Lovspalten

 

styret

 

Nye regler for sykemelding og egenmelding.

Vær oppmerksom på følgende:

Sykmelding gjelder kun fra den dato du oppsøker/konsulterer legen. Dvs. dersom du er syk et par dager før du kommer i kontakt med legen, må du skrive egenmelding for disse dagene. Hvis ikke blir du stående med ulegitimert fravær, og vil bli trukket i lønn. Disse dagene før du kontaktet legen vil gå av ”egenmeldingskvoten” din på 24 dager. Du kan bruke egenmelding opp til 8 dager.

 

 

Ny sats for kollektiv hjem.

Innboforsikringen vår blir 1 kr. dyrere fra 1. januar. Satsen blir da 59 kr. pr. mnd.

 

Timebanken

Hører at det har vært en del diskusjon om timebanken i det siste. Bedriften har helt klare regler for dette, (inngått i samarbeid med oss) og vi forutsetter at disse følges.  Reglene sier at ingen skal ha mer en 40 timer innestående og ikke mer enn 25 timer utestående. Men så er det en spesialbestemmelse som sier at i ”spesielle tilfelle kan tjenestekontoret etter vurdering” inngå avtale om utvidet timebank. Det betyr at dersom du har spesielle behov, så kan du søke om å utvide grensene. Nå har vi imidlertid fått beskjed om at det blir vanskeligere å få ut timebanktimer i sommerferietiden, for eksempel til utvidet ferie, da det har vært problemer med å dekke opp all kjøring i denne tiden.   

 

Ole R

 

 

 

Ikke mobb kollegaen din!

 

I Team Trafikk har vi en fin tone oss imellom. Litt røff i ordbruken i ny og ne, men oftest innenfor rimelighetens grenser. De fleste av oss føler at litt småfleip tåler vi. Og det er det vi selv føler som gjelder. Det er den enkeltes virkelighetsoppfatning som bestemmer om fleipen tåles, eller om den oppfattes som mobbing og trakassering isteden.


Vi som slenger en kommentar vet oftest ikke at vi mobber, og den vi ”treffer” greier ofte ikke å si at han/hun føler seg mobbet eller trakassert. Det er ikke så lett å varsle fra om slike ting.

 

Derfor ønsker vi at også den som observerer mobbing tar tak i saken. Dersom du er i tvil om hva du bør gjøre, oppfordrer vi deg til å kontakte nærmeste overordnede eller tillitsvalgt/verneombud.

 
Oppfordringen fra oss tillitsvalgte og ledere er rett og slett at vi alle må tenke oss om før vi ”slenger med leppa”, eller ”klyper” i en kollega.  Vi må sette oss i kollegaens situasjon og tenke på hvordan kollegaen oppfatter det vi sier, eller det vi gjør.


Skal vi ta rundt en kollega så sørg for at han/hun ser deg i forkant. Merker vi at vedkommende ikke liker vår oppmerksomhet, så slutter vi rett og slett å gjøre det!

 

Det er bedriften sitt ansvar å håndtere saker som omhandler mulig eller reell mobbing/trakassering på arbeidsplassen.

 

Vi håper å være forskånet for mobbing i bedriften vår. Den som likevel skulle føle seg utsatt, oppfordres til å ta kontakt med nærmeste overordnede eller tillitsvalgt/verneombud.

Det vi her skriver betyr ikke at vi skal slutte å fleipe, eller slutte å gi en klapp på skuldra.


Vi må bare tenke oss om….litt mer..

 

 

 

Ole Roger Berg           Bjørn Helmersen          Harald Sehm                Ragnar Kjeldstad
Leder BSF                             Leder YTF avd 7                  Hovedverneombud             Personalsjef

 

 

Nytt fra styret juni - oktober 2004

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt eller kun er kort omtalt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i dette eller siste nummer av medlemsbladet.

 

Nattbuss-kjøring – revidert protokoll.

