Arbeidstakeren har HMS-ansvar
 

Arbeidstakerne har en generell plikt til å delta i bedriftens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Denne plikten er beskrevet i internkontrollforskriften ved følgende setning "Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll". §2-3 i arbeidsmiljøloven gir krav til medvirkning fra arbeidstaker:

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidstaker skal:
• bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader
• straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
• avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse
• sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
• melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet
• medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende
• rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

Det du nå har lest er en utskrift fra infotjenesters hjemmeside
  infotjenester.no
-----------------------------------------
Hvordan slår så denne teksten inn på sjåførens arbeidsdag?

Ved å følge de rutiner som er utarbeidet så gjør du plikten om å medvirke som står i tredje avsnitt …Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske hels-, miljø- og sikkerhetsarbeid osv..

 


Vårt feilrapportering -og avvikssystem er et HMS system som er til for å gjøre arbeidsdagen din best mulig.

 

Også setningen om å aktivt medvirke osv.. er et signal til den enkelte om at du har eget ansvar for at alt går rett for seg. Pånytt kommer dette med å varsle fra om det som ikke er etter boka, eller som du føler ”ikke kan være riktig”.

Bruk Teamlederen, eller annen overordnet. Finnes det skjematikk så bruker du den, f. eks ved Avvik og feilrapportering. Skjer det ikke noe, eller du savner en tilbakemelding så etterspør. Samtidig orienterer du verneombudet eller HVO om hva du har varslet om. Det er veldig greit for oss å vite hvilke problemer/tema du har varslet arbeidsgiver om.

Budskapet?

Om du jobber på butikk, fabrikk, på båt, landtransport eller persontransport så stiller forskriften de samme krav. Og du SKAL følge dem uansett hvilken næring du er tilknyttet.

Vi er 13 VO og 1 HVO som følger med, men også DU er et slags verneombud, fordi det er du som er nærmest og kjenner hvor skoen trykker.

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Gjester fra Palestina

 

I forbindelse med vennskapsbysamarbeidet Trondheim Ramallah, fikk vi nyss i at det kom to representanter fra Palestinsk LO (PGFTU) på besøk til Trondheim. Vi heiv oss rundt og inviterte disse til å besøke oss, både på et medlemsmøte,  og i en litt roligere setting, der vi kunne utveksle erfaringer om fagforeningsarbeid. Kanskje begge parter har noe å lære tenkte vi.  Det teller nok også litt at flere i styret i foreninga har hatt en viss sympati med Palestinerne i mange år, og at forening har støttet humanitært arbeid i området tidligere. Uansett, det viste seg at det var to hyggelige, unge damer som kom, hvorav den ene snakket glimrende engelsk. Dessverre var medlemsmøtet det dårligst besøkte i år (sommeren hadde akkurat slått til), så det var ikke mange som fikk høre om problemene som muren og kontrollpostene skaper for alle palestinere. Vi kan vel trygt si at de lever og arbeider under forhold som det er vanskelig for oss å forstille oss. Vi fikk et lite innblikk i deres hverdagsproblemer, og det kan være sunt for noen og  enhver å få et litt annet perspektiv på sine egne problemer av og til. Men til tross for de ufatelige problemene okkupasjon og boikott skaper for folket der, så greier de fleste på forunderlig vis å bevare håpet og trua på ei bedre fremtid.

Vel vi fortalte litt om hvordan i jobber her i vår fagforening og de fortalte om sin situasjon. Vi fikk knyttet noen kontakter og fikk informasjon om bl. a transportarbeidernes situasjon. Kanskje kan vi utvikle dette samarbeidet videre til å bli virkelig internasjonal solidaritet i fagbevegelsens beste tradisjon.

 

orb   

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lovspalten

 

Møter i og utenfor arbeidstid

 

I Arbeidsmiljøloven står det at arbeidstid er den tid du står til arbeidskjøpers disposisjon. I Tariffavtalen står det at du skal ha betaling for den tid du står til arbeidskjøpers disposisjon, og det står hva slags betaling du skal ha.

