Styrets beretning for året 2006:

 

1.    BSFs arbeid bygger på 5 bærebjelker:

Yrkesstolthet

Solidaritet

Aktivitet

Arbeidsforhold

Miljø

 

2.    Foreningens strategiske hovedområder og målsettinger.

 

Årsmøtet i BSF vedtok 31.01.06 følgende strategiske (langsiktige) hovedområder og målsettinger som grunnlag for BSFs handlingsplan for 2006:

 

Lønn:

Mål:         Lønna opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Strategi:   Samarbeide m/ andre forbund om lønnsoppgjørene.

        Synliggjøre lav lønn – stort ansvar.

Øke bevilgningene til kollektivtransporten gjennom politisk påvirkning.

        Utvikle lokale avtaler.

        Få bort Frontfagmodellen.

 

Mål:         Gjenopprette 66 % brutto ytelsesbasert pensjon for alle.

Strategi:   Tilbake i kommunal eie gjennom politisk påvirkning.

        Bruke tariffoppgjørene.

               

Arbeidsmiljø:

Mål:         Det normale skal være at medlemmer kan stå i arbeid til pensjonsalder.

Strategi:   Få pengene bort fra vogna gjennom et nytt betalingssystem.

        Turnusforbedringer.

Bedre forholdene i trafikken gjennom arbeidet med Transportplan for Trondheim.

        Flere resurser til vognvedlikehold og klargjøring.

 

 

Arbeidstid:

Mål:         6-timers dag / 30 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

Strategi:   Synliggjøre virkninger gjennom prøveordninger. 

Politisk påvirkning.

Bruke lønnsoppgjørene.

 

Rammevilkår:

Mål:         Stopp i all bruk av anbud i kollektivtrafikken i Norge.

Strategi:   Politisk påvirkning.

        Samarbeide med andre bl.a miljøbevegelsen.

        Felles tariffavtale i hele bransjen.

 

Mål:         TT tilbake til kommunal eie.

Strategi:   Politisk påvirkning. 

 

Foreningsutvikling:

Mål:         BSF som eneste fagforening på TT

Strategi:   Systematisk vervearbeid som hovedoppgave – for alle – alltid.

Skolere og engasjere mange medlemmer.

Få frem bedre det vi gjør og oppnår.

 

Styret konkretiserte disse hovedområder og målsettingene gjennom konkrete tiltak i en handlingsplan.

 

Hva har vi oppnådd i forhold til våre strategiske hovedområder og målsettinger?

Skal vi se på resultatene i forhold til våre strategiske hovedområder og målsettinger så får vi følgende forhold:

 

Lønn:

Vi fikk et av de beste lønnsoppgjørene siden storstreiken 1998, men vi fikk ingen bransjeavtale. Lokalt fikk vi et bra oppgjør med ekstra tillegg for ca. ½ parten av medlemmene på kontor og administrasjon. Totalt sett et bra år, selv om vi ikke har kommet særlig nærmere målet om gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det gode samarbeidet mellom alle de 4 forbundene vil fortsette neste år, og det gir håp for neste hovedoppgjør i 2008.

Ingen forandring i forholdet til eierskap. Trondheim kommene har fortsatt sitt vedtak om tilbakekjøp, men saken står på stedet hvil.

 

Arbeidsmiljø:

Året ble negativt preget av de problemene som de nye kjørerutene og turnusene førte til for sjåførene. Arbeidsmiljøet ble kort sagt dårlig for mange sjåfører. På slutten av året fikk vi gjennom en del endringer i trafikkforholdene som virker positivet. Nye turnuser og kjøreruter blir nå utarbeidet. Det er enighet internt i selskapet om at pengemengden på bussen må bli mindre, men lite konkrete planer/tiltak er satt i verk.

Klargjøringshallen har gjennomført en total omorganisering. Litt for tidlig å si hvordan dette slår ut på arbeidsmiljøet, men de nye turnusene har blitt godt mottatt.

Kontor og administrasjon preges fortsatt av høyt arbeidspress og mye overtid for mange. Hvis dette fortsetter over lang tid vil det fort få negative arbeidsmiljømessige utslag. Ikke et godt år for arbeidsmiljøet.

 

Arbeidstid:

Vi har ikke fått 6-timersdagen. Det positive er at vi har fått et godt tilbud til de som ønsker å jobbe etter 62 år, 60% stilling med 100% lønn. Det mest skuffende er at vi ikke har fått i gang prøveturnuser med kortere arbeidstid.

 

Rammevilkår:

Anbud brukes fortsatt i større og større omfang. Vi har foreløpig stopp i ST/Trondheim. Bransjeavtalen gikk i dass, og Trondheim kommune har fortsatt ikke kjøpt oss tilbake. Mye vil nok avklares i løpet av neste år.

 

Foreningsutvikling:

Den fine medlemsøkningen vi har hatt de siste åren har stoppet litt opp. Vi har få medlemmer som er direkte misfornøyd, men det som bekymrer er synkende interesse for kurstilbudet vårt. 6 medlemsmøter ble avholdt i 2006. Det best besøk­te møtet hadde 74 medlemmer til stede. Laveste oppmøte var 25 til stede, mens gjennomsnittlig oppmøte for alle møtene var 45 stykker til stede. Dette er en svak nedgang på 2 stk. fra sist periode.

Det er meget viktig for foreninga, at vi opprett­hol­der aktiviteten og har engasjerte medlemmer som kommer på med­lems­møtene og skolerer seg.

 

3.    Tillitsvalgte i perioden:

 

Etter årsmøtet 31.01.06 fikk styret følgende sammensetning:

Leder                                       Ole R. Berg

Nestleder                                 Sverre Sundset        

Sekretær                                 John P. Denstad

Kasserer                                  Rune Straumann

Opplæringsansvarlig                 Børge Tingstad

Ungdomstillitsvalgt                    Bård Langørgen

HVO                                        Harald Sehm

Pensjonisttillitsvalgt                   Ivar Mule

Styremedlem 1                         Bente Elshaug

Styremedlem 2                         Roland Knutsson

Styremedlem 3                         Lars Wærdahl

Styremedlem 4                         Mari-Ann Johansen

Styremedlem 5                         Geir Johnsen

Styremedlem 6                         Terje Kirkhaug

Styremedlem 7                         Rune Magnussen

Styremedlem 8                         Torbjørn Modig        

Styremedlem 9                         Tor Erik Kummernes        

Styremedlem 10                       Frobisher Kasirye     

 

Representasjon overfor Team Trafikk AS:

 

Forhandlingsutvalg:       Ole R. Berg, Sverre Sundset, John-P. Denstad.                     

Vara:                            Torbjørn Modig, Børge Tingstad.

 

Repr.  AMU:                 Harald Sehm, Sverre Sundset, Torbjørn Modig, Ole R. Berg

Vara:                            Bente Elshaug, Børge Tingstad, Roland Knutsson, Rune Magnussen.

 

Bedriftsutvalget:          Ole R. Berg, Sverre Sundset, Rune Strau­mann, Mari-Ann Johansen, Harald Sehm (HVO).

Vara:                            Børge Tingstad, John-P. Denstad, Bente Elshaug, Roland Knutsson, Torbjørn Modig.

 

Styret Team Trafikk AS:  Ole Roger Berg, Sverre Sundset, Rune Straumann.

Vara:                            2. vara: John-P. Denstad; 3. vara: Børge Tingstad; 4. vara: Harald Sehm.

 

Attføringsutvalget:       Tore Norum

Vara:                            Bente Elshaug

 

AKAN – Kontakter:       Tore Norum, Bente Elshaug

 

Styringsgruppe for pensjon på TT:        Ole R. Berg

 

Plasstillitsvalgt Klargjøringshall:    Geir Johnsen

 

Plasstillitsvalgt Kontor / Adm.:       Mari-Ann Johansen

Vara:                                               Åsgeir Møllen

 

Plasstillitsvalgt Team Flexi:           Terje Kirkhaug

 

Turnustillitsvalgt Team Flexi:         Petter Larsen

 

Talsperson for 10 % ansatte:         Brit Guin

 

Avd. utvalg Bussdrift:                     Hovedtillitsvalgt (Ole R. Berg), HVO (Harald Sehm)

Vara:                                               Sverre Sundset, Torbjørn Modig.

 

Turnustillitsvalgt:            Roland Knutsson

 

Datatillitsvalgt:                Roland Knutsson

 

Hovedverneombud:         Harald Sehm

 

Verneombud:                  Torbjørn Modig (vara HVO)

Tor Inge Gjengaar

Thore Wærdahl

Per Erik Kufås

Kristian Arnesen

Roland Knutsson

Helge Hammerdal (Team Flexi)

Åsgeir Møllen (Adm.)

                                       Even M. Vårum (Klargjøringshallen)

                                       Rune Magnussen

                                       Siv Anita Singstad Throndsen

                                       Karl Arne Maurseth

                                       Snorre Lenes

 

Vognkomité buss:           Rune Magnussen, Siv Anita Singstad Throndsen, Roger Wærdahl, Thore Wærdahl, Kristian Arnesen.

 

Vognkomité (Team Flexi):      Terje Kirkhaug, Helge Hammerdal

 

 

Ekstern Representasjon:

 

Repr. Fagforbundet S-Trøndelag:   Ole R. Berg, Torbjørn Modig.

vara:                                                Sverre Sundset, John-P. Denstad, Rune Straumann.

 

Repr.  LO i Trondheim:                  Ole R. Berg, John-P. Denstad

vara:                                                BørgeTingstad (møter fast så lenge JPD er sekretær i LO i Trondheim), Torbjørn Modig, Lars Wærdahl, Rune Magnussen, Mari-Ann Johansen

 

Lederforum Fagforb. i Trondheim: Ole R. Berg

Vara:                                                       Sverre Sundset

                                              

Repr.  Seksjon SST i Trondheim:   Børge Tingstad,

Vara:                                       Harald Sehm, Rune Magnussen

 

Kontaktperson SKA i FF i ST:         Mari-Ann Johansen

 

Styret I Foreningskantiner TT AS: Bente Elshaug, Børge Tingstad, Morten Holden (til juni 2006), Tore M. Norum (til juni 2006), Tor Erik Kummernes (fra juni 2006), Harald Bjørn (fra juni 2006).

 

Plasstillitsvalgt Kantina:                 Mette Finserås

 

Styret i Personellservice:               Rune Straumann

 

Faggruppe Kollektivtransporten

(Fagforbundet):                              Ole R. Berg

 

Opplæringskontoret for

 Transportfag (OKT):                      Børge Tingstad

 

Leder valgkomité OKT:                   Harald Sehm

 

Opplæringsutvalget i

Kommunal Kompetanse:                Børge Tingstad

 

Leder i SST i Fagforbundet i S-Tr.lag:    Børge Tingstad

 

Samfunnspolitisk utv. i Fagforb. S-T:     Torbjørn Modig

 

Arbeidslivsutvalget i Fagforb. I S-T:       John P. Denstad

 

Valgkomiteen I Fagforbundet i S-T:        Sverre Sundset

 

Vennskapsfor. Tr.heim - Ramallah: Torbjørn Modig

Vara:                                                       Bente Elshaug

 

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Tr.lag:        Rune Magnussen

Vara:                                                       Torbjørn Modig

 

Arbeidernes Økonomiske Fellesorg.:      Mari-Ann Johansen, John-P. Denstad

Vara:                                                       Rune Magnussen, Børge Tingstad

 

Klassekampen (generalforsamling):       Ole R. Berg

 

Kollektivkampanjen i S-Trøndelag: Bård Langørgen

Vara:                                       Lars Wærdahl, Frobisher Kasirye

 

Interne utvalg i BSF:

 

Seksjonsleder/kontaktp. SKA:        Mari-Ann Johansen

 

Ungdomsutvalg:                    Bård Langørgen (leder), Lars Wærdahl, Frobisher Kasirye

 

Opplæringsutvalg:                Børge Tingstad (leder), Rune Magnussen

 

Revisorer:                             Lars Mo, Svein Arne Ravlosve

Vara:                                      Terje Rønvik

 

Valgkomité:                           Per Erik Kufås, Morten Holden, Jalil Vahedi,

Vara:                                      Barbro Liamo, Frøydis Myhren, Jomar Nordtømme

 

Redaktør Frontruta:              Tore Johansen

 

Kollegakontakt:                     Tore M. Norum, Bente Elshaug

 

Arrangementkomité:              Mari-Ann Johansen, Børge Tingstad, Bård Langørgen

 

Internett Redaktør:                Arve J. Solli

 

Transportplankomité:            Harald Sehm, Lars Wærdahl, John P. Denstad, Ole R. Berg

 

Turnusgruppe                       Roland Knutsson, Rune Magnussen, Ole R. Berg, Harald Sehm

 

 

4. Økonomisk aktivitet og møter.

