Frontruta Nr.5 - 2002

 

 

Nytt fra styret august – oktober 2002

 

John-Peder Denstad

Sekretær BSF

 

Nedenunder følger en oversikt over noen av de vesentligste saker styret har behandlet. Enkelte saker som ikke er nevnt eller kun er kort omtalt her, er omtalt i egne innlegg andre steder i medlemsbladet.

 

Avtale - Utvidet overtid ved Team Trafikk AS

Styret har diskutert saken. I protokoll datert 12.9.2002 mellom BSF, YTF avd. 7 og Team Trafikk AS ble avtale inngått om utvidet overtid iht. arbeidsmiljølovens § 50.2.

I styret er det tatt til orde for at en avtale om timebank også må ses i sammenheng med overtid.

 

Arbeidstid for hovedtillitsvalgt BSF

Styret har diskutert saken. I protokoll datert 12.9.2002 mellom BSF og Team trafikk AS ble avtale inngått om arbeidstid for hovedtillitsvalgt BSF.

 

Møte med ledelsen i Team 24.10.2002 om pensjonsordninger i Team konsernet fra 1.1.2003

Styret diskuterte saken i forkant av et orienteringsmøte som ledelsen arrangerte med tillitsvalgte. Her la Orkla Finans fram forslag til framtidige pensjonsordninger. Ole Roger Berg, Sverre Sundset og John-Peder Denstad deltok fra BSF.

 

Sykdom og uførhet ved Team Trafikk AS - arbeidsgrupper.

Saken har stått på dagsorden i flere styremøter. Styret har diskutert forslag som burde videreføres inn i de fire oppnevnte ”angrepsteamene” ved Team (Teknisk; Kjøretid / Turnus; Veistandard; Attføring). Styret har blitt holdt orientert underveis av foreningens representanter om hva som er gjort i de forskjellige gruppene. Styret har lagt til rette for temamøte / idédugnad på medlemsmøte 1.10.2002. Det er en stor utfordring å få inn forslag til forbedringstiltak fra det enkelte medlem. Styret vedtok følgende i møte 15.10.2002: ”Vedrørende forslag til egenerklæring om eget sykefravær / barns sykdom, må det sjekkes opp nærmere hvordan regelverket er, jfr. tariffavtalen, arbeidsmiljø­lovens og folketrygdlovens bestemmelser. Egenerklæring om helse for nyansatte i Team skal kun behandles av bedrifts­helsetjenesten.”

 

Eierskapet i Team Trafikk.

Styret har i flere sammenhenger drøftet eierskapssituasjonen i selskapet og grundig gjennomgått någjeldende overenskomst m/ NHO/TL og NAVO-overens­komsten som gjelder for Nettbuss-selskapene for å være godt oppdatert på tariffavtalenes likheter og ulikheter mhp. lønns- og arbeidsvilkår. Tidligere vedtak om at BSFs holdning er at Trondheim Kommunes aksjepost ikke skal selges til Nettbuss AS er fulgt opp overfor politiske partier i byen.

 

Politisk demonstrasjonsstreik i regi av LO 17.10.02 kl. 14-15 mot Bondevikregjeringens forslag til statsbudsjett 2003.