 

Dette betyr at møter du blir innkalt til/på, der arbeidskjøper (TT eller noen av TTs ledere) forventer at du møter frem, skal betales for, på en eller annen måte, eller du kan tas ut av tjeneste og således møte i din arbeidstid. Dette kan du pålegges, det følger av arbeidskjøpers styringsrett. Dette er viktige og grunnleggende prinsipper i vårt lov- og avtaleverk. Det forhindrer selvsagt ikke at du selv kan bestemme deg for å møte opp på møter utenom din arbeidstid som arbeidskjøper invitere til. Men da er det frivillig. Ingen skal måtte oppleve at man ”presses” til å stille på møter som arbeidskjøper inviterer til, når han ikke vil betale tarifflønn for møtet. Vi har en gang inngått en avtale om redusert betaling, i forhold til tariffen, for slike møter, men det gjør vi nok ikke mer. Da må det være kjæmpekrise.

 

orb      

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nytt fra styret april – juni 2007

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder gis en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke nevnes eller kun er kort omtalt her, er omtalt i innlegg andre steder i dette eller siste nummer av Frontruta.

 

Tariffoppgjøret 2007 – NAVO A-del og Nettbuss B-del.

Resultatet av årets mellomoppgjør ble: Resultat NAVO A Del: Kr. 2,50 (4.875,- pr. år) og et individuelt lavtlønnstillegg på kr. 1,00 (1.950,- pr. år) for de som tjener under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, dvs. de som tjener under kr. 286.030,- i året. Totalt utgjør dette kr. 6.825,- pr. år.

Resultat Nettbuss B-del: Lavtlønnstillegget blir gjort gjeldende for alle på overenskomsten. Kr. 0,50 (975,- pr. år) gis til alle fagarbeidere på det øverste lønnstrinnet., dvs. for sjåfører, mekanikere og kontormedarbeidere / kontorfunksjonærer på 10-årssatsen og for renholdere på 15-årssatsen.

Mye av løpet var lagt på forhånd ved at TL oppgjøret var forhandlet ferdig. Bransjeavtalen skal forhandles seinere i mellomoppgjøret 2007 mhp. regulering.

Styret har drøftet resultatet av oppgjøret og vedtatt å følge dette opp.

 

Tariffavtalens bestemmelser om arbeid mellom deltskift – tvistebehandling - saksbehandlingstid.

BSF har mottatt brev fra Fagforbundet hvor de beklager lang saksbehandlingstid. Styret har vedtatt å purre opp saken.

 

Forbedringsgruppe Team Verkstedsenter (TV) og Team Trafikk (TT).

Styret har drøftet arbeidet i Forbedringsgruppa og de forslag til tiltak som har framkommet i Forbedringsgruppas arbeid.

Styret har vedtatt å fremme saken i Bedriftsutvalget og at ledelsen i Team Trafikk AS må ta ansvar for å gjennomføre løsningstiltak og legge til rette for at ting kan fungere bedre. BSFs medlemmer må utfordres på å følge opp de rutiner for blant annet feilrapportering som er bestemt.

 

Elektronisk billettering EBIT – ny styringsgruppe.

Ny styringsgruppe skal settes sammen hvor LO og YTF skal ha en representant hver. BSF har foreslått Ole R. Berg som medlem i gruppa.

 

Retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering som observeres eller rapporteres.

Retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering som observeres eller rapporteres ble vedtatt i AMU Team Trafikk AS 09.09.2004 På grunnlag av konkret enkeltsak, har styret nylig drøftet retningslinjene og evt. endring av dagens praksis. Hovedregel er at dette er bedriftens ansvar.

 

Forsvar Avtalefestet pensjonsordning AFP – Aksjonsdag og politisk streik onsdag 9. mai 2007.

Årsmøtet i BSF vedtok enstemmig 30.01.07 å gi styret fullmakt til å bruke inntil100 000 kr. til å sloss for å opprettholde dagens AFP ordning.

Medlemsmøtet i BSF vedtok enstemmig i møte 10.04.07: ”Fagforeningen gjennomfører en politisk streik den 9. mai fra kl. 10.00 til 12.00 for å markere vår motstand mot de endringene i tidligpensjon som nå skal til behandling i Stortinget.

 

Styret deltok aktivt i å planlegge streiken gjennom å utarbeide instruks for BSF medlemmer angående den politiske streiken og pressemelding. Den politiske streiken ble gjennomført for å få fokus på saken og for å legge press på de rødgrønne partiene på Stortinget. Det er viktig å fokusere på det reelle avgangsmønsteret i TT AS for å underbygge hvorfor AFP er så viktig for våre medlemmer. Vi var nøye på å legge den til et tidsrom som i minst mulig grad rammet passasjerene. Andre fagorganiserte kunne som følge av det valgte tidspunktet 10 – 12 bli transportert til byen til torgmarkeringen kl. 13.00.

