NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER NYHETER

 

 

 

Pressemelding

                                                                                                                      29.09.2008

 

Fylkesordføreren møter sjåførene ansikt til ansikt

Fylkesordfører Tore O Sandvik har svart ja på vår invitasjon til å komme på et felles medlemsmøte med begge fagforeningene  på Team Trafikk i kveld mandag 29. sept kl. 18.15.

Tore O er invitert for å fortelle hva han vil med det nye fylkeskommunale selskapet og hva som ligger i fylkesutvalgets vedtak om at ” Fylkeskommunen vil gjennom dette nye selskapet utvikle et aktivt trepartssamarbeid for å forbedre og utvikle selskapet og kollektivtilbudet videre.  Hvordan samsvarer dette med hans tidligere uttalelser om at halvparten av Trondheim skal ut på anbud?

Nå ser det jo ut til at det spøker for det nye selskapet, da partene fremdeles ikke er kommet til enighet. Hva blir da alternativet?

For øvrig starter sykkelturen til Oslo fra Sorgenfri kl. 07.00 i morra 30. september. Se vedlagte pressemelding.

Kontaktpersoner

Ole R. Berg        tlf.  480 13 875

John P Denstad          tlf.  995 14 216

 

 

Pressemelding                                        Trondheim, 29. september 2008                             

 

Sykler til Oslo for kollektivtrafikkens framtid i Trondheim

 

Åtte medlemmer i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening vil sykle fra Trondheim til Oslo for å få hjelp til å stoppe bruken av anbud i kollektivtrafikken i Trondheim. Saken skal til behandling i Fylkestinget 2. oktober.

Vi starter kl. 07.00 fra Sorgenfri i Trondheim tirsdag 30. sept. og håper å være i Oslo onsdag 1. oktober kl. 12.00 på Youngstorget. Her vil det bli appeller ved sentrale folk fra Fagforbundet og LO og en fanemarkering. Og vi vil overlevere et brev – en bønn om hjelp- til Arbeiderpartiet og samferdselsministeren.

Vi sykler til Oslo for å få regjeringen og Arbeiderpartiet sentralt til å gjøre noe med situasjonen i kollektivtrafikken i Trondheim, og for å sette fokus på den uheldige bruken av konkurranse og anbud innenfor andre områder som er et offentlig ansvar. Som for eksempel ambulanse, helse og eldreomsorg.

Vårt mål er å løfte saken opp på et nasjonalt nivå. Dette er en så viktig sak for fagbevegelsen at sentrale myndigheter må ta et ansvar. AP må sørge for at lokalapparatet ikke tar i bruk virkemidler som provoserer fagbevegelsen og Regjeringen kan gjøre mye med å øke storbytilskuddet/belønningsmidler  kraftig.

Hele kollektivsatsinga i Trondheim står i fare med vedtaket om anbud. Nå må det gå an å lære av erfaringene rundt omkring i landet, og ikke minst Sverige og Danmark. I København har man mistet 25% av passasjerene etter 10 år med anbud. Er det en slik utvikling man ønsker i Trondheim?

I stedet for anbud må det satses  på samarbeidsløsninger – der trepartssamarbeid er en viktig faktor. Ansatte har viktig kompetanse som myndigheter og ledelse trenger for å drive god kollektivtrafikk.  På sikt må all kollektivtrafikk tilbake til offentlig  eierskap, bl. a for å unngå nye EU regler, som påbyr å ta i bruk anbud, men også fordi denne sektoren er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. 

 

 

Kontaktpersoner

Ole R. Berg   -  tlf. 480 13 875

John P. Denstad – tlf. 995 14 216          

 

 

11/6-2008

Hva sloss vi for:

 

 

Arbeidsplassen vår – en hjørnesteinsbedrift i byen

600 kolleger – miljøet vårt – samholdet - alt vi har bygd opp gjennom 107 år -

TT kan bare komme ut som taper – enten mister vi all kjøring,  eller noe kjøring og blir redusert te et miniselskap – meget usannsynlig at vi skal vinne alle del-anbudene

 

Fagforeninga vår – anbud betyr fagforeningsknusing

Overlever ikke som i dag – blir kraftig redusert eller forsvinner helt – dersom en NHO bedrift vinner er vi ute – Fagforbundet har kun direkte org. rett mot Spekter/Nettbuss

 

Kundene våre – 70 000 hver dag – 8% økning i fjor

Anbud betyr kaos på kort sikt – anbud betyr dårligere kvalitet – sjåførmangel - se til Stavanger og Tønsberg –

På lang sikt dårligere passasjerutvikling – høyere priser  - se til Sverige – Anbud er ikke løsningen for å få flere folk til å reise kollektivt/miljøvennlig

 

Bussjåfør yrket – en bussjåfør , en bussjåfør ….