 

Bevilgninger i perioden 2006:

Fra styrets konto:

Norsk Folkehjelp Trondheim – sommerleir for

russiske barnehjemsbarn:                                         kr. 2.000,-

SOS Rasisme:                                                        kr.    500,-

Sør-Trøndelag Nei til EU – arbeid om

fagbevegelsen og faglige rettigheter:                         kr.    500,-

Estlandsforeninga - transportert av hjelpesending

til gatebarn i Tallin:                                                   kr. 1.500,-

 

Fra solidaritetskontoen:

Hjelpefond for streikende bussarbeidere i Iran            kr. 3.000,-

Solidaritetskonto for medlem av Fagforbundet

Sabah Magid – til utdanning og livsopphold:               kr. 1.000,-

 

Aksjer/medlemskap:

Foreningskantiner AS                                kr. 100.000,- i aksjer

Rutebilhistorisk Forening                           Medlem

Arbeiderbevegelsens arkiv                Medlem

Arbeiderbevegelsens edruskapsfond          Medlem

Klassekampen                                         6 aksjer a kr. 1000,-

 

Innkjøp av betydning:

Det er innkjøpt en ny bærbar PC til kasserer.

 

Møter:

Det er avholdt

1 årsmøte

6 medlemsmøter

13 styremøter

30 forhandlings/drøftingsmøter

 

Medlemsutviklingen:

Foreningen hadde pr. 31.12 2006 totalt 550 medlemmer, mot 563 i 2005, 569 i 2004, 541 i 2002, 465 i 2001 og 418 i 2000. Av disse var det 399 yrkesaktive medlemmer (herav 32 kvinner) mot 408 i 2005, 399 i 2004, 386 i 2002, 352 i 2001 og 303 i 2000.

BSF har søkt  om og fått innvilget, fra Fagforbundet Sør-Trøndelag,  såkalte GUS-midler (Gå ut og spør). Dette er vervemidler som skal brukes til konkrete tiltak i ver­vearbeidet.

 

Fagforeningsutvikling:

Hovedtillitsvalgt er betalt av TT i 80 % stilling.  Som en prøveordn­ing inngikk vi en avtale med TT om frikjøp av foreningens leder for 2005. (Den resterende 20 % av stilingen, da HTV og leder er samme person). Dette har ført til bedre service overfor medlem­mene og en bedre hverdag for le­der. Styret ønsker å fortsette denne ordningen for 2007.

 

5. Interne aktiviteter

 

 


 

BSF Kvalitet

betyr at tillitsvalgte i BSF:

Aldri skal si noe om en person til andre, som du ikke kan si til den personen sammen med andre.

 

På arbeidsplassen skal tillits­valgte:

q       Sette personlig hygiene høyt, håndvask før mat hindrer smitte.

q       Holde arbeidsplassen vår ryd­dig. Gjelder også kantiner og andre fellesrom. Rydder vi etter en kollega så er det greit det også!

q       Konsekvent rapportere de feil og avvik vi kommer over. Gjeld­er feil og skader på buss og anlegg, dårlig renhold og andre avvik som kan forringe vår ar­beidsplass.

q       Ikke røyke i buss, hvilebu eller andre plasser hvor dette ikke er tillatt.

 

Som kollega skal tillitsvalgte:

q       Opptre på en folkelig måte og ta kolleger på alvor

q       Ta vare på humoren og be­handle kolleger og kunder med respekt

q       Aldri mobbe eller baksnakke medlemmer, kolleger eller andre personer

q       Aldri spre personopplysninger eller rykter

q       Informere på forståelig og lett­fattelig måte hva BSF jobber med.

q       Alltid sørge for at medlemmer får tilbakemelding

q       Ta vare på våre kollegaer. Det er lov å bry seg. Det er lov å gi ros.

 

Tillitsvalgte som er sjåfører skal:

q       Unngå tomgangs kjøring. I sen­trum er alt over 2 min tom­gang unødvendig (rapportering av feil og evt. utbytting av vogn med feil ved varme, luft med mer vil automatisk redusere tomgangs­behov).

q       Alltid være korrekt antrukket iht. uniformsreglementet.

q       Tillitsvalgt pin og Verneombuds pin bæres synlig på uniformen

q       Hilse på kolleger du treffer på veien, også fra andre selskaper

 

Som Saksbehandler skal tillits­valgte:

q       Behandle alle enkeltsaker skik­kelig

q       Aldri love noe om resultatet

q       Gi tilbakemelding innen 2 uker

q       Videre tilbakemelding regel­mes­sig til saken er avklart

q       Sikre at saken først er tatt opp med rette leder i Team Trafikk AS direkte.

Dette er noen enkle regler / hold­ninger som du kan forvente at til­litsvalgte i BSF forholder seg til. Vi stiller slike krav til våre tillits­valgte og vi håper dette også vil være en standard for alle våre medlemmer.

 

Årsmøte i BSF 31.01.06 – Opp­følging.

Det nye BSF-styret har i fellesskap gjennomgått rutiner og retnings­linjer som styret som helhet må ha innsikt i for å kunne fungere til beste for medlemmene. Dette gjelder blant annet: Ordensregler for bruk av fagforeningskontoret, rutiner ved innmelding av nye medlemmer, retningslinjer for kjøp av gaver / blomster i BSF, saks­behandlingsregler – enkeltsaker, taushetserklæring for tillitsvalgte, BSFs stipendordning i forbindelse m/ kurs, div. økonomiske rutiner og instruks for kontorvikar og fun­gerende leder / hovedtillitsvalgt. Tiltak i BSFs handlingsplan for 2006 er utarbeidet og ansvar fordelt. Styret har fastsatt møteplan vår 2006, og nødvendige suppleringsvalg til årsmøtets vedtak på tillitsvalgte er gjort.

 

Medlemsmøter BSF 2006.

Medlemsmøte BSF 14.03.06: 1) Hva vil Arbeiderpartiet med kollektivtrafikken og TT?; 2) Ny kollektiv forsikring for Fagforbundets medlemmer; 3) Eventuelt. Til stede: 29 stk.

Medlemsmøte BSF 18.04.06: 1) Timebanken; 2) Tariffoppgjøret / streik; 3) Ny forsikring; 4) Eventuelt. Til stede: 74 stk.

Medlemsmøte BSF 29.05.06: 1) Pensjon – ulike typer av ordninger; Til stede: 25 stk.

Medlemsmøte BSF 05.09.06: 1) Ruteendringer; 2) Kaffepenger på hvilebuer; 3) Eventuelt a) Folkets Hus Favørkort; b) Fagforbundets gruppelivsforsikring. Til stede: 50 stk.

Medlemsmøte BSF 03.10.06: 1) Ruteendringer; 2) Bransjeavtale buss; 3) Eventuelt a) Trekning av gratisbilletter RBK kamp.  Til stede: 54 stk.

Medlemsmøte BSF 07.11.06: 1) Ruteendringer – hva skjer?; 2) Bransjeavtale buss; 3) Eventuelt a) Bli kjent kurs BSF. Til stede: 40 stk.

 

Hovedtariffoppgjøret 2006.

Medlemsmøtet i BSF vedtok 04.10.05 følgende krav til hovedtariffoppgjøret 2006:

 

1.    Lønn

Anstendig lønn for stort ansvar: Minimum kr. 275.000 i året + kr. 30.000 for fagbrev.

Kveldstillegg: Kveldstillegg 40 % av timelønn fra kl. 17.00 – 06.00.

Helgetillegg: Helgetillegg 40 % av timelønn hele helga fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00 / ut skiftets lengde.

Overtid: All overtid betales med 100 % tillegg på søndager / hellig­dager og fridager (turnusfri).

Bevegelige helligdager: Arbeid på bevegelige helligdager betales med 133 % tillegg.

Delt dagsverk kompenseres med minimum 2 x timelønna.

2.    Arbeidstid

Ukentlig arbeidstid: 33,6 t/uke for alt arbeid med varierende arbeids­tid, også delt dagsverk.

Forsøk med 6 - timersdag – to­skiftordninger: Det skal i tariffperi­od­en startes forsøk med 6 – ti­mers arbeidsdag gjennomført som toskifts­ordning.

Lengde på skift: Ingen skift over 8 timer – av hensyn til aktsomhets- og sikker­hetsprinsipper – trøtthet dreper.

Pauser – utstrekk: Minimum 40 minutters pause for skift over 5 timer. Ingen trekk av lønn over 30 minutters pause. Maks. utstrekk før/etter pause 4 ½ time.

Delt dagsverk: Delt dagsverk kan kun brukes mandag til fredag mellom kl. 05.00 og 18.00 – mønstres minimum som gjen­nomsnitts arbeidsdag .

Normalarbeidsdag: Normalar­beidsdag fra kl. 06.00 til 17.00 – Arbeidstiden begynner og slutter samme (stasjonerings-) sted.

Helgearbeid: Arbeid maks hver 3. helg.

Veskeoppgjør: Veskeoppgjør dag­lig i betalt tid.

3.    Pensjon

Pensjonsytelse: Minimum 66 % ytelsesbasert pensjon. All inntekt skal være pensjonsgivende.

Pensjon for framtida: BSF bekla­ger sterkt det pensjonsforlik som ble vedtatt på Stortinget 26.5.05. Vi mente og mener fortsatt at lan­det vårt har råd til en off­entlig pen­sjon med besteårsregel, uten le­vealdersjustering av pen­sjonene og at pensjonistene skal ha samme reallønnsutvikling som andre i samfunnet. Nå er heldigvis pen­sjonsforliket bare et skjelett og skal nå fylles med innhold. Vårt mini­mumskrav er at LO-kongress­ens forutsetn­inger for å godta et pensjonsforlik innfris. Det vil si:

·        LOs folkepensjon velges som modell.

·        Alle får regulert en del av pen­sjonen opp til minstepensjon etter lønnsut­viklingen ellers i samfunnet

·        Det gis pensjonsopptjening ved arbeidsledighet, attføring, deltid og ut­danning etter tidligere inntekt.

·        Egen behandling før leveal­dersjustering av pensjon eller pen­sjonsalder, der landets øko­nomi, andre måter å finansiere pen­sjon på, sosiale for­skjell­er i levealder vurderes. Og det skal uan­sett ikke være slik at pen­sjons­alderen automatisk skal følge øk­ningen i levealder.

·        Vi krever at tjenestepensjons­ordningen allerede fra starten av blir partsstyrt og inne­holder uførepensjon.

Pensjonsforlikets garanti om å beholde bruttopensjon i offentlig sektor og avtalefestet pensjon må konkretiseres. Det må være slik at det fortsatt gis full pensjon etter 30 års ansettelse. Og ikke minst: Vi må få en bære­kraftig AFP-ordning som kan overleve i det nye pen­sjonssystemet. Det betyr at den fortsatt må starte fra 62 år uten strengere krav til opptjening enn i dag og den må utbetales lengre dersom pensjonsalderen øker. Det statlige bi­drag må ta høyde for den eksplosjon i utgiftene til AFP dette vil medføre.

4.    Annet

Sykelønn: Sykelønn forskutteres så lenge det er sykelønnsrettig­het­er.

Leilighetsvise forsinkelser: Be­stemmelsen må bort.

Svar på Fylkesstyret i Fagforbundet i Sør-Trøndelag sitt brev av 02.09.05:

q       Forsøk med 6-timersdagen som intensjon i tariffavtalen.

Se vårt krav over om forsøk med toskiftsordning.      

q       Heltid/deltid.

q       Skift/turnus.

Se vårt krav over under punkt 2 om ukentlig arbeidstid.

q       Fagstiger i lønnsrammesyste­met.

q       Ansiennitetsstige 0-2-4-6-8-10 år.

Stigen bør bygges ut til             Stigen bør bygges ut til topp­lønn ved 16 år basert på to års inter­valler fra lønnstrinn 10. Dette vil gi en forutsigbar lønnsvekst hypp­igere over lengre tid enn i dag. Det vil derfor bidra til et argument om å vektlegge sen­trale lønnstil­legg i stedet for lokale tillegg.

q       Minstelønn med 10 års ansi­en­nitet - nivå.

Kr. 275.000,- + kr. 30.000,- for fagbrev, jfr. krav over under punkt 1 om anstendig lønn for stort an­svar.

q       Sentral/lokal lønnsdannelse.

Fagforbundet skal p                  Fagforbundet skal prinsipielt slåss for mest mulig sentral lønnsdan­nelse av hensyn til en solidarisk lønnspolitikk.

q       Individuell avlønning.

