FRONTRUTA NR 6 - 2001

Foreningens leder

Av Ole R. Berg

Vi blir solgt – hva nå?

Når Bystyret nå har vedtatt å selge alle aksjene i Team trafikk til private går vi spennende tider i møte. Vi vet ikke hvem som blir ny eier, men Orkla, som eier gamle HOB, er et hett tips. Jeg tror ikke det er det verste som kan skje, men man vet jo aldri.

Fagforeninga

Mange lurer nok også på hva som skjer med foreninga vår. Det er også usikkert, men vi har avtalt et møte med Jan Davidsen og NKF- toppene i slutten av januar, for å diskutere situasjonen. Dessuten har LO et utvalg på gang, som skal komme med forslag om slik som oss, som er i ”gråsonen” mellom forbundene. Dette utvalget skal være ferdig i løpet av sommeren. Det blir svært avgjørende hva dette utvalget foreslår. Viktig blir det også hva Transportarbeiderforbundet gjør når salget er avgjort. I Bergen laget de mye vansker for NKF, men jeg tror ikke de lokale tillitsvalgte i gamle HOB vil starte noen organisasjonskrig. Vi har for tiden et utmerket samarbeid med dem. De er nok heller ikke interessert i at BSF skal splittes opp å svekkes, fordi det vil svekke hele LO i det nye selskapet. De eneste som tjener på det er bedriften.

 

Starte debatten

Min konklusjon er at vi ikke kan gjøre annet enn å starte debatten om hva som er best for oss, men at vi ikke tar noen forhastede avgjørelser. Vi er fortatt BSF og vi er medlem i NKF. Men vi skal være åpne for at den nye situasjonen kanskje vil kreve at vi tenker nytt. Husk at fagforeninga kun er et redskap for å tjene medlemmenes interesser best mulig. Dersom vi finner ut at en annen organisering er nødvendig, så må vi gjøre noe med det, også om det innebærer å legge ned vår egen fagforening.  Det aller viktigste er at hva vi enn gjør, så må vi gjør det i samlet tropp. Her må personlige sympatier og antipatier vike for det som flertallet bestemmer. Hvis vi splittets opp så vil vi alle tape. 

 

Forsvare avtaler

En annen diskusjon vi må ta raskt, er hvor mye vi er villige til å sloss for å beholde pensjonsavtalen og andre lokale avtaler, slik at vi er forberedt dersom nye eiere kommer med noen truende utspill. Styret vurderer situasjonen slik at nå har vi tapt kampen om salg og privatisering.  Mot politisk dumskap kjemper selv BSF forgjeves. Vi har ført denne kampen i 16 år, og har  gang på gang fått utsatt privatiseringen, men nå er løpet kjørt. Neste kamp må vi ta med eieren , ikke med politikerne. Og den kampen skal vi forberede oss godt på. Vi har allrede vedtatt en advarsel til de nye eierne, hvem de nå enn måtte bli. På medlemsmøtet den 11. 12.01 vedtok vi enstemmig følgende:

”BSF er sterkt i mot den privatisering som Bystyret nå har vedtatt, der de går inn for å selge alle aksjene i Team Trafikk. Vi vil advare en eventuell kjøper mot å røre ved våre opparbeidede rettigheter, bl. a. pensjonsavtalen. Hvis en nye eier våger å røre ved disse avtalene vil vi oppfatte det som en ren krigserklæring.

 

 

Studieutvalget informerer

Ta fagbrev du også

Vi har fått avtale med Stjørdal og Meråker Trafikkskole om gjennomføring av fagbrevkurs våren 2002.

Kurset koster kr. 12000,00 pr deltaker. Lærebøker vil komme i tillegg men disse skal i henhold til vår tariffavtale arbeidsgiver dekke.

Kurset omfatter

ADR  24              timer

Truck   20 timer    teori + praksis

Kran   40 timer    teori

Teori  120 timer   fagbrevkurs  

 Teori  30 timer    økonomi

Dette vil er 26 dager a 8 timer.  Studieutvalget vil anbefale at vi i sammen med kursdeltakerne legger opp til, en timeplan der vi  bruker ukedager.  Studieutvalget  har fått en avtale med Team slik at vi kan bruke timebank fri mot gjenkjøring senere.  For å gjennomføre kurset på dagtid.  Denne avtalen gjelder fast ansatte.  B. S. F. Har en avtale med Team om et rentefritt lån på kr. 5000,00  til fagbrev, Arbeidsmiljøutvalget ved Team har tidligere gitt kr 500,00. i stipend ved dokumentasjon på avlagt fagprøve. Man vil også få et stipend på  kr. 2300,00 fra NKF.  Samt kr 500,00 fra B.S.F. ved avlagt fagprøve.