Styret behandlet saken i møte 15.10.2002. LO hadde oppfordret medlemmene til å slutte opp om den lovlige politiske streiken. Den politiske demonstrasjonsstreiken var retta mot Bondevikregjeringens forslag til statsbudsjett for 2003. Styret behandlet opprop med streikegrunnlag i fem punkter og oppfordring om å delta på torgmøte fra LO i Trondheim datert 10.10.2002: 1. Forsvar arbeidsledighetstrygda og permitteringsreglene (Regjeringa vil ta trygda fra de som tjener minst (under 81.300 kroner) og de som har gått arbeidsløse i over to år. De vil at ferietillegget på 9,5 % av dagpenger blir fjernet. De vil at arbeidsgiverne skal betale de første 20 dager ved permittering og vi de neste fem. Resultatet er oppsigelser i stedet for permittering); 2. Sett ned rente og kronekurs – forsvar industrien (Tusener har mistet jobben, titusener vil følge om politikerne ikke instruerer Norges Bank om å sette ned rente og kronekurs. Det må skje i høst); 3. Avvis regjeringas forslag til nye overtidsregler (Regjeringa vil at det skal kunne inngås avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker om å jobbe inntil 400 timer overtid i året. Dette vil i praksis gjøre det umulig å si nei, og det rammer helsa til folk. Etter hvert kan det true hele overtidsbetalinga); 4. Lik skole for alle – stans privatskolene (Regjeringas forslag innebærer at det blir mer støtte til en privat skole enn til offentlige. Dette er et angrep på enhetsskolen, likeverdig skoletilbud for fattig og rik); 5. Stans privatisering av offentlig sektor (Vi ser at privatiseringa både rammer de ansatte og etter hvert fører til at det blir ulikt tilbud etter lommebok og hvor du bor). Styret diskuterte og avklarte hvordan BSF skulle følge opp LOs oppfordring til medlemmene om å delta i den politiske demonstrasjonsstreiken: Det ble stemt over følgende: ”Trafikken stoppes for delta i den politiske streiken”. For: 4 stk. Mot: 7 stk. Forslaget falt. Styret vedtok: ”Medlemmer som har anledning oppfordres til å delta på torgmøtet. BSF stiller med fagforeningsfane.”

 

Kollektivtrafikkens uke 38/02 – Kollektivaksjon 2002 - Busstur 2002 - samarbeid mellom Kollektivkampanjen, Trondheim kommune, Team Trafikk og Statens Vegvesen.

Styret behandlet saken i flere møter. Sammen med samarbeidspartnerne ble det gjennomført informasjonskampanje med utdeling av løpesedler, praktiske tiltak for forbedret kollektivtrafikk (utvidelse av kollektivfelt, park and ride på Leangen, stengning av torget for privatbiler), pressedekning, miniseminar om kollektivtrafikk i Rådhuset fredag 20. september og kulturarrangement med mer i Midtbyen lørdag 21. september. Dette arbeidet vil bli fulgt opp, og det har lagt et godt grunnlag for kontakt med viktige alliansepartnere for å bedre våre rammevilkår.

 

Stengning av torget – hva gjør vi?

Styret har jobbet med saken med bakgrunn i Formannskapets vedtak om å stenge torget for all trafikk fra februar 2003. Kontakt har blitt tatt med politikere og administrasjon for gjennom pådriverarbeid å sørge for at bussene fremdeles kan kjøres via torget. Kontakt med professor Stein Johansen v/ Institutt for samferdselsteknikk NTNU har også blitt gjort. Styret ser på han som en alliansepartner fordi han har argumentert sterkt mot å stenge torget for busstrafikk. Bakgrunnen for dette er resultater fra ”Strong Bus Project” i England om viktighet av framkommelighet, nærhet og tilgjengelighet. Johansen deltok på vårt miniseminar om kollektivtrafikk i Rådhuset fredag 20. September. I etterkant av dette seminaret uttrykte ledende lokalpolitikere for Venstre og SV i media at de var enig i at bussene også i framtida måtte kjøres om torget, mest sannsynlig over nordvestre torgkvadrant. Sentrale arbeiderpartirepresentanter har også uttrykt forståelse for dette.

ak

Tillitsvalgtkonferanse - Team konsernet 22. – 23.10.2002

Styret har i flere møter behandlet og planlagt tillitsvalgtkonferansen innen Team-konsernet. Konferansen ble gjennomført i Orklas Gjestebolig på Løkken. Av temaer som ble planlagt og lagt vekt på var bl.a. internt samarbeid, lokale avtaler innen konsernet, forskjell og ulikheter mellom NAVO og NHO/TL tariffavtalene. 10 tillitsvalgte fra Team Møre og Team Buss, 9 tillitsvalgte fra BSF og 1 tillitsvalgt fra BSV deltok. Avgående styreleder i Team-konsernet Arve Slørdahl fra Orkla takket for samarbeid med de tillitsvalgte i det året de har vært inne på eiersiden.