Fagforbundet skal prinsipielt slåss mot dette slik at den soli­dariske fag­bevegelsens auto­ritet og sam­funnsmessige rolle ikke undergra­ves.

 

BSF styret drøftet 13.03.06 LO representantskapets vedtak av 14.02.06 om retningslinjer for tariffoppgjøret 2006 og notat fra Fagforbundet om Tariff 2006 – Konfliktberedskapen. I møte 04.04.06 drøftet styret krav fra Fagforbundet, Trans­portarbeiderforbundet, Jernba­neforbundet og YTF til over­enskomst for Nettbusskonser­net og Borgbuss.

 

I tilfelle streik skulle styret være streikekomité. Rune Magnus­sen deltok på vegne av styret i møte m/ Fagforbundet. Strei­keforberedelser (oppgaver og ansvar) ble planlagt av styret om: Streikekontor, streikelogg­rutiner, streikebidrag, streike­vakter, streikemateriell, strei­kemøter, unntak fra konflikt, mediekontakt, lokalt samar­beid, kultur- og sosialt arbeid.

 

Ole R. Berg, Sverre Sundset og John-P. Denstad deltok i Fagforbundets forhandlings­delegasjon under forberedende møter og v/ kravoverlevering i Nettbusskonsernet i Oslo 6. – 7. april 2006. Ole Roger Berg deltok i forhandlingsmøtene 2. – 3. mai 2006.

 

Styret drøftet i møtet 25.04.06 resultatet i TL-NHO / NTF-LO oppgjøret og status i Nettbuss-NAVO oppgjøret om arb­eids­rettssak om gyldigheten av vårt varsel 7. april om plassoppsi­gelser. Kjennelse forelå 27.04.06, og plassoppsigelsen ble kjent ugyldig.

 

Resultatet av anbefalt forhand­lingsresultat 3. mai 2006 sam­let for både A- og B-dels for­handlingene i NAVO / Nettbuss ble sendt medlemmene. Styret drøftet i møte 16.05.06 det an­befalte forhandlingsresultatet: 1) Alle ansatte, unntatt sjåfører i rutevirksomhet, får et tillegg på totalt kr. 5,50 pr. time (ba­sert på 37,5 t/uke). Tilleggene legges på alle lønnskalaens trinn, og gis m/virkning fra 01.04.06. 2) Sjåfører i rutevirk­somhet får kr. 5,- pr. time. 3) Sjåfører med fagbrev får 1 krone ekstra pr. time. En av ambisjonene var å redusere forskjellen mellom Nettbuss og sjåfører som følger TL-tavta­len.  Fremdeles har vi noe høyere timelønn for ufaglærte, men noe lavere timelønn for fagarbeidere enn i privat sektor (TL-områ­det). 4) Med virkning fra 1. oktober 2006 heves hel­getillegget fra 35 til 40 prosent. 5) I de selskap som skal inngå nye avtaler m/ fylkeskommune / kommune fra 1. jan. 2007, gis sjåførene et tillegg på kr. 2, 50 pr. time. 6) Deltskifttillegget økes fra kroner 85 pr. skift til en timelønn. 7) Det skal for­handles frem en ny Bussbran­sjeavtale, tilnærmet lik for TL og NAVO før 01.04.07. For­målet m/denne er å heve bran­sjens status, stimulere til kom­petanseutvikling, vekst i kollek­tivtrafikken osv. I bransjeavta­len skal lønnsnivået heves til et nivå ”mer på linje med gjen­nomsnittlig industriarbeider­lønn”. En del av løn­nen skal knyttes til dokumentert kom­petanseheving. Bransjeavtalen vil tre i kraft når selskapene inngår nye kontrakter eller re­forhandler kontraktene med fylket/kommunen. Det betyr at om TT fra 1. januar 2007 får en 5 årig avtale med kommunen, vil vi ikke få bransjeavtalen før i 2012.

 

TL oppgjøret ga følgende urav­stemningsresultat: 2943 stem­mer ble avgitt av 4281 stem­meberettigete i Transportarbeiderforbundet, en deltakelse på 69 %. 59 %, eller 1750 med­lemm­er, stemte ja, og 1136 medlemmer/39 % stemte nei. 57 stemmer var blanke eller ble forkastet.
I Yrkestrafikkforbundet deltok 2433 medlemmer, eller 57,8 % av 4211 stemmeberettigete i uravstemningen. 1476 med­lemmer / 60,7 % svarte ja. 936 / 38,5 % stemte nei. 21 stem­mer var blanke.

 

BSF styret vedtok i møte 16.05.06 å anbefale medlem­mene å stemme nei til det an­befalte forhandlingsresultatet i NAVO / Nettbuss. Anbefalingen ble meddelt i Minifrontruta nr. 3-06 – Bruk stemmeretten – Stem nei. Saken ble behandlet i medlemsmøte 29.05.06. Re­sultat av uravstemningen i BSF ble oversendt Fagforbundet in­nen onsdag 7. juni 2006. 290 stemmer ble avgitt, en delta­kelse på 71 %. Av disse var det 243 nei, 23 ja, 23 forkastet og 1 blank stemme. Totalt i Nettbuss konsernet ble det knepent nei flertall med 754 nei og 717 ja stemmer.

 

Nye forhandlinger ble avholdt etter at det opprinnelige forsla­get ble nedstemt, og vi opp­nådde noen forbedringer. I møter av 15. og 16.06.06 ble partene i overenskomstområde 5 Nettbuss enige om følgende endringer i den opprinnelige protokollen:

Økningen av helgetillegget fra 35 % til 40 % gjøres gjeldende fra og med 01.04.06.

Garantilønnstabellen for sjåfø­rer endres ved at trinn 0 stry­kes, og at nåværende trinn 2 benevnes begynnerlønn.

Etter tekst om bransjeavtale tas følgende inn: Partene har som intensjon at overgangsti­den til ny bransjeavtale ikke bør være for lang, og at ny bransjeavtale bør være innført innen 01.04.2010.

Timelønnssatsen for nye kont­rakter etter 01.01.07 endres fra kr. 2,50 til 3,00.

 

Styret oppsummerte og drøftet oppfølging av tariffoppgjøret i møte 05.09.06. Etter initiativ fra Fagforbundets faggruppe i kollektivtrafikk ble det avholdt konferanse for tillitsvalgte i Fagforbundet, Transport­arb­ei­derforbundet, Jernbaneforbun­det og Yrkestrafikkforbundet i Oslo 22. – 24. september 2006. Her ble framtidig bran­sjeavtale drøftet. Et mål med konferansen var å bli enig på tvers av forbundsgrenser om hovedmålene for forhandling­ene med motparten om bran­sjeavtale. Ole R. Berg, Sverre Sundset og John-P. Denstad deltok fra BSF.

 

Styret drøftet 26.09.06 resul­tatet fra tillitsvalgtkonferansen om Bransjeavtale 22. – 24. sept. 2006. Saken ble også behandlet i medlemsmøte 03.10.06. Styret drøftet i møter 17.10 og 07.11 resultatet av forberedende møter mellom fagforbundene i bussbransjen og statusrapport etter endte delforhandlinger 26.10 og 01 – 02.11.06. Dette gjaldt: Om­fangsbestemmelsene, anset­telse – oppsigelse, bedrifts­an­siennitet, stasjoneringssted, veskeoppgjør, fagarbeiderbrev / kompetanseutvikling, ubek­vemstillegg. Fagorganisasjo­nenes krav er at gjennomsnitt­lig bussjåfør­lønn skal heves med kr. 40.000,- i forhold til gjennomsnittlig industriarb­ei­derlønn ihht. 2005 statistikk. Et stridsspørsmål er om dette kun skal gjelde grunnlønn eller om tillegg også skal inngå i bereg­ningsgrunnlaget i forhold til sammenlikning med gjennom­snittlig industriarbeiderlønn. Frikortbestemmelser: En form for egenandel må sannsynlig­vis aksepteres – kr. 70,- pr. år? Fagorganisasjonene har frem­met krav om arbeidstidsned­settelse til 35,5 t/u for alle og til 34 t/u for delte skift. Det er spørsmål om helgetillegg bør prioriteres? Det er stor uenig­het om innskudds- eller ytel­sesbasert pensjon.

 

Medlemsmøtet i BSF behandlet saken i møte 07.11.06, og det var et klart flertall som ønsket å prioritere at grunnlønna må he­ves, jfr. formuleringene om bransjeavtale i protokollen fra hovedtariffoppgjøret 2006.

 

Styret vedtok i møte 07.11.06 at Ole R. Berg, Sverre Sundset og John-P. Denstad skulle delta på tillitsvalgtkonferansen i Oslo 23. – 24. nov. 2006 om oppfølging av bransjeavtalen.

 

Dato for sluttforhandlinger er satt til 13. – 15. desember 2006.

 

Resultatregnskap i Team Tra­fikk AS 01.01. - 31.12. – 2005 – motivasjonsbonus.

Styret i BSF fikk i møte 13.03.06 framlagt og drøftet resultatregnskap for Team Tra­fikk AS 01.01. – 31.12. – 2005 og avtale av 27.01.05 mellom BSF og Team Trafikk AS om overskuddsdeling og motiva­sjonsbonus i Team Trafikk AS.

Avtalen regulerer overskudds­deling og motivasjonsbonus for året 2005, og har blant annet følgende formuleringer:

”Resultatmål for motivasjons­bonus og beløpets størrelse: Ved oppnådd driftsresultat ut over 6 mill. kroner skal bonus­beløpet utgjøre 3,5 % av opp­nådd driftsresultat.”

”Disponering av motivasjons­bonus: Motivasjonsbonus skal disponeres til sosiale fellestiltak og/eller opplæringsformål som partene blir enige om gjennom drøftinger når den aktuelle bo­nussummen er kjent.”

 

Driftsresultat for 2005 er kr. 6.367.000,-. Salg av eiendom­mer i 2005 utgjorde ca. 6,8 mil­lioner kroner. Derfor er bokført driftsresultat på kr. 6.367.000,- allikevel negativt når hensyn kun tas til den ordinære driften. Resultatmål for motivasjonsbo­nus er derfor ikke oppnådd.

 

Avtale om overskuddsdeling og motivasjonsbonus i Team Tra­fikk AS.

En ny avtale mellom Team Trafikk AS og BSF om over­skuddsdeling og motivasjons­bonus i Team Tra­fikk AS for året 2006 ble inngått 30.12.05. Budsjettert driftsresultat for Team Trafikk AS i 2006 er 4,6 millioner kroner. Avtalen inne­holder følgende:

Begrepet motivasjonsbonus er knyttet til opp­nådd driftsresultat ut over 4 millio­ner kroner, og øvre grense for ut­betaling av slik bonus er budsjet­tert drifts­resultat fra den ordinære drif­ten.

Begrepene overskudd og over­skuddsdeling er utelukkende knyttet til oppnådd driftsresultat ut over budsjettert driftsresultat fra ordinær drift (4,6 millioner kroner).

Motivasjonsbonus og beløpets størrelse: Driftsresultatet må pr. 31.12.2006 over­stige 4 mil­lioner kroner. Ved opp­nådd driftsresultat ut over 4 millio­ner kroner skal bonusbeløpet ut­gjøre 3 % av oppnådd driftsre­sul­tat. Ved oppnådd driftsre­sultat ut over 6 millioner kroner skal bo­nusbeløpet utgjøre 3,5 % av opp­nådd driftsresultat. Fagforeningen vil ha stor inn­flytelse på hva disse pengene skal brukes til av felles sosiale tiltak og/eller opplæring.

Overskudd og overskuddsde­ling: Eventuelt overskudd ut over bud­sjettert driftsresultat pr. 31.12.2006, fordeles slik: Over­skuddet fordeles med 50/50 andel mellom bedriften og de ansatte. Overskuddet utbetales på mars lønn 2007.

 

Tariffavtalens bestemmelser om arbeid mellom deltskift - tvistebehandling.

Forhandlingsmøte mellom BSF og Team Trafikk AS ble avholdt 26.10.05 for å få klarlagt en tolk­ning av be­stemm­elsen i ta­riffavtalen om arbeid mellom delt­skift. Best­emmel­sen er helt klar etter BSFs men­ing, og for de som er i full stilling skal selv­føl­gelig over­tid betales. Partene lo­kalt ble ikke enig, og BSF tok en tvist på denne sa­ken, etter å ha drøftet saken med Kon­serntillits­valgt, jfr. uenighetsprotokoll av 26.10.05.

BSFs syn på saken: BSF me­ner at ved overtids­kjøring mel­lom deltskift skal over­tid beta­les for hele tiden det løn­nes for, altså det kjørte tidsrom­met + perioden som knyttes opp mot det ene eller andre del av det ordinære skift.