Studieutvalget vil samtidig ønske alle  sammen en riktig God Jul og et Godt Nyttår.

Børge Tingstad

Studieleder

 

Kantina er reddet , foreløpig!

 

Vi har gjennom et spleiselag greid å skaffe nesten 100 000 kr. til driften av kantina, slik at vi kan fortsette driften ut året. Fagforeningene, dvs. BSF og BSV, har bevilget kr. 100 pr. medlem, som brukes til å øke aksjekapitalen i kantina. Noen av de som ikke er organisert på bedriften bidrar frivillig med kr. 100 pr. pers. Team Trafikk AS har gitt et ansvarlig lån på kr. 50 000. For neste år er det gjort en del endringer som forhåpentlig vis vil gjøre at driften kommer i balanse. Alle ansatte går ned til 80% stilling og de sier fra seg pensjonsordningen sin.Nå har de ansatte i kantina, Team Trafikk AS og  fagforeningene gjort sitt til å sikre driften videre. Da er det opp til alle ansatte i Team Trafikk å bruke kantina, slik at den blir levedyktig. Vi oppfordrer alle ansatte, så sterkt som vi kan, til å bruke kantina både i Dr. gt. og på Sorgenfri. Vi trenger økt omsetning for å sikre en levedyktig kantine. Alle som mener at kantina er viktig for trivselen og miljøet på Team Trafikk, må nå vise dette gjennom å bruke den. Vi forutsetter derfor at ingen lenger tar med egen matpakke og kaffe når de skal bruke kantina, og at alle bruker kantina i spisepausen sin.

 

Nytt fra styret oktober – desember 2001

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

Trondheim kommunes budsjett for 2002 - salg av kommunens aksjer i Team Trafikk?

Med bakgrunn i at formannskapet 21. november og bystyret 6. desember under be­hand­ling av Trondheim kommunes budsjett for 2002 skulle ta stilling til om rådmannen skulle få fullmakt til å iverksette en salgsprosess av Team Trafikk, vedtok medlemsmøtet i BSF 6. november mot 5 stemmer:

"Politisk streik

Vi vil protestere kraftig på Rådmannens forslag om å selge kommunens aksjer i Team Trafikk AS. Vi markerer dette gjennom en politisk streik fra utkjøring om morran til kl. 10.00 den dagen Formannskapet skal behandle saken (sannsynligvis onsdag 21.11.01)."

Med bakgrunn i overnevnte vedtak, planla styret organiseringen og gjennomføringen av streiken, og jobbet for å oppnå enhet med YTF-fagforeninga. Informasjonsskriv ble sendt medlemmene og det ble bestemt av streiken skulle vare fra utkjøring om morran og fram til kl. 09.00 onsdag 21. november. Solidaritetsfondet ble brukt til å dekke kr. 80,- pr. time for de av medlemmene som deltok i streiken. Kompensasjon ble gitt til de av medlemmene som møtte på streikemøtet kl. 08.00. Medlemmene ble pr. skriv varslet om at det var møteplikt. Under styremøtet dagen før streiken ble representanter for styret i YTF tilkalt fra årsmøtet i YTF for endelig å avklare om YTF støttet den politiske streiken. Leder av YTF var enig i den delen av streikegrunnlaget som gikk på at vi krever arbeidsro i det nylig fusjonerte selskapet, men var mer uklar i sin støtte til et krav om å stanse privatisering og sikre folkevalgt styring. Etter å ha forelagt saken for årsmøtet i YTF, meldte YTF tilbake at de ikke støttet den politiske streiken.

I styremøte 4. desember ble bl.a. en henvendelse fra LO i Trondheim og vedtak i LO i Trondheims representantskap behandlet. LO i Trondheim oppfordret til politisk streik og fanemarkeringer mot salg av Trondheim E-verk, Trondheim Kino og Team Trafikk. Styret vedtok som forslag til medlemsmøtet 4. Desember:

”Salg av aksjer:

Uttalelse:

Vi krever at Bystyret legger ut forslaget om salg av aksjer i Team Trafikk , Trondheim E-verk og Trondheim Kino til folkeavstemming.