 

Storbykonferansen høst 2002 – 13. – 15. september 2002.

Styret behandlet i flere møter planer for Storbykonferansen 2002 som BSF i år hadde ansvaret for å gjennomføre. Dette gjaldt program med temaer, innledere, deltakere med mer. Konferansen ble holdt på Bakeriet Home Hotell. Sosiale samvær for alle de tilreisende tillitsvalgte fra busselskapene i de andre større byene i Norge ble også arrangert. Ole R. Berg, Harald Sehm, Børge Tingstad, John-P. Denstad og Tom Warholm deltok fra BSF. BSF fikk skryt av deltakerne for god gjennomføring av og godt innhold i konferansen. Neste storbykonferanse er i Drammen høsten 2003.

 

Søknader om økonomisk støtte.

c)                     Styret har avslått Søknad om økonomisk støtte fra Norsk Folkehjelp Trondheim.

 

Annet.

Av andre saker ikke nevnt over som styret har behandlet i perioden august – oktober nevnes: Faste skift for 50 % ansatte; Problemer med oppgjørsautomater; Ansiennitet - Overgang til ”Nytt AS Verkstedsenter”; Resultatregnskap BSF pr. august 2002; Verving; Informasjon om kurs; Veitransportens sjette internasjonale aksjonsdag – 15. oktober 2002; Samarbeidsprosjekt NKF og NHS – et nytt forbund; Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) – framtid; NKF og NHF eldrekampanje – ”Ti rettigheter for eldre mennesker”; LO i Trondheim sin teatertrupp; Rekruttering i et flerkulturelt perspektiv – kurs; Globaliseringskonferansen 28.11-1.12.2002 i Oslo; Kvinner på tvers 2002 – konferanse 21. – 22.9. i Oslo; Spesialtilbud på abbonnement på tidsskriftet Velferd.

Sak                

 

 

Hovedverneombudet.

 

Harald Sehm

IA-Bedrift ?

 

IA = Inkluderende arbeidsliv.  Debatten om Team Trafikk skal bli IA Bedrift har foregått siden feb/mars. Foredrag fra trygdekontoret, mange av oss har vært på forskjellige kurs og seminar, vi har oppdatert oss godt Sykefraværsgruppa har det til diskusjon og uttalt at dette går vi for. Det finnes mange momenter i denne avtalen som vil gi oss økte muligheter til å få flere tilbake på jobb, flere på aktiv sykmelding, og ikke minst, holde flere på jobb ! For å holde sjåførene på jobb vil ett av målene være å ha en varm buss, en buss som starter. Mandag 11 nov 2002 falt disse forutsetningene bort for en del. Et antall sjåfører fikk buss som ikke startet. Ett antall fikk sannsynligvis kald buss, og et antall turer gikk ut. Det siste har jo skjedd ofte i år 2002.  ... Ønsker ikke å dvele for mye med denne mandagen, fordi det ser ut til at denne dagen ble oppfattet som så ekstrem mht avvik/startproblem at det nå er tatt et grep som allerede samme uka  sikret oss en varm buss, som startet. Jeg er av den formening at slike mandager  har vi hatt 4-6 ganger hver vinter, men denne gang ble det ”oppdaget” og rapportert  av andre enn oss som kjører.  Administrasjonen kan komme tilbake med informasjon om hvilke grep som er gjort. Jeg finner det allikevel betimelig å stille spørsmålet om hvorfor disse tiltakene ikke er gjort før... Framover tror jeg på bedring, men tiden vil vise om også dette er enda et skippertak som renner ut i sanden…Egentlig så er tålmodigheten oppbrukt !!. 

