begge deler nå.   Behovet for å samle kreftene er i alle fall like stort som noen gang. Vi står foran store utfordringer både på TT og i konsernet.

 

 

 

Utdrag fra den nye Tariffavtalen

 

A.1    VERKSTEDANSATTE UTENFOR OSLO

 

§ 1.

LØNNSBESTEMMELSER

 

§ 1.1.

Lønnstabeller

 

NB! Fra 1. januar 2003 går verkstedarbeidere utenfor Oslo over på lønnssatsene for verkstedarbeidere i Oslo.

 

 

§ 1.1.1.

Verkstedarbeidere med fagbrev

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           17.334,-

Etter 2  år:                 17.864,-

Etter 4  år:                 18.143,-

Etter 6  år:                 18.514,-

Etter 8  år:                 18.845,-

Etter 10 år:                19.187,-

 

Vilkårene for at en arbeidstaker anerkjennes som fagarbeider er at vedkommende har bestått fagprøve etter lov om fagopplæring i faget reparatører tunge kjøretøyer, eller andre fagbrev som bedriften anser som likeverdig.

 

 

§ 1.1.2.

Verkstedarbeidere, smørere og servicearbeidere

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           16.617,-

Etter  2 år                  17.200,-

Etter  4 år                  17.480,-

Etter  6 år                  17.851,-

Etter  8 år                  18.182,-

Etter 10 år                 18.524,-

 

 

 

 

 

 

§ 1.1.3.

Vaskere og hjelpearbeidere

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           16.479,-

Etter  2 år                  17.031,-

Etter  4 år                  17.280,-

Etter  6 år                  17.595,-

Etter  8 år                  17.926,-

Etter 10 år                 18.268,-

 

 

Fra 1. januar blir verkstedarbeidere og klargjørere lønnet etter denne tariffen :

 

 

 

A.2 VERKSTEDANSATTE I OSLO

 

§ 1

LØNNSBESTEMMELSER

 

§ 1.1

Lønnstabeller

 

§ 1.1.1.

Verkstedarbeidere med fagbrev

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           20.340,-

Etter  2 år                  20.526,-

Etter  4 år                  20.807,-

Etter  6 år                  21.015,-

Etter  8 år                  21.251,-

Etter 10 år                 21.714,-

 

Vilkårene for at en arbeidstaker anerkjennes som fagarbeider er at vedkommende har bestått fagprøve etter lov om fagopplæring i faget reparatør tunge kjøretøyer, eller andre fagbrev bedriften anser som likeverdig.

 

Overgangsordning:

Verkstedansatte som pr. 1. april 1996 har mer enn 15 års ansiennitet i bedriften og som er over 50 år, gis også fagarbeidertillegget. Tillegget følger personen, ikke stillingen.

 

 

 

 

 

§ 1.1.2.

Verkstedarbeidere

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           19.677,-

Etter 2  år:                 19.863,-

Etter 4  år:                 20.122,-

Etter 6  år:                 20.352,-

Etter 8  år:                 20.588,-

Etter 10 år:                21.051,-

 

 

 

 

§ 1.1.3.

Hjelpearbeidere

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           18.994,-

Etter 2  år:                 19.185,-

Etter 4  år:                 19.437,-

Etter 6  år:                 19.576,-

Etter 8  år:                 19.806,-

Etter 10 år:                20.101,-

 

 

§ 1.1.4.

Vaskere

 

Månedslønn:

Begynnerlønn:           18.438,-

Etter  1 år:                 18.823,-

Etter  2 år:                 18.952,-

Etter 10 år:                19.167,-

 

Dersom bedriften krever at arbeidstaker skal ha førerkort kl. C og D for å utføre arbeidet, betales et tillegg til ovenfor nevnte satser på kr. 150,- pr. måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1   SJÅFØRER UTENFOR OSLO

 

§ 1

LØNNSBESTEMMELSER

 

§1.1.

Lønnstabeller

 

§ 1.1.1.

Sjåfører med fagbrev

 

NB! Fra 1. januar 2003 går sjåfører utenfor Oslo over på lønnssatsene for sjåfører i Oslo, kjøring generelt.