Vi deltar i demonstrasjonen mot Bystyrets behandling av budsjettet torsdag den 6 desember kl. 08.30. Vi stiller med fanen.

Vi deltar også i demonstrasjonen mot Bystyret torsdag den 13. desember kl. 13.30. Vi stiller med fanen.

I den forbindelse vil vi oppfordre våre passasjerer til å kjøre gratis fra kl. 11.00 til 13.00 denne dagen, da vi ikke kan delta i den politiske streiken.”

Forslaget ble framlagt for medlemsmøtet og det ble enstemmig vedtatt.

Fusjon AS TT og HOB; Valg av ansattes representanter til bedriftsforsamlingen i Team Trafikk AS.

BSFs årsmøte vedtok som mål 1 for fagforeningen i årsmøteperioden: "Ingen reduksjon i rett­igheter etter fusjonen." På grunnlag av samarbeidsavtale mellom Buss- og Sporveisbetjeningens Forening og Norsk Transportarbeiderforbunds lokalorganisasjoner ved Team Møre og Team Buss diskuterte styret forslag på kandidater. Felles liste fra YTF og LO til ansattes valg ble bekjentgjort i oppslag fra valgstyret datert 13.11.2001 til alle ansatte i Team-konsernet. Ingen alternativ liste ble fremmet innen fristen 27. november 2001, og valget ble derfor gjennomført med resultat ihht. felles valgliste mellom LO og YTF.

Krav til tariffoppgjøret 2002         

Medlemsmøtet i BSF 9.10.2001 vedtok: "Styret gis fullmakt til å utforme og prioritere kravene på bakgrunn av bl.a. synspunkter framkommet på møtet."

Medlemmene fremmet følgende synspunkter på møtet:

·        Det må kreves lønn tilsvarende gjennomsnittlig industriarbeiderlønn - dette forutsetter forbundsvise oppgjør.

·        Bestemmelse om 20 minutters ubetalt oppgjørstid bør fjernes.

·        Overtidstillegg bør være 100% for kjøring på fridager.

·        Avtale om pensjon må inn i tariffavtalen.

·        Pensjonsalder må senkes til 60 år.

·        Delskifttillegget må økes til kr. 200,-.

·        Kveldstillegg må utbetales fra kl. 17.00 og helgetillegg fra kl. 06.00.

·        Kravene må samordnes med kravene fra foreningene i de andre storbyene.

Styret behandlet saken i møte 20. november, og vedtok: ”I tillegg til krav framkommet på medlemsmøtet 9.10.2001, fremmes det krav om at all yrkesansiennitet godskrives som lønnsaniennitet.”

Kravene er oversendt til Norsk Transportarbeiderforbund.  I tillegg til overnevnte punkter ble ikke innfridde krav fra forrige tariffoppgjør fremmet på nytt.

Mobbing - hva kan vi gjøre? Rasismen blomstrer - hva kan vi gjøre?

Temaet har tidligere i år blitt diskutert i styret. I styremøte 24. oktober ble saken diskutert på grunnlag av innledning fra Tore Norum. Følgende framkom i innledning og påfølgende disku­sjon: Det er viktig at hver enkelt tillitsvalgt setter seg inn i hva som foregår av mobbing på AS TT. Det er skemmende å se hvor mange som blir mobbet men som ikke tørr å si ifra. Det krever en "sterk rygg" og en sterk psyke å si ifra når man blir mobbet. Det er viktig å ha klart for seg hva som ligger i begrepet mobbing: Mobbing opp­står når en person blir utsatt for negative handlinger gjentatte ganger og person­en har vanskeligheter med å ta igjen. Hvis dette skjer en enkelt gang snakker vi ikke om mobbing. Kameratslig erting eller fleiping er heller ikke mobbing. Kvinner ansatt i AS TT er særlig utsatt - må svare igjen i en "tøff" tone for å bli en del av miljøet. Ansatte med mørk hudfarge / annen bakgrunn er også en utsatt gruppe. Eksempler på mobbing er taushet/utestengning fra miljøet og trakassering. AS TT har aldri kartlagt hvor mye av langtidssykefraværet som skyldes mobbing - det er usikkert hvordan man bør gå fram for å kartlegge evt. slike sammen­henger. En psykososial undersøkelse gjennom bedriftslegen kan være et tiltak for å kartlegge situasjonen i AS TT. En god del på AS TT har negative holdninger til mennesker med annen hudfarge. Bedriftsutvalget har tidligere vedtatt at AS TT skal være en antirasistisk sone. Styret vil følge opp saken.