 

Kollektivfelt:

opprettes flere plasser. Noen til vår hjelp, noen uten noe videre utslag for oss. Noen til hinder også ? Det siste er vel drøyt å på­stå, men min på­stand er at kollek­tivfelt i Innh.v mellom mellomveien og Strandveien ikke er bygd for vårt behov. Mulig noe langsiktig tenking ligger til grunn, men pr i dag skaper dette mest trafikale konflikter for de som skal skifte felt før rundkjøringen. Prinsenkrysset har fått noen nye skilt, nye kollektivfelt, og ny rundgang. Kongensgt fra Ila, her har alle fortsatt lov til å kjøre rett frem mot torvet i følge politiet (og skilting). Ble forespurt om dette i uke 46, men fikk ikke med meg at hele krysset med lys og nye kjørefiler skulle ”omgjøres” i denne omgang. Dessverre så er det ofte slik i Trondheim at skilt og merking i gata ikke stemmer over ens. Slik er det i Pr.Krysset og i Håkon VII gt blant flere.

 

Skistua

Får sansynligvis en kortsiktig løsning ved hjelp av bedre, og mer forståelig skilting og henvisning samt økt bevissthet fra de som driver med bilettsalg der oppe. Desverre så er det billettsalg først etter jul. Jeg oppfordrer dere som kjører der opp til å varsle meg eller planavd om evt problemer. Blir det helt ille og det må rygges så skal jeg ha beskjed umiddelbart. Husk ! ryike problem blir det flere og flere av, dessverre. Fartsdempende tiltak i alle varianter dukker opp. Mellomveien med sine opphgging uten ”hjelpemann” er forbudt ! Skiltene i Mellomveien som stikker ut i kjørebanen er det varslet om. Også sløyde kryss, ilagt brostein og med sluk/kumlokk i enden er et godt eksempel på forsuring av vårt arbeidsmiljø. Bussen må ned i  10-20 km/t mens personbilen fortsatt kan kjøre 30-40 ! Nye puter i Sivert Tonstads vei virker som et godt alternativ forutsatt at de plasseres riktig i veibanen. Men disse  skal bort, mange personbilister har nemlig  klaget på at de er ubehagelige…. ??

 

Sykefraværsgruppa

 

 

er fortsatt oppe å går. Ting tar tid, jeg trodde i begynnelsen at dette skulle skaffe store forandringer på kort tid.  Mange forslag er på bordet som det jobbes med. Det skal komme en felles info fra denne gruppa til alle ansatte i nær fremtid. Men  ikke glem at alle har muligheten til å komme med innspill og og nye momenter til gruppas medlemmer. Men det sikreste sykefraværsdempende grepet kan gjøres i forbindelse med busskjøp. Jeg mener at hvis det nå ikke blir kjøpt busser av en slik standard og type som de ansatte vil ha, så vil alt annet sykefraværsarbeid være bortkastet ! Så kan alle og enhver gjøre seg tanker om de tidligere busskjøp. Vi har i de siste uker erfart at Svensk Saab/Scania bygd sammen med Norsk ”håndtverk” fra Stryn oppfattes som en optimal arbeidsplass for sjåføren.  Personlig er jeg litt mer betenkt over lengden på demvogna, 12 m er nok, men registrerer at flere mener noe annet. Men sommerens demvogn fra Scania/Katrineholm var også bedre enn Volvo fra Sæffle ! Vi venter i spenning.

 

Turnuser

kommer på veggen  før jul, nye iverksettes fra 13 Jan. Også her har sykefraværs­gruppa, og BSF stilt en del ”krav” mht kjøretid, og forsøk på annen rund­gang. B-turnus ønskes tatt bort, samme med singel lørdagen på A-tur­nus.