TTs syn på saken: Overens­komstens bestemmelser i pkt. 2.6.3 gjelder ikke når den an­satte påtar seg overtidskjøring mellom første og andre del av sitt skift. Ved kjøring på overtid skal det kun godtgjøres for det antall timer det arbeides, evt. timebank, for fak­tisk medgått tid.

Bedriften er således uenig med BSF i at overtid eventuelt skal be­tales også for tid som faktisk ikke er medgått.

I brevveksling mellom BSF og Fagforbundets Kompetanse­senter i Trøn­delag og Fagfor­bundet i perioden 27.09 – 02.10.06, ble det til sist av­klart at det er innkalt til hovedfor­handlinger 30. – 31. januar 2007. Her vil tvisten bli tatt opp. Stein Gulbrandsen i for­bundet skal følge opp saken. Det har tatt over 1 år fra saken startet. Styret i BSF vedtok i møte 17.10.06: Det skrives et skarpt brev til forbundet om sa­ken i forhold til lang behand­lingstid.

 

Oppfølging av årsmøtevedtak om overtidsbestemmelser og praktisering av timebank.

Årsmøtet i BSF vedtok en­stemmig i møte 31.01.06: Buss- og Sporveisbetjeningens Forening krever at Tariffavta­lens bestemmelser følges ved kjøring på såkalt timebank. Her står det: Opparbeidet overtid kan avspaseres time for time etter nærmere avtale. Tids­punkt må avtales med nær­meste overordnede. Differan­sen mellom ordinær lønn og overtidsgodtgjørelse utbetales som lønn.

 

Styret i BSF drøftet saken 21.01.06 i forkant av møte med Team Trafikk AS 22.02.06. Sty­ret i BSF er opptatt av føl­gende: 1) Det er et prinsipp om at tariffavtalen må følges; 2) Team Trafikk AS må fram­skaffe dokumentasjon som vi­ser den reelle overtids- og timebankbruk i virksomheten; 3) Virksomheten har vært av­hengig av overtidsbruk, jfr. regnskapstall for 2005 hvor det var budsjettert med 27.962 overtidstimer men hvor regn­skapet endte på 34.612 over­tidstimer; 4) Timebanken fung­erer ofte ikke hensiktsmessig i dag mhp at den som søker stort sett ikke får beskjed før dagen før ønsket fridag; 5) Timebanken i dag avlaster sannsynligvis en del for bruk av korte velferdspermisjoner; 6) Det bør være en overgangs­ordning for de som har skyldig mye timebanktimer.

 

Styret i BSF drøftet i møte 13.03.06 uenighetsprotokoll fra forhandlingsmøte 22.02.06 mellom BSF og Team Trafikk AS om praktisering av time­bank. Forhandlingene var krevd med utgangspunkt i overenskomstens § 2.6.4. Be­driften har i protokollen gjort det klart at ordningen ikke kan føres vid­ere dersom det skal utbetales overtidsgodtgjørelse ved avspassering av den om­fordelte tjenestetiden. Bedriften mener timebanken i Team Tra­fikk kan dekkes inn under Ar­beidsmiljølovens kap. 10 om gjennomsnittsberegning av ar­beidstiden, og at timebankkjør­ing ikke er opparbeidet overtid men normaltid som flyttes til et annet tidspunkt. Styret i BSF vedtok: Saken framlegges for Fagforbundet og LO Stat for å få deres vur­dering av saken før styret tar endelig stilling til vi­dere oppfølging.

 

Styret overlot til medlemsmøte i BSF å avgjøre hvordan saken skulle følges opp. Et godt be­søkt medlemsmøte tirsdag 18. april 2006 vedtok med 64 mot 9 stemmer at man ville vide­reføre timebanksordningen som i dag. Som følge av med­lemsmøtevedtaket ble uenig­hetsprotokollen ikke oversendt til de sentrale avtaleparter for nærmere tvisteløsning.

 

Avtale om utvidet overtid ved Team Trafikk AS – Ar­beidsmiljølovens (AML) kap. 10 – 6.

Styret har drøftet avtale om ut­videt overtid ved Team Trafikk AS. Med grunnlag i mangel på mannskap i virksomheten, ble protokoll underskrevet 29.08.08 mellom BSF, YTF avd. 7 og Team Trafikk AS om avtale om utvidet overtid iht. Arbeidsmiljølovens kap.10-6:

BSF, YTF avd. 7 og Team Tra­fikk AS har i dag inngått avtale om utvidet overtid iht. Ar­beidsmiljølovens kap. 10-6.

Lovens vanlige grenser for overtid er som følger:

10 timer i løpet av 7 dager

25 timer i 4 sammenhengende uker

200 timer i løpet av en periode på 52 uker

Dagtids- og skiftordningene medfører kortere arbeidstid enn lovens rammer tilsvarende 0,5 timer pr. dag, dvs. 2,5 timer pr. uke og 130 timer pr. år. Disse timene, sammen med vanlig overtid utgjør følgelig 330 timer pr. år, som alle betales som for overtid.

Med bakgrunn i ovennenvte avtales følgende overtidsgren­ser i perioden 4.9.2006 – 26.11.2006:

15 timer iløpet av 7 dager

40 timer i 4 sammenhengende uker

Dernest avtales en utvidelse for året 2006 en økning fra 200 til 300 for lønnsåret 2006. I til­legg kommer ovennevnte 130 timer, slik at total til­gjengelig tid for dette året blir 430 timer. Disse timene betales som for overtid.

Styret har drøftet sammen­hengen mellom mangel på folk og bedriftens behov for å inngå avtale om utvidet overtid og sammenhengen mellom syk­dom og overtidsarbeid. Det må fokuseres mer på døgnregler. Det er også viktig at den en­kelte ansatte har kunnskap om AMLs bestemmelser om rett til ikke å jobbe overtid pga. hel­semessige og sosiale forhold.

 

Turnusbygging i Team Tra­fikk AS.

Styret drøftet i møte 04.04.06 vårt turnusutvalgs arbeid. BSF avholdt spørreundersøkelse på turnuser m/ en spesiell rund­gang. Drøftelser med Team Trafikk AS om prinsipper for turnusbygging ble tatt opp i møte i Bedriftsutvalget 04.05.06. I brev av 08.05.06 fra BSF til TT AS ble det vist til følgende som partene må drøfte før bygging av nye tur­nuser starter: 1) Muligheten for å få bort noen lørdagsskift på faste turnuser; 2) Antall turnu­ser m/ en annen (motsatt / jev­nere) rotasjon; 3) Makslengde på skift; 4) Seniorturnuser; 5) Samle delskiftene i egne turnu­ser.

 

BSF styret drøftet saken 16.05.06 etter at Roland Knutsson og Ole R. Berg hadde vært i møte samme dag m/ ledelsen i TT AS, hvor føl­gende ble diskutert: 1) Hove­doppbygging som i dag; 2) A og B fordeling som i dag; 3) Samme fordeling av deltskift som i dag; 4) Reduksjon av lørdagsskift kan kun skje hvis lørdager fordeles annerledes mellom eksisterende turnuser. Bemanningskapasiteten er ut­nyttet, og med dagens ar­beidsmarked vil ikke situasjo­nen endre seg på kort sikt. Av samme årsak kan ikke flere deltskiftturnuser bygges; 5) Lange skift tilstrebes redusert til under 8,5 timer; 6) Ca. 50 % av turnusene skal lages m/ jevnere rundgang, dvs. samme skift flere dager på rad, og bedre i tråd m/ den ”biologiske klokka”. Dette er i tråd med svar på BSFs spørreundersø­kelse; 7) Nattbusskjøring vil bli utført etter samme opplegg som i dag, med frivillig overtid; 8) En seniorturnus hvor kriteriet er alder f.o.m. 60 år opprettes. Antatt ca. 15 % redusert ar­beidstid (basis 35,5 t/u), fordelt på jevne, men ellers vanlige skift (inkl. deltskift). Seniortur­nus og overtid vil eksempelvis ikke kunne kombineres; 9) Til­tak som alternativ til AFP (62 – 64 år) revurderes mhp. bedre sukr­ing. Helhetlig føring på se­niorpolitikk må utarbeides som overbygning.

 

Pr. dato er det ansatt ca. 70 stk. over 57 år i TT AS og 27 stk. over 60 år. Styret drøftet 16.05.06 bl.a. skiftlengde, singellørdagkjøring og antall deltidsansatte (10 %) for å dekke lørdagskjøring. Styret vedtok: Medlemmene oriente­res om prosessen og innholdet i turnusdrøftelsene pr. dato.

 

Nye turnuser i Team Trafikk AS og ruteendringer med for knappe kjøretider fra 21.08.06.

Styret har i flere møter be­handlet problemstillinger og utfordringer om for knappe kjø­retider som følge av ruteend­ringer fra 21.08.06. Vi har også arrangert felles medlemsmøter mellom BSF og YTF om saken.

 

Styret drøftet i møte 05.09.06 at kjøretidene på en del ruter ikke strekker til. Problemruter var blant annet 3, 9, 11, 46, 52 og 55. Roland Knutsson og Torstein Sæter hadde logget alle rapporter gjennom to uker og satt opp oversikter over for­sinkelser.

Etter turnusdrøftelsene med ledelsen i Team Trafikk AS ble noe gjort som man ikke var enige med ledelsen om, og noe av det man var enige med le­delsen om ble ikke gjort. BSF har også vært for lite pågående til å kreve gjennomkjøring / tidsstudier av de nye rutene. Dette må skjerpes inn ved sei­nere anledninger.

 

Trafikken er blitt tettere det siste ½ året, og i rushtid står man i stampe. Krav må rettes politisk om at kollektivfelt må opprettes i Elgeseter gate og Prinsens gate. Stengning av Klæbuveien skaper problemer. Styret ble orientert om et kri­semøter mellom BSF og politi­kere.

 

Styret fremmet følgende for­slag til vedtak på medlems­møtet 05.10.06: Ruteendringen fra 21. august i år er gjennom­ført på en så dårlig måte, og er så full av feil og mangler, at vi ikke kan leve med denne situa­sjon­en ut over høsten.

Vårt krav er at hele ruteend­ringen gjennomgås på nytt og nye kjøretider innføres som er tilpasset dagens behov. Dette lar seg ikke gjøre uten å bygge nye kjørestolper, nye turnuser og lage et nytt rutehefte. Vi forlang­er et vedtak om dette innen 1 uke, fra dags dato, og at endringen gjenn­omføres in­nen 1 mnd. fra vedtak fattes. I motsatt fall vil sterke tiltak bli satt i verk fra vår side for å verne om medlemmenes liv og helse.

Ledelsen i Team Trafikk AS v/ Jon Olav Sætertrø og Per Holt deltok på medlemsmøtet 05.10.06. Medlemsmøtet til­sluttet seg styrets forslag.

 

Etter diverse møter med ledel­sen i Team Trafikk AS er det avklart at nye ruteendringer skal tre i kraft fra 19.02.07.

 

Tilbud om redusert arbeids­tid i Team Trafikk AS for 62 – 64 åringer som alternativ til Avtalefestet pensjon (AFP).

Styret har behandlet initiativ fra Team Trafikk AS angående til­bud om redusert arbeidstid. Ifølge tilbudet reduseres ar­beidstiden til 60 % av ordinær, fast heltids­stilling, dvs. 3 da­gers uke, mens lønn opprett­holdes 100 % i henhold til re­gulativet for stillingen. Det fo­rutsettes at minst 1 av de 3 ar­beidsdagene kan disponeres til oppdekning av korte skift. Ord­ningen er frivillig, og er positiv for de som ønsker å arbeide ut over 62 år.

Tilbudet er positivt mottatt av ansatte i Team Trafikk AS. Andre tillitsvalgte i andre fag­forbund mener TT ordningen er meget god. Styret har vedtatt å følge opp saken med informa­sjon og evt. gjøre den kjent gjennom media.

IA-arbeid – stillingsbank i Team Trafikk AS.

BSF ble utfordret av ledelsen i Team Trafikk til å komme med forslag til hvilke arbeidsoppga­ver innen bedriften som kan være egnet for aktivt syke­meldte og ansatte på attføring.

Styret drøftet saken i møte 17.10., og mente at en slik ordning også er aktuell for be­driftsinterne tiltak. Styret ved­tok: Forslag: Lett vedlikehold på busser, plenklipping, maling, TT-hytta, klargjøringshall, utle­vering av uniformer, hvile­buene, ren­hold av vinduer ut­vendig / innvendig, telling av passasjerrapporter, journal­er på vogner, feilrapportering oppgjørsmaskin, montering av kass­ett for rutehefter, holder for billettruller, besøksordning sjåfører imellom, fjerning av pigg i dekk.