Sjåførmangel  - mange slutter – flytter til andre selskap over i andre yrker –60 % vil sannsynligvis slutte

 masseimport av korttids arbeidskraft – status synker ytterligere – ond sirkel – enda vanskeligere å rekruttere

 

4 års partnerskapsavtale med fylket,

De andre kollektivselskapene i ST har fått 4 års avtaler.

Hvorfor skal TT særbehandles?

Avtalen som foreligger gir fylket 20 mill kr. i besparelse i 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

15/5 - 2008

 

Kursdeltakere Båtførerkurs      

 

                                                                       08.05.08

Oppstart båtførerkurs

Tirsdag 20.mai kl 17.30 på kantina Sorgenfri.

 

Du er registrert som deltaker på dette kurset som BSF står som arrangør for. Kurset koster deg kr 2000,-. Dette dekker utgifter til læremateriell, lærer og prøveavleggelse. Se vedlagte oppsett  på kursdager.

Det er lagt opp til kurs på Tirsdag og Torsdags kvelder i 8 dager totalt 24 timer.

Skulle det vise seg at du ikke kan delta så må du gi beskjed snarest til Fagforeningskontoret.

Egenandelen på kr 2000,00 må betales før første kursdag eller kontant ved frammøte, ta med kvittering som bekreftelse dersom du betaler over bank/post.

Kontonr.: 1254. 5365 675

Det er viktig at alle selv sørge for å bytte tjeneste, det er ingen krise om du kommer en halv time for sent dersom du gir beskjed.

Ser fram til et godt kurs for alle. Trenger du mer info ta kontakt med arb nr. 160  på tlf. 92237643

Mvh

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

Børge Tingstad

 

26/6-07

 

TRONDHEIM

SEKSJON FOR SAMFERDSEL OG TEKNISK

 

 

Fagbrevkurs for yrkessjåfører/Transportfag

 

Vi har den glede å kunne tilby fagbrevkurs Transportfag/Yrkessjåfører i samarbeid med opplæringskontoret for Transportfag. med oppstart 13.09.07.  kl 1700 - 2100 

Denne gangen er undervisningen på kveldstid  med undervisning på Torsdager. Kurset er  på totalt 120 timer.

All undervisning foregår i Opplæringskontorets lokaler på Tiller. 

Kurset omfatter  teori for fagbrev,teori til lastebilkran og forberedelser til fagprøven.

Det vil bli Teoretisk eksamen våren 2008

Kurset koster kr 13720,00 kr.

Påmelding til egen fagforening eller Børge Tingstad borge.tingstad@fagforbundet.no tlf 92237643.

 

 

 

TRONDHEIM

 

SEKSJON FOR SAMFERDSEL OG TEKNISK

 

 

ADR kurs 07 - 09.09.07

Fagforbundet i Trondheim i samarbeid med Opplæringskontoret for Transportfag inviterer til ADR kurs Transport av farlig gods: 

 

Fredag 07.09.07 kl 1700 - 2100

Lørdag 08.09.07 kl 0900 - 1700

Søndag 09.09.07 kl 0900 - 1700

 

Kurset er gratis for Fagforbundet Trondheim sine medlemmer.

Påmelding ta kontakt med din fagforening. Eller direkte påmelding til seksjonsleder Børge Tingstad: borge.tingstad@fagforbundet.no eller 92237643. innen 20.08.07.

 

Kurset vil bli avholdt på Team sin kantine Sorgenfri i Trondheim.

 

Børge Tingstad

seksjonsleder

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

7/5-2007  Pressemelding

 

Bussene stopper i Trondheim onsdag 9 mai 2007.

 

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening  går til politisk streik 9. mai mot pensjonsforliket. Tidligere har vi bevilget 100 000 kroner til Aksjon  forsvar AFP!

 

Et enstemmig medlemsmøte, den 10. april, i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening vedtok t å streike 2 timer den 9. mai  fra kl. 10.00 til 12.00.

 

Stortingsmelding nr. 5 (2006-07) om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden er ikke lystelig lesing for våre medlemmer. Den som vil gå av på tidligpensjon vil måtte betale dyrt for dette.  Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP)  vil komme under kraftig press hvis Stortinget vedtar det nye forslaget om tidligpensjon.  Det avgjørende slaget om AFP vil kanskje stå ved tariffoppgjøret i 2008. Men allerede i vår skal stortingsmeldingen behandles i Stortinget, og det er den forbindelse vi streiker.