 

Til slutt:

Fortsatt like viktig å parkere riktig, koble vogna,åpne kraner og stenge vifter. Steng døra! Er det feil på vogna så skriv rapport. Ukvitterte rapporter , gjengangere eller feil som ikke er utbedret vil jeg ha beskjed om.

 

BARNEHAGEN PÅ TEAM TRAFIKK

 

 

 Er i full drift, men personalet er for tiden sterkt underbemannet i forhold til arbeidsmengden. Jobben begynner å bli veldig krevende på grunn av at noen av ungene oppfører seg dårlig. De forlater lekerommet uten å ta med seg rotet sitt.Fyller askebegre med illeluktende aske og sneiper  uten å tømme dem før de går ut for å leke med bussene sine. Der skjærer de opp ratt og herjer med radioen, etterpå roper de på pappaen sin for å få hjelp for den minste ting , ting som de egentlig kan gjøre selv etter alderen å dømme. Når uteleken er over stormer de inn for å gå på do, helst alle på en gang. Mange er så små ennå at de ikke rekker opp til doskåla, i vert fall ikke tisserenna. Så står de der da og tramper i søla. Noen tar tak i føleren på renna og røsker den ut fra veggen. De tror visst den er til å leke med. Hvordan skal det gå med disse barna når de vokser opp? Søker med dette etter ansvarlige kolleger som kan ta i et tak for få skikk på problembarna.

 

Bente

 

   


 

AKAN kontakter og Sosialtillitsvalgte

 

Bente og Tore fungere som sosialtillitsvalgte i BSF. De er også AKAN kontakter for Team. De kan kontaktes direkte på mob. tlf. eller via foreningskontoret på 73 82 22 20.

 

 

 

Bli med på å utvikle LO i Trondheims sin teatertrupp!

 

Vær med å synliggjøre fagbevegelsens verdier og samfunnsmessige betydning i samarbeid med andre fagforeningskamerater. Alle som har lyst ønskes hjertelig velkommen. Det kreves ingen erfaring fra teater- og revyarbeid.

I teatergruppen vil det under ledelse av Panter Tanter Production bli arbeidet med personlige erfaringer og historier fra fagbevegelsen. Det vil jobbes med å utvikle et kunstnerisk samtidsuttrykk annerledes enn det vanlige teater- / revyuttrykket.

Samlinger hver onsdag kl. 19 – 22 på rom 220 (Inngang gjennom resepsjonen Lilletorget Hotell og Møtesenter, Cicignons plass ved Folkets Hus).

 

For nærmere informasjon og påmelding, vennligst kontakt arb. nr. 594 John-Peder Denstad (Tlf. 995 14 216)

 

 

 

Konferanse på Løkken med 20 LO tillitsvalgte i Team konsernet

                                                                                                                            

Deltagere:

 

Fra Team Buss:

Jan Inge Holm

Ove Aamo

Harald Kårøy

Roar Syrstadvold

Jon Olav Øyangen

 

Fra Team Møre

Jan Ketil Kolberg

Olav Bjørnstad

Lauritz Storholt

Ketil Haltbakk

Rune Neergaard

 

Fra Team Trafikk:

Rune Straumann

Tore Norum

Ole R. Berg

Børge Tingstad

Harald Sehm

Knut Kvaal

Sverre Sundset

Tore Johansen

John Peder Denstad

Tor Sandstad

 

 

Grundig presentasjon av deltakerne. Vi prøvde å lære navnene på alle vi ikke kjenner. Viktig at vi blir godt kjent, for å få til et godt samarbeid.

 

Kort gjennomgang av organiseringen av fagforeningene og klubbene i Team konsernet. To fagforeninger i byen , BSF og BSV. To fagforeninger i distriktet, Midtnorsk og Møre og Romsdal Transportarbeiderforening. Egen klubb i Team Buss. NKF og NTF organiserer alle typer ansatte. YTF har også noen medlemmer.