 

Kontrolltiltak i Team Trafikk AS.

Styret i BSF har drøftet kont­rolltiltak i Team Trafikk AS: 1) Det er viktig at veskekontroll fungerer forebyggende; 2) Team Trafikk AS må informere om omfang av stikkprøvekont­roll; 3) Medlemmene må infor­meres om mulighetene for ves­kekontroll; 4) Gruppeledere har personalansvar på dette områ­det; 5) Hovedtillitsvalgt må in­formeres forrut for sivil kontroll ved konkret mistanke.

 

Drøftinger om saken mellom BSF og Team Trafikk AS er gjennomført 02.03.06 ihht. Ar­beidsmiljølovens § 9 og Ho­vedavtal­ens §§ 30 og 37.  Drøftingene har blant annet gitt et nytt endret punkt 5 i Sjåfør­håndboka:

”Ikke uniformert kontroll / sivil kontroll.

·         Bedriften kan ved konkret mistanke benytte sivil kont­roll på bussene, i tillegg til ordinær og uniformert kont­roll.

·         Kontrollen kan utføres av virksomheter som engasje­res av Team Trafikk AS, for eksempel vaktselskap. Det er en forutsetning at de ak­tuelle kontrollørene kjenner vårt selskaps billetterings-/ pengehåndteringsrutiner.

·         Kontrollen skjer anonymt.

·         Rapport fra hver enkelt kont­roll gis til vårt selskap fortlø­pende.”

 

Styret i BSF vedtok i møte 13.03.06 å følge opp saken.

 

Kvalitetskontroll – sjåførenes informasjon.

Styret drøftet i møte 06.06.06 brev fra Team Trafikk AS om kvalitetskontroll. Team Trafikk AS vurderte å engasjere uten­forstående til å gjennomføre kontroll av sjåførenes informa­sjon om bord i bussene. Bak­grunnen er at vårens kundetil­fredsundersøkelser har vist at Kundetilfredsindeks (KTI) for sjåførens informasjon har falt fra 57 til 53 mens målsetting­en har vært godt oppe på 60-tallet. Team Trafikk AS ønsket for­slag fra BSF og YTF før vedtak ble gjort. Styret vedtok føl­gende: 1) Det må brukes egne ansatte som kontrollører. Eks­terne kontrollører aksepteres ikke; 2) Styret i Team Trafikk AS har vedtatt å utrede et au­tomatisk utroper­system. Det må komme en tidsplan om dette fra Team Trafikk AS; 3) BSF må oppfordre medlem­mene om å rope ut holdeplas­ser ihht. det man er enig med ledelsen i virksomheten om.

 

Styringsgrupper for pen­sjonsordningene i Team Tra­fikk AS og i Team Verksted­senter AS.

Etter henstilling fra Bjørn Vestly i konsernstaben i Nettbuss skal det eta­bleres styringsgrupper for pensjonsordningene både i Team Trafikk AS og i Team Verkstedsenter AS. Det skal være 2 personer fra administra­sjonen og 2 tillits­valgte, og med et tiltredende medlem fra Orkla Finans. Gruppene har ingen beslut­ningsmyndighet, men er et fo­rum for ”orienter­ing og påvirk­ning”. Styret i BSF drøftet sa­ken i møte 16.05.06. Ole R. Berg fra BSF og Bjørn Helm­ersen fra YTF skal delta i sty­ringsgruppa.

 

Retningslinjer ved mistanke om bruk av alkohol i ar­beidssituasjonen.

BSF har gitt klare tilbakemel­dinger på et utkast til retnings­linjer fra ledelsen i Team Tra­fikk AS. Etter drøftelser mellom partene ble disse retningslin­jene ikke iverksatt.

 

Virksomhetsplan 2007 – 2010 og Handlingsplan 2007 for Team Trafikk AS.

Styret drøftet i møte 05.09.06 første utkast til virksomhets­plan fra ledelsen i Team Trafikk AS, hvor BSF ble bedt om å komme med merknader.

Styret fremmet følgende merk­nader: 1) ”Våre verdier” og ”strategiske hovedområder” må innarbeide tekst om at vi skal kjenne samfunnets behov; 2) ”Høyt sykefravær” under våre sterke og svake sider, mulig­heter og trusler må endres til ”høyt langtidsfravær”; 3) Mål om å øke vår markedsandel, dvs. passasjervekst større enn vek­sten i biltrafikken, bør inn­arbeide noe om Transportpla­nen 2006 – 15; 4) HMS hand­lingsplanen bør utvides.

Gjennom å melde tilbake til administrasjonen i Tema Tra­fikk AS og ved at våre ansatte­representanter fulgte opp sa­ken i bedrifts­styret 20.09.06, ble våre merknader ivaretatt.

 

Styrevalg i NSB AS, Nettbuss AS og Team Trafikk AS.

Valgdato var 10. mai 2006. Frist for listeforslag var 19. ap­ril. Styret i BSF drøftet saken i møte 13.03.06. Det er viktig at arbeid som ansatterepresen­tanter gjør i bedriftsstyrer eva­lueres underveis i perioden og at det rapporteres jevnlig til fagforen­ingsstyret. For BSF er det viktigere å ha en styreplass i Nettbuss AS enn i NSB AS. I Nettbuss AS er det 3 styre­plasser for ansatte og det er 4 fagforbund som har interesse av å ha en av plassene som ansatterepresentant. Styret i BSF vedtok: Det undersøkes med YTF avd. 7 om muligheten for å stille felles liste til styre­valget i Team Trafikk AS. Til­svarende navn fra BSF som pr. dato er representanter og vara­representanter i dagens styre i Team Trafikk AS, fremmes som kandidater til liste for det forestående valg av styre i Team Trafikk AS.

Felleslisteforslaget fra BSF og YTF til styrevalget i TeamTra­fikk AS var:

Styremedl: Ole R. Berg, BSF

Styremedl: Sverre Sundset, BSF

Styremedl: Rune Straumann, BSF

1.     1. vara: Bjørn Helmersen, YTF

2.     2. vara: John-P. Denstad, BSF

3. vara: Børge Tingstad, BSF

4. vara: Harald Sehm, BSF

5. vara: Øystein Husby, YTF

Valgresultatet ble som over­nevnte liste.

 

Styret i BSF drøftet i møte 25.04.06 utkast til Minifrontrute om valg av ansatterepresen­tant­er til Nettbusstyret og NSB styret. Styret ønsket med Mini­frontruta å mobilisere med­lemmene til å bruke stemme­retten og stemme på Fagfor­bundets liste til Nettbusstyret.

 

Valgstyret i Nettbuss AS holdt møte i Oslo 18.05.06 for å kontrollere og telle opp inn­komne stemmer. Resultatet ble: 1) Norsk Transportarbei­derforbund: 290,5 stemmer; 2) Yrkestrafikkforbundet: 290,5 stemmer; 3) Norsk Jernbane­forbund: 265,5 stemmer 4) Fagforbundet: 257,5 stemmer. På grunn av dårlig valgdelta­kelse, manglet vi 9 stemmer på å bli representert i Nettbussty­ret.

 

Styret drøftet i møte 06.06.06 valgresultatet, evaluerte valg­prosessen og drøftet tiltak som må gjennomføres før neste sty­revalg for å øke oppslutningen om valget:

Valgdeltakelse: På grunn av skuffende valgdeltakelse, manglet Fagforbundet 9 stem­mer på å bli representert i Nettbusstyret. Kun ca. 40 % av Fagforbundets 700 medlemmer har stemt.

Styrets ansvar: Styret har et ansvar for å gi medlemmene innsikt / kunnskap i de mulig­heter og begrensninger som ansatte representanter har i bedriftsstyrer. Dette bør blant annet tas opp på medlems­møter.

Behov for kunnskap om be­driftsdemokrati: Den enkelte ser ikke nærheten mellom den enkelte og arbeidsplassen og besluttende organ i bedriften. Vi må forvente at et medlems­skap forplikter til deltakelse ved valg. Medlemmene må utford­res på dette.

Mobilisering: 1) Det trengs til­tak for å motvirke passivitet og likegyldighet. Det må agiteres sterkere for at medlemmene skal bruke stemmeretten. 2) Styret må bli flinkere på dette som en kollektiv kampanje. Styret må ta ledelsen for å få folk til stemmeurnene. 3) Tek­nikk som SMS og e-post er langt fra tilstrekkelig når det skal mobiliseres. 4) Det bør kanskje  innføres premie etter loddtrekning mellom de som stemmer.

Språk: Hva med språket? Er dette forståelig for alle grup­per?

Valgmateriell og avstemnings­rutiner: Valgmateriell bør leg­ges i posthyllene i stedet for å sendes hjem til hver enkelt. Stemmeseddel i konvolutt bør leveres på Sorgenfri i stedet for i Postens postkasser. Det trengs innleveringsvakter for å få folk til å stemme. De som stemmer bør registreres?

 

Samarbeidsforhold mellom par­tene i Team Trafikk AS.

Det har blitt avholdt 6 stk. kon­taktmøter i Trafikkavdelingen.

Det har blitt avholdt 7stk. møter i Bedriftsutvalget (BU) i Team Tra­fikk AS.

 

Kaffepenger på hvilebrakker.

Styret fremmet følgende for­slag til vedtak på medlems­møtet 05.10.06: Kaffepenger på hvilebrakker

Det nedsettes et styre på 4 personer for å ha ansvaret for bruken av kaffepengene. Styret består av leder BSF, leder YTF, HVO og koor­dinator. Alle hvilebuer omfattes av ord­ningen. Koordinator tar seg av den daglige driften, dvs. pengeinnsamling og nødven­dige innkjøp. I samarbeid med Teamleder for de enkelte hvile­brakkene. Større innkjøp avgjø­res av styret. Det lages et en­kelt regnskap for omsetningen. Regnskapet legges frem for fagforeningene en gang i året.

Medlemsmøtet tilsluttet seg styrets forslag.

 

BSFs fane – endringer.

Styret vedtok før jula 2005 å kjøpe et lite overheng med Fagforbundets emblem til fag­foreningas fane. Styret be­handlet i møte 13.03.06 et til­bud fra Sus i Serken v/Nina Gjølgasæther med prisoverslag på fane kappe. Total kostnad er ca. kr. 8.000,-. Styret vedtok å akseptere der framlagte for­slag.

 

Diverse saker.

Styret har blant annet også drøftet følgende saker: 1) Norskopplæring – øvelse i kommunikasjon på radio; 2) Arbeidsmiljøtiltak – stenger i hvilebuene og massasjestoler; 3) Tiltak mot bråk, trusler og vold; 4) Rutiner ved pengeav­vik; 5) Ny billettmaskin – konfe­ranse 2. nov. 2006; 6) Linje 4 – Securitas vakt med ved helge­kjøring; 7) Nattbusskjøring; 8) HMS – ran – sikring – kartleg­ging av endeholde­plasser og lysforhold, avganger med bråk på bussen – HMS avvikssys­temet; 9) Nye turnuser Klargjø­ringshallen; 10) Sentralbord­funksjon Team Trafikk AS; 11) Transport av rullestoler – evt. ansvarsplikt for bussjåfører; 12) Kurs verneombud i Team Trafikk AS 3. – 4. mai 2006; 13) Verneombudene ved Team Trafikk AS – prinsipper for plassering av verneombud ved turnusendring; 14) Medlem i Attføringsutvalget v/Team Tra­fikk AS; 15) Styremøte i Team Trafikk AS 07.02.06; 16) Søk­nad om dekning av kostnader v/ videregående opplæring; 17) Regnskapsrapport BSF – 1. halvår 2006.

Andre små og store saker

 

Her er noen av de andre sa­kene vi (BSF) har vi tatt opp med bedriften og jobbet med det siste året. 

 

Pengehåndtering. Bedriftens prin­sipielle holdning er at man skal tilstrebe å finne fram til fremtidige løsninger som bidrar til å minima­lisere pengehåndteringen for sjå­førene. I den forbindelse kan vi nevne at vi har gjennomført en test av innbetalingsautomatene i Dr. gt. Ingen feil ble funnet i tel­lingen av mynter og sedler.

 

Kaffekoking på huset. Enighet om at man henstiller alle ”på huset” om å slutte opp om kantina og primært kjøpe kaffe der

 

Behov for å få ut til sjåførene ret­ningslinjer vedr rullestolbrukere på bussen. Tatt opp flere ganger.