 

82 fagforeninger og klubber i Trondheimsområdet deltok i den politiske streiken, og hele 4500 fagorganiserte deltok på folkemøtet på torget. Det var store markeringer mange steder i landet denne dagen.

 

Styret har oppsummert og evaluert den politiske streiken og drøftet planer for videre arbeid med saken. Ledelsen i TT prøvde å legge kjepper i hjula for streiken ved: 1) Sendte ut skriv til ansatte om at streiken var ulovl­ig ifølge NHO, til tross for at LO mente den var rettmessig; 2) Ville ikke slippe Reiulf Steen inn på kantina for å holde appell; 3) Gikk tilbake på muntlig avtale om å sende samleregning for trekk i lønn.

Ingen fra selskapet sto utenfor i Dronningens gate for å informere publikum om streiken. Det var lite pågang av publikum som klaget ved salgskontoret.

Informasjon fra sjåførene på bussen om morgenen ga positive tilbakemeldinger om grunnlaget for streiken. Det må drøftes om man ved en seinere anledning bør ta ut alle medlemmer i streik. Kantina bør stenges i Dronningens gate.

YTF vedtok ikke å streike og brukte i skriv en begrunnelse som er feilaktig til tross for at YTF leder Bjørn Helmersen var orientert om det korrekte streikegrunnlaget. I hovedsak vil BSF heretter møte TTs ledelse i formelle møter uten YTF tilstede.

Styret har vedtatt å ta initiativ til et møte med ledelsen i Team Trafikk AS for å drøfte TTs reaksjon på en lovlig politisk streik som angår samtlige arbeidsfolk i Norge.

 

NAVO kurs 7. – 8. mai 2007.

Rune Magnussen, Lars Wærdahl, Bård Langørgen og Tor Erik Kummernes deltok fra styret på et 2 dagers kurs om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, som del av Fase II kurs.

 

Samling av alle tillitsvalgte i BSF og verneombud 18.04.07.

Styret har evaluert samlingen på Sorgenfri kl. 18.00 – 21.00 onsdag 18. april. Det var bra diskusjoner, spesielt om ”BSF Kvalitet”. Slike samlinger bør holdes årlig og om mulig 2 ganger i året.

 

Kommunevalget 2007 – Bidrag fra fagforeningene til valgkamp – Fagbevegelsens valgkampmanifest.

Styret har drøftet om utkast til fagbevegelsens valgkampmanifest fra LO i Trondheim dekket krav som er vesentlig for BSF. Styret har drøftet bruk av økonomiske midler på valgkamp. Det er et ønske fra lederne i fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim om at foreningene bidrar med 20 kroner pr. medlem i økonomiske bidrag til kommunevalgkamp 2007. Oppsøkende virksomhet / agitasjon / mobilisering på arbeidsplassene er viktig, og å synliggjøre kravene fra fagbevegelsen foran kommune­valget 2003 og Stortingsvalget 2005 og i hvilken grad de er gjennomført.

Styret vedtok å bevilge kr. 8000,- til valgkamp i fagbevegelsens regi. Informasjon om fagbevegelsens krav og gjennomføring av disse skal spres til styre og medlemmer.

 

Sør-Trøndelag Arbeiderparti – Næringspolitisk manifest.

Styret har svart positivt på en henvendelse fra Sør-Trøndelag AP som ønsker møte med tillitsvalgte og ledelsen i Team Trafikk AS for å få forslag til den næringspolitikken som Sør-Trøndelag AP skal føre i fylkestinget de neste fire årene.

 

1. mai 2007 – oppsummering og evaluering.

Styret oppsummerte og evaluerte planlagte aktiviteter og mobilisering til disse i møte 15. mai. Ca. 20 stk. fra BSF deltok på frokosten på Sorgenfri, hvor det deltok totalt ca. 75 stk. Forbundsleder Jan Davidsen holdt appell. Det deltok relativt få, 10 stk., av BSFs medlemmer i 1. mai demonstrasjonstoget. Dette er for dårlig. Det er viktig å bruke 1. mai til å markere enhet og styrke. Årets 1. mai tog hadde med parole om ”Kjøp tilbake TT!” og ”Stans anbud i kollektivtrafikken”. 1. mai må brukes til å fokusere på betydningen av å slå ring rundt de kollektive tariffavtalene. Det er viktig å engasjere ungdoms- og pensjonistmedlemmer. Ungdomsutvalget i BSF bør kontakte AUF, SU, RU og Natur og ungdom for å jobbe fram forslag til neste 1. mai om konkrete miljøparoler om klimautfordringen og løsninger om dette inklusive kollektive transportløsninger. Styret må ta et sterkere grep for å mobilisere medlemmene til deltakelse – konkrete saker er viktig i så måte.