 

Gjennomgang av tarifforskjeller mellom Nettbuss avtalen (NAVO) og Transportavtalen (NHO) ( som vi går på) ved John Peder.

 

NAVO har en A- og en B-del. Fellesbestemmelser ligger i A-delen. B-delen er for hver enkelt bedrift. Nettbuss har en felles avtale for hele konsernet.

Liten forskjell i timelønna. Lørdag/søndag tillegg 40% og 35%. Kveld samme 25%, men ikke sammen med overtid i NAVO. Helge og høytid likt , men ikke sammen med overtid i NAVO.

Overtid kan avspaseres time mot time + overtidstillegget i NAVO.

 

NAVO bedre på permisjoner , amming, pappaperm osv.  NAVO bedre på forsikringer , gruppeliv. NAVO bedre på pensjon, 63% av brutto lønn. 

 

NAVO bedre på oppsigelsestid, minst 3 mnd. Bedre på frikort, ekspressbusser.

 

Diskusjon om tariffbestemmelser, ferieavvikling, stasjoneringssted og lignende. Vi registrerer at det er store lokale forskjeller mellom behov og muligheter. Ønske om konsernavtale på 4 ukers sommerferie. 

Pengeoppbevaring og forsikringer må tas opp i konsernet. Utarbeide klarere retningslinjer. Økonomiske garantier. Overvåkningskamera i bussene bør være standard. Sikkerheten for sjåføren må prioriteres. 

 

Lokale avtaler

 

Lang og god diskusjon på ansiennitet. Bedriftsansiennitet , konsernansiennitet, korpsansiennitet er begreper som vi diskuterte. Viktig å få på plass en avtale om disse

Bedriftsintern attføring en viktig bit av dette.

Nattbuss – forskjellige avtaler 50-80-100% tillegg. Frivillig eller på turnus. Fast beløp eller provisjon. Bør kanskje samordnes.

Tillitsvalgte – mobiltlf. med begrenset bruk. TB – Frikjøp fra 1 dag pr. uke (TB) til 5 dager pr. uke.(TT)

Lørdagstillegg på verkstedet 25% på lørdag frem til 15.00. (TB)

Særavtale for turkjøring. Forskjellig for TM og TB. Må få en felles avtale

Kontoransatte bruker HK standardoverenskomst. Sammenligne lønnsnivå. 

Gruppelivsforsikring er forskjellig. Bør samordnes.

Avtale om korte velferdspermisjoner må vi få  på plass felles.

Uniformsavtale må vi på plass felles.

Fritidsulykkes forsikring. TM. Yrkesskadeforsikring litt forskjellig.

Oppmøte tid morgen for klargjøring av vogn. 7 –15 minutter.

Brøyteavtale – kjettingavtale TT. Egen avtale for arbeid utenfor verkstedområdet. TT. 60/120 kr. Pr utrykning. Konkurransetillegg verkstedet 3 kr. Pr. time.

 

Vi må etablere et LO utvalg i konsernet.

 

Utskilling av verkstedene som eget AS. Ansatte går i mot. Vi bør presentere et motforslag. Få frem konsekvenser. Mister ansvar for helheten. Det er ikke mitt bord. Eneste vi oppnår er å få en ny overbetalt direktør. Må få mer forebyggende vedlikehold. All verksteddrift underlegges bussdrift, det er de som  vet hva behovene er.

 

 

Pensjon

 

Forskjellen på ytelsesbasert og innskuddsbasert ordning. Trygghet for alderspensjonen, trygghet for inntekt ved uførhet og sykdom .

 

Ytelsesbasert betyr at du vet hva du får utbetalt i pensjon. Innskuddsbasert betyr at du ikke vet hva du får ut til slutt.

 

Vi har forsjellig utgangspunkt. For noen vil en dårlig pensjonsordning være bedre enn ingenting. For oss andre vil enhver svekkelse være uakseptabelt.

 

 

Kort orientering om Nettbuss, visjoner og mål ved Ole R.