 

Nettbuss’ policy ved renovering av busser i Estland. Konklusjonen ble at dette er en problemstilling som konsernet har ansvaret for. Vi har videresendt spørsmålet til Nett­buss sjefen Arne Veggeland, som svarer: Selskapet som brukes er et av de største busselskapene i Estland, og har så vidt jeg vet ryd­dige forhold mot de ansatte.

 

Pengehåndtering: SeIv om T-kort­systemet ligger "på vent" bør dette temaet tas opp på AMU-møtene fremover for å vurdere andre be­talingsmåter enn betaling pd bus­sen.

 

Dårlig radiodekning: Anders Eg­gen jobbet med saken. Mye støy på nettet. Ser på muligheter for i dempe støyen.

 

Låsing av skap i Dr. gt. 40: Marta Karin (kantina) tar ansvar for ut­kvittering av nøkler.

 

Bedriften via AMU bevilger kr. 5.000,- i stipend til hver ansatt som tar fagbrev. Gjelder ikke 10% ansatte. 

 

Ransproblematikken ble diskutert med bakgrunn i siste tids hendel­ser. Tiltak må vurderes. BSF har kommet med innspill.

                                     

Problemene forbundet med tra­fikkavvikling ved offshore-VM og ved oppstart av studieåret ble dis­kutert. Aktuelle forbedringstiltak for neste år er notert.             

 

Feilparkering bla. i Prinsensgt. følges ikke opp av myndighetene.

 

Mikrofonene i V-25 bør flyttes, da de er for korte. Er utført.                        

Rullekurs: Det ble redegjort for bakgrunnen og formålet. Dersom tilstrekkelig effekt, bør kurset mål­rettes mot de med størst behov.

 

Uro og bråk på kveldsbusser.  Kartlegges av teamledere. Det minnes om nattravnene, som rei­ser gratis – også på nattbussene. Mange busser har video, som bør vurdert benyttet ved hærverk.
      

Vi har skriftlig tatt opp med Trond­heim Bydrift i TK manglende be­lysning i leskur, både for vår del og for passasjerenes del. I svaret skylder man på fuktproblemer og dårlig strømtilførsel. TK viser til Clear Channel som skal sørge for belysning i de 460 leskurene de har satt opp. Dette arbeidet skal snart være ferdig. Hva som skal gjøres med de skurene som TK selv har ansvar for får vi ikke noe svar på.

 

Vi har også tatt initiativ til at alle forbundene i bransjen i Trondheim ( Fagforbundet BSF, Transportar­beiderforbundet, Jernbaneforbun­det og Yrkestrafikkforbundet)  går sammen om å legge press på po­litikerne og selskapene for å få gjort noe med billettsystemet. Vi har sendt et skarp brev der vi på­peker alle problemene med sys­temet.

 

Drikkefontene/vann i oppmøte­rom Sorgenfri savnes.                                 

Møte med Nypvang skole vedr. trasevalg er avholdt. Ingen endringer.                

 

Krav til skolekort bekjentgjøres.        

Navnskilt nyansatte skaffes                                      

Brukte busser. Mangler på an­komne kommentert.             

Misbruk av skolekort. Skole­ungdom bruker skolekortet utenfor avtalt strekning.

 

Vurderer kortleser for å be­grense adgangen til herretoa­lettene på billettkontoret i Dronningensgata.

 

Problematikk rundt busstoppen på Brundalen skole diskuteres. Beslutning fattes snarest.

 

Takluke i vogn 877. Øystein Olsen har tatt opp saken med verkstedet for løsning av prob­lemet. Formann på verkstedet er informert og driftsavdelingen regner med at rutiner for kont­roll av slike luker tas opp in­ternt på verkstedet.

 

Ekstraavganger på linje 9. Ass.vogner som løsningsalter­nativ       

 

Hvilebua på Lade flyttes og dette skaper problemer. Hvi­lebu settes på Norgass. Busser må bruke rundkjøringa i Haa­kon den 7. gate for å snu. Dette resulterer i at sjåføren må krysse en trefelts vei for å komme seg inn i hvilebua. Sa­ken tas videre.                                                                                                               

 

Telefonsystemet: Problemer knyttet til telefonsystemet spilles inn til Tor Anders, som har ansvar for oppfølging knyttet til dette.

 

Noen turer har gått ut som følge av at sjåfører ikke hadde omstilt sin klokke til sommertid. Denne erfaringen tilsier at vi må ha en intern påminnelse om sommertid i fremtiden.

 

Flere møter om de dårlig fung­erende billettmaskinene er av­holdt

 

Attføringsutvalget må følge opp ansatte som slutter pga. syk­dom/uførhet så vi er sikre på at de blir fulgt opp av det offent­lige og får de tilbud de har krav på.

 

Det er kjøpt inn en massasje­stol på prøve.

 

En gruppe har jobbet frem rammer knyttet til rullestol på bussen. Retningslinjer for praktisk takling utarbeides og bekjentgjøres.                                     

Kurs for takling av vanskelige situasjoner planlegges holdt. I første omgang for sjåfører på de mest utsatte avgangene. Antatt 20 -30 deltakere.

Uaktuelt med ny port i gjerdet mot Sorgenfriveien pga. per­sonsikkerhet

 

Calling oppmøterom Sorgenfri vil bli montert. Kostnad for ka­meraovervåking av parkerings­plass utredes.                                                         

Informasjonsperm vil bli ferdig­stilt og lagt ut i hver hvilebod.                       

Tilbudt seniorturnus er for dår­lig. Forbedrede alternativ vur­dere

 

Opplegget for vegvesenets brustenging i kanal og elv for­søkes endret, da det gir meget store ulemper for oss og trafik­ken for øvrig.                                   

Prosessen med å utstyre sjåfø­rer med kort for bruk i digitale ferdsskrivere vil bli startet opp, med ca 15 nye pr. måned. Disse plukkes ut iht. behov.           

Vinterforberedelser av bussparken gjennomgått av JOS og HVO på spørsmål fra BSF

 

Noen har opplevd at Teamleder har spurt direkte om hva som fei­ler en syk sjåfør. Dette har man ikke lov til.

 

Klargjøringshallen slipper å være bakdekning for utkjø­ringen på søndag morgen. År­saken er at de allerede har meget lange vakter. Det blir i stedet satt opp disp på søndag morgen.

 

I styret i TT tok vi opp sykefra­været. Det viser seg at egen­meldinger kun utgjør 1% av de 14 % som er sykefravær. Dvs, at mesteparten av fraværet er langtidsfravær. Dette fikk Sty­releder Arne Veggeland til å uttale at ”arbeidsmoralen i TT er meget god”.

 

Vi har bedt om tak over ”røy­keavdelingen” utenfor oppmø­terommet på Sorgenfri.

 

Til slutt kan vi nevne at vi i styret i TT har tatt opp muligheten for å få på plass automatisk holdeplass­annonsering. Styret vedtok at man i første omgang må sjekke hva dette vil koste. Styret vedtok også å kjøpe inn 11 nye busser (hvorav 5 lange) og 7 halvnye busser i år. Det betyr en kraftig forbedring på vognstandarden totalt.

 

6. Eksterne aktiviteter.

 

Kollektivtrafikkens framtid i Trondheim.

Styret i BSF drøftet saken og drøftelser har vært holdt mel­lom Ole R. Berg og klubbleder v/Graakallbanen AS Ragnhild Hesjedal. Målet for drøftelsene er å oppnå enighet om en fel­les holdning til trikkens framtid i Trondheim, som også kunne fremmes av LO i Trondheim til Transportplanen for 2006 – 2015. Ny sentrumsterminal vil etter stor sannsynlighet bli flytta fra Munkegata til Prin­senskrysset. En felles holdning kunne være at man er enige om en ny trikkesløyfe innom en ny sentrumsterminal som gir mulighet for direkte på- og av­stigning mellom buss og trikk, og at planer om forlengelse av trikkesløyfe til Pirterminalen skrinlegges. Det er også øns­kelig med et nærmere samar­beid mellom Graakallbanen AS og Team Trafikk AS, eksem­pelvis om el-busser.

 

Nytt billettsystem for buss og trikk.

Styret i BSF drøftet saken i møte 31.01.06 og vedtok å følge denne opp på grunnlag av brev av 11.01.06 fra BSF med flere til Byutviklingskomitéen og brev av 20.01.06 fra Trafikan­ten Midt-Norge AS til BSF, MNTAF, Bilpersonalets fore­ning avd. 64 NJF og YTF avd. 7.

 

Transportplan for Trondheim 2006 – 2015 – oppfølging av BSF før bystyrets behand­ling.

BSF deltok aktivt på LO i Trondheim sin halvdagskon­fe­ranse, som la et godt grunnlag for fag­bevegelsens arbeid med å jobbe fram omforente forslag til Trans­portplanen for 2006-2015. Denne kommer etter all sannsynlighet opp til endelig politisk behandling i bystyre­møtet i januar 2007. Denne transportplanen, sammen med den såkalte Gatebruksplanen, vil bli avgjørende for våre fy­siske rammebetingelser i mange år fremover. Derfor er det avgjø­rende viktig at fagbe­vegelsens forslag til Transport­plan 2006 – 15, jfr. blant annet årsmelding 2005 for BSF, får gjennomslag politisk.  

 

Styret drøftet i møte 17.10.06: 1) Høringsuttalelse fra Team Trafikk AS av 01.10.06 om Trondheim Komm­unes høring­sutkast om Transportplan for Trondheim 2006 – 2015; 2) Hø­ringsuttalelse fra LO i Trond­heim av 29.09.06 om Trond­heim Komm­unes høringsutkast om Transportplan for Trond­heim 2006 – 2015; 3) Kort kommentar til Transportplanen fra BSF; 4) Foreløpig svar av 02.10.06 fra Statens Vegvesen Region Midt-Norge v/ Steinar Simonsen på brev av 11.09.06 fra BSF om trafikksituasjon­en sørover Elgeseter bru og forbi sykehuskrysset i Trondheim komm­une – krise – klage; 5) Invitasjon av 09.10.06 fra By­styrekomité for byutvikling til temamøte om Transportplan for Trondheim 2006 – 2015 i Storsalen, Rådhuset mandag 30. oktober 2006 kl. 18.00 – 21.00.

Styret drøftet saken mhp. hvilke tiltak vi burde iverksette før bystyrets behandling av sa­ken – herunder media­utspill / kontakt med journalister / del­takelse på byutviklingskomi­téens temamøte / kontakt med politiske partier / samarbeid med andre organisasjoner: Sty­ret vedtok: Ole Roger Berg, Harald Sehm og John-P. Denstad får fullmakt til et utspill før møtet avholdes. LO tar også kontakt og gir dermed mer tyngde i saken.

 

 

 

 

 

Informasjonsmøte 15.02.06 om innføring av gruppeliv og kollektiv familieforsikring i Fagforbundet.

Følgende deltok fra BSF: Tore Norum, Ole R. Berg, Roland Knutsson, Mari-Ann Johansen og Bente Elshaug.

 

Fagforbundets organisa­sjons- og evaluerings­pro­sjekt.

Styret har drøftet  Rundskriv nr. 8/06 av 22.08.06 fra Fagfor­bundet om organisasjons- og evalueringsprosjektet. I rund­skrivet vises det til at den landsmøtevedtatte rammemo­dellen for Fag­forbundets orga­nisering skal ta utgangspunkt i det enkelte medlemmets be­hov. I henhold til vedtak i Landsstyret skal fokus i perio­den være på de områdene som er særlig viktige i forhold til kvalitet på fagforeningsarbei­det, og det er enighet om disse områdene: 1) Yrkesfaglig ar­beid gjennom seksjonene; 2) Tillitsvalgtarbeidet på alle ta­riffområder; 3) Fagforenings­strukturen. Svarbrev om blant annet nåsituasjonen i fagfore­ningen ble oversendt til Fag­forbundet innen fristen 25.09.06.

 

 

Representantskapsmøte Fag­forbundet Sør-Trøndelag 31. oktober – 1. november 2006.

Styret behandlet i møte 17.10.06 brev av 06.10.06 fra Fagforbundet Sør-Trøndelag med innkalling til representant­skapsmøte. Representant­skapsmøtet skulle blant annet behandle framtidig organiser­ing av fylkeskretsen og fordeling av frikjøpsressurs i fylkeskret­sen. BSFs foreslo ny styre­sammensetning ved å legge opplæringsansvaret som del av nestleder­funksjonen for å kunne øke ressursene til sek­sjonslederne. Forslaget ble nedstemt på representant­skapsmøtet med 40 mot 45 stemmer.

 

Arbeidskonferanse I regi av LO I Norge om “Etnisk mang­fold I LO”.

Frobisher Kasirye represen­terte BSF på arbeidskonferan­sen.

