Vi vil ikke legge ned trikken

I den senere tids debatt om bruken av de ekstramidlene som ble bevilget til kollektivtransporten, etter budsjettforliket mellom AP og sentrumsparti­ene, har det festet seg et inntrykk av at Buss- og Sporveisbetjeningens Forening vil legge ned trikken. Årsaken til dette er nok at mange kun le­ser overskriftene i avisen. De som har tatt seg tid til å lese alt, har nok forstått at det ikke er slik at vi vil legge ned trikken. Vi har derimot påpekt at man må ha et helhetssyn på kollektivtrafikken når knappe midler skal fordeles. Hvis vi mener noe med å satse på miljøet i Trondheim og få ned biltrafikken som et ledd i dette, må man se hvor man kan få mest igjen for de pengene som brukes.

Mer kollektivtrafikk for pengene

Og det er hittil ingen som har hevdet at man få mer kollektivtra­fikk for pengene ved å bygge midtbysløyfe for trikken fremfor å bedre fremkom­meligheten for busstrafikken. Tvert i mot er alle enige om at man får flere til å reise kollektivt gjennom å bruke midlene på fremkommelighet for bussen. Og i dette lys blir det un­derlig at den politiske "venstre­sida" i Trondheim ( fra AP og ut) ikke greier å se at deres forslag (midtbysløyfe) ikke er det alterna­tivet som får flere til å reise kol­lektivt, og dermed bedre bymil­jøet, som de hevder at de vil. 

Konkurrere med privatbilen

Det må gjøres helt klart at dette ikke er en kamp mellom de for­skjellige kollektivtransportmidlene. Det vi konkurrerer mot er privatbi­lismen, og alle som seriøst ønsker å bedre miljøet i Trondheim, må ha dette perspekti­vet klart for seg.

Selv har jeg alltid hatt en forkjær­lighet for trikken, fordi den er et godt transportmiddel for passasjerene. Jeg har selv vært trikkefører og kjørte trikk både før nedleggelsen og etter at Gråkallbanen startet opp igjen. Det betyr at jeg kjenner fordeler og ulemper med både buss og trikk ganske god

Manglende satsing

Vår forening har i alle år kjempet  for  trikken,  og den kampen har jeg stått midt oppe i. Og vi har fortsatt tro på trikken som transportmiddel, men det krever en helt annen satsing enn det dagens politikere driver med. For det første krever det at sentrale myndigheter ønsker å satse på kollektivtrafikken og bevilger de nødvendige midler til dette. Det gjøres ikke i dag. For det andre krever det  at trikken er en integrert del av kol­lektivtransportsystemet i Trondheim, slik at dens sterke sider kan utnyt­tes. Det er den ikke i dag. For det tredje krever det  at det planlegges trikketraseer som en del av byutviklingen og at planleggingen er langsik­tig.  Det gjøres ikke i dag.  Dette betyr at det  ikke er politisk vilje i dag, verken lokalt eller sentralt, til å satse skikkelig på kollektivtrafikken. Det er politikerne som svikter sitt ansvar for miljøet i denne saken. Det er po­litikerne som gir kollektivtrafikken så dårlige vilkår at vi får denne tullete debatten om buss eller trikk. (Når krybba er tom bites hestene.) Derfor blir det også helt på trynet å gi Buss- og Sporveisbetjeningens Forening skylda for at trikken ikke får sin midtbysløyfe.  Vi må rette skytset dit det skal rettes, nemlig mot de politikerne som år etter år gir kollektivtrafikken dårligere vilkår, og som derfor ikke tar miljøproblemene på alvor. Vi har bruk for både buss og trikk i Trondheim, men da må politikerne ta ansvar for at dette blir økonomisk og praktisk mulig. 


 

Et feiltrinn for trikken

Et annet moment i denne saken er at en midtbysløyfe høyst sannsynlig ikke vil bedre situasjonen for Gråkallbanen. Så vidt jeg kan se vil ikke denne utbyggingen gi så mange nye passasjerer at det vil forsvare ekst­rautgiftene med å kjøre den. Jeg frykter faktisk at den vil sette fortgang i nedleggingsprosessen.  Det er jo ganske dumt at mange av de nye pas­sasjerene som trikken kanskje  vil få, vil de ta fra bussen. Og da får vi en situasjon som alle taper på. Både bussen og trikken får svekket sine po­sisjoner. Og det er vel ikke det som er meningen?

Vi har litt av æren

Et annet moment er at den ekstrabevilgningen på 140 mill. kr. (herav ca. 15 til Trondheim) som ble bevilget i år, kom som et resultat bl. a av inn­satsen til "Kollektivkampanjen", der vår forening har deltatt  aktivt siden starten. Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom  miljø- og fagbeve­gelsen som har satt fokus på manglende satsing på kollektivtrafikken i Norge. Vi føler derfor at vi har en del av æren for disse bevilgningene og at vi derfor er meningsberettiget når det gjelder fordelingen av disse midlene.

 

TILBAKE