 

Andre tema vi var innom:

 

Vognstandard,  spesielt på skolebusser. Må oppjusteres for å sikre fremtidas passasjerer. Bruke andre kanaler for å påvirke selskapene, f eks FAU.  Lage sentrale krav til skolebusser.

Mannskapssituasjonen i selskapene. Opplæring av nye sjåfører.

Kampanje mot svekkelse av Arbeidsmiljøloven

 

Vi vedtok å etablere LO utvalg på konsernbbasis. Følgende foreslås til et forhandlingsutvalg:

Jan Inge Holm, Rune Neergaard, Tor Sandstad, Ole R. Berg

 

Oppsummering –videre oppfølging 

 

Konsernansiennitet – bedriftsansiennitet – lag forslag - BSF

Omorganisering av Verkstedene – lag argumenter - Rune

Turbilavtale- Jan Inge

Sammenligne lønnsnivå kontor/adm. - Alle

Sammenligne gruppelivsforsikringer- Alle

Korte velferdspermisjoner – Jan Inge

Uniformsavtale –Ole R

Kamera i bussene –Alle- Harald

Etablere LO utvalg i konsernet -Alle

Opplæring av nytilsatte – rekruttering- etterutdanning – LO utv.

Skolebarntransport – Lo utv.

Forsikringer – veske- penger – garantier - Rune

 

 

Ole R. Berg

Referent

 

Fakta om landsmøtekostnadene

 

På grunn av VG-oppslagene på landsmøtets siste dag, har vi lyst til å gi dere alle fakta som det på det nåværende tidspunkt er mulig å gi om kostnadene for landsmøtet 2002. Men la det være sagt med en gang – forbundet har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for dette arrangementet. Det koster penger å samle så mange tillitsvalgte, nasjonale og internasjonale gjester til det politiske verkstedet som landsmøtet er. Her fastlegges forbundets politiske plattform for de neste fire årene. Her fattes viktige vedtak som setter forbundets tillitsvalgte på alle nivåer i stand til å gjøre det de skal; å best mulig ivareta medlemmenes interesser. Det er dette som er demokrati. 

 

Forbundet har ordinære landsmøter hvert fjerde år. Kostnadene ved landsmøtet fordeles over hvert år i landsmøteperioden ved at det foretas årlige avsetninger. 

 

Kostnader som ikke direkte knytter seg til selve landsmøteavviklingen, dekkes også over landsmøteavsetningen, for eksempel bevilgninger, kampanjer og utredninger. Dette har noe med regnskapsføring og budsjettering å gjøre, og er med på å gi et skjevt bilde av hva landsmøtet egentlig koster.

 

Til årets landsmøte utgjør landsmøteavsetningen ca 22 millioner kroner. Denne avsetningen skal dekke:

·        Fylkenes kostnader i forbindelse med landsmøteforberedelser og valg av delegater

·        Ulike andre kostnader knyttet til forberedelser til landsmøtet – komitemøter og annen møtevirksomhet for å planlegge og utarbeide innholdet i landsmøtet

·        Reise- og oppholdskostnader for 405 delegater under landsmøtet

·        Kostnader knyttet til tolking og referenter

·        Profilering i forbindelse med landsmøtet

·        Ulike bevilgninger som vedtas av landsmøtet

·        Trykkeutgifter

·        Kultur

·         

Med profilering menes design og produksjon av utsmykking av Folkets Hus, i tillegg til trykksaker, plakater og annet materiell.  Dessuten de to kampanjene vi har kjørt sammen med NHS, eldrekampanjen og fagorganisertkampanjen.

Til sammen har dette kostet: 1 900 000 kr.

 

Bevilgninger som landsmøtet har vedtatt koster til sammen 2 375 000 kr.

Den største her var bevilgningen til Norsk Folkehjelps HIV/AIDS-prosjekt på en million kroner.