Kommunikasjon er viktig. Språkopplæring er viktig å få til i bedriftene. Misforståelser pga. kommunikasjonsproblemer kan bidra til unødvendige konflikter. Det er viktig å forebygge dette. Styret vedtok i møte 07.11.06 å følge opp saken ihht. styrets drøftelser.

 

LO i Trondheims årsmøte 20. ap­ril 2006 – Kandidater til til­lits­verv.

Styret i BSF behandlet i møte 21.02.06 brev av 10.01.06 fra LO i Trondheim v/valgkomitéen. Styret vedtok å fremme følgende forslag på kandidater: Lars Wærdahl (ung­domsutvalget), Børge Tingstad (valgkomité), Harald Rokkones (politisk utvalg), John-P. Denstad (politisk ut­valg og LOs fylkeskon­feranse), Arnljot Worseth (kasserer). Tor Andreas Skagseth fra Fagfor­bundet avd. 40 RAF forespør­res av Lars Wærdahl om han kan tenke seg å stille som kan­didat til ungdomsutvalget. Alle våre forslag ble innstilt av valg­komitéen og vedtatt av års­møtet i LO i Trondheim.

 

1. mai 2006 i Trondheim.

Representantskapet i LO i Trondheim vedtok styret i BSFs forslag til 1. maiparoler: 1) Rødgrønt flertall i Trondheim kommune: Kjøp tilbake TT AS; 2) Nei til bruk av anbud i kol­lektivtrafikken.

 

Styret i BSF planla og gjen­nomførte følgende opplegg for 1. mai: 1) De andre fagfore­ningene i Fagforbundet i Trondheim ble invitert til felles frokost på Sorgenfri kl. 10.00. Martha Karin ble forespurt og sa ja til å lage frokosten; 2) Ungdomstillitsvalgt i Fagfor­bundet i Sør-Trøndelag, Tarjei Leistad, ble forespurt og sa ja til å holde en appell på frokos­ten; 3) Barna til Ratneswaran ble forespurt og sa ja til å un­derholde med musikk på 1. mai frokosten; 4) Frobisher Kasirye kjørte bussen fra Sorgenfri til byen kl. 12.00; 5) Fanebærere er Bård Langørgen og Fro­bisher Kasirye; 6) BSF sa ja til LO i Trondheim om å bære pa­rolen ”Kjøp tilbake TT nå!”.

 

Styret oppsummerte og evalu­erte 1. mai i møte 16.05.06. Over 60 stk. deltok på frokos­ten på Sorgenfri, til tross for relativt dårlig mobilisering. Få av BSFs medlemmer deltok på 1. mai arrangementene. Styret må i framtida ta et sterkere grep for å mobilisere til delta­kelse – konkrete saker er viktig i så måte. Planlegging for å mobilisere medlemmene må starte tidlig. Medlemsmøtene må ha høyde for å omfatte po­litiske / idéologiske spørsmål, blant annet med innledere av ulik politisk ståsted.

 

Trondheimskonferansen 27. – 29. jan. 2006.

På helgesamlingen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”, deltok føl­gende fra BSF i lag med 457 tillitsvalgte fra hele landet: Ole R. Berg, Børge Tingstad, Brit Guin, Lars Wærdahl, Bård Langørgen og John-P. Denstad.

 

LO i Trondheim – Aktiviteter 2006 - 2007

John-Peder Denstad deltok på faglig, sosial og kulturell sam­ling for fagbevegelsen i Trond­heim lørdag 02.09.06 hos Gra­fisk Fag­forening Midt-Norge på Bakke Gård i Trond­heim. Dette var en mobiliseringskonferanse for fagor­ganiserte med mål å bidra til å styrke arbeidet på arbeidsplas­sene for å utforme krav til de politiske partiene fo­ran kommunevalget i 2007.

 

Status i fagbevegelsens ar­beid med å starte ny avis i Trondheimsregionen.

Årsmøtet i LO i Trondheim vedtok 6. april 2005: ”LO i Trondheim setter ned et utvalg som vurderer mulighetene til å etablere en ny avis i Trond­heimsområdet. Avisen må ha et faglig / politisk ståsted som er i samsvar med fagbevegel­sens holdn­inger”. Begrunnelse: ”Arbeiderbevegelsen trenger et talerør som setter fokus på våre saker. Samtidig kan det være behov for mer lokalt stoff”.

Styret i BSF ble i møte 07.11.06 orientert  om status i saken, og styret drøftet BSFs bidrag til å følge opp saken. Styret vedtok å sette saken på dagsorden på medlemsmøte.

 

Seier for de avskjedigede kvinnene hos Grilstad Fab­rikker AS.

Etter 13 måneder på pineben­ken, avga Trondheim Tingrett domsslutning i saken 25. okto­ber 2006: Retten ga medhold til Elisabeth Grønnesby og Anita Berdahl i at de ble urettmessig avskjediget fra Grilstad Fabrik­ker AS. Grilstad Fabrikker ble dømt til å betale erstatning til Elisabeth Grønn­esby med 250 000 kroner og Anita Ber­dahl med 300 000 kroner, og fab­rikken ble også dømt til å dekke sakens om­kostninger 116 050 kroner,

BSF har tidligere bevilget kr. 1000,- i støtte til de to avskje­digede. Saken viser at det løn­ner seg å ha en sterk fagbeve­gelse i ryggen.

I Veggavis fra LO i Trondheim framgår at fagforeningene / klubbene / tillitsvalgte bes merke seg at det i en av pre­miss­ene for domslutningen framgår at rettens fler­tall ….”mener det må være en ikke ubetydelig takhøyde på en ar­beids­plass for at de ansatte kan gi uttrykk for sine meninger om forhold knyttet til arbeids­plassen, også ovenfor de som en må vite har en annen me­ning. Dette er ikke i seg selv illojalt. …

Dommen er prinsipielt viktig i forhold til å forsvare ytringsfri­heten på en arbeidsplass opp mot lojalitetsplikten.

Styret tok saken til etterretning i møte 07.11.06.

 

Velferdskonferansen 6. – 7. mars 2006 i regi av Aksjon Velferdsstaten.

Ole R. Berg deltok på seminar om anbud og kollektivtrafikk.

 

Diverse saker.

Styret har blant annet også be­handlet følgende saker: 1) Tra­fikk saker – ny rutine; 2) AFP-ordning for kantineansatte; 3) Time Ekspressen – dårlig hol­deplasskultur i Munkegata; 4) Yrkessjåfør – deling av faget i person- og godstransport; 5) Nordre Avlastningsvei – regule­ringsplan; 6) Representant­skapsmøte Fagforbundet Sør-Trøndelag 7. – 8. mars 2006; 7) Informasjon om arrange­ment av møter og konferanser i regi av Fagforbundet Sør-Trøndelag; 8) Samarbeidsfor­hold mellom fagforeningene i Fagforbundet i Trondheim; 9) Felles seksjonsstyremøte og fagforeningsledermøte (Leder­forum) 09.10.06 i Skaun; 10) Forslag på rammeprogram. Kurs for fagforenings­styrene – HV – senteret Holtålen 8. – 9. febr. 2007; 11) LO ungdom sommerkonferanse 9. – 11. juni 2006 i Stavern; 12) Styre og Forstanderskap i Personell­service Trøndelag – valg; 13) Årsmøte i Arbeiderbevegelsens Arkiv 30. mars 2006 i Folkets Hus; 14) Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah – møte 23.02.06.

 

7. Sluttord

 

Fortsatt mange utfordringer

Året 2006 har vært et spesielt år. Vi var ganske optimistiske i starten av året. Det forelå mange muligheter, men selv­sagt også mange skjær i sjøen. Dessverre var det mye som ikke gikk slik vi håpet på. Vi fikk et elendig ruteopplegg, som ødela mye av høsten for mange medlemmer. Vi fikk ingen bransjeavtale på plass, selv med en enorm arbeidsinn­sats fra mange tillitsvalgte i de 4 forbundene. Vi fikk ikke valgt inn noen fra Fagforbundet i sty­ret i Nettbuss eller NSB i år. Vi fikk nei i uravstemminga på ta­riffoppgjøret, og nye forhand­linger. Dette førte til noe ekstra i potten, så det var ikke bort­kastet. Vi fikk et relativt bra lønnsoppgjør. Vi har ikke fått avklaring med Trondheim kommune, verken vedrørende kjøp av TT eller langsiktig av­tale. Så her er mye uavklart. Men det gir oss selvsagt mu­ligheter til å påvirke utviklingen neste år.  Vi fikk brukbart gjen­nomslag i forhold til transport­planen for Trondheim, men det mangler selvsagt penger til den store kollektivsatsingen.

Til slutt en stor takk til alle tillits­valgte og andre medlem­mer som stiller opp på store og små oppga­ver. Denne innsat­sen, sammen med lojaliteten til alle medlemmene som står samla år etter år, er hele grunnlaget for oss. Uten dere ville det ikke vært noen fagfo­rening.

Husk at det e itjnå som kjæm ta sæ sjøl !

 

Styret

 

 

 


 

 


 

----------------------------------------------------------------------------------------


 

Årsmelding Seksjon kontor og administ­rasjon

Vi vokser stadig! Siden i fjor har gruppa vokst med 7 med­lemmer og vi teller nå 41 stk. 8 av teamlederne er også med i gruppa nå. I tillegg er det an­satt 2 nye trafikklederassis­tenter som også er medlemmer i BSF.

 

Våren 2006 ble lønnsoppgjøret vedtatt og forventningene i for­kant var skyhøye. Vi landet på et oppgjør som tilsvarte kr. 8,50 (kr. 5,50 pr. 010406 og kr. 3,00 fra 010107) mer pr. time. Enkelte grupper ble løftet ekstra, men vi håper å få opp­justert flere av medlemmene ved neste lønnsoppgjør. Det var planlagt et møte på høsten i gruppa for å kommentere lønnsoppgjøret, men vi har valgt å utsette dette møtet til tidlig i desember.

 

Hastverksarbeid med det nye ruteheftet og nye turnuser fra høsten har preget bedriften i høst, og BSF har stått hardt på kravene om å rette opp dette. Vi vil derfor få nytt rutehefte fra nyåret og turnuser vil også gjennomgås.

 

Mari-Ann Johansen

 

Årsmelding Klargjøringshal­len

I 2006 har det skjedd mye i hallen. I sommer ble en sliten vaskemaskin erstattet med en ny moderen maskin som fung­ere godt. I tillegg har den et rense/gjenvinningssystem som gjør at alt vannet rense og bru­kes på nytt. Vi er de første i landet som har så avansert rensing. Videre er dieselanleg­get oppgradert slik at all tan­king foregår med automatpis­tol. En stor forell for oss som tanker med hensyn til søl og lukt. Vi slipper nå dieselsølet rundt luker og sideplater. Det har vært noen innkjørings­problemer med anlegget, men nå ser det ut til at det meste fungerer. Alt i alt er det inves­tert over 1. mill kr, i nytt utstyr i hallen.

I løpet av høsten ble en omor­ganisering foretatt. To ar­beidsleder ble ansatt og hvert av de fire lagene fikk ny bas. Likeså ble lagene redusert fra 4 til 3 mannslag. Arbeidsopp­gavene r som før klargjøring. På rundvasksiden blir nå to vogner rundvasket hver dag, og det har blitt satt inn mye på seteputene. Her vår det nok litt dårlig stelt.  Nå fr alle vogner som blir rundvasket nyren­sede/vakete puter. Arbeidet er godt i gang og det gir synlige resultater. Nå i vintersesongen er det de 4 basene som har rampevakt om morran. Det går på rundgang en uke hver, og det ser ut til å fungere bra. (rik­tignok har vi ikke hatt den store kuldeperioden ennå). Som en avslutning vil jeg peke på at dekkvask blir foretatt ved snø­fall og ved behov.

 

Geir Johnsen

 

Årsberetning for Opplæ­ringsutvalget

Og seksjon samferdsel og teknisk.

Studieutvalget har arrangert eget kurs for verneombudene i Team over 2 dager på Lian.

Vi har arrangert 2 Fagforbun­dets grunnkurs fase 1 kurs på Lian med til sammen 20 delta­gere.

Når det gjelder fagbrev så har vi arrangert dette med 11 del­takere, som alle har avlagt teo­retisk fagprøve.

Vi har også sendt ut tilbud om gratis fagbrevkurs gjennom Tiller Kompetanse, her ser det ut som om flere har meldt seg på uten at vi har oversikt på dette.

Det har også hvert utsendt til­bud om andre kurs med liten respons på TT.

 

Børge Tingstad

 

Årsmelding fra ungdoms-utvalget i BSF.