 

Styret vedtok å invitere pensjonistene spesielt til arrangementer ved neste års 1. mai feiring. Ungdomsutvalget i BSF oppfordres til å kontakte de politiske ungdomsorganisasjonene til partiene på venstreseiden for å jobbe fram 1. mai paroleforslag til neste år om miljø og kollektivtrafikk.

 

LO i Trondheim sitt samarbeid med palestinsk fagbevegelse – PGFTU – besøk hos BSF.

LO i Trondheim får besøk av to representanter fra palestinsk fagbevegelse, PGFTU, i begynnelsen av juni. Disse skal også besøke vennskapsforeninga Ramallah – Trondheim. De ønsker kontakt med fagforeninger og bedriftsbesøk, og vil besøke BSF 8. juni d.å.

 

Økonomisk støtte

Styret har behandlet søknad fra Norsk Folkehjelp om 1. mai 2007 – Dugnad for Palestina. Styret vedtok å utsette saken til etter at representanter fra palestinsk fagbevegelse PGFTU har vært her.

 

Andre saker

Styret har blant annet også drøftet følgende saker: 1) Personalsaker – teamleders rolle; 2) Tvist om forståelse av overenskomst NAVO / Nett­buss - LO Stat - Trondheim kommune – S-Trøndelag; 3) Nytt verneombud gruppe 5; 4) Grunnopplæring for nye verneombud; 5) HVO konferanse i Nettbuss; 6) Kurs om ”den vanskelige samtalen”; 7) Mål og handlingsplan 2007 for BSF – styremed­lemmenes rolle og ansvarsoppgaver – forventninger til oppgaven; 8) Lavere maksimalkontingent i Fagforbundet; 9) Driften av kantina; 10) ”Kaffepengegruppa”.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

RAPPORT FRA BESØK - VESTBREDDEN  OG ISRAEL  23. – 27. APRIL 2007

 

LO har foretatt besøk til Vestbredden og Israel. Fra LO har Ellen Stensrud og Terje Kalheim deltatt. Fra IFS styret, Randi Reese, Liv Undheim og Atle Høie.

 

 

Under besøket ble det avholdt møter med: Den Norske Ambassaden, Det Norske Representasjonskontoret, Guvernøren i Nablus, Den palestinske arbeidminister, PGFTU, Histadrut og FNs–kontor for koordinering av humanitær hjelp til de palestinske områder.

 

Situasjonen på Vestbredden

Norske myndigheter har valgt en offensiv politikk og anerkjent den nye palestinske regjeringen. Som følge av dette har norske myndigheter opphevet de økonomiske sanksjonene. President Abbas trodde, etter at samlingsregjeringen ble dannet i midten av mars, at flere ville følge Norges eksempel og gjenopprette normale forbindelser til den palestinske regjeringen. Dette har så langt ikke skjedd.

Kravene fra EU, USA, FN og Russland for å løsne på den økonomiske blokaden er: Anerkjennelse av Israels rett til å eksistere, avstand fra vold og aksept av tidligere inngåtte avtaler. Detyte mener de ikke er overholdt av den palestinske regjeringen.

 

Det gjøres imidlertid ingenting fra Israel for å få den  palestinske økonomien til å fungere. Heller tvert om. Avtalen fra november 2005 som skulle sikre palestinske produkter eksportadgang ut fra Vestbredden og Gaza følges ikke opp.  I følge det Norske Representasjonskontoret i Al Ram er stor fare for er at internasjonale donorer i praksis styrer de palestinske områdene. Den palestinske befolkningen er overlatt til seg selv.