 

Månedslønn:                                             

Begynnerlønn:           17.832,-                                           

Etter 4  år:                 18.113,-                                           

Etter 6  år:                 18.482,-                                           

Etter 8  år:                 18.814,-                                           

Etter 10 år                 19.157,-                                           

 

Vilkårene for at en arbeidstaker anerkjennes som fagarbeider er at vedkommende har bestått fagprøve etter lov om fagopplæring i faget yrkessjåfør tunge kjøretøyer.

 

 

§ 1.1.2.

Sjåfører

 

Månedslønn:                                             

Begynnerlønn:           17.169,-                                           

Etter  4 år:                 17.450,-                                           

Etter  6 år:                 17.819,-                                           

Etter  8 år:                 18.151,-                                           

Etter 10 år:                18.494,-                    

 

 

 

 

 

Vi tar også med tabellene for Oslo, som vi skal over på fra 1. januar 2003. Merk at det er den første kolonnene Kjøring generelt som gjelder for oss.

 

 

 

 

 

 

B.2 SJÅFØRER I OSLO

 

§ 1.

LØNNSBESTEMMELSER

 

§1.1.

Lønnstabeller

 

§ 1.1.1.

Sjåfører med fagbrev

                                  

                                   Kjøring                     Kjøring på                Kjøring på

Generelt:                  SL-kontrakt:                       OS-kontrakt:

 

Månedslønn:                     

Begynnerlønn:           18.504,-                     19.147,-                     19.360,-

Etter 4  år:                 18.708,-                     19.354,-                     19.567,-

Etter 6  år:                 18.791,-                     19.436,-                     19.649,-

Etter 8  år:                 18.915,-                     19.560,-                     19.773,-

Etter 10 år:                19.326,-                     19.972,-                     20.186,-

 

Vilkårene for at en arbeidstaker anerkjennes som fagarbeider er at vedkommende har bestått fagprøve etter lov om fagopplæring i faget yrkessjåfør tunge kjøretøyer.

 

 

§ 1.1.2.

Sjåfører

 

                                   Kjøring                     Kjøring på                Kjøring på   

Generelt:                  SL- kontrakt:           OS- kontrakt:

 

Månedslønn:                     

Begynnerlønn:           17.841,-                     18.484,-                     18.697,-

Etter  4 år                  18.045,-                     18.691,-                     18.904,-

Etter  6 år                  18.128,-                     18.773,-                     18.986,-

Etter  8 år                  18.252,-                     18.897,-                     19.110,-

Etter 10 år                 18.663,-                     19.309,-                     19.523,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønnsoppgjøret for Kommunene vil slå inn for våre medlemmer på kantina. Disse følger tariffen for kommunene:

 

 

 

For stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning økes minstelønna til 190.000 kroner, økende til 220.000 etter ti år. Topplønna heves til 224.000, fra 1. juli neste år. Mange av våre lavest lønte medlemmer har derfor fått et lønnsløft på ca 27-28.000 kroner i år.

For fagarbeidere og stillinger hvor det kreves videregående skole økes minstelønna til 215.000 kroner, økende til 235.000 etter ti år. Topplønna heves til 239.000 fra 1. juli 2003. Dette betyr en økning i begynnerlønna på ca. 24.000 kroner. Topplønna har økt med ca 23.000 kroner.

 

 

 

Når det gjelder våre resterende  medlemmer blir det lokale forhandlinger. Det gjelder alle ansatte i administrasjonen, formenn, trafikkledere, kontrollører og lignende.

 

 

 

 

 

Foreningens leder

 

Av Ole R. Berg

 

Lønnsoppgjøret

Når dette skrives har vi nettopp fått resultatet av uravstemningen. Det ble klart flertall for å godkjenne oppgjøret på landsbasis. (Se annet sted i bladet.)