Styret har godkjent protokoll fra forhandlingsmøte 06.07.04 mellom Team Trafikk AS og BSF om nattbuss-kjøring. Til grunn for forhandlingene lå en Nattbuss kalkyle for nytt ruteopplegg fra august 2004 – notat fra Team Trafikk AS datert 6.7.2004.

 

Arbeidsreglement for Team Trafikk AS – revidert protokoll.

Styret har godkjent protokoll fra forhandlingsmøte 28.6.04 mellom Team Trafikk AS og BSF og YTF om arbeidsreglement for Team Trafikk AS.

 

Krav om forhandlinger om arbeidstid for HTV – oppsigelse av protokoll av 10.01.97.

Styret har behandlet tilsvar fra Team Trafikk AS til BSF på grunnlag av krav datert 16.07.04 fra BSF til Team Trafikk AS. Saken gjelder behov for 100 % frikjøp for hovedtillitsvalgt (HTV). Styret har fortløpende diskutert status i saken.

 

Prinsipielle problemstillinger om bedriftslegens forhold til primærlegene

Styret har diskutert saken på grunnlag av bl.a. et kontaktmøte i driftsavdelingen v/Team Trafikk AS 01.07.04. Prinsipielle problemstillinger om bedriftslegens rolle i forhold til primær­legene er tatt opp muntlig av BSF overfor TT AS. Delvis uføre ansatte må om nødvendig få tilrettelagte arbeidsopp­legg, jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er viktig å motvirke og unngå at mistenkeliggjøring blir en del av be­driftskulturen. Vi må jobbe for å unngå at fulltids- og deltidsansatte blir satt opp mot hverandre. Styret har vedtatt å ta saken opp overfor bedriftslegen, i bedriftsutvalget og i arbeidsmiljøutvalget.

 

Nye regler i Folketrygdloven fra 1. juli 2004 vedrørende sykemelding

Styret har gjennomgått og drøftet orientering fra prosjekt for inkluderende arbeidsliv / Rikstrygdeverket juni 2004. Vi har erfart uakseptabel situasjon for sjåfør ansatt ved TT AS som følge av helseproblem, karantene fra utøvelse av yrket, medisinsk friskmelding og tap av sykepengerettigheter. Restarbeidsevne må bestemmes av arbeidstakeren. Det er viktig å vite hva man skal si til legen når sykmelding skal vurderes. Systemet med graderte sykmeldinger passer ikke for en service- og tran­sportbedrift som TT AS. Styret har vedtatt å følge opp saken overfor Fagforbundet, LO og offentlige etat­er og lage informasjon om IA-bestemmelsene til medlemmene.

 

Studietur om gruppeorganisering – reise til Drammen 17.06.04.

Nestleder Sverre Sundset deltok på studieturen som representant for BSF. Sundset deltok sammen med ansatte i administrasjonen i Team Trafikk AS og hovedverneombudet.

 

Retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering

Styret har diskutert utkast datert 01.07.04 fra Hovedverneombud og BSF til retningslinjer for hvordan håndtere mobbing / trakassering som observeres eller rapporteres. Utkastet til forslag ble fremmet av HVO og BSF i kontakt­møte i driftsavdel­ingen 01.07.04, og ble kommentert i kontaktmøte 19.08.04. Styret tok stilling til innholdet i utkastet og videre oppfølging av forslaget. Styret vedtok å følge opp saken gjennom Arbeidsmiljøutvalget.

 

Valg av styrerepresentanter - konsernstyret i NSB AS og konsernstyret i Nettbuss AS.