Ungdomsutvalget har bestått av følgende

Bård Langørgen

Lars Wærdahl

Frobisher Kasirye

 

Som vanlig har vi også i år deltatt i LOs sommerpatrulje, der vi under­søker hvordan an­satte har det i forhold til tariff og ar­beidsmiljø. Fra BSF deltok Lars Wærdahl. Brudd på loven eller tariffavtalen blir meldt til Ar­beidstilsynet. Vi var mange ungdommer fra de fleste LO forbund som delte byen mel­lom oss i soner og jobbet i en uke.

 

Ungdomsutvalget prøvde å dra i gang et eget Bli kjent kurs for unge medlemmer, men det ble avlyst pga. lite påmelding.

 

Lars Wærdahl og Frobisher Kasirye deltok på Fagforbun­dets ungdomskonferanse i Stavern 9. – 11. juni 2006. Her var det politiske verksteder (HMS).

 

Lars Wærdahl deltok på Glo­baliseringskonferansen i Oslo 20. – 22. oktober 2006, på se­minarer om pensjon og NATOs oppgaver.

 

Lars Wærdahl fra ungdomsut­val­get har deltatt på introduk­sjons­møter med nytilsatte, sammen med foreningens le­der. Han har som en av sine oppgaver å følge opp disse med tanke på verving.

 

Vi har også lagt ut forskjellige skriv om mobbing, for å prøve å få i gang diskusjoner om te­amet.

 

Rett før jul 2005 fikk vi satt i gang ULIK–kampanjen. Det er en kam­panje som retter seg mot våre egne fordommer og skal motvirke diskriminering. Vi delte ut skriv og buttons til nesten alle medlemmer, og håper at vi kan tenke gjennom våre egne holdninger.  Kam­panjen har fortsatt i 2006.

 

Lars Wærdahl er leder for valgkomitéen til Fagforbundet ungdom i Sør-Trøndelag.

 

Lars Wærdahl

 

 

Årsrapport fra Hovedverne­ombudet 2006

 

2006 startet jo uten driftsavtale med Trondheim Kommune, og uten strøavtale med samme kommune! Det fikk trafikkle­derne høre noen ganger når de ringte bydrift. Det er jo fortsatt slik her i byen at det er vi som ofte må ringe bydrift for å for­telle at det er vinter her, med de tiltak det fører med seg. Men etaten sier selv at de set­ter pris på våre meldinger. Vi sliter fortsatt med veldig ujevn standard på vintervedlikehol­det. Det er vegholder, sammen med politikere, som på godt og vondt legger premissene for hvordan arbeidsdagen vår en­der opp. El­geseter bru med sine smale felt, og aksepterte selvmordsykling er ett eksem­pel. Også kø gjennom byen, opp Prinsensgate og over samme bru er et annet eksem­pel. Trondheim er en versting i fram­kommelighet. Det ble klarlagt av departementet. Noe som endte opp i en konferanse i vår.

Framkommelighetsplan for Trondheim ble resultatet. Noen store tiltak, så som lyskrysspri­ori­tering via ”spot”….og helt ned til enkle tiltak som omskil­ting og oppmaling i gata, som vi dess­verre fortsatt venter på!  Nå i no­vember kan det virke som noe er gjort med lyskrys­sene opp Prin­sensgt. Det glir litt bedre nå. 17 min fra Prin­senkrysset til Samfun­net er blitt til ”levelige” 8-12 min i rush. Vegvesenet har satt i drift ”spot”systemet uten at bussene har teknologien, samt sørget for rød mann inn mot sykehu­set mens det er grønt for kjø­rende ut av byen. Verre er det at ingen tør ta de som kjører ulovlig i sambruks­feltene!!


Jeg har sett igjennom året 2006, og lister opp litt av det som jeg, og/eller mine VO har vært innom.  All stans i OT, retn vest, fortsatt mislykket selv etter iherdig politisk arbeid sammen med Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, samt delaktighet i fram­kommelighetsplanen. Ret­nings­linjer for skoleskyss, vel­lykket i samarbeid med Gunnar Qvenild.

Avviksrapportering fungerer bedre og bedre. Pr 4. des er det regist­rert 63 avvik. 23 av disse er rela­tert til vold, slås­sing, trussel, tyveri og nødåp­ning av dører. 18 andre er re­latert til Team Verkstedsen­ters håndtering av journaler, dette med kvittering og/eller repara­sjon. En ny verkstedavtale fra 1/1/2007 vil forhåpentligvis gi oss bedre kvalitet i forhold til måten TV håndterer journa­lene. Men vi er avhengige av mange flere mel­dinger både om TV og om bråk, fyll, spe­takkel og trusler samt andre avvik. Fyll ut avviks skjema, det tar maks 10 min. Da har vi historikk og kunnskap om hva som skjer ute i trafikken. Skje­maet finnes på hvilebuer, hos trafikkle­der, Teamleder og VO.  Dialog med politiet mht bråk og fyll på buss er positiv foreløpig.

Førerkortbeslag av samme etat kan deles inn i tre faser: 1:Det råtne beslaget av politiet like etter ulykken/uhellet. 2: seieren når tingretten (nesten) aldri aksepterer politiets be­grunnelser! 3: nedturen når po­litiet allikevel sender bot på flerfoldige tusen, og pånytt fø­rer­kortbeslag! Bedriften har ingen rutiner eller tiltak for å sikre lønn for de som mister førerkortet i jobbsammenheng. Advokatbis­tand må du få via fagforeningen din. Det er to ting som gjelder: du må ha et greit forhold til fastlegen, og at du er organisert.
Skog og trær er en annen sak vi sliter med.  I tillegg til konti­nuerlige telefoner så oversen­der en liste til bydrift over kri­tiske plasser. Vi ser også i år at det var få av våre ønsker som ble ”hugd ned”. Til slutt måtte jeg true med å stenge Lade­hammeren for våre busser fra første glatt dag, noe skog ble så tatt ned og etter hvert er det meste av hekken borte.. Trolla og Sandbakken er som før…

Holdeplasser blir bedre og bedre. L5 har fått oppgradert mange.. Noen nye er kommet til i resten av rutenettet. Ser vi bort fra den som ligger i bak­ken i   Leirfossveien L3/55 så er de andre nyanlagte  trafikk sikre. Den nevnte i Leir­fos­sveien jobber vi med å flytte lengre ned på flata. Det posi­tive er at den lista over trafikk­farlige hol­deplasser jeg har hatt i mange mange år blir kortere. Men feller finnes det fortsatt, eksempelvis Åsvang skole, Mellomveien, Skytterveien! Fortsatt noen skur som henger igjen på lista over ”for liten av­stand til kantstein..”, så fortsett å stanse før skurene i Ila, Bu­ran og Husebytunet. La publi­kum smyge seg ut av skuret mens vi STÅR I RO foran sku­ret!!


 

Påstigningspunkt er vi lovt i Sentrumsteminalen. Og så sli­ter jeg litt med å finne fornuften ved å legge fartsputer så nære holde­plasser at de ”opphever” den uni­verselle utforminga, f.eks. Churtshillsv og Krutthus­bakken, begge mot sentrum, samtidig som hundretusener brukes på å opp­gradere andre holdeplasser til…ja nettopp universell utforming.

Årets bussleveranser: Nett­buss påla oss og kjøpe en del brukt­materiell fra anbudstapere i Nett­buss. Det ble jo en sel­som opple­velse, men til slutt er vel dørbrems koblet rett, og skiltkasser viser en fornuftig tekst foran i hvert fall. Den siste gassbussen kan vel bru­kes som leskur eller noe i den retning. De 10 Volvo levert i år er vel det nærmeste vi kommer en komplett arbeidsplass. Jeg mener at vi har plukket unna de mo­menter som originalen leveres med, men som vi ikke øns­ker.(endelig kan du ha fø­rerplass­belysningen slik at du har igjen litt nattsyn når døra stenges! Akkurat den innstilling tok det noen år å forklare fab­rikken…) Da gjenstår ønsket om klimaanlegg i neste leve­ranser!? Vet at noen sliter med å se speedometeret men er usikker på hva som kan gjøres der. Vi har foreslått visning i info displayet, eller et ekstra display montert synlig for alle.

Høstens rutehefte er en his­torie vi fort ønsker å glemme. Alle har tatt lærdom av den prosessen, og setter alle kluter til for at neste skal bli bedre, mye bedre. Jeg har full forstå­else for at det toppet seg for en del av dere sjåfører da vi satte i gang i høst. Men noen av dere bør ta et oppgjør med dere selv i forhold til hvem dere har gitt skylda, og på hvilken måte noen har oppført og uttalt seg om samme sak! Både jeg som HVO, og Ole R som HT har jo sagt at vi kunne vært mer kritisk i proses­sen. Men det er Team Trafikk AS som arbeidsgiver som har det hele og fulle ansvar! Da blir det ri­melig teit å gi skylda til den en­kelte an­satte i plan/markedsavdelingen.

 Billettsystemet: Det ser ut til at en nyere versjon fra gamle Q-free, nå Fara, skal erstatte dagens ”kontantbilleterings-maskiner”!! Har sett litt på det nye, og det ser jo raskere og kanskje mer opera­tørvennlig ut. Men bare så det er sagt: jeg vil fortsette med å gå for at det er kunden som skal ta bil­letten, hvis sjåføren ønsker det. Til slutt: Jeg gir meg ikke med å mase om at dere MÅ skrive feil­rapporter og avviksrapporter hvis noe er annerledes enn Team har sagt det skal være. Eksempel er så enkelt som at kald vogn SKAL rapporteres på kanal 1. Ser du av journalen at samme vogna har feil som  er rapportert, men ikke repa­rert så skal det skrives avviksrap­port.  Avviksrapport skrives også ved alle hendelser som går på din helse og trygghet i arbeids situa­sjon. Enda to ting: ”Alle” ser rett opp i veska vår, derfor: klapp igjen veska når dere kjører!  Og refleks redder liv! Garantert!

HVO Harald Sehm

 


 

 

 

 

Årsmelding fra TTs pensjonistforening

I 2006 har det vært mange aktiviteter. Våravslutning ”ut idet blå” var en fin tur til Selbu hotell. Nydelig vær, god mat og alt var perfekt. Sommertur hadde vi til Danmark og Sverige. 43 stk med på turen. Danmark var godt og varmt med mye veps. Litt uheldig med hotellet, men allikevel en trivelig tur. På hjemtur var vi innom Sverige og tok båten fra Helsingborg til Oslo. Medlemsmøtene har hatt god oppslutning, og vi har hatt fin underholdning på møtene. Bl. Arnt Frøseth som fortalte om historisk tid i Trondheim og Ørnulf Holte med sang og gitar og Asbjørn Johnsen med trylleri og vitser. Åresalg og medlemskontingent er faste inntektskilder, og nå starter vi igjen med bingo.

 

 

 

 

Handlingsplan 2007.

 

Forslag til handlingsplan for foreninga 2007

Styret foreslår å videreføre dagens målsettinger for 2007

Den konkrete handlingsplanen blir laget av styret etter årsmøtet.

 

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Dette er det ikke mulig å få ferdig til utsending nå, da vårt nye regnskap­sår følger kalenderåret. Revidert regnskap for 2006 og budsjett for 2007 vil derfor bli utdelt på årsmøtet.

 

 

 

 

Innkomne forslag

– Det kan komme flere forslag da fristen ikke er ute når dette skrives

 

Forslag til årsmøtet 1: Forslagstiller Styret

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntill100 000 kr. til å sloss for å opprettholde dagens AFP ordning.

 

Begrunnelse: AFP ordningen vi komme under kraftig press når det nye pensjonssytemet trer i kraft. Den som vil gå av på tidligpensjon vil sannsynligvis måtte betale dyrt for dette.  Det avgjørende slaget vil kanskje stå ved tariffoppgjøret i 2008. AFP blir stadig viktigere for våre medlemmer etter som stadig færre ar pensjonsavtale med særaldersgrense på 62 år. Vi vil gjøre alt som er mulig for å bevare en god førtidspensjoneringsordning for våre  medlemmer. Vi har veldig mange medlemmer som ikke vil være i stand til å stå i arbeid frem til 67 år. Grundig begrunnelse vil bli gitt i møtet

 

Forslag til årsmøtet 2: forslagstiller Styret

 

Alle honorarer til tillitsvalgte økes med 40%.

 

Begrunnelse: For å komme helti samsvar med skattereglene må vi betale arbidsgiveravgift og skatt på alle honorarer.  Dette vil føre til at verdien av honorarene vil bli mindre for den enklete enn i dag. Våre honorarer er kun ment som en kompensasjon for utgiter tillitsvalgt har med å utføre sine verv.