 

Palestinerne er et stolt folk. De liker ikke å bli sett på som fattige som lever av støtte utenfra, De fleste må likevel innrømme at de nå er helt avhengig av det internasjonale samfunnet. Nablus får økonomiske overføringer fra palestinske myndigheter, utenlandske donorer og egne skatteinntekter. Utdanning, barnehager og sosial støtte blir prioritert. Nablus og omegn har ca 300.000 innbyggere. 68.3 % av befolkningen er under 30 år. Arbeidsløsheten er i følge guvernøren ca 60 %. Kriminaliteten er et problem. Gullsmedforetninger som blir ranet på formiddagen er ikke ”normalt” på Vestbredden, men det skjer nå. Han mente at det ikke var organisert kriminalitet, men en følge av forholdene palestinerne lever under. Folk er blitt desperate.

 

Førti års okkupasjon har totalt ødelagt den palestinske økonomien. De positive mulighetene mange trodde på etter Oslo-avtalen er definitivt historie. I hovedsak har det meste av palestinsk næringsliv for lengst opphørt å fungere normalt. Samfunnet kan stå foran økonomisk kollaps. Ingen indikatorer peker i positiv retning. Situasjonen har ført til at palestinerne er det mest bistandsavhengige samfunnet i verden. Mens mange land i Midtøstenregionen har positiv økonomisk vekst, har de palestinske områdene blitt mer og mer økonomisk isolerte. I følge rapport fra Verdensbanken mars 2007, er det gjennomsnittlige antall ansatte i palestinske bedrifter på Vestbredden nå fire. Man må tilbake til 1927 for å finne så lave tall. De palestinske kvinnene er de store taperne som følge av den store ledigheten.

 

Møte med PGFTU

PGFTUs forbund har nå gjennomført landsmøter og valgt ny ledelse. PGFTU planlegger å avholde kongress 29-30 mai. 2007. Medlemstallet medregnet Vestbredden og Gaza hevdes fortsatt å være ca 385.000, men det er få som faktisk betaler kontingent.

 

Hovedproblemet for PGFTU er den økende arbeidsløsheten. Over 10.000 unge forlot Vestbredden i 2006. Få finner arbeid etter endt utdanning. I følge FNs kontor i Jerusalem er det 547 grensesperringer på Vestbredden, noen ”permanente” og andre temporære. Det er derfor ikke fri mobilitet innenfor Vestbredden og det er vanskeligere enn noen gang å komme frem og tilbake fra arbeid. Folk mister inntekten, og PGFTU mister kontingenten.

 

Forholdet til Israel og Histadrut (Isralesk LO)

Det er politisk krise i Israel, og statsminister Ohud Olmert og den israelske regjering kjemper for sitt videre liv. Etter at den sterkt kritiske rapporten om invasjonen av Libanon i juni 2006 ble lagt fram har mange hevdet at Olmert må gå. Regjeringspartiet Kadima hadde 2 % oppslutning på siste måling. Det er ikke en handlekraftig regjering i Israel. Det tas ikke initiativ. Fredsprosessen står i stampe.

 

Det er mange år siden en offisiell LO delegasjon møtte Histadrut. Internasjonal sekretær Nawaf Massalha og ansvarlig for internasjonale kontakter Avital Shapira-Shabirow møtte nå LOs delegasjon. De var opptatt av å understreke at norsk LO er ensidig positiv til palestinerne. De hevdet at LO må også forstå israelernes frykt. Det skytes fortsatt raketter fra Gaza på innbyggerne iden israelske byen Sderot nord for Gaza. Når Hizbollah i juni 2006 sendte raketter fra Sør-Libanon mot israelske innbyggere i byene Nahariya og Salfed nord i Israel, må vi ha rett til å forsvare oss hevdet de. De mente det ikke var usansynnelig at den israelske hæren forberedte en ny invasjon i Gaza.

 

Histadruts forholdet til PGFTU er kjølig. De ga likevel utrykk for at de gjerne ville møte PGFTU og LO hvis det var interesse for dette. De sier de gjerne kan påta seg ansvaret for å organisere en konferanse i Tel Aviv eller Jerusalem. Histadruts internasjonale avdeling har tre ansatte og har ikke budsjettmidler til å ta utgiftene til en eventuell konferanse. Histadrut har flere ganger signalisert vilje til å møte PGFTU, uten at de sier konkret hva de ønsker å diskutere.

 

Saksvurdering

Kommunikasjonen mellom palestinere og israelere er brutt. Muren som skiller de palestinske og israelske områdene står nå som et brutalt fysisk hinder. Israelere har forbud mot å reise til Libanon, Syria og de palestinske områdene. Noen få palestinere som er bosatt i Øst-Jerusalem kan reise til Israel. I praksis er det færre og færre som benytter muligheten. Israel frykter mest Iran, som de mener forsyner Hizbollah, Hamas og ytterliggående muslimsk milits med våpen. Palestinerne mener at Israel og USA fører en aggressiv politikk som gjør at okkupanten Israel kan gjøre som de vil i de palestinske områdene.