 

AFP er blitt meget viktig for våre medlemmer, etter som vi har veldig mange medlemmer som ikke er i stand til å stå i arbeid frem til 67 år. Vi vil gjøre alt som er mulig for å bevare en god førtidspensjoneringsordning for våre  medlemmer.

 

Pensjonsreformen er et pensjonsran. Den skaper større forskjeller, flere fattige pensjonister og økt sosial ulikhet i helse .

 

Vårt standpunkt er:

 

Trondheim 12.04.07

 

Ole R. Berg

 

For ytterligere kommentarer kontakt oss på tlf. 911 88 789

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siste nytt 24.04.07.......................................

Resultat lønnsforhandlinger mellomoppgjør Nettbuss/NAVO

B-delsforhandlingene ga følgende resultat:

 

Generelt tillegg på kr. 6825 pr. år ( 2,50 kr. pr time + lavlønnstillegg 1,00 kr. pr time) til alle som omfattes av overenskomsten (selv om noen ansatte faktisk ligger over lavlønnsgrensa  på kr. 286 030 i året)

 

I tillegg fikk vi kr. 50 øre pr time i økning på alle fagarbeidere, for å  utligne forskjellene til TL tariffen (privat sektor). Tillegget gis dog kun på høyeste lønnstrinn.

 

Det utformes i tillegg en tekst som gir åpning for å diskutere lokale justeringer, både på lønn og andre ting, for å utligne forskjeller som oppstår når Bransjeavtalen innfases, for å hindre personalflukt og for å sikre rekrutteringa.

 

 

Ole R. Berg

                                           

Siste nytt 6/2 - 2007 ______  Siste nytt 6/2 - 2007 _______ Siste nytt 6/2 - 2007En historisk avtale

Tekst: Vegard Holm

Forbundsleder Per Østvold i Transportarbeiderforbundet mener avtalen er
historisk.

- En historisk avtale som vil løfte bussarbeiderne opp på
industriarbeiderlønn, sier forbundsleder Per Østvold i
Transportarbeiderforbundet.

- Jeg er svært glad for det resultatet vi har oppnådd. I løpet av få år vil
bussbransjen få et løft på 40 000 kroner. Vi har fått en tariffestet avtale
om en innskuddspensjon på 5 prosent. Og vi har fått to like avtaler i NAVO
og NHO som opphever konkurransen om lønns- og arbeidsvilkår ved anbud. Ikke
noe av dette hadde vi klart å få til uten et nært samarbeid mellom de fire
forbundene som organiserer ansatte i bussbransjen. Dette samarbeidet må
fortsette, understreker Østvold.

- Greide aldri å splitte oss
Stein Guldbrandsen i Fagforbundet er stolt av resultatet.

- I dag bør vi være stolte over oss sjøl og det resultatet vi har oppnådd.
Dette har vært mulig fordi vi har fire forbund som greide å samarbeide som
om vi var ett, og som utviklet en enighet og tillit til hverandre. På den
måten greide arbeidsgiverne aldri å splitte oss, sa Guldbrandsen.

- Ikke tapt noe
Ole Roger Berg fra Teambuss i Trondheim og Fredrik Stellander fra Tromsbuss,
medlemmer i Fagforbundet, mener begge at avtalen må godtas.

- Alternativet er å fortsette på den dårlige avtalen vi har. Avtalen er et
godt utgangspunkt for framtida, sa Berg.

- Vi har ikke tapt noe, og vi har aldri hatt arbeidsgiverne nede i
knestående som nå, sier en godt fornøyd Stellander.

Ikke vært sjølsagt med én avtale
Bussjåfør Bjørg Aspaas fra Møre og Romsdal og Transportarbeiderforbundet
stilte seg i rekken av gratulanter.

- Det er sjølsagt noe å utsette på resultatet. Men det er veldig viktig at
vi nå har fått to kliss like avtaler, det har nemlig ikke vært sjølsagt,
sier Aspaas.

Ole Einar Adamsrød fra Vestfold-Telemark og Transportarbeiderforbundet mener
bussbransjeavtalen er en avtale bussarbeiderne vil tjene på.

Starten på noe nytt
Leder Dag Einar Sivertsen fra Finnmark oppfordrer til å godkjenne avtalen.

- Vi må ha respekt for at ikke alle hyller avtalen. Dette er starten på at
vi kan ta tilbake det vi har tapt gjennom mange år. Det er et faktum at vi
har fått en avtale for bussbransjen som er starten på at vi kan slutte å gi
fra oss noe, sier bransjerådsleder Sivertsen.

Bussbransjeavtalen skal ut til uravstemming. 

Slutt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Felles bussavtale i grøfta

 

 

Det blir ingen felles bransjeavtale for ansatte i bussnæringen. Dette er klart etter at partene brøt forhandlingene fredag ettermiddag. Det er første gang representanter for hele næringen forsøker å finne fram til en felles avtale om lønns- og arbeidsforhold.