Forslag til NKFs 22. ordinære landsmøte 2002

På grunnlag av rundskriv nr. 32/2001, brev av 5.11.01 fra NKF og rundskriv nr. 36/2001 fra NKF diskuterte styret saken i møte 20. november. Det kan sendes inn forslag på følgende punkter: Forbundets vedtekter; Forbundets handlingsprogram; Organisasjonssaker; Diverse saker. Styret vedtok: ”Det fremmes forslag om å styrke medbestemmelsesretten etter hovedavtalen. Det fremmes krav om likebehandling av NKFs medlemmer vedrørende stipend­ordning under utdanning.”

Styreseminar BSF - planleggingsdager 31.10 - 1.11.2001.

Styret gjennomførte et vellykket styreseminar 31.10 – 1.11.2001 på idrettslagets hytte på Lian. Tema på programmet dag 1 var: Kommunikasjon; Kartlegging av den enkelte, styret og forening­en; Planlegging - målsettinger. Tema på programmet dag 2 var: Motivasjon og samhandling; Tiltak / konsekvenser Evaluering. I tillegg møtte arb. nr. 584 Rune Johansen på seminaret torsdag kl. 11-13 og sa litt om sine forventninger til AS TT som arbeidsplass og BSF som fagforening. Tor Anders Gulbrandsen fra Team Trafikk var invitert til og møtte på seminaret onsdag kl. 11 - 12.

Verving - medlemsutvikling.

Styret har diskutert verving og tok i styremøte 24. oktober til etterretning at siden august 2001 har BSF fått 28 nye medlemmer. Det er pr. dato uavklart om kontoransatte ved AS TT som er medlemmer i TKTF avd. 69 NKF vil bli overført til BSF.

Søknader om økonomisk støtte

Styret har i møte 20.11.2001 vedtatt å ikke bevilge økonomisk støtte til frivillighetssentral for eldre i Murmansk.

Annet

Styret har basert sitt arbeid på BSFs mål- og handlingsplan, og status for de ulike tiltakene er gjennom­gått og diskutert. Av andre saker ikke nevnt over som styret har behandlet i perioden oktober – desember: Protokoll fra møte i styringsgruppen 5.11.2001 for utredning av NKF Trondheim, kjøp av bærbar mini-PC til foreninga, idéseminar AOF Trondheim 17.1.2002, reisegaranti fra Team Trafikk overfor kundene i Trondheim - revidert utkast, protokoll fra forhandlingsmøte mellom LO-utvalget og Team Trafikk AS 26.10.2001 om turnus for klargjøringspersonale, krisa i Foreningskantina AS,  studentmedlemskap i LO og personer til kulturpolitisk utvalg LO i Trondheim.

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Yrkesskadde er arbeidsgivers ansvar

 

Arbeidsretten slå fast i en dom at arbeidsgiver, i dette tilfellet en kommune, har avsvaret for å utbetale yrkesskadeerstatning, uansett hvilken avtale kommunen har gjort med forsikringssel­skapet. Dette gjelder en tolkning av Hovedtariffavtalen mellom KS og NKF. Ofte har det vært slik at den skadde selv har måtte gå til sak mot forsikringsselskapet for å få utbetalt det han/hun har krav på. Men etter denne dommen har arbeidstakeren rett til å fremme sin sak overfor kommunen og så er det kommunen sitt ansvar å føre saken mot forsikringsselskapet. Vi går ut i fra at denne saken også vil gjelde en annen arbeidsgiver, men det gjenstår å få avklart. 