 

Forholdet mellom PGFTU og Histadrut er speilbilde på situasjonen i øyeblikket. Ingen tar initiativ til noe som helst. Det kan derfor være klokt å diskutere med PGFTU om tidspunktet er inne for å ta et initiativ overfor Histadrut. Svensk LO har signalisert overfor PGFTU at de er interessert i å støtte en slik prosess. En eventuell konferanse må forbredes godt. Det må utformes en konkret dagsorden og det må være en vilje fra begge sider til å møtes.

Dersom de økonomiske sanksjonene mot den palestinske regjeringen ikke oppheves,  spår flere at den nye palestinske regjeringen vil falle. Det er store politiske spenninger innad i den palestinske regjeringen. Disse kan bli forsterket hvis de ikke regjeringen får forventet internasjonal anerkjennelse.

 

Dette er også en bevisst politikk fra Israel. Det stor fare for at de palestinske områdene ender opp som et nytt ”Somalia”, med borgerkrig, politisk og økonomisk kaos.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

RAPPORT FRA STUDIEBESØK TIL PGFTU I RAMALLAH

OG JERUSALEM 22 - 27. FEB. 2007.

 

Terje Kalheim og Oda Watnebryn fra LO har sammen med leder av FO i Sør-Trøndelag Heidi Ingeborg Klokkervold og ungdomsrepresentant Mona Staven Lundereng fra Fagforbundet i Trondheim deltatt på et studiebesøk til PGFTU i Ramallah og Jerusalem.

 

Under besøket ble det avholdt møter med: PGFTU (palestinsk LO) i Jerusalem, Ordføreren i Al-Ram i Øst-Jerusalem, PGFTU i Ramallah, Barnehagekollektivet Farah Nursery, Flyktningleiren Amari Camp og Bryggeriet Tay Beh.

 

Bakgrunnen for besøket er LO i Trondheims støtte til PGFTU i Ramallah. I møter med PGFTU ble det diskutert konkrete rammer for innholdet i samarbeidet.  LO i Trondheim vil være vertskap for to ungdomsrepresentanter fra PGFTU 4–12. juni i år. Representantene fra Trondheim hadde med gaver som ble overlevert til barnehagen i flyktningleiren Amari Camp i Ramallah og til barnehagen Farah Nursery i Al- Ram. Farah Nursery mottok kr 60.000.- i støtte fra Dugnaden for Palestina. Farah Nursery er en stiftelse som har driftsansvaret for to barnehager. Flere tillitsvalgte i PGFTU er engasjert i driften. Støtten skal brukes til varm mat til barna, utstyr i barnehagen og lønnstilskudd til de ansatte. Dette er noen av de få kvinnearbeidsplassene i dette området.

 

Situasjonen i Jerusalem

Muren som skiller Israel fra Vestbredden er ikke den eneste fysiske barrieren mellom Israel og Vestbredden. I virkeligheten har Israel også delt inn flere byer som ligger på grensen (Green Line). Byene Qalkiliya, Betlehem og deler av Øst-Jerusalem har alle høye betongmurer rundt seg. Murene rundt disse byene grenser til Vestbredden og til Israelske områder (veier).

Murene har delt familier og nabolag. Tidligere kunne befolkningen fritt velge skole, barnehage og sykehus. Tilgjengligheten til offentlige kontorer er blitt vanskelig fordi de må gjennom israelske grensesperringer. Det er helt tilfeldig hvilke institusjoner som er innenfor eller utenfor muren.

 

Det Norske Representasjonskontoret i Al-Ram ligger i samme bygning som Verdensbanken. Israel ville helst at begge flyttet til den ”rette” siden av muren og ikke ble liggende i den palestinske ”nye”enklaven. De har begge takket nei til dette.

Bydelen Al-Ram ligger 7 km fra Jerusalem sentrum og er ”muret” inne. I etterkant av 67 krigen flyttet mange palestinere til denne bydelen. Befolkningen i Al - Ram har ikke lengre sykehustilbud innenfor muren. Viseordføreren fortalte at det ukentlig blir født barn i taxi på israelske grensesperringer mellom Al-Ram og Ramallah og Al-Ram og Jerusalem.