Styret har tatt til etterretning at følgende er valgt til å representere de ansatte i konsernstyret i Nettbuss AS: Yngvar Venemyr (NTF) fra Nettbuss Sør, Vidar Furua (YTF) fra Nettbuss Drammen og konserntillitsvalgt Øystein Sneisen (NJF). Følgende er valgt til å representere de ansatte i konsernstyret i NSB AS: Ole Reidar Rønningen (NJF) fra Cargonett AS, forbundsleder Øystein Aslaksen (NLF) og Ole Roger Berg (Fagforbundet) fra Team Trafikk AS. Vararepresentanter for Ole Roger Berg er: 1) Ove Solberg; 2) Tor Sandstad; 3) Sverre Sundset

 

Tariffoppgjøret 2004 – Resultat NAVO Overens­komstområde 5 - Nettbuss.

Styret behandlet saken i møte 23.08.04. Saksdokumentene ble gjennomgått, og styret evaluerte resultatet. Tvisteprotokoll er underskrevet og oversendt  til Fagforbundet vedr. ubekvemstillegg lørdag og søndag for perioden 01.04 – 21.06.04. Medlemmer i klargjøringshallen beholdt sin lønn og fikk det generelle tillegget. Fagforbundet håndterte ikke uravstemningen på en god nok måte, bl.a. gjaldt dette mangelfulle rutiner for å sende ut stemmemateriell. Under årets uravstemning var det en klar bedring i deltakelse fra BSF medlemmer (58,5 %) enn tidligere, men allikevel var deltakelsen for dårlig ihht. Vedtektenes bestemmelse om 2/3 deltakelse. Klargjøring av bestemmelser om og praktisering av overtidsregelverket må følges opp. Styret har vedtatt å følge opp saken.

 

Juridisk vurdering vedrørende overgang til NAVO.

Styret konkluderte med at det sentrale forbundssystemet (Fagforbundet, NJF, NTF) ikke sikret vår mulighet til å kunne videreføre en 66 % ytelsesbasert pensjons­ordning for nyansatte. Styret vedtok å følge opp saken overfor LO og Fagforbundet ved å sende brev til Gerd Liv Valla og Jan Davidsen hvor det påpekes uaksep­tabel utgang for BSFs medlemmer ved at pensjonsordning endres fra 66 til 63 % for nyansatte.

 

Heismontørstreik mot sosial dumping – tariffoppgjøret 2004.

Heismontørene gikk ut i streik fra tirsdag 24. august 2004 etter at de i det siste meklingsmøtet møtte steile arbeidskjøpere som ikke ville gå med på å arbeide mot dumping av norske lønns- og arbeidsvilkår. Kravet fra El & IT Forbundet er norsk lønn og arbeidsvilkår for arbeid i Norge. Styret har behandlet en henvendelse fra LO i Trondheim om saken. Styret vedtok å sende støtteerklæring med lovnad om økonomisk støtte hvis behov.

 

LO kongress 2005 og Fagforbundets 1. ordinære landsmøte 2005 – Forslag fra BSF.

Styret har behandlet og innstilt overfor medlemsmøtet i BSF at følgende forslag fremmes: 1) 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon; 2) Behold og styrk dagens Arbeidsmiljølov; 3) Endring i LO – NHO Hovedavtalen § 3-7 punkt 6 og LO – NAVO Hoved­avtalen § 6, 3. ledd. Medlemsmøtet sluttet seg til styrets innstilling i møte 08.06.04. Styret har i tillegg vedtatt å oversende følgende forslag til landsmøte i Fagforbundet 2005: Tillitsvalgtes arbeidsforhold må bedres.

 

Egen seksjon for pensjonistmedlemmer – oppford­ring til å fremme forslag til Fagforbundets landsmøte.

Styret har behandlet henvendelse fra Fagforbundet Sør-Trøndelag hvor det vises til en oppfordring fra pensjonistkonferansen i S-Trøndelag om å danne egen seksjon for pensjonistmedlemmer. Styret har vedtatt å ikke støtte forslaget.

 

Seksjonsmøter lokalt i fagforeningene.

Fagforeningene er bedt av Fagforbundet Sør-Trøndelag å gjennomføre sine sek­sjonsmøter innen 01.12.04. Styret har vedtatt at BSF ikke arrangerer eget seksjonsmøte da vi stiller sammen med de andre foreningene fra Trondheim i Fagforbundet Trondheim.

 

Medlemsmøte 08.06.04 – tariffoppgjøret 2004, gruppeorganisering og videoovervåking

Styret behandlet referat fra møte mellom ledelsen i Team Trafikk AS og BSF og YTF 02.06.04 om uenighet om videreføring av prøveperioden for Gruppe 5 – ansiennitet og forslag fra hovedverneombudet om videoovervåking i 15 stk. nyinnkjøpte busser.

Styret vedtok ikke å legge noen føringer overfor medlemsmøtet når det gjaldt uravstemn­ingen i tariffoppgjøret og Rune Straumann skulle redegjøre for krav, forhandlingsprosess og resultat. Styret vedtok å sende et brev til Team Trafikk AS og redegjøre for BSFs syn mhp. vårt krav om at ansiennitetsprinsippet skal brukes ved søknad om nye turnuser for gruppe 5. Samtidig skulle vi jobbe videre med konsekvenser og forslag til prinsipper til gruppeinndeling. Styret vedtok å innstille overfor medlemsmøtet på at følgende uttalelse vedtas: Medlemsmøtet ber om at det monteres videoovervåking i alle nye busser som kjøpes inn til bruk av Team Trafikk AS. Hensynet til sjåførens, og publikums sikkerhet, samt vern av verdier i form av reduserte kostnader fra tagging, hær­verk med mer er gode grunner for slik montering. Rapporten ”Bedre trygghet i kollektivtransporten” fra Arbeidsforskningsinstituttet, november 2003 inne­holder god dokumentasjon om nytten av videoovervåking i buss. Overnevnte saker ble fulgt opp i medlemsmøtet.

 

Styresamling BSF 4. – 5. oktober 2004 på Røros.

På styresamlingen ble blant annet følgende behandlet: Gruppeorg­an­isering, turnusarbeid, IA-arbeid.

 

Retningslinjer for kjøp av gaver / blomster i BSF.

Styret har vedtatt retningslinjer for kjøp av gaver / blomster i BSF.

 

Internasjonalt utvalg Fagforbundet Sør-Trøndelag - Informasjonsbrev.

Styret har behandlet en henvendelse fra Fagforbundet S-Trøndelag, Internasjonalt Utvalg. Internasjonalt Utvalg ønsker idéer/tanker om hvor­dan utvalget skal jobbe med internasjonalt arbeid. Utvalget ønsker en tilbakemelding fra fagfor­eningene om hvor­dan foreningene jobber med internasjonalt arbeid. Styret har vedtatt å delta i et felles opplegg med Fagforbundet i Trondheim, og skrivet fra Fagforbundet skal settes inn i medlemsbladet.

 

Fase 3 i Fagforbundets tillitsvalgtskolering - høsten 2004.

Styret har tatt stilling til deltakelse fra BSF på kurset. Roland Knutsson søker.

 

LO i Trondheim – Aktiviteter 2004 - 2005

Runar Holm og Lars Wærdahl fra BSF styret deltok på faglig ungdomskonferanse lørdag 28.08.04 i Folk­ets Hus Trondheim.

John-Peder Denstad deltok på faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim 04.09.04 på Bakke Gård i Trond­heim. Dagkonferansen drøftet konkrete krav til de politiske partiene i forbindelse med Stortingsvalget 2005 – Hvordan ta infrastrukturen tilbake fra markadet.

 

Representantskapsmøte LO i Trondheim 21.09.04.

Styret har behandlet brev av 03.09.04 fra LO i Trondheim. Representantskapet i LO i Trondheim har behandlet og gjort vedtak om følgende saker: 1) Oppsummert tariffoppgjøret 2004 – kampen om viktige prinsipper framover; 2) Landsomfattende ak­sjons­dag - forsvar av Arbeidsmiljølov og Folketrygd torsdag 11.11.04. Styret har vedtatt å utsette saken om hvordan vi eventuelt skal gjennomføre aksjons­dagen i Trondheim 11.11.04. Saken tas opp på medlemsmøte i BSF 02.11.04

 

For velferdsstaten konferanse om privatisering og konkurranseut­setting i Oslo 22. – 23. nov. 2004.

Styret har behandlet invitasjon av 14.06.04 fra Fagforbundet. Styret har vedtatt at BSF kan ha med 2 stykker på konferansen. Ole Roger Berg og Sverre Sundset skal delta.

 

Søknader om økonomisk støtte.

TV-Aksjonen 2004 er tildelt Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Fagforbundet oppfordret fagforeningene til å kon­takte fylkesaksjonslederne for TV-Aksjonen for å bidra til å støtte opp om aksjonen. Styret vedtok å bevilge kr. 1.000,- og ta initiativ til å bidra med bøsseinnsam­ling.

Styret har behandlet søknad fra Norsk Folkehjelp Trond­heim om støtte til sommerleir for Russiske barnehjemsbarn. Styret vedtok å ikke bevilge økonomisk støtte.

Styret har behandlet søknad fra Narvas Venner, Støren. Søknaden gjelder støtte til innsamling og forsendelse av klær til Narva i Estland. Styret vedtok å bevilge kr. 1.000,- i økonomisk støtte.

 

Annet.

Styret har også behandlet følgende saker: Bedriftens Gruppelivsforsikring - fra 01.04.04 gjeldende kun for yrkesaktive;  Møte i Bedriftsutvalget Team Trafikk AS 14.06.04; Møte i Bedriftsutvalget Team Trafikk AS 31.08.04; Fagforbundet Seksjonstemakveld i november om sikkerhet; Tariffoppgjøret 2004 – Streik og lockout i tran­sportsektoren - Takkebrev av juli 2004 fra Midtnorsk Transport­arbeiderforening; Fase 2 kurs Fagforbundet i Sør-Trøndelag høsten 2004; BSF Bli kjent kurs – Fagforbundet Fase I; Trondheim Sosiale Forum (TSF) 2005; Pensjonskonferanse i Folkets Hus i Oslo 24.–25.08.04 i regi av El & IT Forbundet og Fag­forbundet; Kurset Arbeidsgivers styringsrett i regi av Kommunal Kompetanse i Trondheim 28. september 2004.

 

 

Hamarøy anno 1970, 7000 Trondheim anno 2004!

 

Som ungdom i 1970 åra hørte vi ofte om et sted kalt Hamarøy, langt oppe i nord. Dette stedet hadde visstnok så dårlige veier at bla Mercedes brukte øya som testbane for sine biler. Senere, litt ut i 1980 åra hørte jeg igjen disse, og andre usannsynlige historier på trailer kafeer rundt i Norge. Om ”Mercedeshistoriene” var sanne vet jeg ikke, men de skildringer som mine sjåførkollegaer langs veien fortalte var nok sanne. Siden har verden gått delvis fremover, likeså teknologi og kunnskap om vedlikehold av vinterveier. Men en eller annen plass har det allikevel gått i stå. Hamarøy har mistet sitt hegemoni som testløype, Trondheim har tatt over. Jeg har i de siste 17 år vært buss sjåfør i Trondheim. Bedre teknologi og bussbyggere fører til stadig bedre produkter som til slutt ender som arbeidsplass for ca 1000 sjåfører bare i Trondheimsområdet, 500 av disse kjørerer kun i bytrafikk. Arbeidsøkter på mellom 7 og 8 ½ timer, i busser som er i drift helt opp i 18 timer pr døgn! 10 til 12 dager siden første snøfall skrangler vi rundt på noe som ikke kan kalles ”vaskebrett” men rett og slett ”forferdelig dårlig vedlikeholdt vei”! Vi henger etter rutetabellen, hjul faller av, alarmer går, luker spretter opp, små barn sklir fra issvullene på holdeplasser og UNDER bussen, det samme gjør voksne. Vi henter frem mennesker foran bussens drivhjul!! Ikke fordi at de har lagt seg der, men de sklir under. Mine kolleger er forbannet, og slitne. Slitne sjåfører er ikke ”gode” sjåfører verken mht sikkerhet eller kundebehandling. Og siden vi ikke har lønn eller status som testsjåfører så er vi bare vanlige arbeidere som er prisgitt de forhold som vegholder gir oss. 12 dager etter første snøfall holder vegholders produkt ikke mål til annet enn som testbane, og det vil verken sjåfører eller passasjerer i Trondheim være med på lengre. Beklager Hamarøy, Trondheim har tatt over..og fortsetter det slik så tar vi snart en ”Oslo Sporveier” dvs. at vi kjører inn og parkerer 180 busser av hensyn til vår egen sikkerhet og helse”! 

Harald Sehm, Hovedverneombud ved Team Trafikk AS.

Noen fakta om skiftarbeid og helse

 

Hva vet vi om økt risiko for sykdom blant skiftarbeidere

Som et sammendrag kan en hevde at det i dag er kjent en allment anerkjent risiko for følgende faktorer ved skiftarbeid, spesielt skiftarbeid som inkluderer nattarbeid (dvs arbeid som hindrer normal søvnrytme):

 

Hva tror vi er mekanismen bak dette

 

Hvordan kan en møte noen av disse utfordringene

·        Hensikten med helsekontroll av skiftarbeid skal være :

o       å legge til rette for dagarbeid for skiftarbeidere som har helseplager på grunn av arbeidstidsordningen

o       å rådgi arbeidstakere med tanke på å minimalisere de negative helseeffektene ved skiftarbeid

o       å rådgi arbeidsgiver med hensyn på hvilke personer som ikke bør ansettes i, eller fortsette å jobbe i, arbeidstidsordninger som inkluderer skiftarbeid

o       å initiere behandling av allerede oppståtte helseplager som har sin årsak i skiftarbeid

o       å følge opp evt. helseplager hos dem som tidligere har arbeidet i skiftarbeid

 

Som en kommentar til dette kan en si at plagene knyttet til nattarbeid viser store individuelle variasjoner. Det viser seg at B-mennesker oftest takler nattarbeid bedre. Videre takler yngre nattarbeid bedre, men forskjellene mellom individer er større enn mellom grupper (A- og B-mennesker, yngre og eldre). På denne måten er kanskje det viktigste å ha muligheter for fleksible løsninger og muligheten for å lage individuelle løsninger.  Behovet for mer dagarbeid er størst blant de eldste arbeidstakerne (som gruppe).

 

Man bruker i snitt 3 døgn på å snu kroppens biologiske klokke. Verst tenkelige turnus vil da bli 3-4 dager med nattarbeid, 3-4 dager med fri/dagarbeid og så videre. 1-2 dager med nattarbeid gjør at man ikke rekker å snu kroppen. Selv om nattskiftet kan bli slitsomt så blir dagene etterpå bedre og slik vil man i snitt ha det bedre. Det må sies at det dog er stor forskjell på å jobbe kun første del av natta mot det å jobbe helt fram til morgengry. Sistnevnte er mye verre enn førstnevnte. På denne måten vil kroppen hele tiden være i utakt med uret. En må prøve å bygge opp turnuser som i sum gir minst mulig ubalanse sett under en periode på 2 mnd. De fleste av oss har et biologisk ur som er litt lenger enn det kronologiske og tåler derfor bedre å være lenger opp gradvis fremover i tid (turnus som skifter med klokka).

 

Knut Jørgen Arntzen

Bedriftslege for Team Trafikk AS