 

Reise-, oppholds- og møtekostnader er på 5 583 000 kr.

 

Trykking av landsmøtedokumenter er på 1 669 000 kr.

 

Kulturstafetten i fylkene 600 000 kr.

 

Diverse andre kostnader knyttet til avvikling av landsmøtet, er foreløpig beregnet til 3 874 408 kr.

Dette omfatter personalkostnader, kulturprogrammet,  EDB-kostnader og gaveartikler som vesker, slips, skjerf og landsmøtebildet.

 

Summerer vi disse tallene ender vi opp med en sum på 16 001 408 kr.

Fra dette kan vi trekke summene til bevilgninger og kampanjer,

totalt 3 475 000 kr.

 

De reelle landsmøtekostnadene er derfor på 12 526 408 kr.

 

Dette endrer det bildet som VG har forsøkt å skape av forbundet. Vi har brukt dette tallet, og foretatt samme beregninger som VG har gjort i sitt oppslag. Noe som viser at NKFs landsmøte ikke er blsnt de dyreste, vrken når det gjelder pris per delegat eller per medlem.

 

Pris pr. delegat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad

Antall delegater

Pris pr. delegat

 

 

 

 

NNN

8 000 000

205

39 024

Fellesforbundet

15 000 000

461

32 538

Norsk Transportarbeiderforbund

5 000 000

160

31 250

NKF

12 526 408

405

30 929

Norsk Sjømannsforbund

3 000 000

100

30 000

 

 

 

 

Pris pr. medlem

 

 

 

 

Kostnad

Antall medlemmer

Pris pr. medlem

Norsk fengsels- og friomsorgsforund

1 200 000

2 921

411

Hotell- og restaurantarbeiderforbund

3 500 000

11 876

295

Norsk Transportarbeiderforbund

5 000 000

17 858

280

Norsk Sjømannsforbund

3 000 000

12 293

244

NOPEF

4 000 000

16 830

238

Musikernes Fellesorganisasjon

400 000

5915

68

Arbeidernes Presseforbund

50 000

902

55

Norsk Kommuneforbund

12 526 408

232 257

54

NISO

30 000

713

42

 

Nytt Forbund

 

Landsmøtet i Norsk Kommuneforbund vedtok å slå seg sammen med Norsk Helse og sosialforbund fra juni 2003.  Det nye forbundet vil bli det suverent største i Norge, med nesten 300 000 medlemmer. Dette vil selvsagt gi det nye forbundet  stor innflytelse, både internt i LO og overfor det politiske miljø både lokalt og sentralt.

Det finns sterke krefter som ikke liker at dette nye forbundet blir så stort og sterkt. VG var tilstede på hele landsmøtet i NKF, og det eneste de greide å skive var at Landsmøtet kostet 20 mill. kr. Dette er heller ikke riktig. (Se annen artikkel  i bladet.)  Ikke et ord skrev om de vedtak som ble fattet, de bevilgninger som ble gjort eller om hva det nye forbundet står for.

Det nye forbundet er i utgangspunktet medlem i LO, men det blir en diskusjon i forkant av landsmøtet om betingelsene for LO medlemskapet. Og det blir det den viktigste saken for oss. Får det nye forbundet lov av LO til å organisere oss ansatte i kollektivtrafikken  med fulle forhandlingsrettigheter?

Det nye forbundet blir inndelt i 4 seksjoner. Alle medlemmer blir knyttet opp mot en seksjon etter hvilket yrke de har. Det betyr at medlemmene i de forskjellige fagforeningene vil være medlemmer i forskjellige seksjoner. De fleste av våre medlemmer vil bli medlem i seksjon Teknisk og Samferdsel. Seksjonene skal først og fremst ta seg av det yrkesfaglige arbeidet, det vil si alt som angår yrket og faget ditt. Fagforeninga skal fremdeles ta seg av lokale forhandlinger og andre forhold for alle medlemmer.

 

Ole R