 

På den andre siden av muren i Øst-Jerusalem er det fem sykehus og noen polikliniske tilbud. De fleste av de som arbeider på disse sykehusene er palestinere som bor på Vestbredden. På Makassed Hospital arbeider det 22 palestinere som er bosatt ulike steder på Vestbredden.

 

Flere av dem har nå måtte bosatt seg midlertidig hos bekjente for å slippe å krysse grensesperringene daglig. De er redde for å ikke slippe inn igjen, og dermed miste jobben. Legen Wael Abdallah Al Nagar (40) har jobbet på dette sykehuset i 14 år. Han søkte permisjon og fikk innvilget et besøk til familien i Gaza. Etter 3 uker skulle han reise tilbake, men Israel nektet han utreise. Selv om alle papirer var i orden. Han er i dag arbeidsløs i Gaza. Det ser ut som planen er å gjøre leveforholdene så vanskelige at folk gir opp og reiser fra landet. Denne stillferdige strategien skaper ikke de store overskrifter, men er en bevisst etnisk rensing.

 

PGFTU i Ramallah er den avdelingen i palestinsk fagbevegelse som for øyeblikket er minst berørt av Israels isolasjonspolitikk. Det er lettere å reise ut og inn av byen sammenlignet med andre byer på Vestbredden. Likevel berører muren alle og palestinerne registrerer at midlertidige grenseoverganger bygges nå om til permanente grenser. Grenseovergangen Qalandia, fra Jerusalem til Ramallah, minner nå mer om en grenseovergang mellom tidligere Øst og Vest-Tyskland, enn en vanlig nabogrense.

Samarbeidet mellom LO i Trondheim og PGFTU i Ramallah er under utvikling og det økonomiske bidraget til PGFTU i Ramallah fra LO i Trondheim er kr 30.000.- i året. Besøket fra PGFTU i Ramallah til LO Trondheim i juni vil bidra til å styrke samarbeidet ytterligere.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Siste nytt

 

Klimaanlegg i nye busser

Vi har nettopp fått den gledelige beskjed at vår kamp for å få klimaanlegg i bussene er i ferd med å lykkes.

Nymo opplyste på infomøtene at  de vanlige 12 meters bussene som leveres til høsten blir levert med klimaanlegg,

og at dette blir standard på alle nye bestillinger i fremtiden.

 

Trekk pga. streiken 9. mai.

De som har fått trekk på lønna for den politiske streiken 9. mai vil få dette kompensert  i løpet av rimelig tid.

Vi må bare sjekke at trekkene er i samsvar med tiden den enkelte var i streik.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Små og store saker

 

Her er noen flere saker vi har tatt opp og drøftet siden sist. Vi har delvis klippet utdrag fra møtereferater

 

Angående parkering av eksterne kjøretøy og annen gjesteparkering på Sorgenfri.

Vi sliter med følgende: Det parkeres semier og tilhengere innenfor området som er til fare for annen trafikk. Nå i ettermiddag fredag 8/6/2007 står det en tilhenger langs ”mælen” mot ”Gaula” fabrikker samt en tilhenger på K-feltet ( men innenfor den delen som tilhører TV) Den på K-feltet står slik at draget stikker ut i ferdselssonen for annen trafikk.. Ekstremt farlig for de som sykler til oppmøterommet fra den siden men også farlig for annen trafikk. Den langs mælen står slik at det er trangt å komme forbi, samt at de som kommer fra K-feltet kan få problemer i svingbevegelsen mot A-feltet.

 

 

Støymåling i bussen

Ligger fortsatt hos HVO, forslag fra BHT er kommet. En del forberedelser må til for å få utbytte av undersøkelsen. Ole Roger Berg ønsker undersøkelsen utført  på vinterføre for å få med de ekstra viberasjoner det medfører.

 

Turnstenger på hvilebuene

Verneombudene i samarbeid med teamlederne vurderer plassering i lokalitetene.

 

Støv i bussene

Er det for lange intervaller mellom service på lufteanlegget, skifting av filter etc?

Ettersyn gjøres etter anbefalte intervaller. De nyeste bussene har elektrostatiske filter. Dette vil etter hvert som vognparken byttes ut føre til forbedringer. Vi utfordrer BHT om å lete frem evt. tidligere undersøkelser som er relevante for oss.