I et forhandlingsmøte mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i dag ble det lagt fram et lønnstilbud som ligger sju kroner over dagens nivå og med et tillegg på ytterligere tre kroner i 2009. Dette ligger langt unna arbeidsgivernes løfte om en lønnsøkning mer på linje med industriarbeiderlønn. Det ville ha betydd et lønnsløft på 40.000, dagens tilbud var på vel halvparten, opplyser forhandlingsledelsen på arbeidstakersiden. 

Alle fire fagforbundene i bussnæringen stod samlet om å avvise tilbudet som uakseptabelt Det ble gitt et tilbud om et opplæringsprogram som skulle utløse høyere lønn. Men arbeidsgivernes planer for å gjennomføre dette var helt urealistisk.  

Vi beklager at det var umulig å få fram en felles bransjeavtale for bussnæringen. Resultatet ville vært umulig å presentere for medlemmene. Men bussarbeiderne har ikke på noen måte gitt opp denne kampen.

- Vi skal samle sentrale tillitsvalgte fra alle forbundene i et møte like over jul. Der skal vi meisle ut strategien for den videre kampen. Siste ord er ikke sagt i denne saken, uttaler forhandlingsledelsen på arbeidstakersiden.

De fire arbeidstakerorganisasjonene i bussnæringen er Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

For nærmere opplysninger

Norsk Transportarbeiderforbund Per Østvold: tlf: 916 94 130

Fagforbundet  Stein Guldbrandsen: tlf 913 90 717

Yrkestrafikkforbundet, Frode Sælen  tlf: 932 40 004

og Norsk Jernbaneforbund : Kjell Atle Brunborg, tlf: 982 288 06

 

Slutt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Bli kjent med BSF – kurs for ”gamle” og nye medlemmer

 

Du inviteres herved til 2 fine dager på Lian. En fin sjanse til å bli kjent med kolleger utenfor jobben. 

 

Fagforbundet, Kompetansesenteret i Trondheim, inviterer herved til kurset  Bli kjent med fagforeningen din.  Her vil du få en enkel gjennomgang av hva fagforeningen jobber med, samt en innføring i Fagforbundets og fagforeningens virkemidler/muligheter i arbeidet vi utfører for medlemmene. Alle forelesere vil være fra Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening. Dette er grunnkurset i Fagforbundets opplæringsprogram.

En kort gjennomgang av Tariffavtalen og Hovedavtalen hører også med.

Du vil altså få mulighet til å treffe flere ledende tillitsvalgte i BSF,  med mulighet til å stille spørsmål til eller diskutere med disse.

Kurset går over 2 dager fra kl. 08.00 – 16.00. 

 

Sted:                  TT BILs hytte på Lian.

 

Tid:           30.11. og  1. 12. 2006

 

Under kurset vil fagforeningen sørge for en god frokost og lunch samt kaffe/te og mineralvann.

 Alle kursdeltakerne vil få permisjon med lønn fra Team Trafikk disse 2 dagene (eller et stipend tilsvarende netto lønn) 

 Påmelding til fagforeningskontoret tlf. 480 13 875 / 911 88 789 eller E-post: buss@broadpark.no

 

 Ole Roger

 

 

 

 

Fagforbundet  publish show channel

 

 

I møter 15. og 16.06.06 er har partene i overenskomsområde 5 blitt enige om følgende endringer i den opprinnelige protokollen:

 

 

Disse endringene innarbeides i den opprinnelige protokollen som underskrives og oversendes hovedsammenslutningene.

 

 

 

Resultat avstemning

 

I område 5 i NAVO, Nettbuss,  ble det avgitt totalt 1.533 stemmer, en stemmeprosent på 64.7 prosent. Det ble avgitt 754 nei-stemmer og 717 ja-stemme

Forhandlingsutvalget i LO-stat meldte dette resultatet til NAVO i dag fredag kl 12.00. Det vil nå bli sondert med NAVO/Nettbuss. Hvis disse sonderingene ikke gir en ny åpning, vil varsel om plassoppsigelse bli levert tidlig neste uke. Vi vil da eventuelt få mekling seint i juni.

 Med vennlig hilsen

Ole R. Berg

 

 

 

15,05,2006. Resultat lønnsoppgjør 2006

26.02.2006. Fagforbundet avviser EU’s anbudsforordning i sitt svar

06.01.2006. Buss på anbud?

Endelig åpnes det for medlemskap i

   Jernbanepersonalet bank og forsikringsselskap.

Fagbrevkurs yrkessjåfør

Trondheimkonferansen