 

 

ORGANISASJONSFRIHET OG STREIKEBRYTERI

John-Peder Denstad, sekretær BSF

En lederartikkel i Adresseavisen 19.11.01 omtaler to Høyesterettsdommer. Arbeidsgivere har verken lov til å spørre om noen er organisert eller kreve at de skal organisere seg hvis de ikke er det. Dommene fastslår det demokratiske prinsippet om organisasjonsfrihet. Adresseavisen bruker imidlertid dommen til å fremme de uorganisertes sak under konflikt når avisen skriver: ”Høyesterettsdommen bør bidra til å styrke rettsvernet for uorganiserte ved streiker og konflikter mellom arbeidsgiver og organiserte”. LO viste gjennom den vellykkede streiken i privat sektor våren 2000 at streikeretten som en menneskerettighet, er av vital betydning for fagbevegelsens muligheter for å kjempe fram en mer rettferdig fordelingspolitikk. Typisk var det høyrekrefter som også da var bekymret for uorganiserte og som ville beskytte ”arbeidets frihet”. Fremskrittspartiet la bl.a. fram et Dok. 8 forslag i Stortinget: ”Det synes å være behov for en lovbestemmelse som fastslår hovedprins­ippene for i hvilken grad ikke-organiserte kan fortsette å arbeide under en streik.” Dagens høyrekrefter opptrer på lik måte som da Norges konservative og moderat-konservative arbeid­erorganisation og Den norske fællesforening for haandverk og industri i 1899 fremmet et lov­forslag om å kriminalisere den som forfulgte en streikebryter. LOs svar bør også holde i dag: ”Lovforslaget tar sigte paa at beskytte forbryteren til skade for den hæderlige mand”, sa LO. En streik må ses på som en økonomisk, politisk og moralsk styrkeprøve mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Den som evner å mobilisere egne og andres medlemmer, den som viser fast­het, styrke og utholdenhet og har opinionen i ryggen, vinner oftest fram. Det er derfor proble­matisk at uorganiserte fortsetter å arbeide under en streik, selv om de juridisk har retten på sin side. Moralsk opptrer uorganiserte som streikebrytere som svekker streiken som kampmiddel for å vinne fram økonomisk / politisk. Fagbevegelsen har imidlertid aldri ønsket å lovregulere streikebryteri. Det er et moralsk spørsmål. Men hvis man stadfester at streikebryteri skjer, ut­løser det rettigheter for streikende til å gjennomføre blokade uten å risikere erstatningsansvar. I Menstadslaget i 1931 jaget 500 streikende arbeidere bort de uorganiserte streikebryterne. Hovedavtalen åpner for at arbeidstaker som har opptrådt som streikebryter kan kreves fjernet. Under streiken i 2000 foregikk streikebryteri, bl.a. i bygningsbransjen og ved flere av hotell­ene. Hotellene har mange midlertidig ansatte, tilkallingshjelper og lav organisasjonsgrad blant ansatte. Mange klarte derfor å holde åpent med hjelp av uorganiserte. Men andre deler av fag­bevegelsen viste både vilje og evne til å ta et solidarisk ansvar for å mobilisere støtte til fag­foreningene som var i streik, og stilte opp sammen med streikevaktene. Uorganiserte ble bl.a. informert om de ubehagelige konsekvensene av å få streikebryterstemplet på seg. Mange uorganiserte så det umoralske i det at andre bar byrdene for seg, og mange tok en prisverdig avgjørelse og tegnet medlemsskap både under og etter streiken. Adresseavisen skriver at dommen underbygger den demokratiske retten en uorganisert har til å arbeide under en streik, og at dette er ”viktig i en tid da stadig flere foretrekker å være uavhengig av fagforeninger”. LOs vellykkede streik i 2000 viste LOs kraft til å kjempe fram velferdsgoder og bedre lønns- og arbeidsvilkår. 37,5 timers arbeidsuke, avtalefestet pensjon og den 5. ferieuka har ikke kommet av seg selv. Fagorganisasjonens grunnlag og den styrke og eksistensberettigelse har vært og er basert på evnen og viljen til solidarisk samhold bak kravet om kollektive forhandlinger og kollektive avtaler. Dette er ”limet” i fagbevegelsen. Forhåpentligvis vil stadig flere uorganiserte bli bevisst fagforeningenes rolle og betydning, og slutte opp om fellesskapet.

30.11.2001

 

Max-kontingenten øket.

 

Vi har fått beskjed fra forbundet at vi  lenge har ligget for lavt med maksimalsatsene for kontingenten til fagforeninga. Maksimalbeløpet skal være 1,65% av lønnstrinn 37 i kommunesektoren. Det betyr at max-trekket nå blir kr. 368,- mot dagens 336,-  + forsikringene. 