Når vi nå ser resultatet av de andre oppgjørene som etter hvert kom i havn, så ser vi dessverre at vi slett ikke tar igjen noe på lønna.  Tvert i mot blir vi hengende etter, i alle fall sjåførene.  Verkstedarbeiderne tar vel litt innpå andre tilsvarende grupper, og klargjørerne holder vel stillingen omtrent, selv om deres plassering fra 1. januar 2003 ennå er noe uklar.  Vi håper å få avklart oppgjøret for kontor - og administrasjonsansatte snart, nå som resultatet av uravstemningen foreligger. Oppgjøret for våre medlemmer på kantina er også i havn. (Se annet sted i bladet for mer informasjon om oppgjøret.)

 

Overtidskrav vedr. Elektronisk billettering

Fortsett å skrive overtid når du ikke får kommet deg av vogna i rett tid, eller må bruke ekstra tid til pengeoppgjør. Er det noen som ikke har fått overtid som de har levert inn krav på, eller har fått kravet avvist, så må vi få beskjed, slik at vi kan følge opp saken.

 

 

Utbytte til eierne og lønn til Adm.  Dir.

Styret i Team har gitt Adm. Dir. ny lønnsplassering fra 01.01.02.  Det er jo naturlig at også Adm. Dir får justert lønna si. Siste gang han fikk lønnsøkning var 01.04.99. Nå ble det en %-vis økning i følge vanlig pris og lønnsutvikling. I tillegg fikk han en økning i lønna som følge av større ansvar, også naturlig når bedriften er blitt større. Alt i alt en moderat lønnsøkning, til direktør å være. Vi hadde fryktet at det ble større utslag. Men på den annen side går det vel an å overleve når man nærmer seg 700 000 i året?

Ellers så har styret vedtatt at eierne får ta ut 3,5 mill kr. i utbytte for 2001, av et overskudd på 10,6 mill. kr.  Dette er bare noe vi må regne med.  Både kommunen og de private eierne har nå bestemt seg for å ta ut et forsiktig utbytte, og vi så ingen grunn til å stemme imot dette nå.  En av årsakene til det er at vi har foreslått å få på plass en avtale om overskuddsdeling, slik at vi ansatte også får noe av kaka dersom butikken går bedre.  Dette skal behandles på neste styremøte.  Vi må huske at ansatte kun har to av 7 styremedlemmer, så det er ikke enkelt å få flertall for vårt syn.

 

Fusjonen går videre

Det er nedsatt flere arbeidsgrupper som skal jobbe med ”synergieffekter” etter fusjonen.  Vi skal se på hva som kan gjøres mer effektivt og hvor vi kan spare inn ansatte, når vi har blitt ett konsern.  Vi skal også se på de forskjellige bedriftskulturene som eksisterer, og prøve å ta ut det beste fra begge sider.  Noen mener at HOB har hatt en samarbeidskultur og at TT har hatt en forhandlingskultur.  Det beskriver ikke hele bildet, men vi håper at noe av samarbeidsånden fra HOB skal smitte over på oss i byen.  Men samtidig må vi ta vare på det viktige med å få ting på papiret og slik sikre at avtaler ikke blir helt avhengig av personene som er involvert.  Det kommer noen etter oss også. Foreløpig er det ikke kommet store forsalg til endringer, så vi får se hvordan dette utvikler seg videre.

Aksjespekulant?

Foreningen har blitt eier av 5 nye aksjer i avisa Klassekampen. Dette kan synes merkelig for mange som ikke leser denne avisen. Men vi har lange  tradisjoner i å gå inn på eiersiden i aviser som har samme utgangspunkt i faglige saker som arbeiderbevegelsen. Tidligere hadde vi aksjer i Arbeideravisa. En anne viktig begrunnelse for stadig flere fagforeninger som kjøper aksjer i Klassekampen, er at avisa er i ferd med å bli en av de få riksdekkende avisen som ikke er rent borgelig/høyrevridd. I Trondheim har Adressa monopol, og slik er det i mange byer i landet. Dette er ikke en god utvikling verken for fagbevegelsen eller for demokratiet og ytringsfriheten. Fordelen med dette aksjekjøpet er at all inntekt av aksjesalget går til avisas drift og investeringer, det går ikke i lomma på tidligere eiere. Vi har et håp om at avisa skal bli fagbevegelsens svar på Dagens Næringsliv, men det er fortsatt en lang vei å gå.