 

Sikkerhetsseler i buss

Prisen utgjør ingen hindring for montering. Ved evt. utprøving av buss med monterte seler må vi forholde oss til konsekvensene ved annen  bruk av bussen. Sjåføren er ansvarlig for at alle under 15 år har selene på seg. Team kjøper busser uten sikkerhetsseler så lenge dette ikke blir definert som et krav fra lovgiver eller tjenestekjøper.

                                   

”Sjåførbur” – ønsker vi dette?

muligheter for montering sjekkes/ kostnadsspørsmålet utredes

 

Forbedringsarbeid verksted

Jon Olav informerte om situasjonen. Etter en lang diskusjon i BU ble det enighet om at Jon Olav og HVO setter seg sammen og blir enige om hvordan vi skaffer oss status for vognparken og hvilke forbedringstiltak vi går for.

 

Sikkerhet for sjåfører/kontrollører

Kontrollørene må skrive avviksrapport etter en truende hendelse på bussen.

Det må innkalles til møte i sikkerhetsgruppen for å drøfte tiltak for å få alle til å skrive avviksrapport også ved fyll, vold og trakassering i bussen.

 

Status EBIT

Enighet om avtalene med FARA. Selskapene har ansatt en prosjektleder på heltid, og styringsgruppen er etablert. Det etableres også prosjektgruppe, samt interne arbeidsgrupper i selskapene. Systemet antas tatt i bruk neste sommer.  Ole R. Berg sitter i styringsgruppa, som representant for de ansatte.

 

Ellers

Kvalitetskontroll av vognparken i regi av KH og HVO/VO fredag 8. juni.

Veolia i Stavanger er anmeldt for overforbruk av overtid.

Skilt på skolebusser, saken stresses.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

YTF og den politiske streiken

9. mai 2007 for AFP

 

John-Peder Denstad

 

Aksjonsgrunnlaget for den politiske streiken 9. mai gjaldt i hovedsak å sikre at dagens avtalefestede pensjonsordning (AFP) videreføres. YTFs leder misbrukte informasjonen om dette som han mottok fra BSF.

 

9. mai deltok 82 fagforeninger og klubber i Trondheimsområdet i politisk streik som sa ”Nei til pensjonsranet – kamp for AFP”. 4500 fagorganiserte deltok i en kraftfull markering på folkemøtet på torget i Trondheim. Reiulf Steen var hovedtaler. Ca. 50000 deltok på landsbasis. Streiken gjaldt forsvar av retten til å gå av med en anstendig pensjon fra 62 år (AFP). Dette vil bli meget vanskelig med den nye tidligpensjonsordningen i pensjons­reformen som nå er under lovbehandling i Stortinget. Vi skal tvinges til å jobbe lengre på akkord med helsa vår for å få en brukbar pensjon. ”Reformen” angriper lavtlønte slitere og svekker folketrygden, som er grunnpilaren i velferdsstaten.

 

I god tid før aksjonsdagen tok BSF kontakt med YTF med ønske om at de også tilsluttet seg den politiske streiken. I forkant av YTFs medlemsmøte om saken ble en uklarhet om streikegrunnlaget avklart direkte med YTFs leder. Streiken gjaldt selvfølgelig ikke synet på interne krav i LO om framtidas AFP. De syv punktene i streikegrunnlaget rettet seg direkte mot de politiske myndigheter, og streiken ble i protokoll mellom LO og NHO fra LOs side ansett som en lovlig politisk streik.

 

Det er derfor med undring vi i YTFs Minibussen nr. 1-2007 kan lese begrunnelsen for at medlemsmøtet i YTF vedtok at YTF som fagforening ikke skulle tilslutte seg streiken. Begrunnelsen var blant annet at det ble feil å streike for at LO skulle ta opp noe i neste års tariffoppgjør.

 

Det får meg til å tenke på at å snakke sammen handler om å formidle og lytte. Men selv om person A snakker klart og person B er en god lytter, hjelper det lite om person B allikevel vil forvrenge den informasjon han mottar. Det er tilfellet i den måten YTFs leder misbrukte informasjonen han mottok fra BSF om aksjonsgrunnlaget for den politiske streiken 9. mai for å sikre at dagens AFP ordning videreføres.

 

Vi kan iallefall være stolt over at de fleste av BSFs medlemmer viste ansvar og tok den belastningen det er å gå i spissen for en sak som i høy grad også vil gjelde YTFs medlemmer.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx