FRONTRUTA NR 5-2001

Redaktørens

hjørne

Av Magne Kvernstad

Da er vi kommet til en ny utgave av Frontruta, med informasjon og andre ting som våre medlemmer har nytte av. Siden sist har det skjedd mye innenfor foreningens arbeid i forbindelse med fusjonen og på mange andre punkter som angår medlemmenes ve og vel. Kan vel ikke skrive et nytt blad uten å komme inn på den spente situasjonen rundt i verden. Undertegnede kan ikke forstå at hat kan gi så store utslag at vi ofrer tusener av menneskeliv for å oppnå forståelse for våre meninger. Vi kan vel ikke si at det føles godt å ha det hele på god avstand fra vår hverdag, men dette betyr ikke at vi ikke føler med dem som gjennomgår fryktelige handlinger hver dag. Tilbake i vår hverdag kommer det nye ting hver dag, som vi må ta stilling til og foreta de nødvendige tiltak for å få best mulig avtaler for våre medlemmer. Forslaget om å endre stasjonerings­sted fra to til ett vil kanskje bety en bedre arbeidsdag for noen og en dår­ligere for andre, men totalt sett tror jeg de fleste vil merke en positiv endring. Nye turnuser skal etter planen være klar innen 12/11-01. Dette kan bli spennende ettersom vi skal endre ruteopplegg samtidig. Likevel om det blir det ene eller det andre for hver enkelt av oss så må vi vise styrke med å stå sammen mot de utfordringer vi måtte møte. Med dette ønsker jeg alle lykke til, og en fortsatt fin og snø fattig høst.

Stoff til neste nummer ønskes innen 7/12-01

Ansvarlig utgiver Buss- og Sporveisbetjeningens Forening  v/Ole Roger Berg.


Foreningens leder:

Ole R. Berg

Positiv avtale om stasjoneringssted

Vi har i forkant av turnusendringene den 12. november inngått en avtale med Team Trafikk om endring av reisetider og stasjoneringssted. Vi går tilbake til ”gammel” ordning med start og slutt på samme stede på samme skift. Det betyr at vi ikke lenger bruker tariffavtalens bestemmelser om stasjoneringssted. Reisetidene blir et gjennomsnitt der vi legger på 25 minutter når du må reise til Dr, gt. og 15 minutter når du må reise fra Dr. gt. Til Sorgenfri.  I snitt gir dette mer reisetid for de fleste turnusene. Det betyr at vi får noen minutter kortere tid bak rattet hver uke. Vi kutter da ut drosjene som kjører mellom Dr. gt. Og Sorgenfri. I tillegg har vi fått en begrensning på trekk av spisepauser på 60 minutter. Det betyr at dersom spisepausen blir over 1 time, får du betalt for det overskytende. Vi synes dette er et meget positivt bidrag fra bedriften i forkant av turnusendringen. Hvis vi nå får til noen bra justeringer på selve turnusene, så kan vi for første gang på mange år se frem til en litt bedre hverdag for mange av våre medlemmer på bussen.

 

Klargjøringshallen

I Klargjøringshallen er det derimot  litt dårlig stemning for tiden. Her er våre medlemmer noe frustrert over det som foregår. Flere har ytret sterke ønsker om å komme tilbake til bussen, p.g.a  dårlig arbeidsmiljø. Roger Aamo, som har ansvaret for Hallen, påtar seg et stort ansvar når slike problemer får utvikle seg uten at det vises vilje til å rydde opp. Det skulle vel ikke være så vanskelig å få folk til å trives i en så liten avdeling. For det er trivsel det hele dreier seg om. Som vanlig på denne bedriften så må man ødelegge det som fungerer godt. De fire som går på egen vognbytteturnus har trivdes utmerket og vi har heller ikke fått noen klager på det arbeidet de gjør. Men det er altså for godt til å være sant. Nå skal denne turnusen bort og de fire må finne seg i å gå inn på lagene, med bl. annet nattarbeid som følge. Flere av dem hadde søkt seg til denne turnusen nettopp fordi de slapp å jobbe natta. Men siste ord er ikke sagt i denne saken enda.

Salg av Team

Nå har Rådmannen nok en gang  lagt frem forslag om salg av bedriften. Kommunen mangler penger i kassa, og da leter man etter noen raske penger. Til tross for at vi i forbindelse med fusjonen ble lovt at nå skulle selskapet få arbeidsro i lang tid fremover. Vi begynner å bli alvorlig lei av å være politikere hele tiden. Nå vil vi ha fred til å gjøre en jobb for å få dette selskapet opp å gå, og bruke tiden vår på å drive kollektivtra­fikk. Vi vil foreslå kraftige reaksjoner på rådmannens utspill, dersom ikke politikerne i Trondheim legger denne ballen død umiddelbart. Vi skal lage så mye bråk at vi skremmer bort enhver mulig kjøper, dersom ikke forslaget trekkes tilbake.  

Kortsiktig politikk

Det er en utrolig kortsiktig politikk i dette forslaget. Selger man investeringene så blir det heller ingen fremtidige inntekter. Alle mente jo at fusjonen med HOB skulle gjøre Team mer lønnsomt. Og da må det være bak mål å selge unna verdiene og bruke opp pengene. Dessuten har vi den klare oppfatning at kollektivtrafikk er et offentlig ansvar. Kollektivtrafikken generere så store verdier, både økonomiske og miljømessige, at det er totalt feil å overlate den til det private næringsliv. Ideelt sett skulle all kollektivtrafikk vært offentlig eid og gratis for innbyggerne. Da først ville vi fått se den virkelige  samfunnsmessige effekten som ligger i det å reise kollektivt.

Samarbeidsavtale med Transporten i ”HOB”

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Transportarbeiderforbund sine lokale tillitsvalgte i gamle HOB. Denne sikrer at vi samarbeider på konsernnivå i Team , og at vi deler på styrerepresentasjonen i selskapet. Vi håper denne avtalen skal hindre at det utvikler seg Bergenstilstander i Team. Men det vil mye godt være opp til ledesen i Transport sentralt. Hvis de får lov, er vi overbevist om at de lokale tillitsvalgte er innstilt på et tett samarbeid med oss. Det vil begge parter tjene på. I alle fall vil ingen av oss tjene på en liten intern krig i LO. Det er det helt andre krefter som vil tjene på.

HVO og idrettslagets kontor

I det siste har noen spredd en del usanne påstander o hva som er vedtatt i denne saken. Styret i BSF har diskutert flytting av Hovedverneombudets  kontor fra Dr. gt. Til Sorgenfri fordi HVO har en ganske vanskelig arbeidssituasjon i dag når alt foregår på Sorgenfri. Vi vedtok i styremøtet den 21.08.01 følgende: ”Styret har ingen store motforestillinger mot at HVOs kontor flyttes fra Dr. gt. Til Sorgenfri under forutsetning av at Team kan tilrettelegge for en akseptabel plass på Sorgenfri.” Saken har også vært diskutert i Bedriftsutvalget, der det ble vedtatt at Kjeldstad tar saken videre. Vi vil presisere at vi ikke har vedtatt at HVO skal overta idrettslagets kontor, slik at idrettslaget blir presset f. eks. ned i Dr. gt. Vi har kun åpnet for en vurdering av ulike forslag til plassering av disse kontorene.

Tenk sjøl

I forbindelse med terroraksjonen i USA har diskusjonen gått høyt til tider. Vi skal ikke gripe inn i den, men be om at alle skjerper sin kritiske sans i disse dager. Det kommer så mye svada og propaganda fra både den norske regjering og ikke minst den amerikanske, og også Talibanregimet, at det er meget sundt å ta informasjonen med en stor klypesalt. Vi må prøve å litt perspektiv på det som skjer, og huske på den gamle leksa:: 

I krig er det sannheten som får det første banesår:

La oss nå i alle fall ikke skjære alle over en kam, det være seg muslimer eller andre personer med skjegg. Det vi minst av alt trenger nå er en oppblomstring av rasistiske tendenser. Det blir det verken mindre terror  eller fred av.  

10 gode grunner for fortsatt kommunal eie av Team Trafikk AS

 Av Ole R. Berg

Vi trenger arbeidsro

Under diskusjonen sist salg av aksjer i TT var til behandling ble det fra politisk hold  sagt at med en fusjon med HOB var det ikke lenger aktuelt å selge aksjene i TT. Likevel kommer forslaget nå opp igjen. Dette viser at høyrekreftene bare gikk inn for fusjonen , som en midletidig strategi, akkurat som vi hevdet. Team Trafikk er midt i en fusjonsprosess og det vi minst av alt trenger er ny uro rundt Kommunens eierskap. Nå må vi da få fred  noen år slik at vi kan få drive kollektivtrafikk uten trusselen om salg hengende over oss igjen. Selv høyrefolk må da forstå at for å drive butikk må vi ha noenlunde stabile rammebetingelser over noen år. har spart kommune for 15 mill. Kr mellom 1993 og 1997. Hvor mye kommunen totalt har spart på at ansatte ble tvunget over på en dårligere tariffavtale er vanskelig å regne ut, men det dreier seg om mange millioner kroner. Dette sammen med det faktum at TT selv dekket underdekningen i Trondheim Kommunale Pensjonskasse på 45 mill. kroner viser at Kommunen har tjent gode penger på AS TT. I tillegg må vi ta med at en betydelig egenkapital er bygd opp, som ikke minst kommer godt med nå etter fusjonen

Kommunen gir fra seg fremtidige inntekter

Og det kan man kanskje fortsette å gjøre, gjennom ordinært aksje­utbytte, dersom man eier aksjene. Hvis det nye selskapet blir så mye bedre økonomisk og driftsmessig etter fusjonen, som rådmannen og det politiske flertall har forutsatt, så kan Kommunen tjene penger på Team Trafikk i årevis fremover. Selge man nå får man en kortsiktig gevinst, men på lang sikt vil man tape. Eller er det slik at rådmannen ikke lenger tror på sine egne forutsetninger?

Fremtidig organisering krever offentlig eiere

Når organiseringen av kollektivtrafikken i og rund de store byene skal diskuteres må vi ta hensyn til alle de  samfunnsmessige positive ringvirkningene av en god kollektivtrafikk. Fylkeskommunen har vedtatt å gå inn for en styringsmodell som bygger på en samordning av alle de instanser og etater  som påvirker rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Disse tankene er også på fremmarsj blant sentrale politikere. Her vil bykommunene få en mye større rolle enn i dag  og penger og resurser vil overføres fra fylket til byene. Skal Trondheim ha styringen i fremtida må de ikke gi slipp på sin eierandel i Team, som også i fremtida vil være et av de viktigste redskap for en god byutvikling. 

Kommunen har stor innfly­telse

Enkelte hevder at Kommunen ikke har noen innflytelse på kol­lektivtrafikken i byen og at fylket sitter med all makt. Dette er helt feil. Kommunen rår over en stor del av de virkemidlene som kan brukes, enten alene eller samen med andre offentlige etater, for å gjennomføre den målsettingen de selv har vedtatt; 50% økning i antall kollektivreisende fra 1993 til 2005. Vi nevner : kollektivpriorite­ringer i form av kollektivfelt, lyskryssprioritering, skilting, bussveier, holdeplasser osv. også andre virkemidler er til rådighet så som bompenger, veiprising, parkeringspolitikk ol.  Dette er virkemidler som er mye viktigere enn de få kronene som fylket bidrar med. En samordning av virkemidlene vil gi en dobbel  virkning for kommunen. En bedre by å bo i og bedre resultater for Team, som igjen kan gi økt utbytte til Kom­munen. Dette overskuddet kan igjen brukes til å styrke kollektivtilbudet ytterligere, slik at vi får en god sirkel, eller det kan brukes til andre gode formål.  

 Svekket demokratiet

Det er ufattelig at folkevalgte personer frivillig vil gi slipp på de verktøy som skal til for å styre byutviklingen i fremtida. Alle forstår at en god kollektivtrafikk vil tvinge seg frem, spesielt i  og rundt storbyene. Flere og flere forstår at det nytter ikke å bygge seg ut av problemene gjennom å bygge ut nye motorveier. Kollektivtrafikken vil ble viktigere og viktigere for å skape levelige vilkår for menneskene i byene. Da blir det et paradoks at noen politikere ikke vil være med å styre denne utviklingen, men overlate alt til markedet og private aktører. Disse politikerne bør, etter min mening, finne seg noe annet å drive med, når de til de grader vil fraskrive seg ansvaret og svekke de folkevalgtes innflytelse over samfunnsutviklinga.


Dobbel avkastning for ny eier

En eventuell kjøper av aksjene i Team trafikk vil få behov for dobbel avkastning på sine aksjer. Først vil han ha behov for en avkastning på de verdien som jobber i selskapet. Og i tillegg vil han ha behov for avkastning på kjøpesummen. Til sammen vil dette måtte føre til at større verdier føres ut av selskapet og ned i private lommer. Men det er kanskje akkurat det noen politikere ønsker?

 

 

Samfunnsmessige lønn­somt

En annen sak er at nå må politikerne, både lokalt og sentralt,  snart begynne å forstå at det å drive kollektivtrafikk, ikke er det samme som å drive en pølsebu. Kollektivtrafikken skaper mange positive ringvirkninger for samfunnet, både økonomiske og miljømessige. Økonomisk er kollektivtrafikk lønnsomt fordi det sparer andre samfunnsområder for store beløp. Færre trafikkulykker sparer sykehus og trygdevesen for millioner, for ikke å snakke om forsikringsselskapene. Mindre veitutbygging og mindre arealbruk  til veier og parkering sparer stat og kommune for store summer. Slik sparer samfunnet enorme summer på en godt utbygd kollektivtrafikk i tillegg til de miljømessige gevinster, som mindre støv, støy og annen forurensning. Dette skulle tilsi at man må bruke andre måleverktøy enn de rent bedriftsøkonomiske på kollektivtrafikken. 

 

 

BSF må nedlegges

For vår egen del blir det vanskelig å opprettholde medlemskapet i NKF og beholde  foreninga slik den er i dag. Ved 100% privat eie vil nok Transport sette kniven på strupen til NKF for å tvinge oss over. Det vil medføre en splittelse av medlemmene, da det er en god del som ikke vil være med over i Transport. Alle ansatte på Team vil tape på en svekkelse av den sterkeste fagforeninga.

 

Pensjonsavtalen ryker

Det spøker også for pensjonen vår dersom en privat eier tar over butikken. Den er såpass dyr at det vil bli en av de første tingene en ny eier vil vurdere når han skal tjene in sine millioninvesteringer. Og skjer dette skal vi love en ny eier ”et helvetes bråk” som Yngve Hågensen brukte å si.


Send oss dine endringer!!

 

 

Hvis du ønsker å få informasjon direkte hjem på din PC så må du sende oss melding om hvilken E-postadresse du har. Husk også å melde fra om endringer når du skifter E-postadresse. Er det lenge siden du har fått mail fra oss, kan det tyde på at du har ramlet ut av lista. Send oss da din E-postadresse.

Du når oss på vår nye E-postadresse:   BSF047@team-as.no

Det samme gjelder når du får nytt telefonnummer eller ny boligadresse. Skal vi sørge for at du får den informasjonen du har krav på, må vi vite dette. Vi sender bl. a ut meldinger om medlemsmøter via SMS.

Postadressen vår er:

Postboks 2912 Sluppen

7438 Trondheim

Du kan også sende en SMS - melding til vår mobil: 911 88 789

Alle meldinger til foreningen kan også legges i vår postkasse på Sorgenfri eller i Hovedverneombudets postkasse i Dr. gt.

ORB

 

 

 

Nytt fra styret august – oktober 2001

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

 

Fusjon AS TT og HOB; samarbeidsavtale mellom Buss- og Sporveisbetjeningens Forening og Norsk Transportarbeiderforbunds lokalorganisasjoner ved Team Møre og Team Buss.

 

BSFs årsmøte vedtok som mål 1 for fagforeningen i årsmøteperioden: "Ingen reduksjon i rettigheter etter fusjonen."

Styret har i flere møter diskutert hvordan arbeidet skal legges opp i styringsgruppen som skal følge opp fusjonen mellom AS Trondheim Trafikkselskap, og vi har tatt initiativ til møte med tillitsvalgte for de tidligere HOB-ansatte ved Orkanger og Møre. Styret vedtok i juli: "Vi tar en forhandlingsrunde med Midt Norsk Transportarbeiderforening (HOB) om en intern samarbeidsavtale mellom de to involverte foreningene." Buss og Sporveisbetjeningens Forening utarbeidet et forslag, og dette ble gjenstand for diskusjoner og møtevirksomhet med tillitsvalgte innen Transportarbeiderforbundet (NTF) i Team Møre og Team Buss. Som følge av diskusjonene i disse møtene ble bl.a. følgende problemstillinger reist: Et problem kan oppstå i forhold til BSFs framtid, vedrørende retten til å organi­sere ansatte, når Team Buss evt. fusjoneres inn i Team Trafikk. Transportarbeiderforbundet kan imidlertid ikke uten videre si opp dagens samarbeidsavtale mellom Norsk Kommuneforbund og NTF  dette må i så fall tas opp med LO. De tillitsvalgte i Team Møre og Team Buss kunne ikke inngå noen lokal avtale angående organisasjonsretten  deres standpunkt var basert på Norsk Transportarbeiderforbund sin oppfatning. Vi oppnådde imidlertid enighet med de tillitsvalgte i Team Møre og Team Buss om å finne praktiske løsninger lokalt for et samarbeid med Buss og Sporveisbetjeningens Forening. Denne enigheten førte til et forslag til justert avtaleutkast om samarbeidsavtale mellom LOs fagfore­ninger/klubber på Team Trafikk AS. Styret i Buss og Sporveisbetje­ningens Forening vedtok i møte 28.8.2001 enstemmig det justerte avtaleforslaget med følgende ordlyd:  "Vi vil alltid bestrebe oss på å holde en felles profil overfor arbeidsgiver, slik at det ikke oppstår splittelse mellom LO organiserte på Team Trafikk AS. Vi forplikter oss til å stille felles liste til valget på ansatterepresentanter i styret og bedriftsforsamlingen og evt. andre representative organ på konsernnivå. Representanter som møter i styret og bedriftsforsamling og evt. andre organ på konsernnivå skal alltid ha felles formøter for å samkjøre sine standpunkter. Vi forplikter oss gjensidig til å støtte hverandre i alle saker som kun angår den ene siden, (HOB - AS Trondheim Trafikkselskap ) dersom de det angår gir uttrykk for at dette er viktig for dem, selv om de det ikke angår er personlig uenige. I saker som angår flere deler/hele konsernet skal vi også be­strebe oss på å opptre samlet. Vi oppretter et felles LO utvalg for kon­sernet med lik representasjon fra NKF og NTF. Vi vil prøve å forhandle frem en ordning med to konserntillitsvalgte, (en fra NKF og en fra NTF) for å sikre bredest mulig representasjon. Dette må være de to faste re­presentantene i styret. Forhandlingsretten lokalt beholdes av det forbund som har flertallet av medlemmene i dagens selskaper (AS'er). Ved fusjo­nering av selskap, oppretting av nye selskap eller omorganiseringer av selskaper internt i konsernet, opprettes et LO-utvalg i dette nye selskapet med representasjon etter medlemstall, som håndterer forhandlinger i dette selskapet. Ved evt. fusjoner, sammenslåinger eller andre omorga­niseringer internt i konsernet, er NKF og NTF lokalt innstilt på å ha et tett samarbeid og å unngå en konflikt om organisasjonsretten." Styrets for­slag ble diskutert på  medlemsmøtet i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening 4. september 2001, og medlemsmøtet tilsluttet seg forslaget enstemmig. Styret har i møte 28.8.2001 vedtatt å følge opp arbeidet med å tilrettelegge for en felles tillitsvalgtsamling for Buss- og Sporveisbetjeningens Forening og Midtnorsk Transportarbeiderforening (Team Buss og Team Møre).

 

 
 
Forslag til handlingsplan til "Stjørdalsgruppa"

Styret diskuterte i møte 11.9.2001 et konkret forslag til handlingsplan til "Stjørdalsgruppa" fra Ole Roger Berg.  Forslaget fokuserer på økte inntekter for TT gjennom å motivere ansatte til å gjøre en bedre jobb ved hjelp av overskuddsdeling, fokusering på salg og bedre opplæring. Forslaget var inndelt i følgende deler: Målsetting; Handlingsplan; Gjennomføring; Resultater; Tiltak. I styret framkom bl.a. følgende synspunkter til forslag til handlingsplan: Det bør fokuseres på egen miljøsatsing. Opplæring av sjåfører i hvordan man håndterer passasjerer er viktig  for å kunne spre positive oppfatninger om TT. Kvalitetskontroll i alle ledd er viktig. Det bør vurderes om det er akseptabelt å bruke folk på aktiv sykemelding til kvalitetskontroll av busser. Fokus på å høyne kvalitet er viktig. Minitransporten har gode erfaringer med dette. Ansatte her utfører mange tilleggsoppgaver av sosial karakter. Styret vedtok at det framlagte forslaget med kommentarer skulle følges opp i Stjørdalsgruppa.

 

 

 

Sammenslåing av AKAN ordningen og sosialtillitsvalgtord­ningen til et trivselsutvalg?

Styret har i flere møter diskutert AKAN-arbeidet (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) ved TT, og om AKAN og sosialtillits­valgtordningen bør videreutvikles til et trivselsutvalg. Dagens sosialtillits­valgtordning finansieres av Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, mens tidsbruk som går med til AKAN-saker finansieres av  AS TT. AKAN omfatter hele bedriften mens sosialtillitsvalgt omfatter BSF. En evt. sammenslåing må derfor også omfatte evt. sosialtillitsvalgt fra andre fagforeninger. Styret vedtok i styremøtet 28.8.2001: "Styret har ingen innvendinger til at AKAN-funksjonen og sosialtillitsvalgtordningen slås sammen. Saken legges fram for AS TT."

 

 

Bruk av aktiv sykemelding og rutiner for behandling av personer på attføring i Team Trafikk AS.

Styret har i flere møter diskutert bruk av aktiv sykemelding og rutiner for behandling av personer på attføring i Team Trafikk AS. Styrets holdning er at bruk av ordningen med aktiv sykemelding må legges opp på premisser av den sykemeldtes behov. Tidligere var man fast ansatt når man gikk på skole under attføring. Ihht. reviderte rutiner av 30.8.2001 har AS TT innarbeidet å bl.a. avslutte arbeidsforholdet for alle som har vært sykemeldt ett år med påfølgende ett år på yrkesrettet attføring. Styret er ikke enig i en slik praktisering, men fant å måtte godta Teams forslag. Men dette vil bli fulgt opp av Buss- og Sporveisbetjeningens Forening når enkeltsaker om dette kommer opp. 

Nye leskur - rapportering av tagging mv.

Det private firmaet Adshell har påpekt merarbeid med å følge opp nedtagging med mer av leskur. Firmaet ønsker rutiner for å kunne følge med hva som skjer med le­skurene ved å involvere bussjåfører som rapportører - dette kan gi kr. 50.000, for jobben. Styret har vedtatt at det må innhentes mer informasjon om saken, men har så langt ikke mottatt noen tilbakemelding fra TT.

Stengning av torget for trafikk - evt. aksjoner.

Medlemsmøtet 4.9.2001 vedtok:

"Vi stiller krav overfor politiske myndig­heter om å få levelige vilkår for kollektivtrafikken gjennom Midtbyen in­nen 1. oktober d.å.. Dersom dette ikke innfris, iverksettes aksjoner." 

Styremøtet 11.9.2001 vedtok: 

"Medlemsmøtevedtaket følges opp ved at det tas kontakt med pressen om saken. Førstkommende styremøte tar stil­ling til konkret valg av aksjonsform."

Til styremøtet 25.9.2001 hadde vi enda ikke mottatt noe svar fra Trond­heim Kommune på vår henvendelse om å gjøre noe med de problema­tiske trafikkforholdene når torget er stengt. Styret vedtok derfor:

 "Det iverksettes en tidsavgrenset aksjon mellom kl. 15 - 16 så snart som mu­lig etter medlemsmøtet 9. oktober d.å. dersom positivt svar fra Trond­heim Kommune ikke er mottatt innen den tid. Samtidig oppfordres alle medlemmer til å følge trafikkreglene til punkt og prikke."

Medlemsmøtet 9.10.2001 vedtok: 

"Det startes umiddelbart med å opp­fordre alle medlemmer til å følge trafikkreglene til punkt og prikke. Kon­takt tas med YTF om dette. Andre trafikkselskaper orienteres om dette, og media kontaktes.

"  Medlemmene ble oppfordret til å tenke gjennom og komme med forslag til alternative trafikkløp gjennom Midtbyen dersom evt. torget permanent blir stengt for all trafikk.

Stortingsvalget 2001

BSFs årsmøte vedtok som mål 2 for fagforeningene i årsmøteperioden: "Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken. Kollektivkampanjen."

Stortingsvalget 2001 - Valgmøte om kollektivtrafikk og bymiljø 23. august 2001.

I regi av Kollektivkampanjen i Trondheim og Samarbeidsgruppa for et levende by­miljø ble de politiske partienes førstekandidater på Stortings­listene fra Sør-Trøndelag invitert til valgmøte den 23. august. Temaene var kollektivtrafikk, vegbygging, bymiljø og byhelse i Trondheim. Møtet kom i stand bl.a. etter initiativ fra Buss- og Sporveis­betjeningens Fore­ning. Blant innlederne var Arne Nymo. Fokus på møtet var utvik­lingen vi ser innen transportsektoren. Økt privat­bilisme, svevestøvkonsentrasjoner i Europa-toppen, stadig reduserte tilskudd til kollektivtrafikken og vegbygging som løs­ning på trafikkproblemene. Illustrerende nok ble billett­prisen på buss i Trondheim satt opp fra 20 til 22 kroner 1. juli i år - samme dag som bensinavgiftene ble redusert med 40 øre pr. liter. I Trondheim står miljøbevegelse, beboere i byen, myke trafikkanter og kollektiv­næringa sammen i ønsket om å få til et annet transportmønster - med miljø, trivsel og helse i fokus. Det var et brukbart oppmøte på valg­kampmøtet, ca. 50 stk. deltok.

 

LO i Trondheims kampanje mot høyrekreftene - Stortingsvalget 2001.

Buss- og Sporveisbetjeningens Forening mottok i august en henven­delse fra LO i Trondheim om å delta i en kampanje mot høyrepartiene, spesielt Fremskritts­partiet, med utgangspunkt i konkrete forslag disse partiene har for å angripe faglige rettig­heter (Arbeidsmiljøloven, Syke­lønnsordningen, Avtalefestet Pensjon, Overtids­be­stemmelser, Normalar­beidsdagen, Landsomfattende tariffavtaler). I regi av LO i Trondheim skulle 18.000 kampanjekort spres via nettverk av tillitsvalgte på bedrif­tene i Trondheim. Styrets medlemmer fikk en bunke hver av kortene og spredde disse vi­dere til kantiner, hvilebuer, oppholdsrom osv.

 

 

 

Deltakelse på Storbykonferansen i Bergen, helga 14.9 - 16.9.2001.

BSFs årsmøte vedtok som mål 2 for fagforeningene i årsmøteperioden: "Bedre rammevilkår for kollektivtrafikken. Kollektivkamp­anjen." Styret mottok brev fra Bergen Sporveisfunksjonærers forening ad. Invitasjon til Storbykonferanse 14.9. - 16.9, og vedtok å sende Ole Roger Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann og Børge Tingstad som deltakere fra Buss og Sporveisbetjeningens Forening. Tema for konferansen var: 1. Statusrapport om hvordan det står til i de ulike byene: 2. Om framtidig organisering av LO medlemmer ansatt innen kollektivtrafikken; 3. Anbud og kvalitetskontrakter; 4. Utskilling og privatisering  konsekvenser for ansatte; 5. Situasjonen etter Stortingsvalget. Konferansen fattet vedtak om at Norsk Kommuneforbund sentralt må komme mer på banen i forhold til Norsk Transportarbeiderforbund sentralt vedrørende spørsmål knyttet til organisasjonsretten. Politikeren Torstein Dahle ga begrunnelser for hvorfor man må tenke bredere samfunnsøkonomisk når kollektivtrafikk skal vurderes.

 

Euro-LO sin kampanje mot EU-kommisjon­ens forslag om tvungen bruk av anbud.

Gjennom den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) ble det planlagt en demonstrasjon i regi av Euro-LO i Liege i Belgia den 21.9.2001 for å få i gang en samlet europeisk kampanje mot EU-kommi­sjonens forslag til forordning som vil pålegge medlemslandene (inkl. EØS) å bruke anbud innen kollektivtrafikken. Vi mottok en henvendelse fra Asbjørn Wahl om å delta, men styret vedtok å ta saken til orientering. Transportforbundene i Norge hadde ikke kapasitet til å prioritere å delta, og demonstrasjonen ble gjennomført av våre fagforeningskamerater i Mellom-Europa.

 

ITFs aksjonsdag 15. oktober 2001.

Den Internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) tok i høst initiativ til aksjon for å fokusere på og markere motstand mot forslag fra EU om forordning om påbudt bruk av anbud innen kollektivtrafikken. Aksjonen ble planlagt gjennomført med 5 minutters stopp i trafikken. På grunnlag av initiativet fra ITF, vedtok styret i møte 11.9.2001: "Det tas opp med adm. dir. og TT styret om dagen kan markeres på en positiv måte ved at passasjerer kan reise gratis i to timer. Det bør skrives avisinnlegg om saken og få fylkestinget til å fatte vedtak mot EUs forslag til forordning." Aksjonen ble gjennomført som planlagt av ITF. Vi oppnådde brukbar mediedekning på den politiske streiken, ved at det bl.a. var innslag om saken på NRK Midt-Nytt, NRK Sør-Trøndelag, TV-Trøndelag og Adres­seavisen.

 

 

BSFs 100-års jubileum.

Styret har i flere møter diskutert og behandlet spørsmål knytta til planlegging og gjennomføring av BSFs 100-års jubileum. Loddsalget er budsjettert som et viktig element for økonomien i jubileumsarrangementet. Da det var problemer med å få solgt ut loddene, ble frist for loddsalg utsatt til 12. september og det ble tatt et siste krafttak ved at enkelte medlemmer solgte lodd eksternt fra TTs lokaler i Dronningens gate. Jubileumskomitéen ble i september supplert med Britt Guin og Kalle Maurseth.

 

 

Støtte til avskjedigete tillitsvalgte innen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ved Grilstad Fabrikker i Trondheim.

På grunnlag av en henvendelse fra LO i Trondheim vedtok styret å lage en støtteuttalelse til de to avskjedigete tillitsvalgte ved Grilstad fabrikker i Trondheim. De tillitsvalgte ble avskjediget med påstand fra bedriftsledelsen om at de hadde oppfordret til ulovlige aksjoner når de ivaretok interessene til de ansatte ved de lokale lønnsforhandlingene. De to avskjedigete er pr. dato inntatt i arbeid igjen, men har måttet skrive under på en erklæring om at de ikke kan inneha tillitsverv de neste to år.

 

Opprop - Stans trakassering av tillitsvalgte.

Tidligere i år reiste LO for første gang søksmål mot en bedrift for trakassering av tillitsvalgt. Dette gjaldt klubbleder og ansattes styrerepresentant ved Norwesco AS innen Lexel-konsernet, Boye Ullmann. På grunnlag av henvendelse fra LO i Trondheim vedlagt opprop fra Jern og Metall Oslo, avd. 1 av Fellesforbundet og underskriftsliste, ble oppropslista sendt på rundgang for underskriving blant styrets medlemmer, og styret vedtok i møte 21.8.2001: "Oppropslista med underskrifter sendes til initiativtaker for oppropet."

Vi har senere mottatt takkebrev fra Boye Ullmann.

Søknader om økonomisk støtte

Styret har i møte 21.8.2001 vedtatt å bevilge kr. 1.000,- til kollektivkam­panjen lokalt under forutsetning av at de andre partene også bidrar.

Annet

Styret har basert sitt arbeid på BSFs mål- og handlingsplan, og status for de ulike tiltakene er gjennom­gått og diskutert. Styret fastsatte i møte 28.8.2001 en plan for høstens ulike aktiviteter i regi av Buss- og Spor­veisbetjeningens Forening eller hvor det var ønskelig at Buss- og Spor­veisbetjeningens Forening engasjerte seg. Styret har diskutert og tatt til etterretning BSFs kvartalsrapport for 2. kvartal 2001. Styret har videre behandlet revisjonsprotokoll og notat fra revisorer vedrørende regnskap for 1. halvår 2001. Styret har vedtatt å følge opp det nye Fane 2 - Med­lemsregisteret. Det nye forbundsregisteret er i funksjon, men vi har hatt vanskeligheter med tilgang fra kontoret p.g.a. "brannmur"-problemer. På grunnlag av invitasjon fra organisasjonskomitéen for årets Tranmælkon­feranse 1.9.2001, hvor bl.a. LOs leder Gerd Liv Valla skulle delta, vedtok styret: "Buss- og Sporveisbetjeningens Forening dekker deltakeravgift for de av styrets medlemmer dom ønsker å delta på konferansen." Styret har gjennomgått og diskutert resultatene fra spørreundersøkelsen blant medlemmene i juni d.å.. Resultater fra spørreundersøkelsen er gjengitt i Frontruta nr. 4/2001. Styret har tatt til etterretning forslag til vedtekter for Norsk Kommuneforbund - Trondheim, og i møte 25.9.2001 tok styret til orientering at BSFs valgkomité vil bli innkalt i nærmeste framtid. Styret har planlagt en to-dagers styresamling høsten 2001.

 

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF


MEDLEMSMØTER

 

Medlemsmøtet 4. september 2001

Møtet ble avholdt som et kveldsmøte på kantina på Sorgenfri. 27 stk. medlemmer møtte opp. Følgende saker var satt på dagsorden:

Sak 1: Samarbeidsavtale mellom LOs fagforeninger / klubber på Team Trafikk AS. For nærmere informasjon og vedtak, se punktet om styrets arbeid annet sted i dette medlemsbladet.

Sak 2: Suppleringsvalg BSFs jubileumskomité: Medlemsmøtet vedtok: "Styret gis fullmakt til å supplere jubileumskomitéen med 1- 2 personer i tillegg til Karl Maurseth."

Sak 3: Rett til videregående opplæring / fagbrev. Det ble orientert om at Sør-Trøndelag fylke har gitt positivt tilsvar vedrørende Opplæringslovens bokstav om at voksne har rett til gratis opplæring etter søknad, dersom de er født før 1.1.1978. Opplæringen igangsettes etter at søkernes real­kompetanse har blitt vurdert. Det ble orientert om søknadsskjema, og medlemmene ble oppfordret til å registrere seg som søkere.

Sak 4: Stengning av torget: Medlemsmøtet vedtok: "Vi stiller krav overfor politiske myndigheter om å få levelige vilkår for kollektivtrafikken gjen­nom Midtbyen innen 1. oktober d.å.. Dersom dette ikke innfris, iverkset­tes aksjoner."

Sak 5: Eventuelt: Det ble orientert om Norsk Kommuneforbund-kurs for tillitsvalgte og medlemmer 26. - 27. september, Ruteendring 29. oktober, prøvedrift el-billettering, evt. flytting av Hovedverneombudet til Sorgenfri og drift av gassbusser.

 

Medlemsmøtet 9. oktober 2001

Møtet ble avholdt som et kveldsmøte på kantina på Sorgenfri. 49 stk. medlemmer møtte opp.

Følgende saker var satt på dagsorden:

Sak 1: Krav til Tariffoppgjøret 2002: Medlemsmøtet vedtok: "Styret gis fullmakt til å utforme og prioritere kravene på bakgrunn av bl.a. synspunkter framkommet på møtet."

Sak 2: Stengning av torget: Medlemsmøtet vedtok: "Det startes umiddelbart med å oppfordre alle medlemmer til å følge trafikkreglene til punkt og prikke. Kontakt tas med YTF om et felles skriv om dette. Andre trafikkselskaper orienteres om dette, og media kontaktes."

Sak 3: Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonens (ITF) aksjonsdag 15. ok­tober 2001: Medlemsmøtet vedtok: "Aksjonen gjennomføres ihht. ITFs planer."

Sak 4: Trondheimsbudsjettet 2002 - rådmannens forslag om å selge AS TT til pri­vate: Medlemsmøtet vedtok: "Medlemsmøtet tar styrets forslag til opptrappingsstra­tegi til etterretning."

Sak 5: Personalsituasjonen på Team - bruken av overtid og timebank: Medlemsmø­tet vedtok mot 5 stemmer: "Fagforeningen skal avvise evt. søknad fra AS TT om ut­videt overtid." 

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

 

 

Husk Jubileumsfesten!

 

Den 28. desember skal vi feire oss selv. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt invitasjon eller den er lagt i hylla på Sorgenfri. Er det noen som ikke har fått invitasjon så ta kontakt med kontoret snarest.

 

Gladmelding!

 

Siden 1. august har vi fått 27 nye medlemmer !

Takk til alle som er med å gi nye kolleger et positivt bilde av BSF

Er det flere i sikte?                           ORB

 

 

Kollektivtrafikken er samfunnsmessig lønnsom,

sier økonomen Torstein Dahle.

 

På Storbykonferansen 14. –16. september i Bergen fikk vi flere knakende gode innledninger. Den som var klarest av alle var T. Dahle som påpekte nødvendigheten av at kollektivtrafikken var offentlig eiet og drevet. Dette av flere årsaker: Kollektivtrafikken gir mange positive ringvirkninger i samfunnet . Den sparer andre samfunnsområder for mange utgifter, som arealbruk, ulykkeskostnader og lignende. Det er rett og slett samfunnsøkonomisk lønnsomt å la kollektivtrafikken gå med underskudd. Dette har ikke politikerne forstått eller tatt hensyn til.

Fallende kostnader

Et annet moment er det som kal­les fallende gjennomsnittskostnader, spesielt for skinnegående kollektivtrafikk. Har må man utnytte investeringene maksimalt for å få best mulig økonomisk utnytelse av anleggene. Dette momentet er også oversett av dagens politikere. I tillegg kommer de andre positive virkningene av et godt utbygd kollektivtrafikknett, så som bedre luftkvalitet i byene, mindre støy og  bedre miljø generelt.  Alt dette tilsier at kollektivtrafikken må drives av det offentlige og ikke etter rene bedriftsøkonomiske hensyn. Det er lønnsomt for samfunnet at kollektivtrafikken går med underskudd. Det betyr selvsagt at en økning av tilskuddene til kollektivtrafikken gir samfunnsmessige besparelser som langt overgår de kronene som brukes.

 

Forskjellige AS

Bedriftsøkonomen Dahle gikk også litt inn på forskjellige aksje­selskapstyper og fordelene og ulempene ved disse. Problemene ved å organiser et selskap som et A/S er at det kan gå konkurs. De økonomiske konsekvensene av dårlig drift er nådeløse. AS for­men gjør det selvsagt også leter å selge ut  hele eller deler av sel­skapet. De 3 hovedtypene AS er et hel­hetlig driftselskap der alle funk­sjoner ligger i det samme selska­pet. Slik som i TT. Dette var etter Dahles mening den ”beste” for­men, både for de ansatte og sel­skapet. Dess mer oppdelt selska­pene er , dess dårligere blir det for alle parter. Divisjonsorganise­ring, slik som i Oslo Sporveier gir mer oppstykking og mer intern kniving og mer internt papirarbeid. Dette vil også gjelde hvis  selska­pet driver med mye intern prising av

varer og tjenester. Dette er rene papirtransaksjoner som er unødvendige og uproduktive. Den siste formen han var inne på var konsernmodellen, med et admi­nistrasjonsselskap på toppen og mange driftselskaper organisert som datterselskap under, slik som i gamle HOB. Dette var etter hans mening den dårligste formen for AS. Den fører til ennå mer opp­slitting og enda mer intern papir­flytting, og enda mer internt byrå­krati, som verken selskapet elle de ansatte er tjent med. Det fører også til en oppsplitting og svek­kelse av de ansattes organisasjo­ner. Han sa også at fusjoner sjel­den gir de forventede gevinster, bl.a. fordi kostnadene ved fusjo­nen er større enn beregnet på mange områder. Større avstan­der, mer internt byråkrati, høyere topplederlønninger, navneend­ringer  osv.

Anbud - konkurranseutset­ting

Dahle kom også inn på konkur­ranseutsetting/anbud  som me­tode for å få ned kostnadene i landets kommuner. Anbudskont­rakter kan låse selskapene mer enn godt er. Vi har sett eksempler på det. Det kan være vanskeli­gere å gjøre nødvendige end­ringer underveis. Kontraktene er ofte for 5 år. De sammenligninger som er brukt i Norge er ikke gode. Vi har sammenlignet med USA, England og andre land som er lite sammenlignbare. I vår bransje har det vært vist til Sverige, men her

var strukturen i bransjen en helt annen, slik at effektene blir meget forskjellige. Ellers bruker noen politikere å sammenligne med beste kommune i landet på la­veste pris pr. produsert enhet in­nen et bestemt område. Dette blir også feil, fordi det ikke automatisk lar seg gjøre å overføre disse kostnadene til andre område, og det er mange andre forhold som spiller inn. Bl. a. geografi, befolk­ningssammensetning osv.

I vår bransje er det faktisk stor enighet om at ytterligere effektivi­seringer ikke lar seg hente ut. Det er tatt ut de rasjonaliseringsge­vinster som er mulig, og vel så det de siste årene.

Arbeidsmiljøprosjekt

Dag Christiansen, forbundssek­retær i NKF orienterte om ar­beidsmiljø­prosjektet som skal gjennomføres innen vår bransje med tre hovedsiktemål: Redusert belastning på ansatte, bedre arbeidsmiljø og en dokumentasjon til bruk for andre. Transport økonomisk Institutt er faglig ansvarlige for prosjektet, mens forbundene i bran­sjen (både arbeidsgiver og arbeidstaker) styrer prosjektet. Prosjektet trenger nå avtale med noen Pilotbedrifter som kan tenke seg å gå inn. Pilotbedriftene vil få status som foregangsbedrift og vil få tilgang til gratis konsulentbistand på det faglige planet. Også Statens arbeidsmiljøinstitutt er med på laget. Prosjektet er et spleiselag mellom NHO, Rikstryg­deverket

Rikstryg­deverket, Aetat og Pilotbedriftene. Viktige områder for prosjektet er : mindre helsefarlige skiftplaner, Informasjons- og påvirkningsmuligheter for ansatte og økt trivsel.

Vil Team være pilotbedrift?

 

NKFs nestleder Gunhild Johansen

Vi fikk også anledning til å møte toppen i Forbundet i en diskusjon om NKF sin strategi for å sikre alle medlemmer fulle rettigheter uansett arbeidsgivertilknytning, noe som gjelder oss og  flere av våre søsterforeninger. Vi kan jo i dag ikke bruke samme tariffavtale som andre i NKF. Vi fik inntrykk av at det var en prioritert oppgave for NKF å ordne opp i organisasjonsproblemene i LO. Bare synd at det ikke kommer ut hva de jobber med. Her innrømmet Johansen at NKF nok kunne bli flinkere. Hun fortalte om et eget utvalg som LO har nedsatt som vil utrede disse problemstillingene, der NKF vil gå inn for å endre dagens regler. På lang sikt så hun ikke bort fra at NKF også kunne slå seg sammen med bl. a transport, slik som de har gjort i Tyskland. NKF har også uformelle samtaler med andre forbund enn Helse og Sosialforbundet, med sikte på samarbeid/sammenslåing på lang sikt. Hun mente også det var uakseptabelt at LO hindrer NKF i å sloss for sine medlemmers rettigheter, slik som i vårt tilfelle. Bernt Vederhus fra NKF i Bergen mente at NKF ikke lenger kan leve med alle unntakene, slik som samarbeidsavtalen vi har med Transport. NKF må forberede seg på store endringer fremover og han nevnte kartellene i LO som en mulig løsning på problemene. Storbykonferansen fattet et ved­tak om disse problemene som oversendes NKF sentralt.

Du har innboforsikring!!

 

Det er fremdeles ikke alle medlemmer som er klar over at medlemskapet i BSF automatisk inneholder en innboforsikring. Dette ser du ved å sjekke  lønnsslippen din. Der trekkes kr. 52 pr. mnd., som da dekker alt innbo og løsøre som du har i din leilig­het eller i huset ditt. Sjekk derfor om du eller noen du bor sammen med har tegnet en annen  innboforsikring. Denne kan du i så fall trygt si opp, slik at du ikke betaler dob­belt opp. Den vanlige innboforsikringen kan også utvides med en tilleggsforsikring til kr. 145,- pr. år. Dette er da en frivillig ordning, men den kan være svært lønnsom. Med denne Toppsikringen dekker forsikringen alle mulige skader som påføres ditt inventar eller innbo, uavhengig av årsak. Briller dekkes blant annet. Denne Toppsik­ringen kan jeg trygt anbefale. Ta kontakt med kontoret for flere opplysninger.

 

ORB

Julenissens verksted

 

En av våre pensjonister driver et verksted nede på Rena, som heter Julenissens verksted. Her kommer to ting som han har spesialisert seg på.

Hesten og vogga har en pris på: 492,- kr +porto/oppkrav.

Samtidig hilser Odd Halseth til alle.

 

Bestilling kan gjøres på følgende måte. Tlf: 62444679


Jubileumslotteriet

 

 

Trekningen av lotteriet er foretatt, og alle vinnere er tilskrevet og hentet sine gevinster. Foreningen takker alle som har kjøpt lodd og bidratt til en vellykket fest som vi skal ha i Desember. Her kommer noen av vinnerne som vi har fått på bilde.

  JULEBORD

SKJETNE GRENDAHUS

LØRDAG 24/11

KL 1900

Meny

Julegløgg

Juletallerken

drikke til maten

dessert

Kaffe avec

Landstrykerne spiller opp til dans

Hjemkjøring med buss

Påmelding til arrangement komiteen

Geir Berg

Gunnar Strøm

Tore  Johansen                     

Børge Tingstad

Lars Larsen

Førjulsmoro for familien.

 TT hytta på Lian

 

Lørdag 15.12.01 kl 1600

TT NISSENE kommer

Julegrøt til barna

 

Kom i god førjulsstemning og ta med familien på en koselig ettermiddag på hytta oppe i skogen på Lian. TT Nissene garanterer en uforglemmelig ettermiddag sammen med oss.

 

Kl 2000

Nissene dekker bordet for de voksne.

Vi lager til årets sildebord ta med mat og drikke og kom.

Her blir det moro

TT NISSENE