Kollektiv Hjem (innboforsikringen) vil også få en økning fra 1. januar på kr. 2,- pr. mnd. Til kr. 54,- pr. mnd. Forsikringstrekket vil da totalt bli på 62 kroner pr. mnd. Men fremdeles er innboforsikringen være den billigste som er å oppdrive med gode betingelser.

Ellers vil vi nok en gang reklamere for Toppsikringen, som er en frivillig tilleggsforsikring til innboforsikringen. Den utvider innboforsikringen til å gjelde alle former for uhell, som for eksempel briller som knuses, TV som velter og lignende. Den koster  kun kr. 152,- pr. år. Skjema fås på kontoret.

ORB

Sviket mot kantina!

 

Det er slik at mange nå har gått sammen i en skikkelig spleiselag for å redde kantinedrifta. ( se egen artikkel) Både Team, uorganiserte enkeltpersoner og fagforeningene har bidratt til denne løsningen. Men det er en aktør som skiller seg ut. Styret i YTF –foreningen har vedtatt å ikke gå inn med midler til å hjelpe kantina over kneika. Dette er en helt utrolig holdning, når jeg stadig vekk får beskjed fra medlemmene i denne foreninga at vi må stå sammen om å redde kantina. En av medlemmene i YTF sa blant annet i forbindelse med underskriftslistene som lå ut at: ”det trengs ingen underskriftslister, du kan bare ta personallista  på Team å levere inn”.

Hvis alle vi andre skulle drive denne formen for fagforeningspolitikk som styret i YTF står for, ville vi i dag ikke hatt noen kantinedrift. Det vil være  konsekvensene av den politikken YTF –styret fører. MAKEN TIL TANKELØS POLITIKK SKAL MAN LETE LENGE ETTER. Vi foreslo til og med at fagforeningenes bidrag skulle gå inn som en utvidelse av aksjekapitalen til kantina, og dermed ville også YTF bli medeiere i bedriften. Men dette hjalp heller ikke. Styret i YTF ville ikke bidra til det felles løftet som alle andre på Team var enige om. Problemet er at styret i YTF vet at vi andre tar ansvar for fellesskapet, og dermed kan de gi f…

Det samme har vi sett i mange saker nå, ikke minst den kampen vi har ført mot privatisering og salg av TT. De ville ikke støtte opp om den politiske streiken, de ville ikke være med på en ”kjør gratis” aksjon som vi planla. Men som de sier så er vi enige i sak. Men hva hjelper det når man ikke vil gjøre noe med det. Slik har det vært i alle år, vi prøver å gjøre noe med problemene som rammer oss, både som ansatte og bedriften som sådan. Men YTF- styret har enten motarbeidet oss, slik som i disse siste saken, eller i beste fall vært med på lasset som en gratisnisse.

Jeg håper nå at flere begynner å se konsekvensene av en slik faglig politikk.

Ole R. Berg

 

Ansattes representanter i Styret  og Bedriftsforsamling

 

Styret:

Styrerepresentant:           Rune Neergaard                  Team Møre

Styrerepresentant:           Ole Roger Berg                   Team trafikk

1. observatør                   Tor Sandstad                       Team Trafikk

2. observatør                   Jan Erik Olsen                      Team Buss

1. vara.                            Sverre Sundset                     Team Trafikk

2. vara.                            Jan Inge Holm                       Team Buss

3. vara.                             Bjørn Helmersen                  Team Trafikk

                         4.vara.                              Ola Holten                            Team Møre

 

Bedriftsforsamling:

                      Representant.                      Rune Straumann                 Team Trafikk

                      Representant                      Jan Arne Kummernes         Team Møre

                      Representant                      Børge Tingstad                    Team Trafikk

                      Representant                      Johan Sletta                         Team Buss

                      1. observatør:                      Jonny Svendsen                  Team Trafikk

                      2. observatør                      Harald Kårøy                        Team Buss

1. vara.                             Jan Ketil Kolberg                  Team Møre

2. vara                               Terje Aunet                           Team Trafikk

3. vara                              Øystein Husby                      Team Trafikk

4. vara                               Olav Bjørnstad                     Team Møre

5. vara.                              Magne Kvernstad                Team Trafikk

6. vara.                              Jon Olav Øyangen               Team Gods